Nyhetsbrev 11 - För utförare i Uppsala kommun

MAS/MAR informerar
Sektionen för medicinskt vård- och rehabiliteringsansvar
- nyhetsbrev till utförare inom äldrenämndens och
nämndens för hälsa och omsorgs verksamheter
2014:11
Viktig information om Siebel
Med anledning av den senaste tidens rapporter om att journalanteckningar inte kunnat återfinnas
har en ny release genomförts så att användarvänligheten avseende att spara och signera
anteckningar i Siebel förbättrats. Ett tag framöver kommer slumpvisa loggningar av text att göras för
att följa i vilken omfattning användare glömmer att spara och signera text. Detta görs också i syfte att
kunna felsöka och analysera de fall där användare misstänker att upprättade anteckningar inte
återfinns i systemet.
Release 4.2.12.5
Onsdagen den 3 december lästes det in en mindre uppdatering. Förändringen är att du inte längre
med en bock markerar när du signerar din anteckning utan istället väljer ”Ja” i rullisten som ersätter
den gamla funktionen. Anteckningen kommer nu automatiskt sparas när du signerar. (Tidigare
krävdes att man klickade på knappen Spara). Syftet är att eliminera risken att anteckning ej sparas
korrekt och kom ihåg att det är ytterst viktigt att du alltid signerar dina anteckningar.
Avser du att skriva anteckning utan att signera t.ex. för att kunna fortsätta senare, ska du som
tidigare spara anteckningen med Sparaknappen.
Vid misstanke om att text inte sparats i Siebel ska du:
1. Kontrollera att du inte råkat ändra relevansvärdet och/eller sorteringsordningen i
dokumentationen
2. Kontrollera att du inte råkat skriva anteckningen på en annan patient
3. Kontrollera att du inte råkat felpositionera dig och skriva anteckningen på fel
enhet/avdelning
4. Om inte anteckningen hittas i Siebel kontakta supporten ([email protected]). Lämna
då följande information
• Ägare till anteckningen
• Anteckningsdatum & ca. tid:
• Kund: (ange kundNr)
Kontoret för hälsa, vård och omsorg, sektionen för medicinskt vård- och rehabiliteringsansvar
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel)
www.uppsala.se/hvk-utforare
Sökordkombination som användes: (tex: Status - Hud/vävnad – sår)
Var det något speciellt med anteckningen: tex delad till omvårdnadspersonal, eller
om den hade bilaga.
5. Återskapa anteckningen så att viktig text kommer in i journalen.
6. Registrera en avvikelserapport i Flexite.
•
•
Calici
Vi vill särskilt lyfta vikten av att kohortvård tillämpas samt att långärmade plastförkläden och
munskydd används. Sedan vill vi påminna om att handsprit inte är tillräckligt vid caliciutbrott utan
handtvätt med tvål och vatten krävs innan handsprit för att få bort viruset!
Svenska HALT 2014
Folkhälsomyndigheten har nu publicerat den nationella rapporten för Svenska HALT 2014.
Rapporten hittar ni för nedladdning på projektsidan. Folkhälsomyndigheten publicerar även en nyhet
på webben om infektioner på särskilt boende med anledning av rapporten är klar. Informationen i
rapporterna är naturligtvis intressanta även om man inte deltog i mätningen.
Information från verksamheten till MAS/MAR
Information av väsentlig karaktär som exempelvis byten av chefer och förändringar i verksamheten
ska snarast meddelas MAR/MAR via funktionsbrevlådan: [email protected] Det
kan exempelvis gälla förändring av antal boendeplatser, hemvårdsområdets omfattning eller
bemanning av legitimerad personal som påverkar patientsäkerheten.
Information om begränsad behandling – ny rutin från 1 december
2014
2014-12-01 införs nya rutiner för dokumentation av behandlingsbegränsningar, det som även kallats
0HLR. De nya rutinerna är anpassade till aktuella författningar och innebär en uppdatering av
nuvarande arbetssätt. Syftet är att minska risken för att problem uppstår vid behandlingsbegränsningar, särskilt i vårdens övergångar. Detta kräver att de nya rutinerna blir kända och
används av alla som berörs. Ett informationsmaterial har tagits fram innehållande en presentation
för information på exempelvis arbetsplatsträffar samt länk till en film om brytpunktssamtalet. För
dokumentation av begränsad behandling på särskilt boende är rekommendationen att ordinarie
blankett ”Patientens information om vårdplaneringen” används, inte blanketten från Cosmic. I
ordinärt boende är Cosmic-blanketten tillämplig. Utbildning inom området kommer att erbjudas
under 2015.
Medicinsk vårdplanering
Det har förekommit diskussioner om i vilka sammanhang en medicinsk vårdplanering behövs.
Medicinsk vårdplanering med läkare närvarande skall göras vid inflyttning till särskilt boende, vid
årlig förnyelse av recept/dosdispensering eller i samband med läkemedels-genomgång. Det ska också
göras vid bestående försämrat hälsotillstånd, brytpunktssamtal och alltid vid vård i livets slutskede.
Avvikelseanmälan till Apotekstjänst AB elektroniskt - påminnelse
I juli månad införde Apotekstjänst ett elektroniskt system för avvikelseanmälan. Av de avvikelser de
får in idag är mer än 50 % fortfarande vi fax. Detta skall endast vara reservrutin. Ni har nu möjlighet
att skicka er avvikelseanmälan till Apotekstjänst elektroniskt via deras hemsida. Nästa gång ni skall
anmäla en avvikelse går ni in via hemsidan under fliken sjukvård/ avvikelseanmälan eller via
webbadress http://www.apotekstjanst.se/sjukvard/avvikelseanmalan. När avvikelsen är utredd får ni
2
också återkoppling via den mailadress ni har angivit. Vid frågor kan apotekare Britt Lindberg
kontaktas på telefon 070-913 13 49 eller via mejl [email protected]
Förskrivarutbildning - inkontinens och stomivård
Inkontinensrådet arrangerar åter en förskrivarutbildning i samarbete med Institutionen för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet den 9-13 februari 2015. Utbildningen vänder sig till dig som
är sjuksköterska/distriktssköterska i Uppsala län och syftar till att ge deltagarna utbildning i
inkontinens- och stomivård. Den som gått utbildningen får förskrivningsrätt för inkontinens- och
stomihjälpmedel. För att få kursintyg och förskrivningsrätt är närvaro obligatorisk hela kursveckan.
Kostnaden för denna vecka är 2000 kr per deltagare. Mer information och anmälan finns på
www.lul.se/inkontinensfragor. Sista anmälningsdag är 150116.
Nya föreskrifter från Socialstyrelsen avseende förebyggande av och
behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10.
Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter som börjar gälla den 1 januari 2015. De bindande
reglerna ställer krav på rutiner inom sjukvården, äldreomsorgen och vissa boendeformer för
personer med funktionsnedsättning (HSL, SoL, LSS). Socialstyrelsen skärper vårdens och omsorgens
ansvar för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
förebyggande av och behandling vid undernäring SOSFS 2014:10
Blanketter
Nu har bl.a. signeringslistor för läkemedel, försättsblad för pappersjournal (där ni har möjlighet att
tillägga dokument) blivit skrivbara och uppdaterade Tänk på att spara dem säkert så att de finns
tillgängliga vid förändringar och lätt kan justeras.
Nationell patientöversikt, NPÖ
Utbildning i NPÖ för expertanvändare kommer att påbörjas under första kvartalet 2015. Mer
information kommer inom kort. Det är viktigt att redan nu utse en expertanvändare i verksamheten
(se riktlinjen från MAS/MAR).
Bedömning av trycksår
Det är viktigt att bedömning av trycksår sker kontinuerligt, särskilt av multisjuka personer med
nedsatt rörelseförmåga. Då flera avvikelser på området inkommit vill vi uppmana legitimerad
personal att ta del av PUCLAS webbaserade utbildning för klassifikation av trycksår samt att den
introduceras i personalgrupperna som vårdar riskgruppen.
http://www.puclas.ugent.be/puclas/s/page54.html
Vårdhandboken är också en bra informationskälla www.vardhandboken.se samt RiksSår
http://www.rikssar.se/
Komplex läkemedelsbehandling
Vid komplex läkemedelsbehandling ska en riskanalys alltid genomföras och dokumenteras. MAS ska
delges riskanalysen. Att delegera iordningsställande av flytande läkemedel utgör alltid en risk. Oral
lösning Heminevrin får inte fördoseras vilket gör att särskild riskbedömning behöver göras för
iordningsställandet.
Inför Jul och Nyår 2014-2015
Vi vill påminna om betydelsen av att riskbedömningar görs avseende specifika och komplexa
vårdsituationer så att patientsäkerheten stärks, detta är särskilt viktigt vid förändrad bemanning. Gör
3
en bedömning av eventuella riskområden, hur de ska hanteras och upprätta en handlingsplan för
ändamålet.
För att enklast komma i kontakt med medicinskt ansvariga under helgerna – använd vår
gemensamma mail som bevakas alla vardagar: [email protected]
Vi återkopplar under dagen eller senast efterföljande vardag.
MAS/MAR
Carita Öhman
Monica Brundin
Eva Andersson
Siw Hansson
Lena Sjöberg
I tjänst
29-30 dec 2, 5jan
29-30 dec 5 jan
22-23 dec
22-23 dec, 2 jan
22, 29-30 dec
Slutligen
Vi summerar vårt första år som centralt placerade MASar och MARar i Uppsala kommun som ett
intensivt och otroligt spännande år. Detta är ett urval av årets aktiviteter:
• Flexite - från pappersavvikelser till elektroniskt system för alla utförare. De allra flesta har ett
bra och aktivt kvalitetsarbete. Hittills har 2833 hälso- och sjukvårdsavvikelser registerats i
systemet.
• Siebel – beslut har fattats om att sammanhållen journalföring skall införas mellan utförare.
En lex Mariaanmälan och en utredning har lett till beslut om att omfattande åtgärder
behöver vidtas för att göra patientjournalen säkrare. Förändringsarbetet är indelat i akuta
och planerade åtgärder som kommer att påbörjas och genomföras under 2015.
• Ett antal riktlinjer har fastställts och implementerats.
• Inom rehabiliteringen har MAR sett ett behov av reflektion, utbyte och gemensam
utgångspunkt inför 2015 och temadagar har genomförts med detta i fokus.
• Vi har under året besökt i princip alla verksamheter. Vår ambition är att vara stödjande, bidra
till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Vi vill tacka för ett gott
samarbete under året!
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Medicinskt ansvariga
Sektionen för medicinskt vård och rehabiliteringsansvar
Carita
Siw
Monica
Ulf
Eva
Lena
4