Bild 1 - Attention Utbildning

Välkommen till
NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt
12 mars 2015
www.attention-utbildning.se
1
Dagens agenda
9.30 – 10.45
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – från DSM-IV till DSM-5
Marie Adolfsson
11.00 - 11.30
Ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Johan Bysell
11.30 – 12.30 LUNCH
12.30 – 14.00
Forts Ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Johan Bysell
14.00 – 14.30 FIKA
14.30 – 15.30
Forts Ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Johan Bysell
15.30
Frågor och utvärdering
2
DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders)
• En handbok för psykiatrin, som innehåller
standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd.
Senaste version maj 2013.
1
4
Varför generell uppdatering av
DSM?
• Komma i fas med de senaste 20 årens
•
•
•
•
forskning inom områden som kognitiv
neurovetenskap, epidemiologi och genetik.
Öka klinisk användbarhet.
Ta hänsyn till dimensionalitet/funktion.
Uppmuntra till livstidsperspektiv.
Harmonisera DSM och ICD.
5
Neurodevelopmental disorders
(Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar) DSM-5
•
•
•
•
•
•
Intellectual Disabilities (Utvecklingsstörning)
Communication Disorders (Språkstörning)
Autism Spectrum Disorder (Autismspektrumtillstånd)
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
Specific Learning Disorders (Dyslexi, Dyskalkyli)
Motor Disorders (DCD, Tourettes, Tics)
6
2
ADHD
(prevalens 3-7%)
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Tre typer:
1. Uppmärksamhetsproblem (ADD)
2. Hyperaktivitet och impulsivitet
3. Både uppmärksamhetsproblem,
hyperaktivitet och impulsivitet
8
ADHD i DSM-5
Samma diagnostiska kriterier som i DSM-IV, med tillägg
av exempel i ett livstidsperspektiv (barn, ungdom, vuxen).
Ingen exklusion för autismspektrum.
Debutålder ändras från 7 till 12 år.
Dimensionell ”specifier” för svårighetsgrad: Mild,
Moderate, Severe.
9
3
ADHD Pojkar/flickor
Pojkar/flickor 2.8:1
Pojkar med ADHD är normen och flickor det avvikande
Tonårsflickan med ADHD har svårare att leva upp till det
förväntade kvinnliga beteende
Kriterier satta efter pojkar 6-11 år
Beteendet skall finnas i två olika miljöer
Flickor mer ångest
Delvis genetiskt betingat
Styrkor!
• Kreativitet
• Charmerande personlighet, varmhjärtad
• Bra människokännedom
• Sinne för humor
• Flexibilitet
• Intuitiv
• Känslig för den närmaste omgivningen
• Entusiastisk, passionerad
• Glömmer bort sina misstag
• Villig att ta risker
Autismspektrumtillstånd AST
(prevalens 1-2%)
• Autistiskt syndrom
• Aspergers syndrom
• Desintegrativ störning
• Atypisk autism - genomgripande störning i utvecklingen UNS (utan
närmare specifikation)
(Gradering: Kräver mycket omfattande stöd, kräver omfattande stöd,
kräver stöd)
4
Autism i DSM-5
• En dimensionell diagnos (Autismspektrumtillstånd)
istället för flera olika kategoriska uppdelningar.
• Den ”autistiska triaden” blir en dyad – socio•
•
kommunikativa svårigheter och begränsade, repetitiva
beteenden.
Språknivå ingår inte längre som diagnostisk markör.
Över- och underkänslighet för sensoriska stimuli
tillkommer som diagnostisk markör.
• Debut under utvecklingen.
13
1. Brister i förmågan till social kommunikation
och social interaktion
Till exempel:
 Social ömsesidighet - bristande gensvar, svårt att
närma sig andra
 Icke-verbal kommunikation – avvikelser i ögonkontakt
och kroppsspråk
 Utveckla , bevara och förstå relationer – svårigheter i
att anpassa sig i olika sociala sammanhang, få vänner
2. Begränsade, repetitiva mönster i beteenden,
intressen eller aktiviteter
Till exempel:
 Stereotypa eller repetitiva rörelser/tal eller bruk av
föremål
 Svårt för förändringar, inflexibel fixering vid rutiner eller
ritualer
 Fixering vid intresse
 Över- eller underkänslighet för sinnesintryck, eller
ovanligt intresse för vissa sensoriska stimuli i
omgivningen.
5
Tillägg/dimensioner
• Stödbehovet graderas
• Verbal och intellektuell förmåga ska
specificeras
• Den som diagnostiserar ska uppge andra
tillstånd som kan hänga samman med
autismdiagnosen, till exempel epilepsi och
utvecklingsstörning.
Autismspektrumtillstånd
pojkar/flickor
• Pojkar/flickor 2.6:1
• Pojkar med AST är normen
och flickor
det avvikande
• Underrapporteringen av flickor med
autism har haft sin grund i en övertro
på en manlig typ av autism
Kognitiva funktioner
• Exekutiva funktioner
• Att förstå hur andra tänker – theory of
mind
• Att se helhet och sammanhang – central
koherens
• Abstrakt/teoretisk
•
•
tänkande bortom här
och nu
Perception - tolka/bearbeta/filtrera
sinnesintryck och yttre stimuli
Minne och språk
18
6
Styrkor!
• Hög koncentrationsförmåga
• Uthållighet
• Detaljseende
• Kreativitet
• Nya perspektiv
• Hög moral
• Uppriktighet
Samtidiga psykiatriska tillstånd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tvångssyndrom OCD
Depression
Bipolär sjukdom
Psykos
Ångest, paniksyndrom
Sömnproblem
Ätstörningar
Självskadebeteende
Beroendeproblematik
Personlighetsstörningar
Samtidiga somatiska tillstånd
•
•
•
•
•
•
•
Restless legs syndrome (RLS)
Smärtproblematik/Fibromyalgi
Sömnproblem
Allergi
Astma
Epilepsi
Magåkommor
7
Tack för mig!
[email protected]
22
8