Plats Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad Tid Onsdagen den

1 (17)
Protokoll
Landstingsfullmäktige
Sekretariatet
Johanna Orre
Plats
Tid
2015-03-11
LK/150517
Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad
Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 09.00-16.40
§1
Sammanträdets öppnande
Landstingsfullmäktiges sammanträde öppnades av fullmäktiges ordförande
Lars Österdahl som hälsade ledamöter, ersättare och allmänhet välkomna.
§2
Anmälda förhinder
Anmälda förhinder
Tjänstgörande ersättare
Centrala valkretsen
Jessica Hildén (S)
Anina Laroma (SD)
Myrna Labusan Jönsson
Lisen Persson
Norra valkretsen
Jessica Larsson (S)
Mathias Andersson
Västra valkretsen
Daniel Schützer (S)
Erik A Eriksson (C)
Line Holt (V)
Eva Hallström (MP)
Tommy Glader
Benny Ahremark Persson
Bodil Murås
Torbjörn NIlsson
§3
Utdrag 2015-03-23
Björn Nielsen
Upprop
Centrala valkretsen
Monica Gundahl (S)
Mats Sandström (S)
Stina Höök (M)
Ingela Wretling (S)
Olga Ljung (S)
Margareta Ivarsson (C)
Anders Ahl (SD)
Erik Olsson (S)
Marléne Lund Kopparklint (M)
Birgitta Wessmark (SIV)
Ann-Marie Larsson (S)
Madeleine Nyvall (V)
Hans Magnusson (S)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (FP)
Karin Andersson (M)
§§ 1-23 fram till kl. 15.30
§§ 24-28 från kl.15.30
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 2 (17)
Christina Wahrolin (S)
Thomas Ohlsson (C)
Lisen Persson (SD)
Mats Thunér (S)
Jessica Hildén (S)
sen ankomst, §§1- 17 fram till kl.12.00
Myrna Labusan Jönsson (S)
§§18-28 fr. kl. 13.00
Stellan Jansson (M)
Per Aspengren (S)
Susanna Göransdotter (V)
Birgitta Gauffin (S)
Helene Torvaldsdotter Dehring (M)
Lennart Halvarsson (S)
Torbjörn Nilsson (MP)
Marcus Karlsson (SD)
Monica Bergkvist Andersson (S)
Olof Olsson (KD)
Eva Wikström Hallonstén (FP)
Gert Björnvall (S)
Johnny Lundgren (M)
Börje Wahlund (M)
Asso Zand (MP)
Madeleine Blom (KD)
Östra valkretsen
Görel Hopman (SIV)
Jane Larsson (C)
Inga-Lill Röhr (S)
Per Gruvberger (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Gisela Nyqvist (SD)
Anders Nilsson (V)
Jomark Polintan (S)
Fereshteh Jalayer (M)
Henrik Samuelsson (M)
Dan-Aria Sucuri (FP)
Norra valkretsen
Malin Larsson (SIV)
Karl-Johan Adolfsson (C)
Ulric Andersson (S)
Eva-Lena Gustavsson (S)
Göran Eriksson (S)
Jessica Larsson (S)
Runar Filper (SD)
Jan Bohlin (S)
Pia Falk (S)
Gustav Olsson (M)
Bodil Murås (V)
Alexander Torin (M)
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 3 (17)
Västra valkretsen
Benny Ahremark Persson (C)
Ulla Carlberg (C)
Uno Halfvardsson (FP)
Malin Berglund (M)
Jan Carling (SIV)
Lisbet Jarnbro (SD)
Monika Bubholz (MP)
Gert Raiml (V)
Kenneth Johannesson (S)
Cecilia Mtuya (S)
Tommy Glader(S)
Aina Wåhlund (S)
Gerd Karlsson (S)
Andreas Johansson (S)
Agneta Nilsson (KD)
Lars Österdahl (M)
§§1-23 fram till kl. 15.30
§§24-28 från kl.15.30
Sydvästra valkretsen
Marianne Utterdahl (SIV)
Fredrik Larsson (M)
Eva Sidenvall (C)
Ulrika Nilsson (S)
Harriet Ulrici (SD)
§4
Val av protokolljusterare och rösträknare
Monica Gundahl och Torbjörn Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera
protokollet. Justeringen äger rum den 23 mars klockan 09.00 på landstingets
kansli.
§5
LK/150522
Anmälan av interpellation av Ulric Andersson (S) och Anders
Nilsson (V) om ekonomiskt stöd till glasögon för barn
Ulric Andersson (S) och Anders Nilsson (V) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande:
”Undertecknade m.fl. skrev en motion om att subventionera glasögon till
skolbarn och ungdomar. Motionen behandlades den 23 oktober 2013 av
landstingsfullmäktige. Där yrkade bl.a. landstingsstyrelsens ordförande,
Fredrik Larsson bifall till motionen efter att det klargjorts att motionen
handlar om att se över formerna för glasögonbidraget.
Beslutet landade i att Landstinget i Värmland ska se över formerna för glasögonbidraget med målsättingen att alla barn och unga från 0 t.o.m. 18 år
med behov av glasögon får ett ekonomiskt stöd för detta.
Med anledning av ovanstående är vår fråga till Fredrik Larsson:
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 4 (17)
Hur länge ska de värmländska barnen och ungdomarna behöva vänta innan
beslutet verkställs?”
Landstingsfullmäktige beslutade
att interpellationen fick framställas.
Ordföranden meddelade att svar kommer att lämnas under eftermiddagen.
§6
LK/150483
Anmälan av interpellation av Christina Wahrolin (S) och Anders
Nilsson (V) om psykiatrins köer
Christina Wahrolin (S) och Anders Nilsson (V) hade lämnat följande interpellation till ordföranden för primärvård- och psykiatriutskottet:
”Landstinget psykiatriska verksamhet är en resurs som måste fungera väl
om den psykiska ohälsan ska motverkas och förebyggas. Dessvärre läser vi
nu alltför ofta olika krisrapporter om köer och personalflykt. Problemet är
inte nytt och det har funnits perioder med liknande problematik även tidigare. Det har också gjorts stora satsningar med bl.a. ett nytt psykiatrihus och
ett antal omorganisationer och projekt som syftat till att förbättra verksamhetens förmåga. Vi är övertygade om att det finns mer att göra, men också
om att problemen måste tydliggöras så att eventuella förändringar och förbättringar kan bli effektiva.
Vi vill därför ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd:
• Hur ser egentligen köerna till de olika psykiatriska verksamheterna ut?
• Var finns de mest akuta behoven av köminskning?
• Vilka åtgärder pågår just nu?
• Vilka eventuellt ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga? Hur ser egentligen köerna till de olika psykiatriska verksamheterna ut, var är behoven av
köminskning som störst och hur ser planerade åtgärderna ut?”
Landstingsfullmäktige beslutade
att interpellationen fick framställas.
Ordföranden meddelade att svar kommer att lämnas under eftermiddagen.
§7
LK/150482
Anmälan av interpellation av Kenneth Johannesson (S) och
Mats Sandström (S) om stängda vårdplatser
Kenneth Johannesson (S) och Mats Sandström (S) hade lämnat följande interpellation till sjukhusutskottets ordförande:
”Sjukvården i Värmland har varit hårt ansträngd under lång tid. Ofta rapporteras att det saknas både personal och vårdplatser. Det innebär att den vårdpersonal som finns kvar tvingas till ständiga omprioriteringar och tillfälliga
verksamhetsförändringar för att lösa de akuta problem som uppstår. Problemen med stängda vårdplatser har nu pågått en tid och det tycks inte finns
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 5 (17)
någon förbättring i sikte. Att det saknas både personal och vårdplatser kan
därför inte vara någon överraskning för den styrande minoriteten. Vi hör nu
om satsningar på nytt supersjukhus i Norge. Detta nya sjukhus som byggs i
Östfold kommer
att stå färdigt i år och vara i fullt bruk 2016. Vi har farhågor om att detta leder till att värmländsk vårdpersonal i ännu högre utsträckning kommer att
välja att pendla till Norge. Vi måste då fråga oss om inte detta leder till
ökade krav för att både behålla både den personal vi har och för att kunna
rekrytera nya som vill jobba hos oss. Vi frågar oss också om det finns andra
sätt att förbättra kompetensförsörjningen. Det känns som att det är bråttom!
Med anledning av ovanstående vill vi fråga ansvarigt landstingsråd:
• Hur många vårdplatser är stängda idag och var finns de stängda platserna?
• Vilka verksamheter eller patientkategorier är hårdast drabbade?
• Hur ser prognoserna eller riskbedömningen ut för resten av året?
• Vilka åtgärder görs idag för att så snabbt som möjligt åter kunna öppna
vårdplatserna?
• Vilken planering finns för att minska effekterna av ökad konkurrens från
det nya sjukhuset i Norge?”
Landstingsfullmäktige beslutade
att interpellationen fick framställas.
Ordföranden meddelade att svar kommer att lämnas under eftermiddagen.
§8
LK/150521
Anmälan av interpellation av Madeleine Nyvall (V) om vården för
endometriospatienter i Värmland
Madeleine Nyvall (V) hade lämnat följande interpellation till sjukhusutskottets ordförande:
”Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna
i fertil ålder. Enkelt beskrivet innebär det att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern, oftast i buken men ibland även på
andra ställen i kroppen t.ex. lungorna. Detta leder ofta till inflammationer
som leder till smärtor, ärrvävnader och sammanvävningar. Med tiden leder
det till att endometrioshärdar eller cystor. Symptom är ofta extrema smärtor
i samband med mens och ofrivillig barnlöshet. 20 % av de som har endometrios har mycket svåra symptom.
Det tar i snitt 7-8 år från att en person förstår att hon har mer ont än vanligt
till att hon får en diagnos och får tillgång till hjälp. En av anledningar är att
kvinnor som lider av endometrios och söker vård avfärdas med att det är det
är normalt att ha mensvärk och att det är en vanlig smärta. Ofta har personerna träffat många olika läkare innan den rätta diagnosen kunnat ställas.
Det finns ofta liten kunskap kring endometrios inom såväl sjukvård som hos
allmänheten.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 6 (17)
2009 öppnade det första endomentrioscentrumet i Sverige i Uppsala, 2012
öppnade ett liknande i Stockholm. Det är ett center som samlar flera discipliner och som möjliggör vård inom flera av de områden som drabbar endometriospatienter. Vissa landsting har också endometriosteam där specialister samarbetar kring endometriospatienter.
Det är framförallt två aspekter som lyfts fram för en bättre vård för endometriospatienter: minskad tid från första symptom till att diagnos ställs genom bl.a. ökad kunskap inom primärvården och hos allmänheten, samt samarbeten mellan de olika disciplinerna som endometriospatienterna behandlas
av.
Min fråga är:
På vilket sätt säkerställs ett bra bemötande och vård för endometriospatienter i Värmland?”
Landstingsfullmäktige beslutade
att interpellationen fick framställas.
Ordföranden meddelade att svar kommer att lämnas under eftermiddagen.
§9
LK/150633
Anmälan av interpellation av Gisela Nyqvist (SD) om åtgärder
mot könsstympning
Gisela Nyqvist (SD) hade lämnat in följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande:
”Ämnet könsstympning borde redan ha berört landets kommuner och landsting redan när bortslagen instiftades mer än 30 år sedan. Inga exakta siffror
finns hur många av flickor som plågats, men gör vi ingenting så fortsätter
det! Varje Landsting och kommun måste ha en handlingsplan om hur varje
kommun agerar, oavsett om det gäller vårdgivare, skolhälsovård o.s.v. Inte
bara enstaka utbildningar. Dessa skall fortgå årvis tills vi får slut på detta!
Jag hoppas att man inser allvaret och är beredd att ta konsekvenserna av att
göra upp en handlingsplan mot barbariet som drabbar småflickor och vuxna
kvinnor i Sverige allt sedan före den 1:a lagen som kom ut redan 1982
(1982:316) ”förbud mot könsstympning av kvinnor" d.v.s. mer än 30 år sedan! Den lagen förstärktes ytterligare 1999. Det tar tid innan en lagstiftning
kommer till, så vetskapen om detta torde ha funnits länge.
Socialstyrelsen kommer nu att kunna ge oss riktlinjer och hjälp fr.o.m. den
23/2 2015 på sin webbsida. Detta inkluderar bl.a. utbildningsmaterial via
webbutbildning som kommer att kunna ladda ner eller sökas på Socialstyrelsens webbsida.
Ofta blandas könsstympning ihop med omskärelse. Detta är mycket missvisande feltolkning. Det är enorm skillnad i betydelsen av dessa ord. Den mest
barbariska varianten av könsstympning är när man, utan bedövning eller
narkos, skär bort delar av underlivet. Det rör sig om clitoris samt inre- och
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 7 (17)
yttre blygdläpparna. Efter detta makabra ingrepp så syr man ihop underlivet.
Förutom all fysisk och psykisk smärta så skapar detta stora komplikationer
för kvinnorna när de skall förlösas senare i livet. Dessa ingrepp borde inte
ha missats av t.ex. förlossnings vård, gynekologi och skolhälsovård. Detta
skall inte finnas i det fördolda när ca 38 000, enligt socialstyrelsen, är könsstympade. Flickor under 18 år beräknas utgöra 7 000 personer av det totala
antalet utsatta. Säkerligen finns därtill ett mörkertal. Om man är totalt okunnig i detta så kan man läsa om metoderna i andra länder. Det finns massor
som man kan göra för att informera och motverka när det gäller könsstympning. Så mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande lyder:
Vilka åtgärder har man tänkt för att motverka könsstympning i vårt landsting? Har man eller tänker man skapa en plan för hur man skall återställa
underliv hos personer som utsatts för könsstympning? Har man tänkt införa
mobila utbildningsteam eller annat för att höja kompetensen om könsstympning inom vårt landsting?”
Landstingsfullmäktige beslutade
att interpellationen fick framställas.
Ordföranden meddelade att svar kommer att lämnas i samband med fullmäktiges sammanträde den 21 april.
§ 10
Utdrag 2015-05-23
Johanna Orre
LK/150245
Anmälan av medborgarförslag av Vanja Stolpe om att dela ut
halkskydd till pensionärer
Vanja Stolpe hade lämnat in ett medborgarförslag om att landstinget via
vårdcentralerna anskaffar halkskydd för utdelning till pensionärer.
Landstingsfullmäktige beslutade
att medborgarförslaget fick framställas och remitteras till landstingsstyrelsen
för beredning.
Utdrag 2015-03-23
Johanna Orre
§ 11
LK/150635
Anmälan av motion av Anders Ahl (SD) m.fl. om att förbättra
kommunikationen med demenspatienter som inte har svenska
som modersmål
Anders Ahl (SD) m.fl. hade lämnat in följande motion.
”Det finns många medborgare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Hur kunskaperna i det svenska språket är hos personer som har svenska
som andraspråk varierar givetvis. En sak har dessa personer gemensamt,
nämligen att vid demens så är risken stor att man helt eller delvis glömmer
sitt andraspråk, svenskan. Detta då man ofta, vid demens, glömmer det man
lärt sig som vuxen. Värmlands landsting är i behov av att höja kompetensen
hos den personal som arbetar med demenspatienter som inte har svenska
som modersmål. I synnerhet då medborgarna i Värmland som inte har
svenska som modersmål kommer att öka betydligt.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 8 (17)
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att man undersöker behovet och möjligheterna att utbilda personalen som
vårdar demenspatienter som inte har svenska som modersmål, med målet att
man skall öka kompetensen hos denna personal så att man således bättre kan
kommunicera med denna grupp av demenspatienter.”
Landstingsfullmäktige beslutade
att motionen fick framställas och remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
Utdrag 2015-03-23
Johanna Orre
§ 12
LK/150634
Anmälan av motion av Anders Ahl (SD) m.fl. om att undersöka
socioekonomisk bakgrund vid förskrivning av demensläkemedel
Anders Ahl (SD) m.fl. hade lämnat in följande motion.
”Att undersöka socioekonomisk bakgrund är i regel viktigt när man ser över
olika mönster och inslag i samhället. Enligt Läkartidningen så finns det
undersökningar som visar att användningen av demensläkemedel är vanligare hos högutbildade än lågutbildade, trots att förekomsten av demens är
vanligare hos lågutbildade.
Även socialstyrelsen framhäver att personer med hög utbildning har större
sannolikhet att bli behandlade med demensläkemedel än personer med låg
utbildning. Även bland utlandsfödda ser man stora skillnader. Detta är ett
område som borde utredas. Man bör undersöka om det finns några samband
mellan demenspatienternas socioekonomiska bakgrund och förskrivningen
av demensläkemedel. Likaså bör man undersöka hur det ligger till med utskrivningen antipsykosläkemedel som även det används inom demensvården. Givetvis skall vården vara jämlik inom demensvården.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att man gör en undersökning om det finns socioekonomiska faktorer som
styr förskrivningen av demensläkemedel och antipsykosläkemedel inom
demensvården.
Att man utifrån denna undersökning ser över om det finns möjligheter att
verka för en mera jämlik förskrivning av ovan beskrivna läkemedel med
målet att förskrivningen skall bli mera jämlik.
Att man gör återkommande undersökningar vad gäller socioekonomisk bakgrund vid förskrivning av dessa läkemedel så att man således kunna följa
upp detta bättre.”
Landstingsfullmäktige beslutade
att motionen fick framställas och remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 9 (17)
§ 13
Region Värmlands uppdrag
Kommunalförbundet Region Värmland bildades 2001 och dess beslutande
församling, regionfullmäktige, är indirekt vald av de värmländska kommunernas och landstingets fullmäktigeförsamlingar. Nytillträdda regiondirektören Lars Christensen redogjorde för Region Värmlands ansvarsområden,
vilka är infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik.
Huvuduppdraget är att skapa regional utveckling. Region Värmland omsätter varje år 1,2 miljarder varav 800 miljoner är transfereringar från Värmlands kommuner och landstinget.
§ 14
Assembly of European Regions (AER) Summer Academy
Fullmäktiges ersättare Mathias Andersson var sommaren 2014 Värmlands
representant för AER Summer Academy. Förra året hölls sammankomsten i
Serbien, med 140 deltagare från 37 olika regioner i Europa. Mathias Andersson delade med sig av de erfarenheter som han gjort vid tillfället och berättade hur det har stärkt hans egna tankar och funderingar i hans politiska
uppdrag.
Jesper Johansson, Kenneth Johannesson och Christina Wahrolin deltog i den
efterföljande diskussionen.
§ 15
Patientlagen
Landstingsjurist Christian Eriksson redogjorde för huvuddragen i nytillkomna Patientlagen (2014:821) som trädde i kraft 1 januari 2015. Syftet
från lagstiftarens sida är i huvudsak att stärka och tydliggöra patientens
ställning i vården och främja patientens integritet. Till följd av lagen kan patienten nu välja utförare även inom den öppna vården, oavsett var patienten
är folkbokförd. Dock gäller vårdgarantin endast inom det egna landstinget.
Patientlagen sätter tydligt barnets bästa i fokus och meningen är att barnet
ska få ge sin synpunkt på den tänkta vården. Lagen syftar även till att möta
patienternas ökade krav på information från vården.
Gert Ohlsson och Madeleine Nyvall deltog i den efterföljande diskussionen.
§ 16
LK/142700
Ombildning av Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna
Ledningsstrateg Gunnar Blomquist redogjorde för orsakerna till liggande
förslag om en ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter
Värmland-Dalarna. Förslaget till fullmäktige är att bevilja Västra Götalandsregionens ansökan om medlemskap, vilket även skulle medföra ett namnbyte till Svensk Luftambulans. Svensk luftambulans kommer om beslut fatttas att betjäna drygt en fjärdedal av Sveriges befolkning, cirka 2.5 miljoner
invånare. Den långsiktiga ambitionen är en nationell samordning av ambu-
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 10 (17)
lanshelikopterverksamheten. Ombildningen förväntas träda i kraft runt 1
maj 2015.
§ 17
Revisionen har ordet
För närvarande tjänstgör två olika revisionsgrupper som går parallellt fram
till den 1 april, när revisionsgruppen från förra mandatperioden avgår, detta
efter granskning av årsredovisningen.
Revisionens avgående ordförande Roland Krantz (S) gick igenom de iakttagelser som kommit fram i samband med granskningen av landstingets remisshantering. Den samlade bedömningen av granskningen är att landstingsstyrelsen behöver utveckla sin ledning, styrning och uppföljning för att
säkerställa en ändamålsenlig remisshantering.
Östen Högman (S), revisorordförande under kommande mandatperiod, presenterade de nya förtroendevalda revisorerna, landstingets tjänstemannarevisor samt de granskningar som kommer att gemonföras under året.
Sammanträdet ajournerades kl. 11.00 för partivisa gruppmöten och lunch.
Förhandlingarna återupptogs kl.13.00.
§ 18
Landstingsdirektörens rapport
Landstingsdirektör Gunilla Andersson redogjorde för de goda resultat som
går att mäta utifrån målen i landstingsplanen, samt de utmaningar som
landstinget står inför.
Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en
utvecklingsplan för hälso- och sjukvården i Värmland, ett uppdrag vars beslutsprocess hälso- och sjukvårdcheferna Tobis Kjellberg och Ingrid Magnusson informerade om. Planen kommer främst att utgå ifrån hur landstinget
i framtiden på bästa sätt ska möta patienternas behov.
Gisela Nyqvist deltog i den efterföljande diskussionen.
§ 19
LK/142956
Svar på interpellation av Gisela Nyqvist (SD) om vårdsituationen
i Filipstad
Gisela Nyqvist har i interpellation ställt frågor om vårdsituationen i Filipstad (anmäldes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december). Med anledning av detta lämnas följande svar.
”Gisela Nyqvist (SD) har i en interpellation ställt frågan: ”Hur kunde landstinget låta vårdsituationen i Filipstad bli så extrem och har man några ambitioner att göra något åt detta?”.
För det första, vill jag tydliggöra att jag inte delar interpellantens verklighetsbeskrivning av vårdsituationen i Filipstad. Det finns ett förhållandevis
bra utbud av hälso- och sjukvård och den stora majoriteten som söker sin
vård i Filipstad, blir utredda och behandlade i Filipstad. Filipstads vårdcentral har dessutom två asylsköterskor, med uppdraget att genomföra hälsoun-
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 11 (17)
dersökningar på asylsökande, anhöriginvandrare och kvotflyktingar. Asylsköterskorna har också öppenvårdsmottagning för att avlasta vårdcentralen
och minska undanträngningseffekter. Jag vill med detta sagt också tydliggöra att vuxna människor som söker asyl i Sverige och som bor eller på annat sätt vistas i vårt län, har rätt till akut hälso- och sjukvård och tandvård
som inte kan vänta. Dessutom har alla barn som bor eller vistas i Sverige
rätt att ta del av hela hälso- och sjukvårdsutbudet.
När det gäller tillgängligheten ställer jag mig frågande till påståenden som
att bristen är så påtaglig. Måluppfyllelsen avseende telefontilltillgänglighet
utifrån vårdgarantin var 93 procent på Filipstads vårdcentral (landstingsdriven) och 99 procent på Filipstads nya vårdcentral (privat regi) under hösten
2014, vilket är ett resultat över snittet i Värmland och riket (Värmlands län:
81 procent, riket: 89 procent).
När det gäller möjligheten att få en tid hos Folktandvården i Filipstad stämmer det inte att det tar fem år att få en sådan. Folktandvården i Filipstad har
under flera års tid haft en förhöjd belastning, bl.a. mot bakgrund av att en
privatklinik avvecklade sin verksamhet samt att en omorganisation av Folktandvården i Filipstad genomfördes under 2010. Filipstads asylsökande har
haft betydelse för inflödet av patienter till Folktandvården men en mindre
sådan för klinikens totala kösituation. Under 2014 utgjorde antalet besök av
asylsökande 360 av totalt 14 488, vilket alltså är en procentuell andel om 2,5
procent. För närvarande arbetar kliniken intensivt för att minska kön och
under innevarande år bedöms kliniken åter ta emot patienter utan någon
längre väntetid.
Det stämmer som interpellanten lyfter att Landstinget i Värmland köper
vård av Region Örebro län, bl.a. vid Universitetsjukhuset i Örebro och
Karlskoga lasarett. När det gäller vården som landstinget köper vid Universitetssjukhuset i Örebro, är det sådan vård som inte finns i Landstinget i
Värmland. Det handlar således om att patienterna ska få bästa möjliga vård
på det sjukhus den bäst utförs.
Så slutligen, jag delar inte din uppfattning om att vårdsituationen i Filipstad
är extrem och därför blir det också svårt att besvara din följdfråga angående
våra ambitioner att göra något åt detta.”
Under överläggningen yttrade sig Fredrik Larsson.
Landstingsfullmäktige beslutade
att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
§ 20
LK/150517 12 (17)
LK/150522
Svar på interpellation av Ulric Andersson (S) och Anders Nilsson (V) om ekonomiskt stöd till glasögon för barn
Ulric Andersson och Anders Nilsson har i en interpellation ställt frågor om
ekonomiskt stöd till glasögon för barn (§ 5). Med anledning av detta lämnades följande svar.
”Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013 att se över formerna
för glasögonbidraget. Detta med målsättningen att alla barn och unga upp
till 18 år som har behov av glasögon, ska få ett ekonomiskt stöd till det.
Glasögonbidraget ingår som en del i årets pågående översyn av patientavgifter som kommer att beslutas av fullmäktige den 16-17 juni 2015. De förändrade avgifterna träder sedan i kraft från den 1 januari nästkommande år, dvs.
1 januari 2016.
Ärendet om ekonomiskt stöd till glasögon för barn är alltså under utredning.
Dialog med olika intressenter ingår som en del i uppdraget, t.ex. avstämning
med brukarorganisationer. Ärendet behandlades på landstingsstyrelsen arbetsutskott den 2 mars 2015 och nästa avstämningsrapport lämnas till landstingsstyrelsen den 25 mars 2015.”
Under överläggningen yttrade sig Fredrik Larsson, Anders Nilsson och Anders Ahl.
Landstingsfullmäktige beslutade
att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.
§ 21
LK/150483
Svar på interpellation av Christina Wahrolin (S) och Anders
Nilsson (V) om psykiatrins köer
Christina Wahrolin (S) och Anders Nilsson (V) har i en interpellation ställt
frågor om psykiatrins köer (§ 6). Med anledning av detta lämnades följande
svar.
”Sammanfattningsvis kan konstateras att kösituationen till neuropsykiatriska utredningar (NP) är oacceptabel. Därför har uppdraget och satsningar
från landstingsstyrelsen varit tydlig. Organisera arbetet och förstärk verksamheten där det behövs så att helheten av behov klaras. Köerna ska bort.
Utan att skapa undanträngningseffekter. Vi har i budgetplaneringen tagit
höjd för dessa satsningar.
Hur ser egentligen köerna till de olika psykiatriska verksamheterna ut?
De köer som finns är främst till neuropsykiatrisk mottagning (NP).
Från och med maj 2014 väntar inga barn mer än max en och en halv månad
på detta första besök och bedömning. När det gäller tillgängligheten för
detta första besök utifrån vårdgarantin (ett första besök inom 30 dagar) ligger landstinget på 82 procent, detta enligt datalagret 2015-03-02.
Var finns de mest akuta behoven av köminskning?
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 13 (17)
Köerna till NP-utredning för barn, unga och vuxna skall bort. Ett annat prioriterat område är att utveckla missbruksvården och öka tillgänglighet och
kvalitet vid akuta vårdbehov som komplement till övrig psykiatrisk vård och
den planerade abstinensvården vid beroendecentrum.
Vilka åtgärder pågår just nu?
Ett mycket viktigt arbete helt i enlighet med landstingsplan och långtidsplan, är att genom förändrade arbetssätt och förflyttat perspektiv fokusera
mer på bedömning och insatser samt på helheten kring patientens situation.
Framförallt gäller detta struktur och arbetssätt för NP-utredningar vid BUP.
Flödet beräknas därmed öka väsentligt. Fler anställda skall arbeta med NPutredningar och arbetet ska ske i tre enheter.
En upphandling av NP-utredningar pågår utöver detta och beräknas vara
klar inom kort. Syftet med denna upphandling är att ytterligare påskynda arbetet med att eliminera uppkommen kö för utredningar inom hela det neuropsykiatriska området, dvs. både inom vuxensidan och för barn och ungdomar samt att säkerställa kvaliteten för dessa.
Vilka eventuellt ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga?
Samverkan med brukarorganisationer bör utvecklas vidare. Det är av yttersta vikt att brukarnas perspektiv och kunnande är en naturlig del av fortsatt utveckling. En planering för detta finns.
Vi bör fortsätta att se till att vår uppföljning, vår kommunikation och våra
beslut stödjer denna utveckling. Eftersom det finns en politisk samstämmighet angående vikten av att komma tillrätta med problemen har vi stora möjligheter att tillsammans förverkliga detta.”
Under överläggningen yttrade sig Marianne Utterdahl, Christina Wahrolin,
Anders Nilsson, Gert Raiml, Jesper Johansson, Kenneth Johannesson, Birgitta Gauffin, Gert Ohlsson, Marlene Lund Kopparklint, Ulric Andersson
och Asso Zand.
Landstingsfullmäktige beslutade
att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.
§ 22
LK/150482
Svar på interpellation av Kenneth Johannesson (S) och Mats
Sandström (S) om stängda vårdplatser
Kenneth Johannesson och Mats Sandström hade i en interpellation ställt frågor till sjukhusutskottets ordförande om stängda vårdplatser (§ 7). Med anledning av detta lämnades följande svar.
”Precis som interpellanterna beskriver är belastningen på sjukvården hög.
En bidragande orsak till den akuta situationen just nu är att många patienter
har drabbats av vårdkrävande influensa. Även personal har drabbats vilket
påverkar möjligheten att bemanna. Situationen är dock inte unik för Värm-
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 14 (17)
land utan stängda vårdplatser är ett faktum för många akutsjukhus runt om i
landet till följd av bl.a. personalbrist och rekryteringssvårigheter.
I landstinget är för närvarande 23-25 vårdplatser stängda på sjukhusen, 23
platser under veckorna och 25 platser under helgerna.
Ett problem i landstinget har varit att de vårdplatser som finns inte är anpassade efter behoven. För närvarande pågår en översyn av vårdplatsstrukturen
för att komma till rätta med detta. Översynen sker genom en divisionsövergripande samverkan i enlighet med uppdraget i landstingsplanen om att utveckla vårdflöden och processer över organisatoriska gränser.
När det gäller det långsiktiga strategiarbetet för att anpassa och organisera
hälso- och sjukvården utifrån kommande behov på 10-15 års sikt, har hälsooch sjukvårdsledningen fått i uppdrag av landstingsstyrelsen att ta fram en
utvecklingsplan för hela hälso- och sjukvården i Värmland.
Interpellanterna ställer frågan om vilka patientkategorier som är hårdast
drabbade av situationen med stängda vårdplatser. Den patientgrupp som
framförallt kommer i kläm när det finns för få vårdplatser är äldre personer
med komplex sjukdomsproblematik.
I landstingplanen för 2015 finns uppdraget att etablera nya former för organisering av vårdplatser. Vi har beslutat att inrätta mellanvårdsplatser. Flera
patientgrupper är identifierade som lämpliga för vård på dessa platser. Äldre
patienter och patienter i behov av palliativ vård är två av dessa grupper.
Interpellanterna tar slutligen upp sjukhuset som byggs i Östfold i Norge och
undrar hur detta kommer att påverka landstinget när sjukhuset öppnar 2016.
Landstinget förväntas inte få en ökad konkurrens på grund av att sjukhuset i
Östfold öppnas. Anledningen är att det enligt Helse Sör Öst är flera sjukhus
som går samman till ett sjukhus, dvs. sjukhuset i Östfold. Enligt Helse Sör
Öst innebär detta snarare en reducering av antalet tjänster än motsatsen.”
Under överläggningen yttrade sig Elisabeth Kihlström, Kenneth Johannesson, Mats Sandström, Ulric Andersson och Christina Wahrolin.
Landstingsfullmäktige beslutade
att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.
§ 23
LK/150521
Svar på interpellation av Madeleine Nyvall (V) om vården för endometriospatienter i Värmland
Madeleine Nyvall hade i en interpellation ställt frågor om vården för endometriospatienter i Värmland (§ 8). Med anledning av detta lämnades följande svar.
”Kvinnosjukvården i Värmland har de senaste fyra åren arbetat för att öka
kunskaperna om endometrios. Av utbildningsaktiviteterna kan bl.a. nämnas
att tio läkare har deltagit på fördjupningskurs vid Akademiska sjukhusets
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 15 (17)
endometrioscentrum i Uppsala, föreläsningstillfällen har anordnats internt
och externt och falldiskussioner har förts löpande.
Ett multidisciplinärt team har bildats på Centralsjukhuset i Karlstad, bestående av gynekologer, en smärtläkare och en tarmkirurg. Det finns önskemål
om att även knyta kontaktsjuksköterska, sjukgymnast och dietist till teamet,
förhoppningsvis kommer detta att ske under 2015. Uppstart av verksamheten är på gång och rutinerna håller på att ses över. Det finns kunskap om radiologi och MR-undersökningar i länet och enheten för sexuell hälsa är även
involverad i arbetet. Sedan Landstinget i Värmland fick tillgång till sin operationsrobot, har operationer av endometriospatienter underlättats, ingreppen har bl.a. blivit mindre och skonsammare för patienten.
Kvinnosjukvården arbetar med förflyttat fokus och för att öka tillgängligheten. Patienter med endometrios har återkommande besvär och det ska vara
enkelt för patienten att få kontakt. Det kan ofta räcka med ett telefonsamtal
till kontaktsjuksköterskan, som känner sjukdomen och patienten, och kan ge
vägledning i behandlingen. Det inger trygghet och kan ofta minska patienternas behov av upprepade akutbesök inom allmänmedicin och den övriga
somatiska vården.”
Under överläggningen yttrade sig Elisabeth Kihlström, Madeleine Nyvall
och Jesper Johansson.
Landstingsfullmäktige beslutade
att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.
Utdrag 2015-03-23
Gunnar Blomquist
§ 24
LK/142700
Ombildning av Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna
Till grund för ärendet låg styrelsens förslag till ombildning av Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna.
Under överläggningen yttrade sig Fredrik Larsson, Gert Ohlsson och Ulric
Andersson som samtliga yrkade bifall till förslaget
Landstingsfullmäktige beslutade därefter
att godkänna bifogat förslag till reviderad förbundsordning, vilket innebär
dels att kommunalförbundets medlemskrets utökas med Västragötalandsregionen, dels att kommunalförbundet byter namn till Svensk Luftambulans,
att godkänna bifogat förslag till samverkansavtal,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att hantera eventuella framtida justeringar
och kompletteringar av avtalet samt
att förklara paragrafen omedelbaret justerad.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
Utdrag 2015-03-23
Susanne Forslund
Elis Engholm
2015-03-15
§ 25
LK/150517 16 (17)
LK/141707
Svar på medborgarförslag om ögonmottagning i Hagfors
Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag till svar på medborgarförslag om ögonmottagningen i Hagfors.
Under överläggningen yttrade sig Elisabeth Kihlström som även yrkade bifall till förslaget.
Landstingsfullmäktige beslutade
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Utdrag 2015-03-23
Susanne Forslund
Monika Wågby
§ 26
LK/140493
Svar på medborgarförslag om kostrådgivning
Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens förslag till svar på medborgarförslag om kostrådgivning.
Under överläggningen yttrade sig Marianne Utterdahl som även yrkade bifall till förslaget.
Landstingsfullmäktige beslutade
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
§ 27
Utdrag 2015-03-23
Susanne Grip Åsman
LK/150036
Förrättande av val
Till grund för ärendet låg valberedningens förslag.
Marek Andersson, Hammarö (M) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 16
december 2014.
Bertil Hagelin (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktiges centrala valkrets samt som revisor vid landstingsfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2014.
Kjerstin Einevik Bäckstrand, (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i landstingsfullmäktiges sydvästra valkrets.
Göran Eriksson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som nämndeman i Kammarrätten.
Lisbeth Axelsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten.
Landstinget i Värmland har åtagit sig att förvalta en ny stiftelse, Elise och
Johan August Widestrands stiftelse. Fullmäktige har att utse stiftelsens två
revisorer.
Landstingsfullmäktige beslutade
att bifalla begärda entledigande,
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-03-15
LK/150517 17 (17)
att som revisor för landstinget med underlydande institutioner utse Bertil
Hagelin, Forshaga (S), för perioden fram till 2018-12-31,
att till nämndeman i Förvaltningsrätten i stället för Marek Andersson (M)
utse Martin Midböe (M) för perioden fram till 2018-12-31 samt
att som revisorer för Elise och Johan August Widestrands stiftelse utse Östen Högman samt Ernest & Young AB.
§ 28
Landstingsfullmäktiges avslutande
Landstingsfullmäktiges ordförande tackade för den gångna dagens insatser
och meddelade att fullmäktiges nästa sammanträde hålls i Sessionssalen,
Bibliotekshuset i Karlstad den 21 april.
Mötet avslutades klockan 16.40.
Vid protokollet
Johanna Orre
Justeras den 23 mars 2015 klockan 09.00.
Lars Österdahl
Ordförande
Torbjörn Nilsson
Justerare
Monica Gundahl
Justerare
Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla
den
2015.
I tjänsten: ....................................................................……..