Vad innebär ett medlemskap i Officerskåren?

Vad innebär ett medlemskap i Officerskåren?
I stadgarna från 2014 står det såhär om föreningens ändamål:
Södra skåningarnas officerskår, ursprungligen bildad vid regementets uppsättande på 1810talet och senast ombildad den 1 juni 1983 med anledning av NBO1, har till ändamål att:
 utgöra en grund för att stärka sammanhållningen mellan officerarna under arbete såväl som under fritid
genom att:
o verka för att officerarna (se 7 §) kan träffas i en gemensam och gemytlig miljö under trevliga former.
o officerarnas närmsta anhöriga också kommer med i gemenskapen.
o se till att Officersmässen blir en naturlig plats för kårens medlemmars gemensammasamvaro, den
skall även kunna vara en tillgång för medlemmarna vid bröllop, större bemärkelsedagar och
tilldragelser.
o traditioner, gamla som nya skall förvaltas, utvecklas och föras vidare.
 verka för att Officersmässen drivs som en ”levande mäss” av officerskåren eller genom stöd och samarbete,
oavsett vilket företag eller organisation försvarsmakten kan ge uppgiften till.
 verka för att Officersmässen genom kårens medlemmar, idag och i framtiden, omhändertas och vårdas,
genom upprättat avtal om nyttjanderätten med regementet.

säkerställa, genom tydliga rutiner, att kårens inventarier och egendom skyddas, vårdas och underhålls, t.ex.
vid utlåning av Officersmässen.
 sprida kunskaper i samhället om försvaret och om Södra Skåningarna och dess verksamhet.
 ajourhålla ett levande bibliotek med bl. a modern facklitteratur.
 stödja Södra Skåningarnas kamratförening i deras kamratstödjande arbete.
Du betalar i nuläget en årlig medlemsavgift på 250 kr.
Förutom att du som medlem stödjer verksamheten enlig ovan kan Du få tillbaka hela medlemsavgiften och lite
till!
 Alla medlemmar:
o subventioneras vid kompani-, avdelnings- eller stabsmiddag då denna genomförs med respektive, är
man singel så får även denna subventionering.
o subventioneras vid Trupplunchen till 100%
o Subventioneras vid Lillejul
Detta innebär att Du som medlem sparar ca 400 kr om du deltar i dessa tre verksamheter!
Officerskårens styrelse 2015
Befattning
Ordförande
Vice ordf/traditionsbev
Sekreterare
Kassör
Mässdirektör
Mässkamrer
Ledamot/Mässofficer
Ledamot/Medlemsansv
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Namn
André Saedén
Kristian Stenberg
Caroline Dölling
Caspar Schlickum
vakant
Mats Y Andersson
Nikola Grkovic
Carola Tibbling
Johan Mohlin
Christian Färm
Andreas Hansson
Arbetsplats
71.batstab
71.batstab
71.batstab
71.batstab
71.batstab
71.batstab
71.batstab
714.komp
G7 Regstab
710.komp
714.komp
Officerskårens arbetsplan
















Fortsatt utveckla mässen som den naturliga mötesplatsen för officerare
Utveckla Tvedörarummet till kårens internationella minnesrum
Färdigställa utsmyckningen av salong och hall
Mottagning av nya kollegor
Stödja P7 med anhörig- och återträffar
Under året genomföra en gemensam fest för officerskårens medlemmar
Gåsmiddag (alt annan fågel)
I samverkan med P7 skapa ”nya P7” traditioner.
Återuppta traditionen med barnfest
Genomföra Trupplunch
Genomföra Lillejul
Genomföra 2 st Ynglingavält
Genomföra Fk/1.Sg middag (samordnas med P 7)
Stöd Kavallerimiddagen
Temakväll vår resp höst
Pubkväll med fotboll
Stödja FortV vid renovering av köket o golven
Anmälan för medlemskap i Officerskåren vid Södra skånska regementet
För- och efternamn
Adress
Postnummer, Ort
Mobiltelefon
Födelsedatum (ÅÅMMDD)
Epost privat (All information skickas här)
Epost arbetet (Som reservmail)
Arbetsplats (t.ex. 714.komp)
_____________________________________
Datum och underskrift
Anmälan lämnas till någon styrelsemedlem som vidarebefordrar den till Medlemsansvarig
eller Kassör för inknappning i medlemsregiser.
Alternativt kan ovanstående uppgifter skickas via epost till:
[email protected] eller
lämnas i ett kuvert i brevlådan på Officersmässens östra sida.
Styrelsen 2015-08-10