Mikaela Hagan - Länsstyrelserna

Mottagandet av ensamkommande barn och
ungdomar i Europa
Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars
Mikaela Hagan, [email protected],
www.connectproject.eu
The contents of this presentation can in no way be taken to reflect the views
of the European Commission
1
• År 2013 sökte 25 300
ensamkommande barn
asyl i 77 länder
• 12 865 ansökningar i
EU
• 2013 var Sverige det
EU-land som tog emot
flest asylsökande
ensamkommande barn
och ungdomar
2
CONNECT
•
•
•
•
•
EU:s lagar och policy
Fokus på aktörer
Samverkan som utgångspunkt
Helhetsperspektiv
Barnrättsperspektiv och allmänna åtgärder
3
Syftet med projektet
• Att förbättra mottagandet i EU genom att bidra till
ökad samverkan mellan aktörer inom länder och
mellan länder
• Att stödja genomförandet av EU:s lagstiftning och
barnkonventionen i medlemsländerna
• Att bidra till ett mer koordinerat och integrerat
arbetssätt mot olika grupper av ensamkommande
4
5
Mottagandet i fyra EU-länder
• Systemet och aktörerna
• Hur identifierar och reagerar
aktörer på extra utsatthet
som tex trafficking?
• Hur förebygger och reagerar
aktörer när barn försvinner?
• Vilken information finns
tillgänglig i asylprocessen och
hur ser samverkan ut?
6
Italien
• Italien är en av Europas största mottagare och antalet barn ökar
• I januari 2014 fanns 7824 ensamkommande barn inskrivna vid
italienska boenden, varav nästan en fjärdedel var rapporterade som
försvunna
• 2013 hade 2041 ensamkommande barn sökt asyl i Italien. De flesta
kom från Syrien, Pakistan, Somalia och Eritrea
• Jan till maj i år hade över 4000 ensamkommande anlänt via
Medelhavet och registrerats av Rädda Barnen. De flesta barnen 2013
kom från Syrien, Egypten, Somalia och Eritrea
• Den största gruppen i transit som aldrig identifieras är afghaner
• Alla minderåriga har rätt till stöd och hjälp oavsett om de sökt asyl
eller inte
7
Nederländerna
• De allra flesta barnen söker asyl
• 2013 registrerades cirka 500 asylansökningar från
ensamkommande
• 2001-2002 tog de emot nästan 4000 asylansökningar
• Alla barn oavsett om söker asyl eller inte har rätt till en
god man
• De flesta barnen kommer från Somalia, Afghanistan,
Kongo, Eritrea, Syrien och Guinea
• Tidsbegränsade uppehållstillstånd
8
Storbritannien
• Tre separata rättssystem
• All EU-rätt gäller inte
• I mars 2014 hade 1288 ensamkommande sökt asyl de
senaste 12 månaderna
• Bifallsandelen hade då sjunkit från 77 till 67 procent
• Antalet och andelen av alla ansökningar har minskat: 2002
sökte 6200 ensamkommande asyl i landet
• Tidsbegränsade uppehållstillstånd
• Flest sökande kom år 2012 och 2013 från Afghanistan och
Albanien
9
Gemensamma utmaningar
• Staternas dubbla ansvar
• Fragmenterad lagstiftning
• Decentralisering
10
Aktörer
• Graden av specialisering hos aktörer
varierar
• Minskningar och ökningar i antalet barn kan
spela in
• Exempel på specialisering inom
nyckelområden
11
Extra utsatthet och trafficking
• I Sverige visar Länsstyrelsens kartläggning att det mellan 20092011 identifierats 166 misstänka fall av trafficking
• Majoriteten var utan vårdnadshavare och 31 procent var
asylsökande
• Socialtjänsten vet inte vart mer än hälften av dessa barn tagit
vägen
• I Nederländerna har cirka 60 fall om året rapporterats
• I Storbritannien rapporteras cirka 100 fall om året
• Studier från Storbritannien visar att det finns ett samband
mellan trafficking och barn som försvinner från boenden
13
Extra utsatthet och trafficking
Bristande kunskap och medvetenhet
Att identifiera och erbjuda rätt stöd
Brist på specialiserat stöd, tex gode män och boende
Skyddade boenden i Nederländerna är hyllade och
omdiskuterade
• Nationell samordningsfunktion i Storbritannien
• Specialiserade familjehem i Storbritannien
•
•
•
•
14
Rekommendationer till Sverige
• Permanent mandat att samordna och utveckla metoder för att
identifiera och agera när det gäller barn som är offer för
människohandel
• Nationell slussningsmekanism för misstänkta offer för människohandel
och öka medvetenheten bland alla aktörer som kommer i kontakt
med ensamkommande barn
• Migrationsverket och kommunerna bör etablera lokala samarbeten
kring barn i utsatta situationer, inklusive möjliga offer för
människohandel
• Regeringen och andra nationella myndigheter bör granska hur
specialiserat stöd, exempelvis boende och gode män, kan erbjudas
misstänkta offer för människohandel
15
Barn som försvinner
• Respons på försvinnanden
• Konsekvenser av ett försvinnande
• Förebyggande arbete
16
Rekommendationer till Sverige
• Regeringen bör tilldela en och samma myndighet ansvaret för att
samordna insatser i syfte att förhindra att barn försvinner. En sådan
funktion skulle kunna kartlägga situationen och analysera trender.
• Regeringen bör ge en samordnande myndighet mandat att ta fram en
handlingsplan i syfte att förhindra att barn försvinner.
• Kommunerna bör ta fram lokala handlingsplaner och etablera
samarbete kring försvinnanden samt identifiera riskgrupper.
17
Vilken information beaktas i
asylprocessen?
• Information om barnets personliga omständigheter saknas ofta
• Information om familjeförhållanden känsligt och svårt att hitta
• Aktörer som vet mycket om barnets involveras inte socialsekreterare kan tex ha vetskap om asylskäl utan att veta
detta
• Ibland sker många parallella rättsprocesser samtidigt
• Användandet av experter och barnspecifik landinfo begränsat
• Bristande kunskap hos handläggare, advokater och rättsväsende
18
Rekommendationer till Sverige
• Specialiserade och utbildade biträden som representerar
barnen
• Migrationsverket bör ge vägledning till biträdena när det
gäller hur man i praktiken ska representera barn
• Migrationsverket bör fortsätta att utveckla arbetet med
barnenheterna, utbildning av handläggare, bedömningar av
vad som är barnets bästa och barnspecifik
landinformation.
• Migrationsverket bör utveckla mer barnspecifik
landinformation och kunskap om barnspecifika former av
förföljelse.
19
Det svenska mottagandet
• Decentralisering och kommunala
skillnader
• Samordning på nationell nivå
• Riktlinjer från nationella aktörer
• Barn och ungas inflytande
• Lokal samverkan
• Verktyg
20
Utmaningar och möjligheter
• Kunskap och beredskap i förhållande till att identifiera och hantera
trafficking
• Specialiserat stöd till misstänkta traffickingoffer (boende, gode
män)
• Stöd till barn som inte är asylsökande- socialtjänstens stöd till barn
utan papper och barn som avvikit
• Gode mannens roll- utbildning, handledning, stöd till gode män
• Involvera barn och unga i utformningen/uppföljning av mottagandet
• Undvika att barn och ungdomar flyttas runt
• Barn som försvinner- regionala/lokala handlingsplaner
• Samverkan och roller i asylprocessen
• Barnkompetens hos offentliga biträden och domare
• Hur och när bör barn höras i domstolarna
21
Rekommendationer
• Formalisera och stärka samordningen kring barn i
migrationsprocessen på departementsnivå
• Etablera en samordningsmekanism med ansvar för att ta ett
helhetsgrepp, exempelvis ta fram en handlingsplan
• Se över hur strukturer för samarbete mellan aktörer inom
kommunerna, antingen genom lagstiftning och/eller politik, kan
främjas och upprätthållas i varje enskilt ärende, såväl som på
kommunal nivå
• Involvera barn och unga i utformning och uppföljning av
lagstiftning, policy och praxis
• Se över godmanskapets utformning
• Se över hur samarbetet mellan olika aktörer i asylprocessen,
exempelvis socialsekreterare, handläggare, gode män och
offentliga biträden, kan förbättras
22
Verktyg
23
24
Samverkan för ensamkommande barn och ungaen vägledning för att kartlägga och förbättra
mottagandet
• Artikel 28 i EU:s mottagandedirektiv: Staterna ska se till
att det finns mekanismer för att försäkra stöd,
uppföljning och kontroll av mottagandet
• Artikel 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter och
Barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 5
om allmänna åtgärder för genomförandet
25
• Barnkonventionen och
grundprinciperna
• Cykeln: en
samverkansmodell
• Checklistor för ett
rättighetsbaserat
mottagande
- Boende och omsorg
- Godmanskap
- När barn försvinner eller
misstänks vara utsatta för
människohandel
- Utbildning
- Fritid
- Medborgerliga och politiska
rättigheter
28
Syftet är att stödja
återkommande uppföljning
och utvecklande av det
lokala mottagandet genom
samverkan
 Genomför en
utvärdering
av
handlingspla
nen
 Synliggör
resultat
 Starta en samverkansgrupp
 Bjud in till en workshop
1. Samverkan
4. Uppföljning
och
utvärdering
 Genomförande av
handlingsplan
 Kontinuerlig uppföljning
2.
Kartläggning
3.
Handlingsplan
 Med hjälp av
checklistan
genomför en
kartläggning
och diskutera
resultatet vid en
workshop
 Med hjälp av kartläggning
och workshop ta fram en
handlingsplan och
prioriteringar
 Kom ihåg att bestämma
ansvarig
29
Kartläggningsdelen
30
Exempel
• Skydd och stöd erbjuds alla ensamkommande barn (asylsökande,
icke-asylsökande, barn som utsatts för trafficking, barn utan
papper, EU-medborgare)
• Vid släkthemsplaceringar görs noggranna lämplighetsbedömningar
• Alla typer av placeringar följs upp kontinuerligt och barnet är själv
involverad
• Gode män har nödvändiga kunskaper för att företräda barnets
bästa och barnets behov
• I kommunen/vår verksamhet finns kunskap och beredskap att
hantera misstänkta traffickingoffer
• Ensamkommande barn integreras i vanliga klasser så snart som
möjligt
• Ensamkommande barn har tillgång till och möjlighet att utöva
fritids- och kulturaktiviteter
31
www.räddabarnen.se /vad vi gör i
Sverige/barn på flykt
Facebook: Rädda Barnen / Rädda
Barnen: Barn på Flykt
www.connectproject.eu
Twitter: @raddabarnen
/@MikaelaHagan
32