Vad innebär höghastighetsbanor för landskapet?

Vad innebär höghastighetsbanor för landskapet?
Anna Lindell, Strategisk utveckling
Eva-Lisa Andersson, Investering
1
2
3
Landskapet är självklart
Människan lever i landskapet
– landskapet lever i människan
Människan skapar sin historia/landskap
– landskapet/historien skapar människan
Landskapet är konkret fysisk verklighet samtidigt som var
och en har sin tolkning av landskapet
– bondens, bilistens, storstadsbons, turistens... landskap
4
Vi tar landskapet för givet
5
6
Traditionell syn på/förhållningssätt till landskap
7
Trafikverkets syn på/förhållningssätt till landskap
8
Går en höghastighetsbana att landskapsanpassa?
Landskapets förutsättningar
Järnvägens krav
Foto: Mattias Ek
9
Landskapets förutsättningar
•
•
Karaktär – hur landskapet
ser ut och upplevs.
Funktion – hur landskapet
används och fungerar.
Utvecklingstendenser
11
- Tidsdjup
- Form
- Ekologi
Känslighet
Potential
12
3
4
4
5
1. Slättlandskap
2 Övergångsbygd-/
mosaiklandskap
3 Horstar och förkastningar
5 Bergkullandskap
5
6
3
4 Sprickdalslandskap
2
1
13
6 Sjörika flacka landskap
Vad är viktigt i olika landskap?
14
Banans krav i landskapet
•
•
•
15
Lokalisering
Geometri i plan och profil
Sektion
Geometri - plan
16
Geometri - profil
17
Sektion
•
•
•
•
Trädsäkringszon
18
Trädsäkring
Stängsling
Bullerskydd
Driftsvägar
Trädsäkringszon
Landskapet och järnvägen – centrala frågor
•
19
Barriärverkan
- i olika skalor
- landskapets funktionalitet
för människor och djur.
- markanvändning och
brukande
- boende- och sociala
aspekter
Landskapet och järnvägen – centrala frågor
•
20
Visuell upplevelse av järnvägen
- järnvägen som del av staden
och landsbygden
- strukturell och visuell
”förankring”
Landskapet och järnvägen – centrala frågor
•
•
•
21
Resandeupplevelsen
•
- kontakten med omgivningen
Buller
- störning
- bullerdämpande åtgärder
Lokalisering och noder
- strukturförändringar i olika
skalor
Kunskap om landskapet
- helhetsförståelse genom alla
skeden
- samordning/förankring med
övrig planering
22