Presentation kandidater valkrets 1

KANDIDATER TILL
PARTIKONGRESSEN
DEN 29-31 MAJ
2015
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
VALKRETS 1
n Habo, Jönköping och Mullsjö
n 5 ombud ska väljas i kretsen
n Presentation av de 23 kandidater som kandiderar i valkrets 1
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
ADRIAN ERICSON
Namn: Adrian Ericson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 073-832 04 71
Ålder: 20
Viktig politisk fråga för mig:
För att de socialdemokratiska värderingarna ska stå starka måste vi
växa som folkrörelseorgansation. Det är vitalt för vår närvaro i samhället och för vår förmåga att
utifrån de utmaningar människor möter i sin vardag formulera en skarp politik som ger svar på
framtidens frågor och stärker jämlikheten.
Jag vill under temat framtidens jobb arbeta för att förbättra ungas situation på arbetsmarknaden
samt verka för ökade satsningar på byggande av hyresrätter. En egen bostad är en rättighet och
en frihetsfaktor, likaså en nyckel för att trycka tillbaka arbetslösheten.
ANDREAS PERSSON
Namn: Andreas Persson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-831 55 39
Ålder: 37
Viktig politisk fråga för mig:
Socialdemokraterna som folkrörelse - hur kan vi vidareutveckla
partiet inför framtiden utifrån ökad delaktighet och medlemsvärde.
Socialdemokraterna är ett parti med en bred samhällssyn, hur kan vi skapa förutsättningar för
människor med ett snävare/smalare sakintresse att kunna vara delaktiga i partiets utveckling av
politikområden? Jag tror det är viktigt för våra möjligheter att fortsätta vara en stor folkrörelse i
framtiden.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
2
VALKRETS 3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
ANNA CARLSSON
Namn: Anna Carlsson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 073-816 96 42
Ålder: 43
Viktig politisk fråga för mig:
Min drivkraft när det gäller det politiska uppdraget handlar om allas
rätt till delaktighet. Hur ser vi politiskt till att alla barn får samma möjlighet att lära sig i skolan, att
ta del av allehanda fritidssysselsättningar osv. Detta oavsett vilka föräldrar barnen har. Jag anser
att det är av avgörande betydelse för framtidens folkrörelse att vi lyckas fånga upp alla dessa barn
och ungdomar som inte självklart tar sin plats i samhället. Att dra igång verksamheter som tex
unga örnar, SSU i de områden där det bor många människor med ansträngd ekonomi är en bra
början. Min övertygelse är också att vi måste arbeta mycket mer med jämställdhet, på alla nivåer
och inom alla områden för att säkra alla invånares möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.
CHRISTOPHER RYDELL
Namn: Christopher Rydell
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-377 95 52
Ålder: 27
Viktig politisk fråga för mig:
Vi måste säkerställa ett hållbart arbetsliv, därför kommmer
arbetlivsfrågorna vara de viktigaste för mig. Arbetsmarknadens parter är de som är mest
lämpade att tillse ett hållbart arbetsliv men det krävs att politiken säkerhetställer en
jämbördig balans mellan parterna så att parterna senare kan ta tag i frågor som arbetsmiljö,
ersättningar och vilkor. Men från politiskt håll bör man ta tag i frågor som stannat av så som
arbetstidsförkortning och semester samt återigen utreda pensinonsfrågan för att på allvar
säkerställa framtidens jobb.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
DAN MATTSSON
Namn: Dan Mattsson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-539 69 78
Ålder: 30
Viktig politisk fråga för mig:
Jag vill vara en del i den socialdemokrati där framtidstron frodas.
Där rätten till arbete är självklar. Där strävan efter goda livs- och arbetsvillkor är en självklar del
i samhällsbygget. Socialdemokratin är den kraft som både har ambition och förmåga att klara
både goda villkor för företagande och fler jobb. Jag kandiderar till kongressen för att vara en
del i skapandet av morgondagens socialdemokrati.
DANIEL TORNBERG
Namn: Daniel Tornberg
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-310 32 37
Ålder: 37
Viktig politisk fråga för mig:
I mitt uppdrag som förtroendeman för IF Metall är arbetsrätten
viktig för mig.
En av de saker som är viktiga i arbetsrätten är rätten till en trygg anställning.
De försämringar som genomförts i Lagen om anställningsskydd har drastiskt påverkat mig och
mina arbetskamrater.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
4
VALKRETS 3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
ELINOR KLAESSON
Namn: Elinor Klaesson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-469 94 27
Ålder: 30
Viktig politisk fråga för mig:
För mig är de viktigaste frågorna jag vill driva på kongressen de
som rör välfärden: vi i Sverige skall ha en värdig och jämlik skola, vård och omsorg - för alla.
GABRIEL MARCO
Namn: Gabriel Marco
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-430 22 14
Ålder: 61
Viktig politisk fråga för mig:
Jag har fyra viktiga punkter som jag verkligen brinner för och
som jag vill driva vidare till kongressen. Den första punkten är
flyktingspolitiken, där man behöver få en mer korrektare och tydligare flyktingspolitik. Den andra
punkten som är väsentligt enligt mig är integrationspolitik, där vi måste sträva efter mångfald och
ett rättvisare samhälle. Den tredje punkten som jag vill driva vidare är sjukförsäkringspolitiken,
där vi måste utveckla de regler som finns nu och ge mer garantier under den tiden man ej kan
sysselsätta sig pga, sjukdom, skada, nedsättning m.m. Sista punkten som jag vill driva vidare är
att etablera demokratisystem i nordafrika och mellanöstern, genom att stötta och samarbeta
med sekulära partier och demokratiska krafter samt organisationer inom det civila samhället och
säkerställa rättigheter i konstitutioner för etniska och religiösa grupper i dessa länder.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
5
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
GABRIELLA SJÖBERG
Namn: Gabriella Sjöberg
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 076-180 79 18
Ålder: 28
Viktig politisk fråga för mig:
Jag kommer att driva välfärdsfrågor, integration samt sociala
frågor på partikongressen om jag får mandatet att göra det.
INGALILL DAHLGREN NYBERG
Namn: Ingalill Dahlgren Nyberg
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-207 26 45
Ålder: 60
Viktig politisk fråga för mig:
Jag är vice ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
här i Jönköping och brinner för mångfaldsfrågorna. Sverige ska vara det bästa landet när det
gäller mångfald och integration! Jag tror det är oerhört värdefullt att vårt parti speglar det
Sverige som växer fram, så medborgarna, våra väljare, känner igen sig i det Socialdemokratiska
Arbetarpartiet. I vårt parti ska man känna sig hemma, oavsett kultur, tradition, religiös eller
icke-religiös tro och livssyn, eftersom det är de socialdemokratiska värderingarna som förenar
oss och som vi tror är det bästa för att bygga ett samhälle för alla. Detta ska bygga på fakta och
värderingar och inte på känslor och tyckande.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
6
VALKRETS 3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
JOHAN THORMAN
Namn: Johan Thorman
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-496 52 51
Ålder: 39
Viktig politisk fråga för mig:
Arbetsrätten är en viktig fråga för mig. Det förekommer många
otrygga anställningar på arbetsmarknaden idag. Många, framförallt ungdomar, har idag
timanställningar, går på visstidskontrakt eller är inhyrda. Det medför att möjligheten till att skaffa
bostad, bilda familj och att stå på egna ben inskränks. Det krävs en starkare lagstiftning kring
olika anställningsformer. Det är dessutom viktigt att den ”Svenska modellen” upprätthålls och
utvecklas. Arbetsrätten och kollektivavtalen är framtiden för Sveriges befolkning.
JOHNNY HARTWIG
Namn: Johnny Hartwig
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-949 21 11
Ålder: 35
Viktig politisk fråga för mig:
Allt för många står utanför trygghetens vagga i form av att tjäna sitt eget
levebröd. Jag ser allt för många av mina gamla elever som efter gymnasiet med stapplande steg möter vuxenlivet
och tar ett steg framåt och två bakåt. Allt för många med både utländsk bakgrund likväl svensk bakgrund hamnar
i ett utanförskap där möjligheter till arbete och egen bostad utestängs. Mer måste göras för att fler ska kunna
komma igång med det egna livet så att alla får känna att nu, NU står jag på egna ben. Solidariska investeringar i
människor och miljö behöver göras där vi verkligen visar att vi tror på den potential som våra medmänniskor har.
Arbetarklassens barn har tagit stegen in på högskolan men steget till att starta eget företag är fortfarande för
många ett milsvida kliv. De bidrag och stöd som finns i dag riktar sig många gånger till de företag som redan har
tagit steget. Jag vill se en betydligt generösare hållning till arbetslösa såväl arbetstagare som vill starta ett eget
företag men som saknar egna medel för att starta.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
7
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
JONAS MAGNUSSON
Namn: Jonas Magnusson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 073-981 72 91
Ålder: 40
Viktig politisk fråga för mig:
Trots att vi vann regeringsmakten har socialdemokratin förlorat. Gradvis men
tydligt. Från ett normalresultat på väl över 40 procent är vi nu nere på runt 30
procent. Tack vare de många människorna i partiet som knackade dörr, pratade
med väljare på sociala medier, gator och torg förlorade vi inte ännu mer. Vi befinner oss i en gryningsland mellan det
gamla och det nya Sverige. Välfärden har rustats ner och vi inte gjort vår hemläxa. Vårt politiska svar på människors oro
får aldrig bli nostalgisk tillbakablick. Vi behöver noga analysera nuet och sedan söka nya politiska lösningar framåt.
I centrum kan stå: människors arbetssituation och rätt till arbete, tandvården, mångfaldens Sverige, välfärdens pålitlighet
och träffsäkerhet, tilltron till det gemensamma: Hur ser det Sverige ut som vi går till val i 2018 ? Vilka är de människor
som lever i vårt land ? Vilka är de bojor och ok som det moderna klassamhället lägger på människor idag ?
Partikongressens uppdrag i ett av vårvindarna uppvärmt Västerås 2015 är att se samtiden, uppdatera jämlikhetsanalysen som är vår livsande, öppna och vidga vårt parti och låta det avspegla Sverige av idag. Ur mörkret stiga vi mot
ljuset, ur intet allt vi vilja bli.
KARIN WIDERBERG
Namn: Karin Widerberg
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 076-180 79 07
Ålder: 61
Viktig politisk fråga för mig:
Äldres omsorg och aktiviteter.
En chans till, fler platser i vuxenutbildningen.
Mindre grupper inom barnsomsorgen.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
8
VALKRETS 3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
KATJA ÖZ
Namn: Katja Öz
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-792 21 49
Ålder: 47
Viktig politisk fråga för mig:
Jag kommer jobba för en förkortad arbetstid inom välfärden.
Varför här? Jo, det är ofta tungt arbete, både fysiskt och psykiskt.
Människan som resurs är fortfarande viktigast för ett samhälle och kommer så förbli.
Vi behöver tänka på den hållbara människan. Det ska inte vara slit- och slängmentaliteten som
det råder nu, det har skapat många otrygga individer och otrygga behövande.
KRISTIN ANDERSSON
Namn: Kristin Andersson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-770 24 96
Ålder: 26
Viktig politisk fråga för mig:
På partikongressen önskar jag driva frågan kring en bra kriminalvård- med fokus
på det arbete som bedrivs på anstalt.
Då alliansens främsta kriminalpolitiska förslag berör hårdare straff är det viktigt
att socialdemokratin problematiserar dess konsekvenser. Med alliansens politik går vi mot en kriminalvård som
endast ska verka i ett avskräckande syfte, det innebär också att fler kommer att dömas till fängelsestraff. I dessa
kriminalpolitiska diskussioner är det viktigt att socialdemokratin också lyfter kriminalvårdens främsta uppgift , just
att bedriva en bra vård på de svenska anstalterna för att minska återfall brott. För att minska brottsligheten anser
socialdemokratin bland annat att ”Kriminalvården måste bli bättre på att förhindra återfall i brott”. Detta bör ses
som ett ganska självklart mål då brottsförebyggande rådet år 2012 sammanställde en rapport där det bland annat
visade sig att; majoriteten av de individer som avtjänat ett fängelsestraff återföll i brottslighet, detta skedde främst
inom ett år efter avtjänat fängelsestraff.
I de kriminalpolitiska diskussionerna är det således av yttersta vikt att socialdemokratin lyfter frågan:
- Vad bör och kan förbättras på svenska anstalter för att också förhindra återfall i brott?
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
9
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
LINDA DANIELSSON
Namn: Linda Danielsson
Arbetarekommun: Mullsjö
E-post: [email protected]
Mobil: 070-874 97 44
Ålder: 34
Viktig politisk fråga för mig:
Jag arbetar för ett vänligare Sverige, där man ser till alla
människors lika värde.
Ett Sverige där man kan känna gemenskap och värme, där man har en grundtrygghet med
skola, vård och omsorg, ett skyddsnät som fångar upp dig om det skulle hända något oväntat i
livet.
Vi lever i ett Sverige där bostadsbristen och arbetsbristen är påtaglig. Vi måste bygga fler
bostäder och satsa på fler utbildningar så våra unga kommer ut i arbete.
LYNN CARLSSON
Namn: Lynn Carlsson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-893 25 05
Ålder: 54
Viktig politisk fråga för mig:
Jag vill driva frågor som rör barn, unga och gamla. Att se hela livet
och alla åldrar som en tillgång och skapa en hållbar politik om detta. Barn och ungdomar ska inte
behöva växa upp i fattigdom och i segregerade bostadsområde. Ungdomar ska ha rätt till arbete.
Skolor ska vara en lugn, trygg och jämlik plats där alla barn och ungdomar blir sedda och får den
kunskap de behöver. Äldre ska få åldras i en lugn och trygg miljö.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
10
VALKRETS 3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
MARCUS ESKDAHL
Namn: Marcus Eskdahl
Arbetarekommun: Habo
E-post: [email protected]
Mobil: 070-697 74 50
Ålder: 43
Viktig politisk fråga för mig:
För mig är välfärdsfrågorna viktiga. Att alla barn har tillgång
till en förskola eller skola som ger möjligheter och framtidstro.
Att människor får känna sig behövda och sedda utifrån sina
förutsättningar att leva ett bra liv med tillgång till arbete eller annan sysselsättning. Att vi även
framöver kan ha en sjukvård och äldreomsorg som utgår från behoven och inte plånboken.
Ska vi klara detta för morgondagen så behöver vi investera i kunskap och jobb. Jag vill vara en
del i det förändringsarbetet som vi nu påbörjat inom Socialdemokratin. Jag har tidigare fått
medlemmarnas förtroende att åka på partikongress. En viktig del i det arbetet tycker jag är att
lyssna av vad som diskuteras i S-föreningar och bland medlemmar, därför kandiderar jag till
partikongressen. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig.
MARTIN KARLSSON
Namn: Martin Karlsson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 073-530 17 46
Ålder: 27
Viktig politisk fråga för mig:
Jag vill rikta fokus på arbetsvillkoren och den försämrade
tryggheten. Det är en självklarhet att kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden
och det ska omfatta alla som jobbar här oavsett vilket land man kommer från. Det handlar inte
bara om lönenivåer. Det är också en fråga om säkerhet och miljö. Vi måste minimera riskerna för
olyckor på landets arbetsplatser.
Jobb för unga är en annan ytterst angelägen fråga. Den stora ungdomsarbetslösheten är ett av
våra allra största problem idag. Unga måste komma in i arbetslivet på ett bra sätt.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
11
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
NIKLAS OLSSON
Namn: Niklas Olsson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 073-847 04 60
Ålder: 23
Viktig politisk fråga för mig:
Jag brinner för en politik som får hela samhället att leva oavsett
kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Denna människosyn präglar mig i allt jag gör och
är grunden för Socialdemokratin. När vi nu skall formulera en politik för framtidens jobb och
framtidens folkrörelse är det viktigt att ha dessa grundläggande värderingar i tankarna. För trots
att vi alla kan se det som självklart behövs det tyvärr fortfarande betydande förändringar i steget
mot ett samhälle som inkludera alla. Därför söker jag förtroendet av er att under kongressen få
stå upp för att framtidens jobb och framtidens folkrörelse starkt tar ställning för alla.
PERNILLA LANS
Namn: Pernilla Lans
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-854 16 21
Ålder: 48
Viktig politisk fråga för mig:
Skolan och även vård och omsorg. Vinster i välfärden och att
vi får ett solidariskt och rättvist samhälle. Andra frågor som engagerar mig är jämställdhet,
arbetslösheten och kultur. Detta är några av de frågor jag tycker är viktigt i vår politik.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
12
VALKRETS 3
KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015
THOMAS OLSSON
Namn: Thomas Olsson
Arbetarekommun: Jönköping
E-post: [email protected]
Mobil: 070-777 57 74
Ålder: 42
Viktig politisk fråga för mig:
Frågor som tillhör arbetsmarknaden och näringspolitiska
frågor ligger mig varmt om hjärtat. Har även ett stort intresse i skolfrågor och då främst
gymnasiefrågor. Tror att Sverige skulle kunna bli mycket bättre på matchning av tillgång
och efterfråga utifrån arbetsmarknaden och där ska politiken ha en stor del av att vara med
och bidra till denna matchning. Hoppas att kunna vara med på kongressen och bidra till att
vårt distrikt kan vara med och profilera oss utifrån dessa frågor inte minst med tanke på hur
arbetsmarknaden ser ut i vårt län.
Socialdemokraterna i Jönköpings Län
13