15-02-02 DC-nytt från Klinisk kemi

Diagnostiskt centrum
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Klinisk mikrobiologi
Klinisk patologi och cytologi
Fysiologiska kliniken
Smittskydd och Vårdhygien
Vävnadscentrum
DC-nytt
2015-02-02
Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar
1. Delvis nya rutiner för differentialräkning samt sänkt svarsgräns för vita
blodkroppar (B-LPK samt celler som ingår i B-Celler, Diff)
Nya bildanalysinstrument för morfologisk differentialräkning av blodkroppar tas i
rutinbruk i Västervik och Kalmar 2015-02-03. Parallellt med detta uppdateras också
våra rutiner för differentialräkning i syfte att säkerställa god kvalitet och harmoniera
med rekommendationer från Equalis expertgrupp för hematologi. Observera följande
mindre justeringar fr.o.m. 2015-02-03:
 Cellslagen stav- och segmentkärniga neutrofila granulocyter kommer att
rapporteras tillsammans som B-Neutrofila granulocyter.
 Ny analys införs som samlingsnamn för atypiska lymfocyter, virocyter, aktiverade
lymfocyter, retningsceller och McKinley celler som tillsammans kommer att
rapporteras som B-Lymfocyter, variantform.
 Övriga patologiska eller ej klassificerbara celler kommer att rapporteras som
B-Övriga celler.
 Nedre svarsgräns för samtliga typer av vita blodkroppar (B-Leukocyter,
partikelkoncentration (B-LPK) samt ingående cellslag i B-Celler, Diff) sänks från
nuvarande 0,1x109/L till 0,01x109/L (OBS! Referensintervall är oförändrade).
 Vid manuell morfologisk differentialräkning kommer två olika laboranter att
räkna och klassificera celler varvid medelvärdet besvaras.
2. Vi ändrar referensintervall fr.o.m. 2015-02-03 för P-PSA, totalt och
höjer lägsta svarsgräns från 0,05 till 0,1 µg/L efter nya nationella
rekommendationer (Nationellt vårdprogram för prostatacancer 2014
och ”Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer”)
Följande referensintervall kommer att gälla:
1 (3)
Besök www.ltkalmar.se/DC
här hittar du också våra provtagningsanvisningar
Ålder
Tom 50 år
Tom 70 år
Tom 80 år
Över 80 år
P-PSA, totalt
< 2,0 µg/L
< 3,0 µg/L
< 5,0 µg/L
< 7,0 µg/L
Det är oftast mellan 50 och 75 års ålder som PSA-prov kan vara aktuellt för män utan
symtom av prostatacancer. Män under 50 år ska upplysas om att prostatacancer är
mycket sällsynt i deras ålder och att PSA-testning före 50 års ålder huvudsakligen är
motiverad för män med ärftlighet för tidig prostatacancer.
Läs här för mer information.
3. Övre mätgräns för F-Calprotectin ändras till 10 000 µg/g fr.o.m.
2015-02-03
Extremt höga nivåer av calprotectin i faeces är osäkra att analysera varför vi inte
kommer att kunna lämna ett exakt värde vid resultat mer än 10 000 µg/g. Dessa
resultat kommer alltså att rapporteras som >10 000 µg/g. Referensintervall kvarstår
oförändrat och är < 50 µg/g från 4 års ålder.
4. Förtydligande angående allergianalyser. Vid positivt screeningtest
kommer samtliga ingående analyser att utföras av laboratoriet
Förtydligande gällande beställningsrutiner för allergianalyser som ändrades i
december 2014.
För screeningtester kan följande beställas:
 S-Ak, IgE Luftvägsallergi (Phadiatop; Timotej, Gråbo, Björk, Katt, Häst, Hund,
Mögel, Kvalster)
 S-Ak, IgE Födoämnen (fx5; Äggvita, Mjölk, Fisk (Torsk), Vete, Sojaböna, Jordnöt)
Om en screeningtest utfaller positivt kommer samtliga analyser som ingår i
screeningtest utföras automatiskt. De ska således inte beställas enskilt.
Om screening utfaller negativt kommer inga analyser som ingår i screeningtest att
utföras. Detta gäller även om de är beställda.
Om analyser som ingår i screeningtest önskas oberoende av utfall av resultat på
screeningtest ska screeningtest inte beställas. Då ska endast de enskilda analyserna
som önskas beställas.
5. Ändrade provtagningsföreskrifter för S-25-OH-Vitamin D fr.o.m.
2015-02-02
De nya föreskrifterna innebär att provet inte behöver ljusskyddas och inte heller
frysas om provet beräknas nå laboratoriet provtagningsdagen eller nästkommande
dag.
I väntan på transport förvaras provet i kylskåp. Om leveransen dröjer ytterligare ska
provet frysas vid -20°C.
Besök oss gärna på www.ltkalmar.se/DC
2
6. Akutgruppering, som inte är en fullständig blodgruppering, utförs inte
förrän BAS-test anländer
På patienter som inte är blodgrupperade måste både akutgruppering och BAS-test
utföras innan grupplikt blod lämnas ut. Endast akutgruppering räcker inte för
acceptabel säkerhet inför transfusion. Alla akutgrupperingar körs i rutinserien
nästkommande vardag för att då bli fullständiga blodgrupperingar.
I Västervik utförs akutgruppering innan BAS-testen anländer eftersom akutgrupperingen skickas till Kalmar för fullständig gruppering.
I Oskarshamn utförs akutgruppering innan BAS-testen anländer om remissen är
märkt ”BAS-test kommer”. Akutgrupperingen skickas därefter vidare till Kalmar för
fullständig gruppering.
Om patienten är blodgrupperad sedan tidigare krävs det att blodgruppen
kontrolleras innan grupplikt blod lämnas ut. Kontrollen görs med BAS-testen.
Blodgruppering och BAS-test ska tas vid två olika tillfällen.
Ivar Tjernberg, överläkare
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
[email protected]
Martin Carlsson, medicinsk chef
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
[email protected]
Besök oss gärna på www.ltkalmar.se/DC
3