Definition av besöks - Landstinget Västmanland

INSTRUKTION
1 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE ”GULA TAXAN”
Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök
Läkarbesök
Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
läkare.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Läkare mottagning jour
Öppenvårdsbesök på jourmottagning som innebär ett personligt möte mellan patient
och läkare.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttagläkare enligt handbok för vårdavgifter.
Läkare hembesök
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande som innebär ett personligt
möte mellan patient och läkare


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Läkare hembesök jour
Öppenvårdsbesök under jourtid i patients bostad eller motsvarande som innebär ett
personligt möte mellan patient och läkare


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Läkare hemsjukvårdsbesök
Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och
läkare i patientens bostad eller motsvarande. Hälso- och sjukvårdsinsatserna skall
vara sammanhängande över tiden. Insatserna skall ha föregåtts av vård- och
omsorgsplanering.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Läkare hemsjukvårdsbesök SÄBO
Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och
läkare på SÄBO, korttidsboende eller LSS-boende


Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
Läkares insatser i hemsjukvård, SÄBO, korttidsenhet och LSS
Definition av hemsjukvårdspatient
Hemsjukvårdspatient skall vara registrerad som hemsjukvårdspatient. Insatserna skall
vara sammanhängande över tiden. Insatserna skall ha föregåtts av vård- och
omsorgsplanering.
Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre och för fysiskt och psykiskt
funktionsnedsatta enligt SoL (SÄBO)
”Sittrond” utan ett personligt möte med patienten ingår i läkarens insatser enligt
läkaravtalet.


Dokumentation i patientens journal.
Ingen särskild ersättning utgår.
Vårdkontakt i boendet som innebär ett personligt möte mellan patient och läkare är
att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Vårdplanering innefattar en medicinsk genomgång inklusive strukturerad
läkemedelsgenomgång samt funktions- och rehabiliteringsbedömning. Patienten
och/eller anhörig deltar och de yrkeskompetenser som bedöms nödvändiga deltar.
Vårdplaneringen är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.



Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Åtgärdsregistrering av vårdplanering AU120 och läkemedelsgenomgång
XV016.
Brytpunktssamtal. Samtal mellan ansvarig läkare och patient och/eller anhörig om
ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den
fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Besöket
är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.



Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Åtgärdsregistrering av brytpunktssamtal ZV400.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
3 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
Läkarinsatser i bostäder med särskild service för LSS personkrets 1-2
Vårdkontakt i boendet som innebär ett personligt möte mellan patient och läkare är
att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Vårdplanering innefattar en medicinsk genomgång inklusive strukturerad
läkemedelsgenomgång samt funktions- och rehabiliteringsbedömning. Patienten
och/eller anhörig deltar och de yrkeskompetenser som bedöms nödvändiga deltar.
Vårdplaneringen är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.



Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Åtgärdsregistrering av vårdplanering AU120 och läkemedelsgenomgång
XV016.
Hälsoundersökning LSS. Besöket är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.
 Dokumentation i patientens journal.
 Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
 Åtgärdsregistrering av hälsoundersökning AV003.
Läkarinsatser på korttidsenhet (SÄBO)
”Sittrond” utan ett personligt möte med patienten ingår i läkarens insatser enligt
läkaravtalet. Ingen särskild ersättning utgår.
 Dokumentation i patientens journal.
Vårdkontakt i boendet som innebär ett personligt möte mellan patient och läkare är
att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök. Besöket är att betrakta som ett
hemsjukvårdsbesök SÄBO.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Vårdplanering innefattar en medicinsk genomgång inklusive strukturerad
läkemedelsgenomgång samt funktions- och rehabiliteringsbedömning. Patienten
och/eller anhörig deltar och de yrkeskompetenser som bedöms nödvändiga deltar.
Vårdplaneringen är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök.
SÄBO


Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
4 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Åtgärdsregistrering av vårdplanering AU120 och läkemedelsgenomgång
XV016.
Brytpunktssamtal. Samtal mellan ansvarig läkare och patient om ställningstagandet
att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården
diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Besöket är att betrakta
som ett hemsjukvårdsbesök SÄBO.



Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Åtgärdsregistrering av brytpunktssamtal ZV400.
Kopia på journalanteckning sänds till ordinarie familjeläkare.
Läkarinsatser inom hemsjukvård i ordinärt boende
”Sittrond” utan ett personligt möte med patienten ingår i läkarens insatser enligt
läkaravtalet. Ingen särskild ersättning utgår.

Dokumentation i patientens journal.
Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär ett personligt möte mellan patient och
läkare är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök. Besöket är att betrakta som ett
hemsjukvårdsbesök.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Vårdplanering innefattar en medicinsk genomgång inklusive strukturerad
läkemedelsgenomgång samt funktions- och rehabiliteringsbedömning. Patienten
och/eller anhörig deltar och de yrkeskompetenser som bedöms nödvändiga deltar.
Vårdplaneringen är att betrakta som ett hemsjukvårdsbesök.



Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Åtgärdsregistrering av vårdplanering AU120 och läkemedelsgenomgång
XV016.
Brytpunktssamtal. Samtal mellan ansvarig läkare och patient om ställningstagandet
att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården
diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Besöket är att
betrakta som ett hemsjukvårdsbesök.


Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag läkare enligt handbok för vårdavgifter.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
5 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Åtgärdsregistrering av brytpunktssamtal ZV400.
DEFINITION AV BESÖK SJUKSKÖTERSKA
Sjuksköterskebesök
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
sjuksköterska.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
Sjuksköterska hembesök
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande som innebär ett personligt
möte mellan patient och sjuksköterska t ex vid demensutredning.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
DEFINITION BESÖK SJUKGYMNAST
Sjukgymnast
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
sjukgymnast.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
Sjukgymnast hembesök
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande som innebär ett personligt
möte mellan patient och sjukgymnast t ex vid LSS-boende.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
DEFINITION BESÖK ARBETSTERAPEUT
Arbetsterapeut
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
arbetsterapeut.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
6 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
Arbetsterapeut hembesök
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande som innebär ett personligt
möte mellan patient och arbetsterapeut t ex vid demensutredningar.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
DEFINITIONER BESÖK BHV
Läkarbesök BHV
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient/förälder
och läkare.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Sjuksköterska BHV
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient/förälder
och sjuksköterska.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Föräldrautbildning riktas till föräldrarna och varje enskild förälder redovisas som
besök.
Sjuksköterska BHV hembesök
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande som innebär ett personligt
möte mellan patient/förälder och sjuksköterska.


Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
7 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
DEFINITION BESÖK MHV
Läkarbesök MHV
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
läkare.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Barnmorskebesök
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
sjuksköterska.



Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Vid första besöket för gravida registreras en nyinskrivning.
Föräldrautbildning riktas till föräldrarna och varje enskild förälder redovisas som
besök.
Barnmorska hembesök
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande som innebär ett personligt
möte mellan patient och barnmorska.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Barnmorska - gynekologisk hälsokontroll
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
barnmorska där hälsokontroll utförs.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
DEFINITION BESÖK I ÖVRIGT
Gruppbesök
Vårdkontakt på mottagningen som innebär ett personligt möte mellan en grupp
patienter och den närvarande behandlaren/behandlarna.


Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i journal för varje behandlare.
Besöksregistrering hos varje behandlare/avgiftsuttag sjukvårdande
behandling/läkare enligt handbok för vårdavgifter (uttag görs för endast en
patientavgift, den högsta).
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
8 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
Teambesök
Öppenvårdsbesök på mottagning där patienten möter ett vårdteam. Vårdteam är en
grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med
uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter.



Dokumentation i journal för varje behandlare.
Besöksregistrering hos varje behandlare/avgiftsuttag sjukvårdande
behandling/läkare enligt handbok för vårdavgifter (uttag görs för endast en
patientavgift, den högsta).
Åtgärdsregistrering av teamrehabilitering där detta är aktuellt DV076.
Information/träning/behandling med rehabiliterande syfte som utförts av
minst två olika vårdgivarkategorier.
Kuratorsbesök
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
kurator.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt handbok för
vårdavgifter.
Psykologbesök
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
psykolog.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering mottagning, BHV, MHV/avgiftsuttag sjukvårdande
behandling enligt handbok för vårdavgifter.

Inom BHV eller MHV avses ett personligt möte med barnet och/eller föräldrarna.
Dietistbesök
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
dietist.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag sjukvårdande behandling enligt Handbok för
vårdavgifter
Läkarbesök ungdomsmottagning
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
läkare.


Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
9 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
Övriga besök ungdomsmottagning
Vårdkontakt på mottagning som innebär ett personligt möte mellan patient och
barnmorska/kurator.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering.
Övriga besök
Sjukvårdande behandling inom familjeläkarverksamheten på mottagning som ges av
undersköterska/biomedicinsk analytiker och ej ingår i läkarbesöket t ex blodtryckskontroller, vägningar, mätningar, omläggningar, etc.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering sjuksköterska/avgiftsuttag för sjukvårdande behandling
enligt handbok för vårdavgifter.
Laboratorieprover (mellan läkarbesök)
Patientbesök för blodprovstagning som en del av pågående läkemedels-behandling.
Besöket inkluderar en nödvändig familjeläkarbedömning av provsvar och eventuell
behandling inklusive kontakt med patienten som ej innebär ett personligt möte.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/ avgiftsuttag provtagning enligt handbok för vårdavgifter.
Laboratorieprover på annan remittents uppdrag (från sjukhusvården)
Avser provtagning på uppdrag av annan vårdgivare som själv svarar för analys och
patientkontakt. Uppdrag som registreras på beställande klinik enligt det sk. DSKavtalet.

Besöksregistrering annan klinik/ avgiftsuttag provtagning enligt handbok för
vårdavgifter.
Insatserna skall ha föregåtts av att ett lokalt avtal träffats mellan vårdcentralschef
och Västmanlands sjukhus.
EKG på annan remittents uppdrag (från sjukhusvården)
Avser EKG-undersökning på uppdrag av annan vårdgivare som själv svarar för analys
och patientkontakt. Uppdrag som registreras på beställande klinik enligt det sk. DSKavtalet.


Dokumentation i patientens journal.
Besöksregistrering/avgiftsuttag fysiologisk undersökning enligt handbok för
vårdavgifter.
Insatserna skall ha föregåtts av att ett lokalt avtal träffats mellan vårdcentralschef
och Västmanlands sjukhus.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
10 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
Upprättande av rehabiliteringsplan
Åtgärdsregistrering av upprättande av rehabiliteringsplan DV093. Koden avser ett
paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings- eller
rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Koden får inte användas för
enstaka habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärd. Minst tre olika yrkeskategorier ska
vara involverade i upprättandet.
Definition på rehabiliteringsplan enligt Socialstyrelsens teambank är vård- och
omsorgsplan som beskriver rehabilitering för den enskilde. Rehabiliteringsplanen
utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas
i regel fram med den enskildes samtycke. Det ska finnas mål för planerade
insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Rehabiliteringsplanen används i
samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Planeringen av rehabilitering ska samordnas när behov finns, men rehabiliteringsplanen kan också vara ett resultat av planering i den egna verksamheten. Se
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av
insatser för habilitering och rehabilitering.
EXEMPELSAMLING
Exempel på besöksregistreringar
Patient besöker läkare och får i samband med besöket insatser från sjuksköterska för
det han/hon sökt för (omläggning, öron spolning etc) = registreras som ett
läkarbesök, patientavgift läkarbesök.
Patient är inbokad för ett läkarbesök. När patienten är klar hos läkaren så ber denne
patienten att gå förbi en sjuksköterska för någon enklare åtgärd = registreras som ett
läkarbesök, patientavgift läkarbesök.
Patient bokas till sjuksköterska för undersökning/behandling, men bedöms behöva
träffa läkare för det han/hon sökt för = registreras som ett sjuksköterskebesök och
ett läkarbesök, patientavgift läkarbesök.
Patient kommer till läkare för undersökning/behandling, sjuksköterska assisterar vid
insatsen = registreras som ett läkarbesök, patientavgift läkarbesök.
Patient är inbokad för besök hos läkare. Samma dag är patienten inbokad hos annan
behandlare för t ex stödsamtal el sjukgymnastik = registreras som två besök,
patientavgift för två besök.
Patient är inbokad för att ta prover mellan läkarbesök. Samtidigt träffar patienten en
sjuksköterska för blodtryckskontroll som inte har något samband med provtagningen
= registreras som två besök, patientavgift för ett besök.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
11 (11)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-09-03
21563-3
Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling
Förälder med barn besöker BVC-sjuksköterska och BVC-läkare som båda gör sina
respektive undersökningar/behandlingar av barnet = registreras som ett BVCsjuksköterskebesök och ett BVC-läkarbesök, ingen patientavgift.
Patient har enligt lag rätt att få kontakt med primärvården samma dag som kontakt
sökes. Vårdcentralen ska kunna erbjuda kontakt via telefon eller via ett fysiskt besök
på vårdcentralen. I vissa fall drar sig patienten för att kontakta via telefon och söker
istället upp vårdcentralen. Vid ett sådant besök som primärt handlar om att en
sjuksköterska gör en bedömning i fall patienten ska erbjudas en läkartid eller inte ska
ingen besöksregistrering göras och ingen patientavgift tas ut. Om istället besöket
innebär att sjuksköterskan självständigt handlägger patienten ska besöksregistrering
ske och patientavgift tas ut.
REFERENSER
Handbok för vårdavgifter på landstingets hemsida
Socialstyrelsens termbank
Dokumentet är utarbetat av:
Ingegerd Johansson-Molin, verksamhetscontroller, Vårdvalsenheten
[email protected]
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet