1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder är anhöriga

Vill ni vara med?
Vi bjuder in anhöriga, kommuner, landsting, regioner, politiker, tjänstemän,
företag, intresseorganisationer och alla andra intresserade som vill medverka
i och under Anhörigåret med olika aktiviteter. Alla är välkomna!
Lyft anhörigfrågorna tillsammans med oss under 2015.
Tillsammans kan vi visa hur stort engagemanget är!
www.anhörigåret2015.se
[email protected]
010-207 97 90
Lyft anhörigfrågorna tillsammans med oss!
Huvudsamarbetspartners
Källa: Riksrevisionens rapport ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” 2014.
Foto: Smålandsbilder.se och Anhörigas Riksförbund
1,3 miljoner svenskar
i vuxen ålder är
anhöriga
En person som är anhörig kan t.ex. vara
en förälder som vårdar ett barn med
funktionsnedsättning, en äldre person
som sköter om en sjuk livspartner, en
dotter eller son som ser till sina äldre
föräldrar, en småbarnsförälder som vårdar
sin sjuka partner, en ung person som
stöttat en sjuk förälder under sin uppväxt
och fortsätter att göra det, en person som
ser till en sjukdomsdrabbad nära vän.
Lyft anhörigfrågorna tillsammans med oss!
Syftet med Anhörigåret
• på ett konkret sätt synliggöra anhörigas och anhörigvårdares situation
• bidra till att skapa förutsättningar för ett anhörigvänligare samhälle
• bidra till att skapa ett anhörigvänligare arbetsliv. 70% av alla anhöriga är i
yrkesverksam ålder.
• lyfta fram de intressepolitiska frågorna på ett mer specifikt och tydligt sätt
• lyfta fram behovet av forskning inom anhörigområdet
• belysa att ett rätt anhörigstöd ger samhällsekonomiska vinster, bland annat
genom bättre hälsa hos anhöriga
Anhörigmanifestation 6 oktober klockan 11.00 på Sergels torg
• Uppmärksamma anhöriga som grupp och belysa deras behov
• Fungera som avstamp, skapa opinion samt peka på nödvändiga förändringar i
samhället avseende förbundets viktiga intressepolitiska frågor
• Tydliggöra hur kvalitetshöjande åtgärder inom vård, skola och omsorg är det
som i största utsträckning skulle förbättra anhörigas situation och välmående
• Uppmärksamma att anhöriga genom sina insatser sparar 177 miljarder kronor
åt det svenska samhället varje år och på vilket sätt det görs
Kraftsamla organisationens medlemmar i ett
”anhöriguppror” under den Nationella Anhörigdagen
eller någon annan dag i Anhörigveckan.
Uppmärksamma anhöriga genom
rörelse
Anhöriga sparar 177 miljarder kronor per år
åt Sverige
• Uppmärksamma anhöriga som grupp och
belysa och uppmuntra deras behov av hälsofrämjande aktiviteter
• Förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos
anhöriga som grupp
• Utjämna de påverkbara hälsoklyftorna i
samhället
• Minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården
70 % av alla anhöriga i Sverige är i
yrkesverksam ålder
Intressepolitiska frågor
• Lagstiftad rätt till ekonomisk ersättning för tillfällig Vård av närstående (VAN)
• Komplettering i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) lagtext: att anhöriga skall
erbjudas delta i vårdplanering av närstående inför en utskrivning från sjukhus
• Verka för målgruppers rätt till kommunalt stöd
• Underlätta för anhöriga att förena anhörigomsorg/vård med förvärvsarbete
• Uppmärksamma jämställdhetsaspekten
Anhörigåret 2015 ersätter anmälningsavgiften för de medlemmar i Anhörigas
Riksförbund som vill delta i en
hälsofrämjande aktivitet under året!
Lokala aktiviteter
Under året arrangeras flera lokala aktiviteter, föreläsningar och träffar. Flera i
samverkan med anhörigföreningar och Anhörigas Riksförbund. Mer information
om dessa får ni genom att besöka vår hemsida eller kontakta er lokala anhörigförening.
Material
Kontakta oss för beställning av material