Ladda ner faktabladet - Myndigheten för yrkeshögskolan

Årsplatser och
studerandeplatser
i konst- och kulturutbildning
Det är skillnad på årsplatser och studerandeplatser. Här förklarar vi de
begrepp som påverkar hur många studerande som kan gå en utbildning.
Vad är en årsplats?
Med andra ord innebär det att en studerande måste gå en
Årsplatser kan sägas vara ett mått på den mängd utbildning
utbildning som är 40 veckor per år för att utnyttja en hel
som levereras på ett år. Studerandeplatser är det antal fysiska
årsplats. Om en studerande går en utbildning som bara är
personer som går en utbildning.
20 veckor utnyttjas endast en halv årsplats.
En studerandeplats utgörs alltid av en individ medan en års-
Det antal årsplatser som är beslutade för en utbildning gäller
plats kan motsvara flera olika personer. Utifrån de studerande-
endast för den utbildningen. Olika utbildningar med skilda
platser som utnyttjas på en utbildnings alla omgångar under
utbildningsnummer kan inte räknas samman i beräkningen
ett år beräknas det antal årsplatser som utbildningen utnyttjat
av utnyttjade årsplatser. En utbildningsanordnare kan heller
under året.
inte flytta årsplatser mellan sina egna utbildningar, om man
har flera.
I förordningen om stöd till konst- och kulturutbildningar och
vissa andra utbildningar anges att en årsplats är en stude-
Hur beräknas utbildningens omfattning?
randeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. Det
Riktmärket för heltidsstudier är att en studerande lägger ner
innebär att en utbildning måste omfatta 40 veckor på ett år
tid motsvarande 40 timmar i veckan. Denna tid behöver inte
för att räknas som en ettårig heltidsutbildning. En tvåårig
fyllas med schemalagd undervisning utan omfattar även den
utbildning ska vara 80 veckor och en treårig utbildning 120
tid som läggs på förberedelse, efterarbete, egen övning eller
veckor för att räknas som heltidsutbildning. En utbildning
träning, självstudier eller andra studier som inte är schema-
som är ett och ett halvt år, tre terminer, ska vara 60 veckor
lagda.
för att motsvara kraven.
Juni 2015
myh.se
Antal utbildningsveckor per år
Veckor per
år/40 = kvot
Årsplats/kvot =
Antal studerandeplatser
Antal studerandeplatser x kvot =
antal årsplatser
40 veckor
40/40 = 1
1/1
= 1 studerandeplats
1 studerande
=1x1
= 1 årsplats
20 veckor
20/40 = 0,5
1/0,5
= 2 studerandeplatser
2 studerande
= 0,5 x 2
= 1 årsplats
10 veckor
10/40 = 0,25
1/0,25
= 4 studerandeplatser
4 studerande
= 0,25 x 4
= 1 årsplats
5 veckor
5/40
= 0,125
1/0,0125 = 8 studerandeplatser
8 studerande
= 0,125 x 8
= 1 årsplats
1 vecka
1/40
= 0,025
1/0,025 = 40 studerandeplatser
40 studerande = 0,025 x 40 = 1 årsplats
1 dag eller
0,2 vecka
0,2/40 = 0,005
1/0,005 = 200 studerandeplatser
200 studerande = 0,005 x 200 = 1 årsplats
Exempel på hur antalet studerandeplatser på en utbildning förhåller sig till antalet årsplatser beroende på utbildningens
omfattning.
Årsplatser och studiestöd
Beräkna studerandeplatser
Om en utbildning har beslut om ett visst antal årsplatser får
Hur många studerandeplatser en utbildning kan ha per
inte fler årsplatser utnyttjas för just den utbildningen. Det
omgång påverkas av utbildningens omfattning och om det
enda tillfället då ett överintag är tillåtet är då utbildnings-
bedrivs parallella utbildningsomgångar (till exempel år 1 och 2)
anordnaren har beslutat om att en studerande får återuppta
på en utbildning.
sina studier efter studieuppehåll, se mer information längre
fram.
Det är alla studerande som går en utbildning under ett år
som är underlag för det antal årsplatser som en utbildning
Det årsplatsantal som anges i beslutet är den gräns som
utnyttjar. Det spelar ingen roll om de studerande går på olika
gäller för hur många studerande som kan få studiestöd för
omgångar inom samma utbildning.
utbildningen. Om en utbildning är 20 veckor och har 20
årsplatser innebär det att det är 40 studerande som kan gå
Överintag och studieuppehåll
utbildningen och få studiestöd. De studerande kan dock
Antalet årsplatser på en utbildning får bara överstiga det
bara få studiestöd i 20 veckor.
antal som är angivet i beslutet om utbildningsanordnaren
har beslutat om att en studerande får återuppta sina studier
Årsplatser och statsbidrag
efter studieuppehåll. Då får det finnas ett överintag på
En konst- och kulturutbildning måste vara 40 veckor under
utbildningen, men det får inte vara större än det antal platser
ett år för att räknas som en heltidsutbildning och för att
som beslutet om att studier får återupptas gäller.
berättiga till statsbidrag motsvarande ett helt årsplatsbelopp. Om en utbildning är 30 veckor under ett år innebär
det att den berättigar till 75 % av ett årsplatsbelopp. För
de utbildningar som har beslut om statsbidrag innebär det
att utbildningen bara kan få statsbidrag för det antal veckor
som den bedrivs.
Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås | 010-209 01 00 | [email protected] | myh.se
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har fem verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar,
tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). Läs mer om vår verksamhet på www.myh.se.