patientsäkerhetsberättelse

Datum och ansvarig för innehållet
2015-03-01
Magnus Forssblad
Monika Ederström
Verksamhetschef, VD
Vårdchef
Innehåll
Sammanfattning................................................................................................................................... 3
Övergripande mål och strategier ..................................................................................................... 4
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet ................................................................... 5
Struktur för uppföljning / utvärdering………………………………………………………………………………..5
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad
patientsäkerhet ................................................................................................................................... 6
Uppföljning genom egenkontroll………………………………………………………………………………………………… 7
Samverkan för att förebygga vårdskador……………………………………………………………………………………8
Riskanalys…………………………………………………………………………………………………………………………….8
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt personalens klagomål
och synpunkter på kvaliteten ........................................................................................................... 9
Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal……………………………………….10
Samverkan med patienter och närstående………………………………………………………………………..10
Resultat………………………………………………………………………………………………………………………………11
Övergripande mål och strategier för kommande år………………………………………………………… 14
2
Sammanfattning

På Capio Artro Clinic pågår ständigt ett kvalitetsarbete som engagerar all personal
oavsett yrkeskategori. Det finns naturligt med i vardagen på Kliniken - i receptionen,
på mottagningen, på operation och på rehabiliteringen.

Genom nationella och interna patientenkäter följer vi regelbundet upp att vi ger
patienten en god och säker vård. Genomgång av åtgärdsplan för förbättringsåtgärder
sker i Ledningsgrupp, på enhetsnivå och även på de gemensamma
Klinikstudiedagarna.

Checklista för säkerställande av preoperativa förberedelser används rutinmässigt.

För att identifiera risker har vi tvärprofessionella möten med patientgemensamma
samarbetspartner.

Negativa händelser och identifierade risker eller förbättringsområden rapporteras i
Klinikens avvikelsesystem vilket bidrar till ökad patientsäkerhet.

Synpunkter och klagomål som framförts av patienter har utredds och
förbättringsåtgärder har vidtagits.
3
Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Syftet med kvalitetsarbetet är att optimera säkerheten, att utveckla verksamheten och att
alltid sätta patientens behov i fokus och göra det bästa för att tillgodose dessa.
Våra värderingar
Patient- och kundfokus - vi glömmer aldrig vem vi är till för.
Förtroende - vi kan endast nå våra mål om omvärlden har fullt förtroende för vår vilja
och förmåga
Respekt och empati - vårt arbete ska alltid präglas av medkänsla, delaktighet och
respekt för individens integritet.
Nytänkande - vi vill ha medarbetare som tar initiativ och ser nya vägar att utveckla
och förbättra våra olika verksamheter.
Samhällsnytta - vi eftersträvar uthålliga och utvecklande relationer till våra
uppdragsgivare, för att öka samhällsnyttan av vårt arbete.
Vårt mål och strategi för måluppfyllelse
att kontinuerligt minimera riskmoment och komplikationer genom användande av våra
etablerade system med digitala hälsodeklarationer, checklistor, avvikelserapportering
och komplikationsregister.
att den medicinska behandlingen utförs i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet av specialister, som är patientansvariga dygnet runt (PAL)
att den anställda personalen har rätt och tillräcklig kompetens för sitt arbete
att med hjälp av patientenkäten Indikator och även interna enkäter fortlöpande följa
patienternas upplevelse av vår tillgänglighet, vårt bemötande och vårdkvaliteten.
att med hjälp av personalenkäter få information om arbetsbelastning,
stressupplevelse m.m. vilket kan påverka patientsäkerheten.
att ha en bra yttre och inre arbetsmiljö med ändamålsenlig utrustning
att följa Klinikens policy för allas lika värde och rätten att bli behandlad med respekt
oavsett sexuell läggning, etnisk och religiös tillhörighet, funktionshinder, kön eller
ålder
4
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
VD är ytterst ansvarig för att patientsäkerhetsarbetet bedrivs och följs upp enligt gällande
regelverk.
Vårdchefen ansvarar för avvikelsesystemets flöde och uppföljning. Enhetscheferna utreder
avvikelser som rapporterats på respektive avdelning och ansvarar för att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
För att följa olika kvalitetsparametrar använder vi bl.a. följande system:








Komplikationsregister
Avvikelserapporteringssystem
Registrering av inställda operationer
Registrering av anmälningar till Socialstyrelsen
Registrering av anmälningar till LÖF
Registrering av anmälningar till Patientnämnden
Registrering av postoperativ smärta
Registrering av följsamhet avseende användning av WHO checklista
Komplikationsregistret sköts av en ansvarig sjuksköterska. I registret samlas information om
t.ex. bakterieodlingar, antibiotikabehandling etc. Informationen analyseras av
kvalitetsansvarig läkare i syfte att spåra orsaker och samband till VRI. Vid behov konsulteras
även extern expertis. Resultaten av analys och vidtagna åtgärder återkopplas till all personal
i samband med gemensamma klinikstudiedagar.
Rapporterade avvikelser behandlas på APT, samverkansmöten och klinikstudiedagar efter
analys för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas.
Antalet inställda operationer följs fortlöpande, och efter orsaksutredning vidtas vid behov
förbättring av information/kommunikationsvägar samt justering i vårdflödet.
Antalet anmälningar till Socialstyrelsen, LÖF, Patientnämnden registreras, och alla ärenden
analyseras individuellt för ställningstagande till förändringar vid behov.
Postoperativ smärta registreras hos samtliga patienter både i sluten vård och i dagkirurgi.
5
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Arbete med förbättringar av resultat från medarbetarundersökning på enhets- och
ledningsnivå
Förbättrad arbetsmiljö med införskaffande av skrivbordsavskärmare och höj-och
sänkbara skrivbord
Vakanta sjukskötersketjänster på operation och mottagning ersatta
Utökat antal team mottagningar med läkare och fysioterapeut
Övning i handlingsberedskap vid akuta händelser har genomförts. I projektet ”Akuta
flöden” identifierades tre scenarier med tänkbara akuta händelser. En
verklighetstrogen övning där även narkospersonal och larmcentralen var delaktiga.
Uppföljning och presentation av förbättringsåtgärder ska presenteras på kommande
klinikgemensam utbildningsdag.
Införande av ett nytt dokument- och avvikelsehanteringssystem Centuri påbörjades i
december. Utbildning för personalen planeras under Q1 2015.
90% av personalen har genomfört en webbaserad miljöutbildning och 90 % av
läkarna har genomfört den obligatoriska utbildningen ”Läkemedels miljöeffekter”. Att
målet 100% inte har uppnåtts beror på nyanställningar som ännu inte hunnit
genomföra utbildningen.
Deltagande i utbildningsprogrammet Ledarskap för värdebaserad vård VBV.
6
Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§
Avvikelsehantering
Syftar till att identifiera svagheter i systemet för att kunna vidta åtgärder för att
förhindra att avvikelser upprepas och för att stärka och förbättra patientsäkerheten
och kvalitet i utförd tjänst. Ett system för hantering av avvikelser är också krav i
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9
I december implementerades ett nytt elektroniskt dokumenthanteringssystem som
även innehar ett system för avvikelsehantering. Utbildning av personal kommer
genomföras under Q 1 2015.
Anmälningsärenden
Anmälningar från patienter eller anhörig som lämnats till Patientnämnden (PN) eller
till Inspektionen för vård och omsorg IVO, har utredds. En händelse har Lex Maria
anmälts till IVO och händelseanalys har genomförts.
Basala hygienrutiner
Punktprevalens mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
genomförs två gånger per år.
Postoperativa infektioner
Registrering och uppföljning sker löpande.
Checklista
Preoperativ checklista och WHO checklista används rutinmässigt
Patientnöjdhet
o Jämförelse med egna tidigare resultat
o Jämförelse nationellt
Mätningen sker genom patientenkäten Indikator och sker två gånger per år. Vart
annat år deltar vi i den nationella enkätundersökningen. Målgruppen är 200 stycken
slumpmässigt utvalda patienter som besökt mottagningen. Svarsfrekvensen är i
genomsnitt 40 %.
IC Quality personalenkät
o Jämförelse med egna tidigare resultat
Mätning genomförs årligen i Q 2. Svarsfrekvensen 2014 var 87 %
Svenska Korsbandsregistret
o Jämförelse nationellt
Miljöcertifiering
Capio Artro Clinic är miljöcertifierade och har genomfört årliga interna och externa
revisioner. De senaste åren har resultatet från revisionerna varit helt utan avvikelser.
7
Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Vi har ett mycket nära samarbete med Sophiahemmet. På operationsavdelningen
omhändertas våra patienter av Capio Artro Clinic´s personal, men även av personal
tillhörande Sophiahemmet när det gäller anestesi och postoperativ vård. Ytterst ansvarig för
inneliggande patienter är PAL men patienten vårdas på Sophiahemmets vårdavdelning som
därmed har ansvaret för att patienten ges en god och säker vård.
Vi har genomgående det övergripande ansvaret för våra patienter och för att säkerställa
patientsäkerheten sker samverkan med samtliga parter genom samarbetsmöten.
Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Vid större förändringar eller vid identifierade risker, som kan medföra skador på patienter,
utförs en riskanalys. När sådan ska göras så följer Capio Artro Clinic Socialstyrelsens
riktlinjer enligt handboken ”Händelse- och riskanalys”. Efter att beslut har fattats utses
personer som genomför riskanalysen.
En riskanalys omfattar följande:
 tidplan för genomförandet
 identifiering av risker i en process
 riskvärdering
 identifiering av bakomliggande orsaker
 åtgärder för att förebygga negativa händelser
Genomförda riskanalyser redovisas i ledningsgrupp och i andra berörda delar av
organisationen.
För att identifiera patientsäkerhetsrisker har vi:


utbildningstillfälle för Husläkare för att rätt patient remitteras, vilket förkortar
remisstiden
rutin att vid organisationsförändringar, ändringar i rutiner, förändringar i
vårdprocesser mm ska behandlas i Samverkan.
8
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt
personalens klagomål och synpunkter på kvaliteten
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 5 kap 3§, SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Avvikelser
Avvikelsehantering syftar till att identifiera svagheter i systemet för att kunna vidta åtgärder
för att förhindra att avvikelser upprepas och för att stärka och förbättra patientsäkerheten och
kvalitet. Ett system för hantering av avvikelser är krav i Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS
2011:9, samt är ett krav för ackreditering enligt ISO standarderna 14001 (miljö) och 9001
(kvalitet).
Vårt avvikelsesystem finns i journalsystem Kliniken vilket all personal har tillgång till. En
avvikelse eller negativ händelse rapporteras vilket kan göras anonymt. Vårdchefen går
regelbundet in i systemet för att starta utredningen. Avvikelsen skickas till ansvarig chef på
den enhet som avvikelsen inträffat för att en orsaksutredning ska genomföras. När orsaken
är identifierad och eventuell åtgärdsplan är fastställd så skickas svar tillbaka till vårdchef som
efter bedömning om rätt åtgärd är vidtagen, avslutar avvikelsen. Svar skickas till rapportör
och inblandade personer i orsaksutredningen, avvikelsen arkiveras.
Presentation, genomgång av statistik och åtgärdsplan för avvikelser finns som stående punkt
på APT, Samverkan samt Klinikstudiedagar.
En övergång till ett nytt avvikelsesystem påbörjades Q4 2014 och förväntas vara
implementerat under Q2 2015. Förbättringen med det nya systemet är främst att
avvikelserna skickas med automatik från rapportör till närmaste chef som ansvarar för
bedömning, genomförande av åtgärder och uppföljning.
Händelseanalys
I samband med utredning av allvarligare avvikelser, där en patient har skadats allvarligt
och/eller att en patient kunde ha skadats allvarligt, görs en händelseanalys. En
händelseanalys omfattar följande:
 tidplan för genomförandet
 faktainsamling om händelsen inklusive intervjuer av berörda personer
 beskrivning av händelseförloppet
 identifiering och analys av orsaker
 analysera förhinder, barriärer
 åtgärdsförslag till förbättringar
9
Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Via vår hemsida www.capioartroclinic.se kan såväl patienter som övriga lämna meddelande
och framföra synpunkter. IT-ansvarig bevakar och vidarebefordrar till rätt person för
handläggning av ärendet.
För våra patienter finns en websida www.artro.nu där de med ett personligt lösenord kan se
remissflöde, fylla i enkäter, boka läkarbesök och lämna meddelande eller framföra
synpunkter. Mottagningspersonalen ansvarar för att bevaka den kommunikationsvägen och
vid behov kontakta patienten.
Patienter som framför klagomål som är av sådan art att mottagande personal inte kan
handha ärendet, hänvisas i första hand till vårdchefen för vidare handläggning. Patienten
informeras om möjligheten att vända sig till Patientnämnden PN eller till Inspektionen för vård
och omsorg IVO, alternativt inkomma med en skriftlig skrivelse. Klagomålsärenden
handläggs av chefläkaren som ansvarar för bedömning, analys och åtgärd samt återkoppling
till den som lämnat klagomålet. Klagomålsärendet avslutas och arkiveras.
Klagomål som framförs av patienter tas alltid på största allvar.
Är klagomålet av medicinsk karaktär så gör Verksamhetschef en bedömning och
ställningstagande till om det ska anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Samverkan med patienter och närstående är viktigt i patientsäkerhetsarbetet. För att säkra
denna samverkan lägger Capio Artro Clinic stor vikt vid bemötande, information och
tillgänglighet.
Patientens egna medverkan är ytterst viktig för att uppnå trygg och säker vård.
En tillfredställande tillgänglighet är nödvändig för att samverkan mellan oss som vårdgivare
och patienten ska fungera. Patienter som vid läkarbesök planeras för fortsatt vård får
samtidigt träffa mottagningssjuksköterska för att tillsammans gå igenom bl.a. ifylld
hälsodeklaration, ta emot patientens eventuella egna önskemål, ge och inhämta information
och för att svara på frågor. Vid planerad vård av minderåriga är ett gott samarbete mellan
föräldrar, barn, mottagningspersonal och ansvarig läkare ytterst betydelsefullt.
God kommunikation för att minimera oförutsedda risker ökar patientsäkerheten.
10
Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått
För att nå våra definierade mål har vi använt oss av
 Avvikelsesystem
 Komplikations register
 Nationellt korsbandsregister
 WHO checklista
Processmått
Avvikelserapportering
Under 2014 rapporterades 47 avvikelser in i klinikens avvikelsehanteringssystem. Samtliga
händelser har utredds och förbättringsåtgärder har vidtagits. Det var övervägande av
administrativ karaktär där flödesrutiner på operationsenheten stod för de flesta. 2013
identifierades ett stort antal upprepade liknande avvikelser vilket förklarar den avvikande
höga siffran det året.
ANTAL AVVIKELSER
150
103
100
50
44
51
2010
2011
47
38
0
2012
2013
2014
11
MRSA
Punktprevalensstudie en gång per kvartal. Andel patienter där MRSA-odling är tagen enligt
vårdprogram 2013.
Kvartal 1
Män
Kvinnor
Totalt
Kvartal 2
Män
Kvinnor
Totalt
Kvartal 3
Män
Kvinnor
Totalt
Kvartal 4
Män
Kvinnor
Totalt
Totalt antal op
597
418
1015
Totalt antal op
534
379
913
Totalt antal op
384
289
673
Totalt antal op
509
366
875
MRSA-odlade op
25
23
48
MRSA-odlade op
21
34
55
MRSA-odlade op
18
16
34
MRSA-odlade op
8
10
18
Andel MRSA-odlade
4,2%
5,5%
4,7%
Andel MRSA-odlade
3,9%
9,0%
6,0%
Andel MRSA-odlade
4,7%
5,5%
5,1%
Andel MRSA-odlade
1,6%
2,7%
2,1%
Kommentar: Screeningodlingar för MRSA ska alltid tas på inneliggande patienter, d.v.s.
patient som ligger kvar en natt på vårdavdelning och har någon av nedanstående
riskfaktorer:
a) Sår, eksem
b) KAD
c) Infart (PVK, CVK, PEG) stomi
d) Varit kontakt med sjukvård/tandvård som patient eller personal utanför Sverige det
senaste halvåret
e) Stark misstanke om MRSA av annan anledning, t.ex. närstående eller husdjur med MRSA
Patienter som haft kontakt med sjukvård utomlands ska vårdas på enkelrum med eget
hygienutrymme tills negativt svar föreligger på samtliga odlingar.
Patienter som besöker mottagningen och dag-kirurgi, d.v.s. patienter som går hem samma
dag ska MRSA-odling endast tas vid misstanke om stafylokockinfektion samt inför
antibiotikabehandling oavsett indikation, även vid profylaktisk behandling, om patienten har
någon av ovanstående nämnda riskfaktorer.
12
Korsbandsrekonstruktioner
På korsbandsrekonstruktionsopererade patienter genomförs livskvalitetsmätning med EQ5D
och KOOS preoperativt samt efter 12, 24 och 60 månader.
Preoperativ utvärdering med EQ5D har under 2014 utförts på 98 % (2013 97,7%, 2012 93%,
2011 99%, 2010 98%, 2009 94%, 2008 95%) av patienterna, och KOOS på 98% (2013 98%,
2012 98%, 2011 99%, 2010 99%, 2009 99%, 2008 98%).
Postoperativa infektioner
 Av SKLs 8 åtgärdspaket mot vårdskador så har vi fokuserat på ”Postoperativa
sårinfektioner”. Väsentliga åtgärder som följs upp för att minska risken för infektion är:
 Användning av korrekt antibiotikaprofylax
 Rutiner för preoperativ huddesinfektion
 Registrering av postoperativa sårinfektioner
Resultatmått
Andelen septiska artriter efter artroskopier och korsbandskirurgiska ingrepp.
Totalt antal
Knäartroskopi
Korsbandskirurgi
Könsspec. Totalt
Totalt
M
1221
308
1529
K
812
255
1067
2596
Antal septiska artriter
M
0
1
1
K
1
1
2
Andel
M
0,0%
0,3%
0,1%
3
K
0,1%
0,4%
0,2%
Totalt
0,05%
0,36%
0,1%
Förväntad infektionsfrekvens: C:a 1% efter korsbandsoperation enligt litteraturen, dock med
viss variation.
Kommentar: Under 2014 har vi noterat låg infektionsfrekvens i överenstämmelse med som
kan förväntas vid denna typ av kirurgi.
Patientskadeanmälan
 Ärenden som inkommit via patientnämnden samt patientskadeärenden från
Landstingets Ömsesidiga Försäkringskassa LÖF och från Inspektionen för vård och
omsorg IVO har sammanställs. Förebyggande åtgärder har vidtagits för att
säkerställa att dessa typer av patientskador inte återupprepas.
Män
Kvinnor
Totalt
Antal patientnämnden
Antal LÖF
Antal IVO
3
4
7
6
5
11
3
2
5
13
Kommentar: Under 2014 har 7 ärenden inkommit till Patientnämnden. Inget av dessa
föranledde några vidare åtgärder.
11 ärenden har under 2014 anmälts till LÖF. 5 av dessa föranledde ingen åtgärd och 3
ärenden är inte avslutade. I 3 fall utgick ersättning och det för djup infektion efter operation.
2014 har det gjorts 5 anmälningar till IVO. Inget av dessa är ännu avslutade utan utredning
pågår.
Ett ärende har av kliniken Lex Maria anmälts 2014. Efter vidtagna åtgärder så är ärendet
avslutat.
Övergripande mål och strategier för kommande år

Bland de långsiktiga målen så är ”säker vård med hög kvalitet” ett av de högst
prioriterade.

Capio Artro Clinic´s målsättning är att integrera patientsäkerhet som en självklar del
av vår organisation och våra arbetssätt. Att arbeta med förbättringar av kvalitet och
säkerhet är ett långsiktigt arbete där vår strävan är att alltid bli ännu bättre!

Genom att följa principer för ”Värdebaserad Vård” skapas ett bättre värde för de
vårdinsatser som utförs. Målet är att åstadkomma en ännu bättre, säkrare och
kostnadseffektiv vård. Förbättrad vårdkvalitet fördyrar inte utan snarare minskar
kostnaderna.

Capio Artro Clinic ska arbeta för att stärka patientens ställning och ge patienten bättre
förutsättningar till integritet, självbestämmande och delaktighet i sitt möte med vården
som bedrivs på kliniken.
14