“Användarvänlig” IT Vad innebär det att någo

Jan Gulliksen
Informationsteknologi
Användbarhet och
användarcentrerad
systemdesign
Vilka är era användare?
“Vilka bra frågor du ställer…”
„ “Våra användare är alla…”
„ “Våra användare är i medeltal
kvinna på 58 år utan eftergymnasial
utbildning…”
„ “Våra system skall fungera för
blinda, döva, icke läskunniga…”
„
“Användarvänlig” IT
„
Vill vi att datorerna skall vara snälla
mot oss?
Användbar IT
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Vad innebär det att något
är användbart?
Tillfredsställande
Snyggt
Effektivt
Inspirerande
Felkorrigerande
Självförklarande
Kräver ingen manual
Intuitivt
Läcker design
Vem som helst
Ändamålsenligt
kan använda det
Lätt att lära
Farmor kan använda den!
The extent to which a product can
be used by specified users to
achieve specified goals with
effectiveness, efficiency and
satisfaction in a specified
context of use.
Institutionen för informationsteknologi
Attributes of system
acceptability
Utility
System acceptability
Definition of Usability
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
ISO 9241 Part 11 Guidance on
Usability
Enkelt
Billigt
Nyttigt
Omedelbart
Institutionen för informationsteknologi
Lärorikt
Förlåtande
Social
acceptability
Usefulness
Practical
acceptability
Cost
Compatibility
Reliability
Etc.
Usability
Easy to learn
Efficient to use
Easy to remember
Few errors
Subjectively
pleasing
From Nielsen (1993) Usability Engineering
Institutionen för informationsteknologi
1
Jag skall kunna registrera en ny
kund på mindre än 20 sekunder.
„ Systemet skall inte hänga sig mer
än en gång om dagen.
„ Jag skall inte göra mer än ett fel i
timmen.
„
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Användbarhetsmål Mätbara
CHAOS-rapporten
I USA spenderades 250 miljarder dollars varje år på
175 000 olika IT
- projekt. 365 IT
- företag med
8380 olika IT
- projekt analyserades 1995.
• 31,1 % av företagens projekt avbröts.
• 52,7 % utfördes med förändrade planer
• 16,2 % utfördes enligt plan.
I snitt ökade kostnaderna för de förändrade planerna
med 189 %. 81 miljarder dollars spenderas varje år på
projekt som aldrig leder till några resultat.
Källa: Standish Group, 1995 (www.standishgroup.com)
Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur
och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i
fysiskt och psykiskt avseende.
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av
sin egen arbetssituation samt i förändrings- och
utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att
arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som
kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och
förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete
skall undvikas eller begränsas.
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social
kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskildas
arbetsuppgifter.
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande
och yrkesmässigt ansvar.
Informationsteknologi
Arbetsmiljölagen (Kap.2, §1)
Institutionen för informationsteknologi
Föreskrifter för arbete vid
bildskärm
„
”Arbete vid bildskärm som är starkt
styrt eller bundet i fysisk eller
psykiskt avseende eller är ensidigt
upprepat får normalt inte
förekomma.” (AFS 1998:5 §7)
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Gould & Lewis
Tidig fokus på användare
”Design for usability”
„
Tidig fokus på användare
„
Empirisk utveckling
„
Iterativ utveckling
„
Integrerad utveckling
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Systemutvecklare ska ha tidig och
direkt kontakt med användare
„
Tidigare, mer och bättre!
„
Intervjuer, observationer, video,
workshops
„
Sambo med användarna
Institutionen för informationsteknologi
2
Utvärdera designlösningar med avseende
på användbarhet
Utvärderingar
„
Testa och verifiera lösningsidéer
„
Ny kunskap och nya idéer
„
Med eller utan användare
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Empirisk utveckling
Iterativ utveckling enligt RUP
Iterativ utveckling:
“in the context of the software life
cycle, a process that involves
managing a stream of executable
releases.”
Iteration:
“A distinct set of activities conducted
according to a devoted (iteration) plan
and evaluation criteria that results in a
release, either internal or external.”
En inriktning av mjuk
- och hårdvaruutveckling som
identifierar fyra olika grundläggande principer:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Vettig allokering av funktioner mellan
användare och system
Aktiv inblandning av användare
Iterering av designlösningarna
Tvärdisciplinära designgrupper
„
Testa lösningsidéer - fånga upp
förändringar
„
Vilja och möjlighet
„
När ska vi sluta?
Integrerad utveckling
En person/grupp ska ha ansvar
„
Användbarheten från början till slut
„
Användargränssnitt
„
Innehållet i systemet (funktionalitet
och information)
„
Prestanda och tillförlitlighet i systemet
„
Användarhandbok och andra manualer
„
Installation, anpassning, drift och
underhåll, support
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
ISO 13407 Human centered design process for
interactive systems.
Stegvis utveckling och modifiering
- baserad på utvärderingarna
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Iterativ utveckling
ISO 13407 Human centered design process for
interactive systems.
identify need for
human-centred
design
understand & specify
the context of use
evaluate designs
against requirements
system meets
specified functional,
user & organisational
requirements
specify user &
organisational
requirements
produce design
solutions
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
3
Process för design och utveckling av
fjärrkontroll till luftkonditioneringen.
”Kravspecifikation”
„
Det skall gå att reglera luftflödet från
aggregatet.
„
Det skall gå att reglera temperaturen.
„
Kontrollen skall vara användarvänlig.
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Övning
Traditionella MDI-metoder fokuserar
på produkten, t ex usability
engineering
„ Vi vill i stället lägga fokus på
processen för att kritiskt granska
denna
„
Har alla som målsättning
att göra användbara
system?
?
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Observationsintervjuer av
gränssnittsutvecklare
„
„
Arbetar som problemlösare och
programkod är resultatet av deras
arbete
(det faktum att deras kod producerar ett
visuellt gränssnitt innebar inte att de såg
sig själva som ansvariga för dess
utseende).
Fattade designbeslut som påverkade
gränssnittet omedvetet.
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Användarnas roll
Användarnas upplevelser av
systemutvecklingsarbete
„
„
„
Användarna i utvecklingsprojekten har
ofta svårt att abstrahera och uttrycka sig
i termer av modeller.
Först när man kommer till gränssnittet
förstår man att man inte förstått.
Möjligheterna att åstadkomma
förändringar i verksamhetsmodellerna är
nu mycket begränsade.
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Forskningsproblematiken
“…att komma till
gränssnittsdesignen efter
användningsfallen var som att
komma ut ur en lång mörk tunnel…”
„ “…jag var lycklig över att ha lärt mig
bemästra en abstrakt process,
däremot kan jag inte se att vi på
något sätt påverkat det slutgiltiga
systemet…”
„
Institutionen för informationsteknologi
4
Modelleringar av RSVs systemutvecklingsprocess ur ett användarcentrerat perspektiv
„ Användare, gränssnittsutvecklare
och metodansvariga
„ Syftade till att utgöra grunden för en
modifierad
systemutvecklingsprocess
„
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Reengineering the systems
development process
Modellering av RSV –
SKRUV
„
Modellering med verksamhetsfolk från RSV
Presentation layer
Growing software—starts with conceptual design, mock-ups and grows into the product
User analysis
Task analysis
Other activities...
Work activity goals
Design goals
Design constraints
Work activity goals
Design goals
Design constraints
Work activity goals
Design goals
Design constraints
Feedback
Analysis
Feedback
Analysis
Feedback
Analysis
Evaluation
Design
Evaluation
Design
Evaluation
Design
Business layer
Use case
model
covering
10–20%
Goals/requirements fulfilled
Use case
modelling
Tests
Information layer
Conceptual information modelling
Data base design
Låt arbetet styra utvecklingen.
-
Aktiv användarmedverkan:
-
Domänexperter
-
Riktiga slutanvändare
-
Tidig prototyping
-
Kontinuerliga iterationer
-
Tvärdisciplinära design team.
-
Integrerad design.
Baserad på:
ISO 13407 och
Gould & Lewis
(1985)
Vad betyder iterativ design
egentligen?
En iteration måste innebära
1) en analys av användarnas
arbete och sammanhanget,
2) en prototyp design fas, och
3) en dokumenterad utvärdering av
användbarheten hos prototypen
som resulterar i modifikationer i
det efterföljande arbetet.
5 sätt att förbättra din
användarcentrerade
process
Tydlig förståelse av iterativ design
Riktlinjer för användarmedverkan
„ Prototyping redan från första början
„ Ny arbetsroll:
“Användbarhetsdesigner”
„ Helhetssyn
„
„
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
-
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Krav på en
användarcentrerad process
Riktlinjer för
användarmedverkan
När, var och hur bör användarna
delta i arbetet?
„ I deras egen arbetsmiljö?
„ På distans i deras egen
arbetsmiljö?
„ Med deras egen terminologi?
„ I analys? I design? I utvärdering? I
konstruktionen?
Institutionen för informationsteknologi
5
„
„
Samla in och dokumentera alla
användarnas kommentarer.
Adressera alla användarkommentarer
ƒ
ƒ
Besluta att förändra i enlighet med
kommentarerna
Besluta att inte vidta några åtgärder
• Motivera för användarna varför inte systemet har
ändrats till följd av deras kommentarer.
• Meddela användarna resultatet av besluten.
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Riktlinjer om feedback från
användarna
Användbarhet mer än
gränssnitt
T ex 3-skikts client-server lösning
Gränssnitt
Verksamhetslogik
Databas
„
„
„
„
„
„
„
„
Slumpmässigt urval
Maximera skillnaderna
Flexibla och förändringsbenägna
Social kompetens
Representativa användare
Frivilliga? Anonyma?
Grupp storlek och karakteristik
Användarna i majoritet
Slutanvändare ≠ ”Domän experter”
Användbarhet mer än
gränssnitt
T ex 3-skikts client-server lösning
Gränssnitt
Verksamhetslogik
Databas
Institutionen för informationsteknologi
Användbarhet mer än
gränssnitt
T ex 3-skikts client-server lösning
Gränssnitt
Verksamhetslogik
Databas
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Hur väljer vi ut användare?
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Riktlinjer för användarurval
Prototyping av gränssnittet
„
Tidigare prototyping
Institutionen för informationsteknologi
6
„
När kan/skall man prototypa?
Feedback ?
Development of
business processes
System development process
Prototyping
activities
Feedback ?
Development of
business processes
System development process
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Prototyping
Prototyping
Testar detta hos RFV ev. på RSV
„ Prototyping redan i samband med
verksamhetsanvändningsfallen
„
Development of business
processes
System development process
Prototyping activities
Prototyping
activities
Prototyping av gränssnittet
Tidigare prototyping
„ Prototyping för att samla kraven
„ Deltagande prototyping
„ Kontextuell prototyping
„
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Behovet av en ny arbetsroll:
”Användbarhetsdesignern”
Utvecklarorganisation
Användbarhetsdesigner
Användarorganisation
Systemutvecklingsprojekt
Användbarhetsdesignern
„
„
„
„
Kunskap om Människa
- datorinteraktion
Viss konstnärlig design förmåga
Kapacitet att förstå komplexa
arbetssituationer
Viss utvecklingskunskap
Det är viktigt att denna roll inte förfaller till
att bli en programmerare!
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Användbarhetsdesigner
»Definition av rollen«
„
„
„
„
„
Institutionen för informationsteknologi
Ser till att utvecklingsprocessen hålls
användarcentrerad.
Deltar aktivt i designprocessen och de
designbeslut som rör användbarheten.
Deltar i alla utvecklingsfaser och
användbarhetsrelaterade aktiviteter.
Jobbar nära både användarna och
utvecklarna.
Vara »specialist« inom området
människa
- datorinteraktion.
Institutionen för informationsteknologi
7
„
„
„
„
„
„
„
Användarna vet inte alltid vad som är bäst för dem.
Systemutvecklarna saknar ofta kompetens, intresse
eller speciell förmåga att åstadkomma bra
gränssnittsdesign.
Systemutvecklarna har sällan tid för en mer dedicerad
gränssnittsdesign
Systemutvecklarna har sällan möjlighet att skaffa sig
den erfarenhet som krävs för att bli en god
gränssnittsdesigner
Undvik ”My-baby-syndromet”
Dokumentationen från utvecklingsarbetet är ofta
tidsödande och komplex att förstå för andra än de som
deltagit i utvecklingsprojektet.
MDI och domänkunskap är ofta väldigt komplex.
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Motiv för en sådan ny roll
som användbarhetsdesigner
Utnyttja den möjlighet att
Avdelningen för MDI faktiskt inom
sig rymmer kompetens att studera
alla dessa delar.
ƒ
ƒ
ƒ
Integrerad analys
Integrerad design
Integrerad utvärdering
Hur kan man planlägga iterativt
arbete?
„ Hur vet man när man är klar?
„ Hur många varv skall man iterera?
„
„
Hur motiverar man
användarcentrering för
projektledning och beslutsfattare?
Institutionen för informationsteknologi
Arbetsmiljö
Technology
Teknik
Fler viktiga komplement
för användarcentrering
Användar och uppgiftsanalys
„ Designförutsättningar
„ Organisatoriskt stöd på alla nivåer
(från ledning till
utvecklare/användare)
„ Projektarbete och projektstyrning
„ Trovärdighet på IT-utvecklarnas
nivå
„
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Projektstyrning och
projektarbete
Verksamhet
Work
och activity
arbete
Work
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
„
Organisation
Organisation
Man
Människan
Competence
Kompetens
Institutionen för informationsteknologi
Integrerad design
Helhetssyn – Integrerad
Design
Systemutvecklingsprojekt
Följer ofta en given modell (t ex
RUP)
„ Följer sällan modellen
„ Stor potential till effektivisering av
projekten och ökad kvalitet i
resultatet
„
Institutionen för informationsteknologi
8
Teoretiska studier av kommersiella
systemutvecklingsmodeller
„ Observationsintervjuer av deltagare
i systemutvecklingsarbetet.
„ Särskilt fokus på de delar som har
inverkan på gränssnittet och dess
inordnande i utvecklingsprocessen.
„
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Angreppssätt
RUP & ACSU
RUP är en utmärkt
utvecklingsprocess för ”industriell
produktion”
„ RUP innehåller lite eller inget stöd
för användbarhetsarbete
„ Stödjer RUP ACSU enligt t ex ISO
13407?
„
Hur pass strukturerad skall
gränssnittsutvecklingen vara?
Ingenjörsmässigt
eller
“Fluffigt”
Verksamhetsmål
Design mål
Design förutsättningar
Vattenfallsmodell
Projektplanering
Kravspecificering
Återkoppling
Systemdesign
Iterativ konstruktion
Detaljdesign
Konstruktion
Test
Iteration #n
Detaljdesign
Detaljdesign
Konstruktion
Systemkonstruktion
Analys
Tester
Konstruktion
Test
Systemoml ggning
Test
Tiden
Institutionen för informationsteknologi
DSDM Process
RUP och
användarcentrering
Lokalanpassa
utvecklingsprocesserna
„ Värdera nyttan av varje metodsteg
„ Usability designer
„ Möjliggöra tidigare prototyping
„ Ifrågasätt användningsfallen
„
Institutionen för informationsteknologi
Utvärdering
Design
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
En iteration
RUP Process
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Moderna utvecklingsprocesser
Utmaningar för framtiden
„
„
„
Eftersom organisationerna ändå väljer att
köpa in dessa kommersiella
utvecklingspaket måste vi definiera hur
dessa skall kompletteras för att fokusera
på användbarhet och ACSU
Metoderna måste anpassas till
organisationen
Kasta inte allt gammalt och bra!
Institutionen för informationsteknologi
9
„
„
„
„
$ 41.700 sparades första dagen vid
förenklad inloggning (kostnad $ 20.700)
3 2 piloter på Boeing 757
3000 150 ord i en bläddringsinstruktion
A$ 536.023 sparades genom att göra
blanketter lättare (tid. medel 7.8 fel/sida)
Vad skulle inte vi kunna spara???
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Informationsteknologi
Human Factors Success stories
Rapporter och publikationer
„
Användarcentrerad
systemutveckling
Dynamiskt uppdaterad rapport
http://www.hci.uu.se
„
A user centred design
approach to object
oriented UI design
in van Harmelen (ed.) (2000)
Designing interactive systems.
Object modelling and user
interface design.
Institutionen för informationsteknologi
10