2015-09-23 Pressmeddelande inför sammanträdet

2015-09-23
Samhällsbyggnadsnämnden
Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde
För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon
013-20 73 37
Ärende 9
Större förskola på Stolplyckan får prövas i plan
Lejonfastigheter vill bygga en ny förskola på Stolplyckan med cirka 160 platser. I dag
finns en förskola med 29 barn på platsen.
Lejonfastigheter har ansökt om planbesked för att kunna ersätta och utöka dagens förskola på
Ellipsen 7 med en ny förskola med upp till 160 platser. Förskolan bör få ett läge så den blir
lättare att nå från Lasarettsgatan, samtidigt som det blir så litet påverkan som möjligt på
Magistratshagen.
Utökningen av förskolan bör samordnas med nya bostäder eller annan stadsbebyggelse. I
samband med planprövningen bör även förutsättningarna för långsiktig användbarhet av
Backaberg utredas.
Linköpings kommun strävar efter ha större förskolor. För området runt Djurgårdsgatan och
Lasarettsgatan planerar kommunen för förtätning.
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret anser att läget intill Magistratshagen är lämpligt för en
större förskola.
Inom ramen för detaljplaneprövningen ska det utredas hur en förskola kan kombineras med
bostäder eller annan stadsbebyggelse mot Djurgårdsgatan. Detta innebär att tredimensionell
fastighetsbildning med exempelvis bostäder ovanpå en förskola i flera plan är aktuellt.
En ny detaljplan förväntas prövas med utökat planförfarande. Arbetet bedöms inledas under
hösten 2015 och kunna vara slutfört tidigast andra halvåret 2016.
Beslutet att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att det är
befogat att pröva förslaget. Planbeskedet föregriper inte den detaljplaneprocess då förslagets
lämplighet och genomförbarhet slutligt prövas.
Ärende 10
Förtätning Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan
Länsförsäkringar Östgöta som äger fastigheten Emiren 12 vill förtäta kvarteret med
bostäder och samtidigt få en trafiksäkrare korsning mellan Djurgårdsgatan och
Lasarettsgatan. Detta ska prövas i en detaljplan.
Emiren 12 ligger i hörnet Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan. Kvarteret Emiren består av flera
fastigheter med olika ägare. Fastighetsägarna har tidigare visat gemensamt intresse för att
förnya kvarteret och bygga en ny korsning mellan Djurgårdsgatan och Lasarettsgatan.
En förbättrad trafiksituation i korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan samt fler bostäder i
centrala staden är positiv.
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret bedömer att arbetet kan inledas tidigast våren 2017
och vara slutfört tidigast våren 2018.
– Det är spännande att planarbetet för Djurgårdsgatan nu kommer igång. Jag är
förhoppningsfull om att planeringen kan slutföras ännu fortare än tidplan om alla berörda
aktörer engagerar sig i att hitta bra lösningar, säger nämndordförande Elias Aguirre (S).
Beslutet att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att det är
befogat att pröva förslaget. Det föregriper inte detaljplaneprocessen, som är till för att pröva
om förslaget är lämpligt.
Ärende 11
40 nya lägenheter i centrala Linköping
Cirka 40 nya lägenheter i ett nytt punkthus i 10 våningar i ett av Linköpings mest
centrala lägen. Det blir möjligt om detaljplanen för fastigheten ändras. Förslaget ska ut
på samråd.
Fastighetsägaren, Vasaparken Fastighets AB vill få prövat ny detaljplan för fastigheten
Detektiven 19, som ligger vid korsningen mellan S:t Larsgatan och Drottninggatan. Planen
innebär att det blir möjligt att bygga bostäder och kommersiella lokaler för kontor och handel.
Nuvarande fastighet från 60-talet bevaras. Om-, till- och påbyggnader tillkommer.
Det finns 36 smålägenheter i byggnaden. Byggnaden bevaras, men en lägenhet ändras i
anslutning till en ny takterrass. Sammanlagt blir det alltså cirka 75 bostäder. Garage ordnas
huvudsakligen i källarplan.
Byggnadens höjd och våningsantal medför en tydlig förtätning av stadsbilden, vilket är
i enligt med Översiktsplan för staden Linköping från 2010.
Eftersom utveckling av området är av stort allmänt intresse ska detaljplanen ska prövas med
så kallat utökat förfarande. Det innebär att samrådsprocessen har flera steg.
Ärende 17
Cirka 70 nya bostäder i Östra Valla
En rund femvånings byggnad med cirka 70 lägenheter byggs i nora delen av
Johannesborgsparken, vid korsningen Videgatan och Malmslättsvägen. Det är förslaget
i den detaljplan för området som är färdig för granskning.
Linköpings kommun ska genomföra förtätningar av bebyggelse i centrala stadsmiljöer,
samtidigt som det finns kvar parkmark och grönska. Staden ska bli tät och sammanhållen, dels
för att det finns stort behov av bostäder i Linköping, dels för att skapa stadskvaliteter.
Förtätning ska bland annat ske utmed strategiska stråk, varav Malmslättsvägen är ett.
Förslaget till detaljplan innehåller en femvånings cylindrisk byggnad med cirka 70
smålägenheter i norra delen av Johannesborgsparken Kommersiella lokaler i markplan kan
placeras mot Videgatan och Malmslättsvägen. Planen innebär bil- och cykelparkering under
markplan.
Mot Griftegården samt i höjd med Syrengatan och söderut sparas parkmark och
kastanjealléerna.
Videgatan får en ny utformning med en smalare körbana och gång‐ och cykelväg på västra
sidan. Mot parken i söder anläggs en ny gångväg mellan Videgatan och griftegården. I stort
sett hela den öppna gräsytan bevaras.
För att hålla en strikt gräns mot parken och minska privatiseringen av den och insynen mot
kyrkogården uppförs byggnaden utan balkonger på ytterfasaden.
Det är Lindstén Fastigheter AB som kommer att bygga på området. Bolaget vann den
markanvisningstävling som kommunen arrangerade våren 2014. Vinnande förslag ”Berså”
ligger till grund för förslaget till detaljplan. Lindsténs planerar att starta bygget i februari
2016. Byggnationen beräknas ta 12‐18 månader.