Biologisk mångfald (Jan-Olof Weslien, Skogforsk)

Adam Felton & Jan Weslien
BIOLOGISK MÅNGFALD
DÖD VED OCH GROVA TRÄD
1
Gran
Modified from Kuuluvainen et al. 2012
Asa
omföring från enskiktad till flerskiktad
Korpmarken
blädning av flerskiktad
2
Asa – Omföring enskiktat
Död ved>20cm
m3 per ha
Omföring
Referens
År
3
m3 per ha
Asa – Omföring enskiktat
Död ved>20cm
Omföring
Referens
4
Asa – Omföring enskiktat
Grova träd
40
35
Antal per ha
30
25
20
15
10
5
0
omför
ref
>40 cm
30-40 cm
5
Asa – Omföring enskiktat
Sammanfattning
Indikator
Utfall
Död ved volym
Död ved jämnhet
Grova träd
Trädslag
Beståndsstruktur
6
Korpmarken
Blädning
Korpmarken Hård
Korpmarken Lätt
Korpmarken Ref
m3 per ha
Död ved>20 cm
m3 per ha
År
Lätt
Hård
Ref
7
Antal per ha
60
Korpmarken
Grova träd
40
20
0
lätt
>40 cm
hård
ref
30-40 cm
Sammanfattning
Indikator
Lätt
Hård
Död ved volym
Död ved jämnhet
Grova träd
Trädslag
Beståndsstruktur
8
Tall
Källmyrbränna
Luckhuggning
Örebro
Överhållning skärm
9
Kälmyrbränna –
Död ved >20 cm
10
Antal per ha
25
Kälmyrbrännan
Grova Träd
20
15
10
5
0
black
white
ref
>40 cm
30-40 cm
Sammanfattning
Indikator
Utfall
Död ved volym
Död ved jämnhet
Grova träd
Trädslag
Beståndsstruktur
11
Örebro
Död ved >20 cm
m3 per ha
Gles
Tät
Ref
m3 per ha
År
Gles
Tät
Ref
12
Antal per ha
60
Örebro
Grova träd
40
20
0
gles
tät
ref
>40 cm
30-40 cm
Sammanfattning
Indicator
Dense
Sparse
Död ved volym
Död ved jämnhet
Grova träd
Trädslag
Beståndsstruktur
13
Sammanfattning grov död ved
Gran
Tall
________________________________________________
12
Asa
omföring
Korpmarken
blädning
____________________________________________________________________________
Källmyrbrännan
schackrutor
Örebro
överhållen skärm
10
m3 per ha
8
6
4
2
0
omför ref
lätt hård ref
black white ref
gles
tät ref
14
Sammanfattning grova träd
Gran
Tall
________________________________________________
Antal per ha
60
Asa
omföring
____________________________________________________________________________
Korpmarken
blädning
Källmyrbrännan
schackrutor
Örebro
överhållen skärm
50
40
30
20
10
0
omför ref
lätt
hård
ref
>40 cm
black white ref
30-40 cm
gles
tät
ref
15
Hyggesfritt & biologisk mångfald
Slutsatser
•
•
•
•
•
Mer död ved
Jämnare tillförsel av död ved
Mer grova träd
Hyggesfritt bra som ett komplement
Många indikatorer går ej att modellera t.ex mikroklimat komplexitet
Frågetecken??
•
•
•
•
Andra referensalternativ?
Andra indikatorer?
Vilka arter ska man gynna?
Tidsaspekter?
16