mar - Ladda ner pdf

På toppen av Edsberg Kalender 2015 -­‐ 14 april, styrelsesammanträde
-­‐ 7 maj, styrelsesammanträde
-­‐ 11 maj, ordinarie föreningsstämma
mars 2015 Styrelsen informerar Detta nummer innehåller: HEMSIDAN ....................................................................................................................... 2 RESPEKTERA LUNCHSTÄNGT ............................................................................................ 2 BRF PLATÅNS INTERN-­‐TV ................................................................................................. 2 BORTTAPPAT -­‐ EFTERLYSNING ......................................................................................... 2 DÖRRFÖRSÄLJNING .......................................................................................................... 2 PÅGÅENDE TRÄDARBETEN ............................................................................................... 2 CAFÉ PLATÅN ................................................................................................................... 2 BETALA AVGIFTEN I TID .................................................................................................... 2 HEMFÖRSÄKRING ............................................................................................................. 2 LEDIG LOKAL FÖR UTHYRNING ......................................................................................... 2 EXTRA STÄMMA ............................................................................................................... 2 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA .................................................................................... 3 RENOVERA LÄGENHETEN? ............................................................................................... 3 PLATÅDAGEN 2015 .......................................................................................................... 4 TVÄTTSTUGORNA ............................................................................................................. 4 BOKNINGSSYSTEM ........................................................................................................... 4 INSTRUKTION TILL BOKNINGSTAVLOR OCH PORTTAVLORNA ......................................... 4 PARKERING INOM OMRÅDET .......................................................................................... 4 ORDNINGSREGLER ........................................................................................................... 4 SOMMARARBETARE ......................................................................................................... 4 Björn Kellerth, Bert Christiansson, Agneta Sundman Claesson, Catharina Fröjdh Nyqvist,
Raija Kallio, Björn Borg, Arne Lundström Mars, 2015 toppen av Edsberg På HEMSIDAN Om ni har önskemål om hur ni vill att det se ut i våra parker är vi öppna för förslag. Hemsidan: www.brfplatan.se CAFÉ PLATÅN RESPEKTERA LUNCHSTÄNGT Café Platån, Föreningslokalen, Flintlåsvägen 24, har öppet varje onsdag mellan kl. 13.00 och 15.00, kaffe serveras gratis, vill man ha bröd till kaffet tar man med detta själv. Under våren planeras besök av politiker från vår kommun som kommer att berätta om vad som kommer att hända i kommunen. Vi på fastighetskontoret önskar att Ni boende respekterar att kontoret är stängt för lunch mellan 11.30 och 12.15 BRF PLATÅNS INTERN-­‐TV Du glömmer väl inte att titta på föreningens lokala informationskanal? Kanalen hittar du på analoga kanalen S6. Har du tips på saker du skulle vilja se på informationskanalen, kon-­‐
takta Arne Lundström, [email protected] eller 070-­‐823 27 79. BETALA AVGIFTEN I TID Undvik påminnelseavgifter. Anslut dig till autogiro. Kontakta HSBs kundtjänst på telefon 010 -­‐ 442 50 00. BORTTAPPAT -­‐ EFTERLYSNING HEMFÖRSÄKRING Om du tappar något, tänk på att gå till/ringa Fastighetskontoret. Dina nycklar, glasögon eller plånbok kan mycket väl finnas där. Kon-­‐
takta Fastighetskontoret. Brf Platån har en ADE-­‐försäkring via Trygg-­‐
Hansa som innebär att du som boende inte behöver bostadsrättstillägget i hemförsäk-­‐
ringen. Fr.o.m. 1 april gäller nya regler för badrum som är äldre än 30 år. Vid vatten-­‐
skada ersätts inte dessa badrum. Man räknar med att tätskikt och ytskikt inte håller mer än 30 år. DÖRRFÖRSÄLJNING Tänk på att inte öppna dörren för okända per-­‐
soner, om du ändå gör det och det handlar om försäljning be alltid om betänketid. Kontakta också alltid fastighetskontoret omgående när du möter en försäljare. Det är mycket sällan du erbjuds en bra affär vid dörrförsäljning. LEDIG LOKAL FÖR UTHYRNING Föreningen kommer att få en lokal ledig i höst. Den har adress Flintlåsvägen 24 och är vår fd. föreningslokal (den nya föreningslokalen kommer att finnas i låghusen). Är du intresserad av att hyra den så kontakta Jonas Sahlberg på e-­‐post [email protected] före 15 maj med information om vilken verk-­‐
samhet som planeras. Lokalen är på 63 kvm och årshyran är 37 800 kr. PÅGÅENDE TRÄDARBETEN Under våren fortsätter vår entreprenör, MK Trädgård, med vår trädvårdsplan. Vi har en del gamla och sjuka träd, i parken mellan Lod-­‐
vägen och Flintlåsvägen har flera träd tagits bort under februari. För att ersätta en del av träden kommer det att planteras fyra stycken Japanska Körsbärs-­‐
träd, de kommer att blomma men ger inga bär. Två av dem planteras i närheten av Platå-­‐
texten (i blommor) och de andra kommer att planteras i parken mellan Fl. 16 och låghusen FL 43. Styrelsen informerar Mars 2015 EXTRA STÄMMA En extra stämma hölls måndagen den 17 feb-­‐
ruari i Föreningslokalen, Flintlåsvägen 24. An-­‐
talet röstberättigade i lokalen uppgick till 72 st inklusive 7 st fullmakter. Ärenden för vilka stämman blivit utlyst: 2 toppen av Edsberg På -­‐Beslut om ändring av stadgarna Den 1 juli 2014 trädde en ny lagstiftning i kraft angående andrahandsuthyrningar av bostads-­‐
rätter. Lagen innebär att bostadsrättsinneha-­‐
varen numera ska ha ”skäl” för andrahands-­‐
upplåtelsen, tidigare krävdes ”beaktansvärda” skäl. Vidare innebär lagstiftningen att bo-­‐
stadsrättsföreningen nu har möjlighet att ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelser. För att få göra det måste det dock stå angivet i före-­‐
ningens stadgar. Styrelsen föreslog därför ändring av § 18 och § 24 enligt följande: §18 Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin lägenhet, får upp-­‐
låta hela lägenheten i andra hans om styrelsen lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant till-­‐
stånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl till upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid och före-­‐
nas med villkor. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke kan ärendet hänskjutas till hyres-­‐
nämnden för avgörande. §24 Föreningen får ta ut överlåtelseavgift med 2,5 procent av det vid betalningstillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Föreningen får ta ut pant-­‐
sättningsavgift med 1,0 procent av detta pris-­‐
basbelopp. Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsför-­‐
eningen får ta ut avgift för andrahandsupplå-­‐
telse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lä-­‐
genhet upplåts en del av ett år, beräknas det högsta tillåtna avgiften efter det antal kalen-­‐
dermånader som lägenheten är upplåten. Stämman beslutade att både §18 och §24 ändras i enlighet med styrelsens förslag. Röst-­‐
siffror 71 för styrelsens förslag och 1 emot styrelsens förslag vid båda omröstningarna. Styrelsen informerar Mars 2015 För beslut om ändring av stadgarna krävs det antingen att samtliga röstberättigade godkän-­‐
ner ändringen på en stämma eller att beslutet tas på två på varandra följande stämmor. På den första stämman fordras enkel majoritet och på den andra en majoritet om två tredje-­‐
delar av de röstande varför ovan förslag från styrelsen kommer att finnas med på dagord-­‐
ningen vid den ordinarie föreningsstämman måndag den 11 maj 2015. Beslut om att bostadsrätten till lägenhet 4008 ska upphöra att existera enl 6 kap. 11§ i bostadsrättslagen En bostadsrätt är en obegränsad nyttjanderätt till ett visst angivet objekt. Bostadsrätten kan inte förändras storleksmässigt, utan för att en befintlig bostadsrätt ska kunna delas i exem-­‐
pelvis till tre nya objekt krävs att en förenings-­‐
stämma beslutar om att den befintliga bo-­‐
stadsrätten ska dödas för att sedan upplåtas på nytt i annan form. Stämman beslutade att bostadsrätten 4008 skulle upphöra att existera samt att ge styrelsen uppdraget att upplåta dessa nya bostadsrätter. För de som önskar finns protokollskopior från extra stämman att hämta på Fastighetskon-­‐
toret, Flintlåsvägen 1. ORDINARIE FÖRENINGS-­‐
STÄMMA
Ordinarie föreningsstämma 2015 kommer att hållas måndagen den 11 maj kl. 19.00 i Eds-­‐
bergskyrkan. Kallelse och sedvanliga handling-­‐
ar kommer att sändas ut i slutet av april. RENOVERA LÄGENHETEN? Om du har funderingar kring renoveringar – ta kontakt med vår förvaltare, Jonas Sahlberg. Tfn 070-­‐872 39 51, e-­‐post: [email protected] Jonas kan be-­‐
rätta för dig när bygganmälan behövs. 3 toppen av Edsberg På PLATÅDAGEN 2015 Bokning För att kunna boka måste du logga in på tavlan med din bokningsbricka. Lägg brickan mot den blåa symbolen. Du kommer du till en sida som heter ”Min sida” och där visas alla framtida bokningar du har. Om du vill boka tvättstuga/bastu så välj <BOKNING> med pilarna och tryck <OK> Välj sedan vad du vill boka med pilarna och tryck <OK> Välj tid och datum med pilarna och tryck <OK> Våga testa dig fram! Om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta Fastighetskontoret. Ni kan redan nu boka in föreningsdagen i ka-­‐
lendern: Lördag 29 augusti kl. 11—14. TVÄTTSTUGORNA Nu är tiden kommen till de sista tvättstugorna gällande modernisering av dessa. Arbetet kommer att starta på Lodvägen 14 den 16 mars enligt utdelat informationsblad. Tvätt-­‐
stugorna på Lodvägen 2 och Flintlåsvägen 44 beräknas påbörjas den 25 maj. Under tiden tvättstugorna byggs om kommer ni att kunna tvätta i någon annan tvättstuga. Mer inform-­‐
ation kommer att delas ut i god tid innan. PARKERING INOM OMRÅDET Parkering är inte tillåten annat än för att lasta/lossa utanför portarna. Det är mycket viktigt att när det sker att bilen hålls under uppsikt hela tiden. På flera ställen så är parke-­‐
rade bilar ett hinder för akuta utryckningar, sjuktransporter och handikapp transporter. Så respektera dina grannar genom att inte par-­‐
kera i onödan utanför porten eller på andra ställen där parkering inte är tillåten. Styrelsen har sagt upp parkeringsövervakningsavtalet med Securitas och, från och med den 1 maj, träffat ett parkeringsövervakningsavtal med Q-­‐park AB. BOKNINGSSYSTEM För de tvättstugor som är ombyggda och till bastun finns det möjlighet att boka tider via hemsidan. För att erhålla inloggningsuppgifter skicka ett mail till [email protected] med uppgifter om namn, adress och lägenhets-­‐
nummer. Det finns även en app till mobilen (Iphone och Android) sök efter Vision mobile. Instruktioner för att komma igång finns på hemsidan, klicka på ”Boka tvättstugan”. INSTRUKTION TILL BOKNINGS-­‐
TAVLOR OCH PORTTAVLORNA ORDNINGSREGLER Som bilaga till Styrelsen informerar medföljer uppdaterade ordningsregler för Brf Platån. All hantering av tavlorna sker med piltangen-­‐
terna på nedre delen av tavlan. Tavlan har flera funktioner, dels är tavlorna i entréerna ett portregister, anslagstavla men har också bokningsfunktioner för tvättstugor och bastun. Börja med att aktivera tavlan genom att trycka på en valfriknapp. Välj därefter vad du vill göra genom att flytta markeringen med pilarna. Tryck sedan på <OK> (för att få sidan att stanna och inte fortsätta bläddra). För att läsa på anslagstavlan, välj <INFO> och tryck <OK>. Välj sedan den artikeln du vill läsa med pilarna och tryck <OK> då kommer resten av texten upp. Styrelsen informerar Mars 2015 SOMMARARBETARE Är du född mellan 1996 och 1999 (men har fyllt 16 år), folkbokförd i Sollentuna kommun, avslutat grundskolan och bor på Platån? Vill du sommarjobba 2-­‐3 veckor hos våra fastig-­‐
hetsskötare? Presentera dig själv i en ansökan. Ansökan skickas till: [email protected] senast 15 april. 4