Bo-Bladet Nr 1 2015 - Perstorps Bostäder AB

Innehåller även information från
Nyhetsblad till boende i Perstorp
persTorp1 - ett kompakt boende
Satsar för ett attraktivare centrum
Sortera lätt och rätt!
Undvik ovälkomna besök
Nr 1 - 2015
persTorp1
Vill du synas
centralt i Perstorp?
Ledigt skyltfönster i
biblioteks­huset med
exponering mot
Köpmangatan.
Hyra: 4 800 kr per år
ansvarig utgivarE
Henry Roos
Tel 0435-39 403
[email protected]
adress
Perstorps Bostäder
Torggatan 3
284 31 Perstorp
Tel 0435-39 400
Fax 0435-39 401
www.perstorpsbostader.se
2 Bo-Bladet | 2015
Produktion
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se
annonsER
Johanna Zachhau
Adapt Media
Tel 0761-35 34 04
[email protected]
Fasader
Byggnaden är tänkt att uppföras m
tongelement som tilläggsisoleras
Byggnadernas fasader är släta me
tag av mittelementet på gavlarna
en sinusformad yta.
Fasaderna är målade i NCS 8500
mörkt grå nyans
Plåtar är svarta liksom rännor oc
rör.
Fönster, dörrar samt stolpar och
för skärmtak är målade i NCS S 0
Y70R Orange
Tak är profilerade med trekantsli
belagda med svart papp.
Skorstenar är svarta.
foto omslag
persTorp1, Perstorps Bostäders
modell för ett kompakt boende
persTorp1
Planer på kompakt och
nytänkande boende
”Ett projekt där yta inte är lika viktigt som funktion. Två ovanliga och
nytänkande hus med fyra lägenheter i varje som vänder sig till människor som vill bo kompakt”. Så
beskriver Henry Roos, VD på Pers­
torps Bostäder, de nya lägenheter­
na som planeras, om Kommunfull­
mäktige godkänner byggnationen,
med byggstart till hösten.
Fasader
Byggnaden är
tänkt att uppfö
tongelement
ras med besom tilläggsis
oleras på pla
Byggnaderna
ts.
s fasader är
släta med un
tag av mittelem
danentet på gav
larna som ha
en sinusforma
r
d yta.
Fasaderna är
målade i NC
S 8500 N mö
mörkt grå ny
rkt
ans
Plåtar är sva
rta liksom rän
nor och stuprör.
- Jag har alltid varit fascinerad av kompakta hus. Jag har sett många bostäder med onödig yta. I detta projekt har
vi haft möjligheten att få fram effektiva byggnader både vad gäller plats
och energi, säger Henry.
Fönster, dörra
r samt stolpa
r oc
för skärmtak
är målade i NC h bärverk
Y70R Orange
S S 0585Tak är profile
rade med tre
kantslister oc
belagda med
h
svart papp.
Skorstenar är
svarta.
Projektet har visats upp på Torget i
Perstorp och reaktionerna från allmänheten har varit positiva. Tanken är att
husen ska ligga bredvid Rosenhill på en
tomt som inte används.
Allt på 35 kvm
Husen och lägenheterna är ritade av
Jack Lindgren, Sweco, på beställning
av Perstorps Bostäder. De ligger på
markplan och bottenvåningen är 25
kvm. Det finns också ett sovloft och
den totala ytan är 35 kvm. Lägen­
heterna uppfyller kraven på tillgänglighet för lägenheter upp till 35 kvm.
På bottenplan finns plats för samvaro,
kök, sovande och toalett/dusch.
- Vi kallar hustypen persTorp1 och styrelsen har beslutat att vi skall genomföra en upphandling för dessa två hus.
Är det attraktivt och många vill bo på
det här unika, nya och spännande viset
så kan vi mycket väl bygga fler, säger
Henry.
svarvareliden
Perspektiv från
en
ser i förgrund
p plat
liden med 4runt
Avloppsjour
svarvaredygnet
Perspektiv från
 0435-71 16 91
Verkstadsg 1 • PERSTORP • 0435-30 000 • www.perstorpspersienn.se
Kontakta oss gärna!
Tre företag med ditt fordon i fokus
0435-310 03
Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service
[email protected]
autoexperten.se/perstorp
Trastvägen 11 • Perstorp
0435-310 08
0435-310 02
Komplett leverantör
MC, PV, LV,
Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning
Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador
Avtal med 95%
av bolagen
[email protected]
Blåbärsstigen 20 • Perstorp
mickeslackserviceab.se
Blåbärsstigen 20 • Perstorp
Nu även bilborsttvätt!
Nasiha Avdic
Jamal Natour
Rådgivare, tel. 261 04
Rådgivare, tel. 261 07
Anders Ö Petersson
Lisbeth Lindén
Privatrådgivare, tel. 261 05
Licensierad Privatråd­
givare, tel. 261 08
Allégatan 4 • 0435-261 00 • www.swedbank.se
2015 | Bo-Bladet 3
KOMMU N I N FORMA T IO N
LJUSSÄTTNING I BEFINTLIG
PARK UPPLJUS UNDER TRÄD
MM.
ANGÖRING / KÖRVÄG FÖR
ERSÄTTNINGSBUSS & TAXI
ASFALT
n
ata
stg
Po
EK
HÖGSTOLPE MED SPOTLIGHT BELYSNING RIKTAD MOT KONSTVERK
n
ata
reg
icka
BEFINTLIG BELÄGGNING - ASFALT
KANTSTÖD BEHÅLLES
Järnvägsgatan
A
KORSNING FÖRESLÅS HÖJAS UPP
OCH BELÄGGAS MED
BETONGMARKSTEN VARVID
GC-VÄG BETONAS
Sn
n
Stockholmsväge
PLATSBILDNING SOM SYMBOL
FÖR FRAMTIDA BYGGNATION.
MURAR MARKBELÄGGNINGAR
TYP "VIRRVARR"
GC
STENMJÖL
ASFALT
A
GC-VÄG
GC
Hantverk
ASFALT
GC-VÄG
CAFÉ
aregatan
GC-VÄG
5 BP
Hantverkaregatan
ASFALT
ASFALT
ASFALT
Hantverkaregatan
A
HÄCK FLYTTAS
A
UPPHÖJD GATUMILJÖ MED ETT
ASFALTFÄLT BREDD 4,0m
- I ÖVRIGT MED BELÄGGNING AV
BETONGMARKSTEN
Stockholmsvägen
HÖGSTOLPE MED SPOTLIGHT - LJUS MOT
GATSTENSBELÄGGNING I GATA...
CIRKELMÖNSTER EV. MED SYMBOLISK
TEXT I LINSEN.
SOFFA SOM PASTISCH AV
BIOGRAFSOFFA....
SMALA GATUTRÄD TYP
NAVERLÖNN, PELARAVENBOK
Torggatan
P-YTA
GÅNGSTRÅK MOT TORGET
FÖRESLÅS FÖRSTÄRKAS MED EN
AVVIKANDE
MARKBELÄGGNING....
ACCENTUERAS/KANTAS AV
MURAR & INTRESSANT
VEGETATION SAMT RIKTAD
BELYSNING.
"SHARED SPACE"
...EN YTA FÖR ALLA
UTAN PRIORITERING
VAD GÄLLER TRAFIKSLAG
TRÄDGRUPP:
- PRUNUS ACCOLADE (KNAP HILLS KÖRS) ELLER LIKNANDE FÖR EN
FÖRLÄNGNING OCH KOMPLEMENT TILL
PARKEN MED LÄGRE, BLOMMANDE TRÄD
Illustration: MPB markprojekterings­byrån Syd AB
GRUS
Järnvägsgatan
GC-VÄG
BEFINTLIGT KANTSTÖD
Spännande satsningar för attraktivt centrum
HANTVERKAREGATAN - PERSTORP
OMBYGGNAD AV GATUMILJÖ
Mattias Bjellvi är Stadsarkitekt på Perstorps Kommun.
Kommunen jobbar hela tiden med nya projekt för att
göra Perstorp mer attraktivt som kommun att bo, leva
och jobba i. En av de nya satsningarna är Hantverkare­
gatan som ska rustas upp.
kommer att bli mer inbjudande med sittmöjligheter
och
FÖRSLAG 2014-02-07
be­lysning. Vi kommer också att anlägga en cykelväg från
stationen som kommer att bindas samman med cykelstråket
längs Stockholmsvägen.
- Kommunen har avsatt pengar för att kunna bygga om
gatan. Vi har lyssnat på vad allmänheten och affärsinne­
havarna ville ha och det blir ny belysning, fler träd och mer
promenadmöjligheter, säger Mattias.
Projekt av den här typen är viktiga för kommunen och cent­
rum.
- Det ska vara trevligt att handla och vistas i centrum. Det
stärker även köpkraften när fler vill vistas i området, fortsätter Mattias.
Gatubelysning typ: Thorn Victoria
Gatubelysning typ: Thorn Victoria
Grupp med Prunus Accolade
För att få ner hastigheterna från fordonstrafiken på gatan
kommer man att göra gatan smalare. Trottoarerna kommer
att breddas och man kommer att försöka göra flera affärsentréer mer tillgängliga för dem med rullstol och barnvagn.
- På detta vis blir Hantverkaregatan ett mer attraktivt
promenadstråk. Ybbes plats som ligger framför stationen
kommer att få en grusad yta (stenmjöl) och träd. Det
SKALA 1:400
MPB markprojekteringsbyrån syd ab
Inspirationsbild med trafikprioriterad gata där synlig bredd asfalt
minskats till förmån för marksten, en mer ‘småskalig’ gatumiljö
för lägre hastighet.
Sammanhängande centrum
Korsningen vid ICA kommer också att byggas om. Här planerar man en upphöjd korsning som gör att man får ner
hastigheterna på bilarna som passerar.
- Det blir ett större centrum och bättre möjligheter för
exempelvis uteserveringar. Dessutom blir centrum mer sammanhängande med bättre gångstråk mot Stadsparken.
Dax att byta tandläkare? – Vi kan ta emot dig!
hälsar
Vi utökar ocnhdläkare
ta
vår nya lkommen!
Tuan Bui vä
Tandl. Krister Österblad
Ingenjörsvägen 5, Perstorp
tel. 0435-311 10
[email protected]
www.elsystem.se
Tjäderstigen 33 • 284 36 Perstorp • Tel 0435-44 34 70
W
N
Rörledningsfirma
Werner A B Nilsson
AB Nilsson
Werner
4 Bo-Bladet | 2015
AB
Allt inom VVS • tel: 0435 - 305 91
KOMMU N I N FORMA T IO N
MPB markprojekterings­byrån Syd AB
Kommunfullmäktige
MPB markprojekterings­byrån Syd AB
Överst: Hantverkaregatan, som
den ser ut idag.
Ovan: Grupp med Prunus Accolade som föreslås på det planerade
torget framför stationen.
Vänster: Inspirationsbild med
trafikprioriterad gata där synlig
bredd asfalt minskats till förmån
för marksten, en mer ‘småskalig’
gatumiljö för lägre hastighet.
Senare i år kommer kommunen också att satsa mer på
Stadsparken i sitt arbete med att göra Perstorps centrum
mer attraktivt för alla.
Kvarteret Lönnen erbjuder många möjligheter
Kvarteret Lönnen ligger vid Hantverkaregatan. Där finns
bland annat polishuset som ägs av Perstorps Bostäder AB.
Huset kommer i framtiden att rymma fler verksamheter.
Kommunen tar i samverkan med Perstorps Bostäder AB
fram en detaljplan för bostadshus på området. Planen är
då att det ska kunna byggas ett bostadshus (upp till fyra
våningar) på den yta mot gatan som nu är parkering.
- Kommunens vision är att ge möjlighet för fler att bosätta
sig i kommunen och möjlighet att byta bostad inom kommunen. Därför tar vi fram planer som underlättar det. Det
är mycket som händer i Perstorp just nu och vi har ett spännande år framför oss, avslutar Mattias.
Sammanträder i lokalen Karpen på kom­
munhuset följande onsdagar:
• 25 mars
• 27 maj
• 14 oktober
• 9 december
• 15 april
• 16 september
• 25 november
Sammanträdena börjar kl. 18.00
Samtliga sammanträden inleds med
allmänhetens frågestund. Om svar ska
kunna påräknas vid frågestunden ska
frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före
samman­
trädet. Frågan ska avse ärende
inom kommunens kompetensområde
och får ej avse enskild person. Frågan
kan också ställas muntligen men i så fall
kan man inte räkna med att få svar under
sammanträdet.
Handlingarna rörande sammanträdena
är tillgängliga på kommunkontoret samt
via hemsidan www.Perstorp.se en vecka
före respektive sammanträde.
Håkan Abrahamsson
Ordförande
Ditt naturliga val
i Perstorp
0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se
El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm
0435 - 77 95 40
www.prenad.se
Stockholmsvägen 11
284 31 Perstorp
Tel 0435-300 93
Fax 0435-44 85 50
www.alltiel.se
2015 | Bo-Bladet 5
S o p s o r te r i n g
Sortera lätt och rätt
Varje morgon kör fastighetsskötare
Andreas Karlsson till Perstorps
Bostäders miljöstationer och kon­
trollerar hur det ser ut. Dessvärre
är det inte alltid som folk sorterar
och slänger rätt. Kostnaderna det­
ta medför hade kunnat användas
på mycket bättre satsningar och
projekt!
- Alla nya hyresgäster får en liten
genomgång och information om hur
man bäst sopsorterar. Generellt är de
flesta väldigt duktiga, men jag ser ju
tyvärr att det fortfarande finns en del
problem, säger Andreas.
Det händer att saker som lampor,
madrasser och möbler hamnar i soprummen eller att folk slänger saker i fel
kärl.
- Ett litet tips är att allt som det varit
något i när man köpte det räknas
som en förpackning och kan slängas
i soprummens olika kärl. Dricksglas till
exempel, ska inte slängas som glasförpackning utan i restavfall. En glasburk
som det varit sylt i däremot går som
glas när man kastar den.
- Från 500 kronor och uppåt kan det
kosta att sortera fel. På ett eller annat
sätt ser vi oftast vem det är som inte
sorterat rätt.
Allt som inte kan sopsorteras i soprummen ska man själv ta med sig till återvinningsgården (se öppettider på nästa
sida).
Före
Ett par timmar i veckan lägger Andreas
och hans kollegor på att röja upp i
soprummen. Resurser som hade kunnat användas på bättre sätt och gagna
hyresgästerna på andra vis.
- Nordvästskåningarna är faktiskt bäst
i landet på att sopsortera! Det ska vi
fortsätta att vara, avslutar Andreas.
Efter
Onödiga extrakostnader
För att komma åt problemet kan det
bli så att Perstorps Bostäder kommer
att börja debitera dem som slänger fel.
ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB
Flyttstädning • Hemstädning • Kontorsstädning
Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com
[email protected]
Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.se
50%
rekt
avdrag di
an
på faktur
rag)
vd
(ROT-A
- Projektering och kalkyler av
rörinstallationer, luftbehandlingsinstallationer och komfortkyla
- Framtagning av energibesparingar
- Installationssamordning
- OVK- och VVS-besiktningar
Pinnmogatan 1, 254 64 HELSINGBORG | 042-444 54 90
[email protected] | www.energi-vvs-planering.se
För hela trädgården!
[email protected]
Vi gör rent i ditt hem
Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600
6 Bo-Bladet | 2015
Made for you
S o p s o r te r i n g s g u i d e
TIDNINGAR,
FOLDRAR m.m.
(allt som går att bläddra i)
Papper från brevlådan, data- och skrivpapper, broschyrer, reklamtryck, kataloger etc.
Klipp ut och spara!
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Papperskassar, Kartong, Inbundna böcker,
Kuvert, Post-it
ENDAST
PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Wellpapp består av flera skikt papper
som limmats ihop så att ett skikt blir
våg­format. Används till bl.a. lådor och
lådinredningar.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Tidningar, Broschyrer, Kuvert, Kontorspapper,
Böcker, Pärmar, Reklamblad
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Kartonger av papper, mjölk- och juicepaket,
tårtkartonger
ENDAST
GLASFÖRPACKNINGAR
GLASFÖRPACKNINGAR
FÄRGADE
Flaskor och burkar.
Flaskor och burkar.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Glas som ej är förpackningar som fönsterglas,
dricksglas, kaffekannor och krossat glas läggs
väl förpackat i restavfall.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Glas som ej är förpackningar som fönsterglas,
dricksglas, kaffekannor och krossat glas läggs
väl förpackat i restavfall.
METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar, lock, tuber, aluminiumfolie, värmeljushållare, kapsyler, tomma
sprayburkar.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Pantburkar, Chipspåsar, Kastruller, Stekpannor,
Metallskrot och Spik.
WELLPAPP
Mjölk- och juicepaket (även med folie),
socker- och mjölpåsar, tvätt­
medels­
paket, cornflakespaket, pizza- och tårtkartonger, omslagspapper etc.
ENDAST
ENDAST
ENDAST
ENDAST
MATAVFALL
ENDAST
HÅRDPLASTFÖRPACKNINGAR
Plastdunkar, plastflaskor, schampo-,
saft-, balsam- och ketchupflaskor,
Keso-, créme fraiche-, risifrutti-, vitamin- och medicinburkar etc.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Returflaskor, CD/DVD-fodral och plastleksaker.
all
st avf ågon
En d a
s s ar n
te p a
n
i
s!
m
so
n st an
a n na
RESTAVFALL
FRÅN HUSHÅLLET
(EJ PLASTPÅSAR)
(Det som ej går att sortera
i de övriga kärlen)
Ägg- och potatisskal, fiskrens, frukt
och grönsaksrester, kaffesump och
tesump inkl. filter. matrester, hushållspapper etc.
Blöjor, Husgeråd, diskborstar, CDskivor, leksaker, nylonstrumpor, mjukplast, frigolit, textil etc.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Snus, tobak, jord, kattsand, växter och tug�gummi.
Exempel på avfall som inte ska vara här:
Förpackningar, Tidningar, Matavfall, Lampor,
Kemiska produkter, Läkemedel, Elektroniska
produkter, Grovavfall, Batterier.
Nårab Återvinningscentral • Arons väg, Perstorp • Tel 0435-348 60
Öppettider: Mån, tor 13 - 18 • Ons 8 - 12 • Lör 13 - 17
Legitimation bevis
på behörighet
Tjäderstigen 35, Perstorp • www.woody.se
[email protected] • Tel:0435-306 70 • Fax 0435-358 60
Polisen i Perstorp kontaktade Perstorps Bostäder
efter att man fått in anmälningar om obehöriga
som ringt på hos hyresgäster. När de väl blivit in­
släppta i lägenheten har värdesaker och kontan­
ter försvunnit.
- Kräv alltid legitimation av den som ringer på dörren och
uppger sig komma från något företag eller myndighet,
säger Micael Ljungberg som är förvaltningsansvarig på
Perstorps Bostäder.
Bokar tid
Foto: 123rf.c
om
Den här typen av brott blir dessutom fräckare och fräckare.
- De händer att dessa
personer ringer upp
och bokar tid för att
verka ännu mer seriösa. Sen påstår
de att de glömt
ID-bricka och legitimation. Släpp inte in
någon utan att de
kan bevisa var de
kommer från. Har
de en legitimation
ska de kunna visa
upp den, avslutar
Micael.
www.pabygg.se • 070-563 73 35
Kolla in sivådra!
nya hem
www.adaptmedia.se
KLIPPAN / Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Månd.- Fred. 7-18 / Lörd. 9-13 / www.optimera.se
PerstorPs Allservice
rälsgatan 4, 284 35 PerstorP
tel: 070-435 09 55
www.perstorpsallservice.se
Städtjänster för företag och
privatpersoner. Från 110 kr/tim [email protected]
exkl. moms efter RUT-avdrag
Tel 0435-44 02 12 • einardahlsbygg.com
PROJEKTERING KONTROLL BESIKTNING
www.elteknikihbg.se
Florettgatan 29 B • 254 67 Helsingborg • Tel: 042-16 34 10
www.akonsult.se • [email protected]
Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB
Svetsaregatan 2 Perstorp
Tel: 0435-77 99 99 www.pbp.se