Minister Wille Valve

Ärade medlemmar i Kontaktforum för Demens- och Alzheimerföreningar i Norden, bästa åhörare.
Andelen äldre på Åland ökar. De stora årskullarna når nu pensionsåldern samtidigt som människor
lever allt längre. Den här i sig positiva utvecklingen innebär också att flera kommer att drabbas av olika
sjukdomar bl.a. demens och alzheimer. Det vi ofta glömmer är att demens och alzheimer kan drabba
unga och unga anhöriga. En annan sak som förbises är att samhällets insatser måste anpassas, både
med tanke på individen och perioden av sjukdomsförloppet.
För att klara av dessa utmaningar arbetar Ålands landskapsregering på flera plan. Enligt
landskapsregeringens hållbarhetsstrategi och regeringsprogrammet ska en hållbar utveckling vara
riktgivande för alla de beslut, stödsystem och åtgärder som landskapsregeringen antar. En hållbar
utveckling förutsätter insikter och kunskap hos beslutsfattare och tjänstemän. Genom den pågående,
åländska samhällsservicereformen strävar vi efter flera saker: ökad ekonomisk effektivitet, säkerställa
skola och omsorger, öka kompetensen, uppnå en likvärdig behandling och ökad rättssäkerhet.
Ett till dokument: I vår socialvårdsplan betonar vi, landskapsregeringen vikten av förebyggande arbete.
I samråd med kommunerna har landskapsregeringen utarbetat kvalitativa och funktionella mål för vård
och omsorg om äldre människor. Målet är en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar
äldreomsorg. Socialvårdsplanen liksom kvalitetsrekommendationen lyfter fram vikten av
förebyggande, aktiverande och rehabiliterande insatser. Ett av fokusområdena i landskapsregeringens
utvecklings- och kvalitetsarbete är att kartlägga och utveckla de vård- och servicekedjor som äldre
berörs av. Det första delområdet som vi börjat arbeta med är just riktlinjer och rekommendationer
utarbetats är omsorgen och vården av personer med demenssjukdom.
Alla dessa dokument får ändå sin tyngd först när de som verkställer socialvården – kommunerna –
omsätter dem i praktiken. Ett sådant här tillfälle – där alla som på ett eller annat sätt är berörda av
demenssjukdom och de som arbetar inom området får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter är
därför viktigt. Så in i Nordens viktigt. Från landskapsregeringens är vi glada över att Kontakt forums
konferens hålls på Åland. Jag önskar er goda diskussioner och insikter i hur vi – samhället – på bästa
möjliga sätt kan stödja unga personer med demens och unga anhöriga.
Tack för ordet.
Wille Valve
Kansliminister/Minister for Administrative Affairs
Ålands landskapsregering
Pb 1060
AX 22111 Mariehamn, Åland
Tfn. +358 18 25372
Mobil +358 40 596 2929