Autocall Europa Combo 2

ab
Autocall Europa Combo 2
Bild: © JoeGough/istockphoto.com
Exponering mot breda aktieindex i Sverige, Östeuropa, Spanien och
Tyskland med möjlighet till både fasta och ackumulerande kuponger
Teckningskurs
100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer)
Kapitalskydd
Nej
Löptid
1-5 år (årliga observationer)
Utbetalande kupong
4 procent per år
Ackumulerande kupong
Indikativt 9 procent per år, lägst 7 procent
Inlösenbarriär
90 procent av respektive startkurs
Kupongbarriär
80 procent av respektive startkurs
Riskbarriär
60 procent av respektive startkurs (observeras på slutdagen)
Underliggande index
OMX Stockholm 30 Index, CECE Composite Index EUR, IBEX 35 Index, DAX Price Index
Emittent
UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody‘s A2 per den 7 maj 2015)
Sista teckningsdag
26 juni 2015
ISIN
SE0007100680
Publikt erbjudande arrangerat och distribuerat av SIP Nordic Fondkommission AB.
Produkten i korthet
Autocall Europa Combo 2 distribueras publikt i Sverige
med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör
och distributör och placeringen erbjuder investeraren
följande:
•Exponering mot fyra breda aktieindex i Sverige, Öst europa (Polen, Ungern, Tjeckien), Spanien och Tyskland.
•Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis med en
ackumulerande kupong om indikativt 9 procent1) av nominellt belopp per år, under förutsättning att samtliga underliggande index på en observationsdag stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av respektive index startkurs.
För vem passar placeringen?
Placeringen passar investerare som
har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv söker en bredare europeisk exponering för en
del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från
investeringar i liknande placeringar
och vara väl införstådd med riskerna
i denna typ av instrument.
2
1)
•Möjlighet till en fast utbetalande kupong om 4 procent
av nominellt belopp under förutsättning att samtliga
index på en observationsdag stänger på eller över
kupongbarriären om 80 procent av respektive index startkurs, samtidigt som minst ett index stänger under
sin inlösenbarriär.
•Riskbarriär på slutdagen om 60 procent av respektive underliggande index startkurs. Detta innebär att
nominellt belopp återbetalas utöver eventuell kupong
såvida inget index fallit med mer än 40 procent vid
löptidens slut.
•Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om något underliggande index stänger under riskbarriären
på slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för det index som har haft sämst utveckling.
Vad utmärker placeringen?
Placeringen har exponering mot
fyra europeiska aktieindex och
erbjuder möjlighet till förtida inlösen
på årsbasis med en ackumulerande
kupong om underliggande index
utvecklas positivt, oförändrat eller
har en svagt negativ utveckling ner
till 90 procent av startkursen för
respektive index. Med kupongbarriären på 80 procent av startkursen
för respektive index, kommer årliga
utbetalande kuponger att erhållas
såvida inget index har fallit med
mer än 20 procent vid någon årlig
observationsdag. Samtliga utfall
styrs av hur det sämst presterande
underliggande indexet står i relation
till de tre definierade barriärerna på
de årliga observationsdagarna.
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 7 procent.
Vilka huvudsakliga risker har
placeringen?
Placeringen har i huvudsak två
risker – marknadsrisk och kreditrisk.
Värdet på placeringen kan både
minska och öka under löptiden och
detta beror bland annat på olika
marknadsparametrar. Om någon
av de underliggande indexen vid
löptidens slut befinner sig under
riskbarriären om 60 procent av
startkurs, erhåller investeraren det
nominella beloppet minskat med
nedgången för det underliggande
index som har utvecklats sämst.
Detta innebär alltså att delar av,
eller hela, det investerade beloppet
kan gå förlorat. Placeringen innebär
också att investeraren har kreditrisk
mot emittenten (UBS).
Så fungerar
placeringen
Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden
observeras den aktuella stängningskursen för samtliga underliggande index och jämförs mot deras
respektive barriärer.
•Om samtliga underliggande index på en observationsdag
stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av
deras respektive startkurs så förfaller placeringen i förtid.
Investeraren erhåller då nominellt belopp plus en indikativ ackumulerande kupong om 9 procent1) av nominellt
belopp per förflutet löptidsår. “Ackumulerande“ kupong
innebär att utöver kupongen för relevant observationsdag så erhålls också tidigare ej utbetalda ackumulerande
kuponger.
•Om minst ett underliggande index på en observationsdag stänger under sin inlösenbarriär, men samtliga index
stänger på eller över kupongbarriären om 80 procent
av respektive startkurs så erhåller investeraren en fast
utbetalande kupong om 4 procent av nominellt belopp
för aktuellt år, och placeringen löper vidare. En kupong
av detta slag som betalas ut även om produkten inte
förfaller kallas ofta för en “utbetalande“ kupong.
•I annat fall, om minst ett underliggande index på en
observationsdag stänger under kupongbarriären om
80 procent av sin startkurs så erhålls ingen kupong för
aktuellt år och placeringen löper vidare.
På slutdagen
Om förtida inlösen ej har inträffat, så observeras stängningskursen för respektive underliggande index även på slutdagen.
Bild: © pictafolio/istockphoto.com
•Om samtliga underliggande index på slutdagen stänger
på eller över 90 procent av deras respektive startkurser
så erhåller investeraren det nominella beloppet plus den
tidigare beskrivna ackumulerande kupongen om indikativt
9 procent1) av nominellt belopp per förflutet löptidsår.
•Om minst ett underliggande index på slutdagen stänger under 90 procent av startkurs, men samtliga index
stänger på eller över kupongbarriären om 80 procent av
respektive index startkurs så erhåller investeraren nominellt belopp plus den tidigare beskrivna fasta utbetalande
kupongen om 4 procent av nominellt belopp.
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 7 procent.
•Om samtliga underliggande index på slutdagen stänger
på eller över riskbarriären om 60 procent av deras respektive startkurser samtidigt som minst ett index stänger
under sin kupongbarriär så erhåller investeraren det
nominella beloppet.
•Om minst ett underliggande index stänger under riskbarriären om 60 procent av startkurs för respektive index,
så erhåller investeraren det nominella beloppet minskat
med den procentuella nedgången för det index som har
haft sämst utveckling. Således kan delar av, eller hela, det
nominella beloppet gå förlorat.
Kuponger
Denna autocall kombinerar två olika typer av kuponger.
En ackumulerande kupong och en utbetalande kupong.
Detta kallas ofta för en “combo“ autocall. “Ackumulerande“
kupong innebär att utöver kupongen för relevant observationsdag så erhålls också tidigare ej utbetalda ackumulerande
kuponger. En “utbetalande“ kupong innebär att den betalas
ut utan att produkten förfaller i förtid. Denna kan vara både
fast och ackumulerande. För Autocall Europa Combo är den
utbetalande kupongen fast. Den ackumulerande kupongen
är indikativ och fastställs senast på startdagen och kommer
att bero på de rådande marknadsförutsättningarna vid dess
fastställande. Erbjudandet kommer att återkallas om den
ackumulerande kupongen understiger 7 procent.
Om UBS
UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av
Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische
Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och
Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med
omkring 60 000 anställda (per februari 2015) i mer än
50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och
dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt.
Derivatives Awards
Structured Products
House of the Year
UBS
3
Underliggande index
Sverige (OMX Stockholm 30 Index)
OMX Stockholm 30 Index är Stockholmsbörsens ledande aktieindex och är ett marknadsviktat prisindex bestående av de 30
mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. De sektorer med
störst representation i indexet är bank & finans, verkstad samt
konsumentvaror & tjänster (per den 7 maj 2015).
Spanien (IBEX 35 Index)
IBEX 35 Index är det inhemska och internationella referensindexet för den spanska börsen och består av de 35 mest
likvida aktierna som handlas på den spanska aktiemarknaden. Indexet är ett marknadsviktat prisindex vars underliggande innehav väljs ut enbart baserat på deras likviditet.
IMF räknar med en BNP-tillväxt i Sverige om 2,7 % under
2015.
Spaniens BNP-tillväxt förväntas enligt IMF uppgå till 2,0 %
under 2015 och 1,8% under 2016.
Källa: NASDAQ OMX, IMF WEO Update Jan 2015
Källa: www.bolsamadrid.es, IMF WEO Update Jan 2015
Tyskland (DAX Price Index)
DAX Price Index är det ledande prisindexet för den tyska
aktiemarknaden och består av 30 blue chip-aktier som handlas
på Frankfurtbörsen. Detta prisindex använder samma viktning
som DAX Index, men inkluderar dock inte utdelningar från de
underliggande aktierna i index.
Östeuropa (CECE Composite Index EUR)
CECE Composite Index EUR är ett sammanvägt aktieindex
för de Östeuropeiska aktiemarknaderna Polen, Tjeckien
och Ungern. Index är sammansatt av aktierna som handlas
i Polish Traded Index (PTX), Czech Traded Index (CTX) och
Hungarian Traded Index (HTX). CECEEUR är noterat i Euro
och beräknas i realtid av Wien-börsen.
IMF uppskattar BNP-tillväxten i Tyskland till 1,3% under
2015 och 1,5 % under 2016.
Källa: Bloomberg, IMF WEO Update Jan 2015
Under 2015 räknar IMF med en BNP-tillväxt om 3,3 %
i Polen, 2,5% i Tjeckien och 2,3 % i Ungern.
Källa: Bloomberg, IMF WEO Update Jan 2015
Historisk utveckling*
Grafen nedan visar historisk utveckling för OMX Stockholm 30 Index, CECE Composite Index EUR, IBEX 35 Index samt DAX Price Index. Grafen
är indexerad till 100 med start den 7 maj 2010. Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling.
180
160
140
120
100
80
60
40
OMX Stockholm 30 Index
DAX Price Index
20
0
05/2010
05/2011
05/2012
05/2013
IBEX 35 Index
CECE Composite Index EUR
05/2014
05/2015
Källa: Bloomberg, 7 maj 2010 t.o.m. 7 maj 2015
4
1)
Fördelar
Nackdelar
+Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis under
år 1 till och med 4.
+Möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt
9 procent1) av nominellt belopp per år vid en positiv,
oförändrad eller begränsad negativ utveckling ner till
90 procent av startkurs för respektive underliggande index.
+Möjlighet till en fast utbetalande kupong om 4
procent av nominellt belopp om minst ett under liggande index på en observationsdag stänger under
sin inlösenbarriär, men samtliga index stänger på eller över kupongbarriären om 80 procent av respektive index startkurs.
−Samtliga utfall styrs av utvecklingen för det
underliggande index som har utvecklats sämst.
−Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat.
−Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av
UBS AG (kreditrisk).
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 7 procent. *Viktig information - se sid 6, Historisk eller simulerad historisk utveckling.
Räkneexempel – beräkning av avkastningen***
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om 102 000 kr inklusive courtage. Den effektiva årliga
avkastningen beräknas med beaktande av samtliga utbetalda kuponger under löptiden, utbetalat belopp vid förfall samt ett
courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en ackumulerande kupong om 9 procent1) samt en fast
utbetalande kupong om 4 procent av nominellt belopp. Den ackumulerande kupongen fastställs senast på startdagen och
kan bli som lägst 7 procent.
Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således
inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande.
År
1
2
3
År
1
2
3
4
5
År
1
2
3
4
5
Nivå av
startkurs
59 %
85 %
94 %
Ackumulerande Fast utbetalande
kupong
kupong
–
–
3 x 9 %
–
4 %
–
Förfall
Total utbetalning
3 x 9 000 + 4 000 + 100 000 = 131 000
Nej
Nej
Ja
Effektiv årsavkastning
8,70 %
Nivå av
startkurs
85 %
82 %
74 %
59 %
72 %
Ackumulerande Fast utbetalande Förfall
kupong
kupong
–
4 %
Nej
–
4 %
Nej
–
–
Nej
–
–
Nej
–
–
Ja
Total utbetalning
2 x 4 000 + 100 000 = 108 000
Nivå av
startkurs
82 %
75 %
59 %
51 %
48 %
Ackumulerande Fast utbetalande Förfall
kupong
kupong
–
4 %
Nej
–
–
Nej
–
–
Nej
–
–
Nej
–
–
Ja
Total utbetalning
1 x 4 000 + 48 000 = 52 000
Observationsdagar år 1-4
Effektiv årsavkastning
1,15 %
Effektiv årsavkastning
–12,61 %
Placeringen förfaller
Nivån för alla underliggande index är lika
med eller överstiger inlösenbarriären
JA
NEJ
Utbetalning av nominellt belopp + en ackumulerande kupong om indikativt 9 procent1) för varje förflutet löptidsår
Placeringen löper vidare
Nivån för alla underliggande index är lika med
eller överstiger kupongbarriären samtidigt som
minst ett understiger inlösenbarriären
JA
NEJ
Utbetalning av en fast utbetalande kupong om 4 procent
Placeringen löper vidare
Nivån för något av underliggande index
understiger kupongbarriären
JA
Ingen kupong betalas ut
JA
Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt
9 procent1) för varje förflutet löptidsår (d.v.s. en total
kupong om indikativt 45 procent)
JA
Utbetalning av nominellt belopp + en fast utbetalande
kupong om 4 procent
JA
Utbetalning av nominellt belopp
JA
Utbetalning av nominellt belopp minskat med den
procentuella nedgången för det underliggande index som
har haft sämst utveckling
Observationsdag år 5 (slutdagen)
Nivån för alla underliggande index är lika
med eller överstiger inlösenbarriären
NEJ
Nivån för alla underliggande index är lika med
eller överstiger kupongbarriären samtidigt
som minst ett understiger inlösenbarriären
NEJ
Nivån för alla underliggande index är lika med
eller överstiger riskbarriären samtidigt som
minst ett understiger kupongbarriären
NEJ
Nivån för något underliggande index
understiger riskbarriären
***Viktig information - se sid 7, Räkneexempel.
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 7 procent.
5
Viktig information
Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB
(“SIP Nordic“).
Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring
och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet.
Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten (UBS), de bindande
villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare
att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande
fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen
finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se
www.sipnordic.se).
Inregistrering vid börs
UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB. UBS avser att, under produktens löptid och under
normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser
och när så är möjligt även säljkurser. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge.
Euroclear Sweden AB och förvaring
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden
AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på
investerarens depåkonto eller vp-konto den 29 juli 2015.
Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade
beloppet för certifikaten understiger SEK 10 000 000. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS
och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs
eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller
motsvarande i Sverige eller i utlandet. UBS och/eller SIP Nordic
äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS och/eller
SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på
maximalt SEK 100 000 000. Erbjudandet kommer att återkallas
om den ackumulerande kupongen understiger 7 procent.
Ersättningar och avgifter
SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med
olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster
betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de
avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare
erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan
således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten
(UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics ersättning för
försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1
procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas
till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen.
Courtage tillkommer med 2 procent av nominellt belopp.
UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i
enlighet med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål
för vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än
produkter som emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera
till investerare, i utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa
avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls ytterligare
information.
6
Selling restrictions
The notes have not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered,
sold or delivered within the United States or to U.S. persons.
SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of
SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United
States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the
Exempel vid en investering på 100 000 kr i certifikatet med
5 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper
aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget.
Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika
avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = 2 000 kr
(betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 5 år
= 5 000 kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt 7 000 kr
commencement of the offering, an offer or sale of notes within
the United States by any dealer (whether or not participating in
the offering) may violate the registration requirements of the
Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR
INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED
STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT
NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY
LAW OR REGULATION.
Om marknadsföringsbroschyren
UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess
innehåll (”Informationen”) tillsammans med SIP Nordic genom
användandet av viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör
av certifikatet). I egenskap av emittent av certifikatet agerar
UBS som motpart till SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet. Följaktligen och i den mån det är tillåtet
enligt tillämplig lag bär UBS inget ansvar för säkerställandet av
att detta material presenteras på ett sätt som är lämpligt för
investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av detta
marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men
inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP
Nordic, SIP Nordics avveckling- och betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics
ansvar och har inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet
enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar för (i) användandet
av och/eller referenser till UBS i samband med certifikatet, (ii)
oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller (iii) för
ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår
för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan
person som handlar med certifikatet till följd av Informationen.
Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med
certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan eller
inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet.
Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med
certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För
undvikande av tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte
någon avtals- eller avtalsliknande relation mellan förmedlare,
innehavare eller annan person och UBS och får inte tolkas som
att ha skapat en sådan relation.
Branschkod Strukturerade Produkter
SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem
av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod
för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod).
För vidare information, se www.strukturerade.se.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information
och information markerad med ** avser simulerad historisk
information. Simulerad information är baserad på UBS egna
beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som
använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller
simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation
om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens
mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna
marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att
underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar
certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på
framtida utveckling eller avkastning.
Rådgivning
En investering i certifikaten är endast passande för investerare
som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma
riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig
för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer
med den aktuella produktens exponering, löptid och andra
egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker
som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS)
eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller
rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller
basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett
investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera
sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner
det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot
bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen
i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Om riskerna i investeringen
En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande
riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga
riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Emittentrisk
Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS)
finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd
riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur
den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens
(UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ
riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten
(UBS) kreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating
Services”.
Förtida avveckling
Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl
högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet.
Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie
återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket
kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade
beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling
sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade
produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet.
Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande
för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den
underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende
av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland
annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande exponering
har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och baserat på
antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att
så kommer bli fallet. En investering i certifikaten kommer ge en
annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande
exponeringen. Certifikatet saknar kapitalskydd, vilket innebär
att investeraren riskerar allt satsat kapital.
Konstruktionsrisk
Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongerna.
Om en eller flera underliggande index utvecklas i ännu mer
förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den
”överskjutande” uppgången. Avkastningen påverkas alltid
enbart av underliggande index med sämst utveckling vid varje
observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del
av övriga underliggande index mer förmånliga utveckling. Om
skyddsbarriären om 60 procent av respektive underliggande
index startkurs har nåtts vid den sista observationsdagen
exponeras investeraren uteslutande mot det index som har haft
sämst utveckling och investeraren kan förlora hela det tecknade
beloppet.
Valutarisk
Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar.
Produkten är noterad i svenska kronor.
Specifika risker avseende olika strukturerade
placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om
dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma
att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild
av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall,
slutliga villkor.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en
investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.
OMX
Nasdaq®, OMX®, OMXS30 TM and OMXS30 IndexTM, are registered trademarks and trade names of The NASDAQ OMX Group,
Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by UBS AG. The Product(s)
have not been passed on by the Corporations as to their legality
or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or
promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE
NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S).
DAXK
DAX Price Index is a registered trademark of Deutsche Börse
AG. This financial instrument is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by Deutsche
Börse AG (the “Licensor“). Neither the publication of the Index
by the Licensor nor the granting of a license regarding the Index
as well as the Index Trademark for the utilization in connection
with the financial instrument or other securities or financial products, which derived from the Index, represents a recommendation by the Licensor for a capital investment or contains in
any manner a warranty or opinion by the Licensor with respect
to the attractiveness on an investment in this product.
IBEX
Sociedad de Bolsas, owner of IBEX 35® Index and registered
holder of the corresponding trademarks associated, does not
sponsor, promote, or evaluate the advisability of investing in
this financial product. The authorisation for the use of index
and trademark does not imply any approval in relation with the
usefulness or interest in the investment in this financial product.
CECEEUR
The CECE® Index (CECE Composite Index) was developed
and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG.
The abbreviation of the index is protected by copyright law as
trademarks. The CECE index description, rules and composition
are available online on www.indices.cc - the index portal of Wiener Börse AG. A non-exclusive authorization to use the CECE in
conjunction with financial products by Issuer was granted upon
the conclusion of a license agreement with Wiener Börse AG.
7
Indikativa villkor och tidsplan
Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB.
Sista teckningsdag
26 juni 2015
Sista likviddag
3 juli 2015
Emissionsdag
29 juli 2015
Startdag
13 juli 2015
Slutdag
13 juli 2020
Ordinarie återbetalningsdag
29 juli 2020
Emittent
UBS AG, London Branch (UBS)
Distributör och arrangör
SIP Nordic Fondkommission AB
Kapitalskydd
Nej
Teckningskurs
100 procent av nominellt belopp
Nominellt belopp
SEK 10 000 per certifikat
Courtage
2 procent av nominellt belopp
Inlösenbarriär
90 procent av respektive startkurs
Kupongbarriär
80 procent av respektive startkurs
Riskbarriär
60 procent av respektive startkurs (observeras på slutdagen)
Utbetalande kupong
4 procent per år
Ackumulerande kupong
Indikativt 9 procent per år, lägst 7 procent
Underliggande index
OMX Stockholm 30 Index, CECE Composite Index EUR, IBEX 35 Index,
DAX Price Index
Löptid
13 juli 2015 - 13 juli 2020
Observationsdagar
13 juli 2016, 13 juli 2017, 13 juli 2018, 15 juli 2019, 13 juli 2020
(eller, som närmare beskrivs i basprospektet och i förekommande fall de
slutliga villkoren, närmast efterföljande beräkningsdag), totalt
5 observationsdagar. Den nivå som observeras för respektive underliggande
index ärstängningskursen på dessa dagar.
Utbetalningsdag vid förtida förfall
samt för kuponger
12 bankdagar efter respektive observationsdag
ISIN
SE0007100680
Startkurs
Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande index
på startdagen.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet
att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas
om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall,
slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på www.sipnordic.se. Om certifikaten säljs
av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en
marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som
därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp.
ab
8
Strukturerade Placeringar i Sverige
SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade
Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa
strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet,
vänligen se vidare information på www.strukturerade.se.
® UBS 2015.
The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB,
Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, tel. 08 566 126 00, fax 08 566 126 29, hemsida www.sipnordic.se