Här finns kursinformationen.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Informatik
Johanna Sefyrin
2015-01-13
E-tjänster i företag och samhälle, 7,5 hp
(725G50)
Systemvetenskapliga programmet åk 2, vt 2015
Kursbeskrivning
Följande beskrivning syftar till att ge en övergripande presentation av kursen med
avseende på dess syfte och mål, dess disposition och ingående examinationsmoment.
Syfte och mål
Den studerande skall förvärva kunskap om innebörden i ett antal centrala begrepp
relaterade till privata och offentliga e-tjänster. Kursen tar upp olika perspektiv som kan
anläggas på privata och offentliga e-tjänster. Den studerande skall även tillägna sig
kunskap om vad som karaktäriserar och särskiljer e-tjänster i företag och samhälle
jämfört med IT-system i allmänhet. Vidare skall kursen ge kunskaper för att designa,
granska och värdera e-tjänster utifrån olika perspektiv. Design av e-tjänster riktade till
heterogena användargrupper kommer att diskuteras samt sociala medier och
marknadsföring av e-tjänster. Kursen syftar till att den studerande efter genomgången
kurs skall kunna föra en diskussion kring tjänster och e­tjänster grundad i såväl
empiriska som teoretiska insikter.
Inom kursen ges tillfälle att erhålla både teoretiska och praktiska bilder av området, då
kursen har en tydlig forsknings- och praktikrelatering. Kursen innehåller också både
teoretiskt och praktiskt inriktat arbete som kommer till uttryck i examinationsmomenten
som beskrivs nedan.
Disposition
Kursen består av följande undervisningsformer/aktiviteter:
 Föreläsningar (sju stycken)
 Handledning i grupp (avseende uppgift 1) och enskilt (avseende uppgift 2)
 Workshop (avseende uppgift 1)
 Seminarier (avseende uppgift 1 och 2)
Att komma väl förberedd till både föreläsningar, workshop, seminarier och
handledningstillfällen gör att du som kursdeltagare får ut mer av respektive moment!
Examinationsmoment inom kursen
Uppgift 1 genomförs i grupper om 5 personer. Gruppindelning sker vid kursstart.
Kursen följer det projektorienterade arbetssätt som utvecklats inom ämnesområdet
Informatik. Detta innebär att projektgrupperna skall upprätta gruppkontrakt samt en
projektplan för uppgiften. Uppgift 2 utförs enskilt. Uppgift 1 motsvarar 4 hp och uppgift
2 motsvarar 3,5 hp.
1 (3)
E-tjänster i företag och samhälle, 725G50 VT-2015
Uppgift 1 – Design och värdering av en e-tjänst
Syftet med uppgiften är att utarbeta ett förslag till en privat eller offentlig e-tjänst samt
utvärdera annan grupps e-tjänsteförslag. Uppgiften innebär att design och utvärdering
skall ske kriteriebaserat utifrån av gruppen formulerade kriterier. Kriterierna skall beröra
frågor såsom målgrupper, marknadsföring, behov av e-tjänsten, användningssituationer,
kanalval och liknande aspekter. Resultatet skall diskuteras i rapporten. Gruppen skall
också reflektera över eget genomfört arbete. För vidare information, se separat
uppgiftsbeskrivning. Arbetet skall dokumenteras i en rapport samt behandlas vid två
tillfällen; en workshop och ett examinationsseminarium.
Uppgift 2 – Teoretiskt och empiriskt grundad diskussion kring
e-tjänster
Den andra uppgiften genomförs individuellt. Uppgiften innebär att föra en teori- och
empirirelaterad diskussion kring en frågeställning om e-tjänster. Frågeställningen erhålls
av examinator och följer den valda inriktningen inom programmet. Arbetet
dokumenteras i form av en essä. Teoretisk förankring samt användning av praktiska
exempel skall ingå i uppgiften. Essän skall omfatta maximalt 2500 ord, exklusive
referenslista. Syftet med uppgiften är att enskilt, med stöd av litteratur och exempel, föra
en analytisk diskussion kring en fråga som berör e-tjänsteområdet. För vidare
information, se separat uppgiftsbeskrivning. Arbetet seminariebehandlas vid slutet av
kursen.
Examinering av uppgifterna
Seminarium genomförs för båda examinationsuppgifterna i syfte att öva förmågan att
presentera en analys för andra och att argumentera för denna. Att ta del av andra
gruppers analyser, kritiskt värdera dessa och ge konstruktiv kritik på dessa är också
viktigt. Seminariernas uppläggning kommer att beskrivas mer detaljerat inför
genomförandet.
Aktivt deltagande vid seminarietillfället är en
examinationsseminarium kräver kompensationsuppgift.
självklarhet!
Frånvaro
vid
Kursbetyg
Det sammanlagda kursbetyget styrs av insatserna i aktiviteterna ovan. I båda examinationsmomenten tillämpas den tregradiga betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G)
och underkänd (U). Erhållet U på ett examinationsmoment innebär komplettering för att
erhålla G. Komplettering kan i undantagsfall ge betyget VG om kompletteringen är av
ringa art och arbetet i övrigt håller en god kvalitet. För att erhålla betyget G på kursen
krävs minst betyget G på båda examinationsmomenten. För att erhålla betyget VG på
kursen skall den studerande erhållit VG på båda examinationsmomenten. Möjlighet till
kompensationsuppgift för kursbetyget VG ges till studerande med G på uppgift 1 och
VG på uppgift 2. Kursen följer Avdelningen för informatiks regler för komplettering.
Kurslitteratur
Ett urval av vetenskapliga artiklar kommer att finnas åtkomliga via kursens sida i Lisam.
Urvalet skall ses som ett hjälpmedel för att söka litteratur till examinationsuppgifterna,
men den är inte en total översikt över möjlig kursrelaterad litteratur. Studerande
uppmanas därför att aktivt söka ytterligare litteratur.
2 (3)
E-tjänster i företag och samhälle, 725A27G50 VT-2013
Kursledare och examinator
Johanna Sefyrin (IL), IEI, Linköpings universitet.
Besöksadress: IEI, hus A, bv., 2A:837
Telefon:
013 – XX XX XX
E-post:
[email protected]
Medverkande lärare
Karin Axelsson (KA), IEI, Linköpings universitet.
Besöksadress: IEI, hus A, bv., 2A:829
Telefon:
013 – 28 40 53
E-post:
[email protected]
Kursadministratörer
Caroline Olstrand, IEI, Linköpings universitet.
Besöksadress: IEI, hus A, bv., 2A:813
Telefon:
013 – 28 24 55
E-post:
[email protected]
3 (3)