Europa Euro Dollar Sverige

Kapitalskyddade placeringar
& Certifikat
Månadens placeringar – November
Sista dag för köp 22 november 2015
Europa
Euro Dollar
Sverige
Inledning
Innehåll
26 oktober 2015
Euro? Jorå!
De sista månaderna har Eurozonens återhämtning försvagats något.
Efter en period av nedgång har euron åter stärkts, vilket försämrar
konkurrenskraften. Utvecklingen i tillväxtmarknaderna, en viktig
exportmarknad för europeiska bolag, har bromsat in. Och Volkswagenskandalen har skapat en stor oro kring tysk bilindustri.
Vinsterna växer fortfarande, men förväntningarna om framtida vinster har börjat
falla. Och även om aktiekurserna återhämtat sig den senaste tiden, är de fortfarande en bra bit lägre än i somras.
Trots detta är tre av våra fyra placeringsförslag på olika sätt kopplade till euron
och Europa. Hur hänger det ihop?
3
Sammanfattning
4
5
8
Tema: Europa
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
10 Tema: Euro Dollar
11 Kupongcertifikat Euro Dollar
12 Tema: Sverige
13 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag
15 Så fungerar kapitalskyddade placeringar
16 Så fungerar certifikat
17 Villkor och risker
Förutsättningarna för en återhämtning i eurozonen har stegvis kommit på plats
de senaste åren. Den Europeiska centralbanken har stimulerat kraftigt, vilket lett
till lägre räntor och en svagare euro. Europeiska banker har renoverat sina balansräkningar och kan nu låna ut igen. Och skuldsaneringen bland hushåll och
företag har kommit så långt att det nu finns en efterfrågan på krediter. Därmed
är förutsättningarna på plats för en hållbar inhemsk återhämtning, med stigande
vinster och konsumtion. Den höga arbetslösheten och det låga kapacitetsutnyttjandet gör samtidigt att inflationen är låg. Därför tror vi att den Europeiska
centralbanken fortsätter att stimulera länge än.
Mixen av återhämtning och fortsatta stimulanser gynnar både aktier och krediter,
samtidigt som den bör leda till att euron återigen börjar försvagas. Därför har vi
tagit fram placeringsalternativ kopplade både till europeiska aktier, till europeiska
högränteobligationer, och till valutakursen euro mot dollar. Vårt fjärde placeringsförslag, en aktieindexobligation på svenska kvalitetsaktier, gynnas också av en
fortsatt återhämtning i Europa.
Vi hoppas att du hittar någon placering som passar
dig i denna broschyr. Sista dag för att köpa är 22
november. Vill du veta mer, kontakta ditt kontor eller
gå in på handelsbanken.se/månadensplaceringar. 
Mats Nyman
Placeringsstrateg, Handelsbanken
Cloud Gate
I Millenium Park i Chicago
ligger det arkitektoniska
mästerverket Cloud Gate,
som fått smeknamnet ”The
Bean” – bönan. Skulpturen
i blankpolerat rostfritt stål
är skapad av den brittiske
konstnären Anish Kapoor
och speglar molnen, stadens skyskrapor och den
vackra parken. Populärt är
att fotografera spegelbilden
med sig själv och staden i
bakgrunden.
”Alltid med kapitalskydd”
Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa.
Portföljobligation Extra
– Hela världen i en kapitalskyddad placering
Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en
bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad
till tre olika marknader, kan ses som ett alternativ till
blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar
där kapitalskyddet utgör räntedelen.
Aktieindexobligation Sverige Extra
– Placera på svenska börsen med kapitalskydd
Aktieindexobligation Sverige Extra passar den som vill
placera på svenska börsen, men med lägre risk.
Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
2
Sammanfattning
Månadens
placeringar
Klassificerings- och risksymboler
3
Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och
certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande 3-5 åren.
För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och dina
behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och risknivåer.
Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till god avkastning
=
Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du
minst får tillbaka vid placeringens slut.
=
Visar risken vid normalutfall i våra placeringar enligt en
sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk.
samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut.
Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan därför passa dig
som vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få möjlighet till högre
avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna på sidorna 15-16
eller på handelsbanken.se/månadensplaceringar.
Tema – Europa
Europa uppvisar åter tillväxt efter några svåra år. Om återhämtningen fortsätter finns goda möjligheter till god
avkastning på de europeiska aktiemarknaderna. Med Aktieindexobligation Europa Hållbarhet erbjuder vi en
placering med inriktning på hållbarhet som också har kapitalskydd. För den som letar efter en räntebärande
placering med högre avkastningspotential, och kan acceptera en högre risk än vid vanligt räntesparande, kan
Kreditcertifikat Europeiska Bolag vara ett alternativ.
Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Europa:
• Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra, sidan 5
• Kreditcertifikat Europeiska bolag, sidan 8
Tema – Euro Dollar
De olika förutsättningarna samt skillnader i ekonomisk politik mellan USA och euroområdet talar för en starkare dollar. Med Kupongcertifikat Euro Dollar kan du få en hög avkastning om dollarn stärks mot euron.
Vi erbjuder följande placering med koppling till Euro Dollar:
• Kupongcertifikat Euro Dollar, sidan 11
Tema – Sverige
Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som historiskt har haft högst avkastning. Mot bakgrund av de
svenska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning på tillväxtmarknaderna bör de
kunna ge en god avkastning även framöver.
Vi erbjuder följande placering med koppling till Sverige:
• Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra, sidan 13
Månadens placeringar
Preliminära villkor1
Pris per post
Europa
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra
105 % deltagandegrad
11 000 kr
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
4,5 % kupong per år
10 000 kr
Euro Dollar
Kupongcertifikat Euro Dollar
8,5 % kupong per år
10 000 kr
105 % deltagandegrad
11 000 kr
Sverige
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
Du får minst
Löptid
Risktillbaka2indikator 3
3 år
4
5 år
4
8 000 kr
3 år
4
10 000 kr
3 år
4
10 000 kr
-
Alltid med kapitalskydd
Portföljobligation Extra
Aktieindexobligation Sverige Extra
Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
1. Definitiva villkor fastställs den 26 november 2015. 2. Gäller om du behåller placeringen löptiden ut. 3. Läs mer om riskindikatorn på sidan 17.
3
Tema Europa
Europa Hållbarhet
Europa Hållbarhet i korthet
• Kapitalskyddad placering i stabila och hållbara europeiska
bolag.
• Vinsterna ökar i europeiska företag tack vare
låga räntor, svag euro, strukturella förändringar och att
långivningen tar fart.
• Den europeiska aktiemarknaden är förhållandevis lågt värderad.
Mer än 70 procent av allt institutionellt kapital i Sverige, till exempel
försäkringsbolag och AP-fonder, förvaltas idag på ett hållbart sätt.
Kapitalet placeras alltså på ett sätt som tar hänsyn till bland
annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. För
privatpersoner finns numera också många fonder med inriktning
på hållbarhet, bland annat i Handelsbanken. Men för den som vill
placera med kapitalskydd har utbudet varit begränsat. Med
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet erbjuder vi en placering med
inriktning på hållbarhet som också har kapitalskydd.
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet följer ett index som tas
fram av ett av världens ledande analysföretag inom hållbarhet.
De bästa bolagen i Europa rankas utifrån hur hållbar deras verksamhet är – miljömässigt, socialt och när det gäller bolagsstyrning.
Dessutom väljs företag bort som har betydande verksamhet inom
kontroversiella områden som till exempel alkohol, tobak, spel,
pornografi och krigsmateriel. Även bolag som använder tveksamma
affärsmetoder exkluderas, liksom företag som arbetar med fossila
bränslen och därmed bidrar till stor klimatpåverkan. När de mest
hållbara bolagen på detta sätt sållats fram, väljer man bland dessa
de mest stabila aktierna.
Varför just europeiska företag? Europa har haft en lång period med
svag tillväxt och stora strukturella problem. Men faktum är att de
europeiska bolagens vinster nu ökar tack vare låga räntor, en svag
euro, strukturella förändringar och att långivningen börjar ta fart.
Dessutom är aktiemarknaden relativt lågt värderad. Om vinsterna
fortsätter att öka, kan aktiemarknaden överraska positivt framöver.
Som Stockholmsbörsens äldsta bolag vet vi att hållbarhet och
långsiktighet går hand i hand. Ett hållbart agerande gentemot
kunder, medarbetare och omvärlden i stort är en förutsättning
för att ett företag ska utvecklas på lång sikt. Långsiktigt värde
för aktieägarna kan bara skapas med en långsiktigt hållbar tillväxt.
Vi tror att hållbarhet lönar sig i längden.
Placera i europeiska bolag med hållbart beteende
Aktieindexobligation
Europa Hållbarhet Extra
4
I Europa Hållbarhet Extra får du ta del av potentialen i europeiska bolag med fokus på hållbarhet. Placeringen köps med
10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till hög
avkastning om aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i värde
förlorar du överkursen.
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra passar den
som söker en kapitalskyddad placering med inriktning mot
hållbarhet, med lägre risk än direkta aktieplaceringar.
4
Tema Europa
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet
Placera med kapitalskydd i europeiska bolag med starkt fokus på hållbarhet.
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet är kopplad till indexet
Solactive Oekom Ethical Low Volatility Index. Bolagen som ingår
i indexet är utvalda med hänsyn tagen till att de dels har ett hållbart beteende, dels att aktierna är stabila, det vill säga uppvisar
små kursrörelser.
Ett av världens ledande analysföretag inom hållbarhet, Oekom
research AG, genomför urvalet av bolagen som ingår i indexet. I
ett första skede rankas de 600 noterade europeiska bolagen som
ingår i STOXX® Europe 600 utifrån en detaljerad genomgång av
företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Hänsyn
tas till såväl branschspecifika som generella faktorer. Exempel på
sådana faktorer kan vara tydliga ansträngningar att minska miljöpåverkan genom att i betydande utsträckning använda förpackningar av återvinningsbart material och ha en övergripande strategi
för effektiv vattenanvändning. Därefter exkluderas bolag som har
betydande verksamhet i kontroversiella branscher som alkohol,
tobak, pornografi, spel och krigsmateriel. Även bolag som tillämpar
kontroversiella affärsmetoder, bryter mot mänskliga rättigheter eller
har oskäliga arbetsförhållanden utelämnas. Slutligen exkluderas
bolag som utvinner olja eller kol, eller på andra sätt är verksamma
inom fossila bränslen.
Med Aktieindexobligation Europa Hållbarhet får du ta del av en
eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du vet vad du minst får
tillbaka på återbetalningsdagen.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer
om det på sidan 17.
Solactive Oekom Ethical Low Volatility Index är ett riskviktat index
Bland de omkring 130 bolag som kvarstår efter ovanstående
urvalsprocess sker en sista sållning, där de 30 likvida aktier som
uppvisat lägst historiska kursrörelser väljs ut. Aktierna i indexet
viktas om en gång per kvartal så att de aktier som har haft lägst
kursrörelser får högst vikt.
med marknadsvikt till fördel för riskviktade index kan därför höja
den riskjusterade avkastningen. Genom att placera i stabila bolag
kan man alltså inte bara få en mer stabil aktieportfölj, man kan
också få en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag
med stabil lönsamhet tenderar att inte svänga lika mycket
eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag.
Det riskviktade indexet Solactive Oekom Ethical Low Volatility
Index och dess metodik skiljer sig därmed jämfört med traditionella
marknadsindex. Vanliga marknadsviktade index sätts samman
genom att bolag med stort marknadsvärde får en stor vikt i syfte
att återspegla den lokala marknaden, vilket kan medföra att stora
bolag prissätts för högt relativt de mindre. Att frångå metoden
De tre bolag som för närvarande väger tyngst i indexet är Ansaldo,
en av världens ledande leverantörer av signal- och säkerhetssystem för järnvägar och tunnelbanor, försäkringsbolaget Swiss RE
samt förläggaren och informationsdistributören RELX.
Solactive Oekom Ethical Low Volatility Index
Så här har det gått för indexet*
Under den senaste femårsperioden har Solactive Oekom Ethical
Low Volatility Index stigit med i genomsnitt drygt 11 procent per
år. Att placera i bolag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter innebär således inte att man behöver göra avkall på en
god avkastning. Tvärtom kan det i ett längre perspektiv såväl
minska risken i företaget som vara lönsamt tack vare en bra
styrning och uppskattning från dess omvärld och kunder.
200
Utdelningar återinvesteras i indexet varefter ett konstant avdrag
om 3,5 procentenheter per år görs i syfte att reflektera en
genomsnittlig utdelningsnivå. Därmed kommer indexets utveckling över tid att påminna om ett prisindex, det vill säga ett aktieindex där utdelningarna inte återinvesteras.
175
150
125
100
75
okt-10
okt-11
okt-12
okt-13
okt-14
okt-15
*Oktober 2010=100.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Bloomberg.
5
Tema Europa
Risknivå normalutfall
Aktieindexobligation
Europa Hållbarhet
Extra 118AX
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad*
Löptid
Courtage
Namn på börsen
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

1
11 000 kr
10 000 kr
105 %
3 år
2 %
SHBO 118AX
*Deltagandegraden fastställs den 26 november 2015.
2
5
6
7
Högre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
3
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
6
4
Lägre risk
Så här kan det bli1
Indexets
utveckling
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
80 %
21,6 %
11 000 kr
18 400 kr
64,0 %
17,6 %
60 %
17,0 %
11 000 kr
16 300 kr
45,3 %
13,0 %
40 %
11,9 %
11 000 kr
14 200 kr
26,6 %
8,0 %
20 %
6,3 %
11 000 kr
12 100 kr
7,8 %
2,5 %
11,62 %
3,73 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,2 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 17).
2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent.
3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
3
S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Tema Europa
Löpande avkastning
Löpande avkastning i korthet
• Kreditcertifikat Europeiska Bolag har högre risk än traditionella ränte placeringar, men ger samtidigt möjlighet till betydligt högre avkastning.
• Europeiska bolag gynnas av att den Europeiska centralbanken fortsätter
att stimulera ekonomin.
• Kreditcertifikat på europeiska bolag har haft en hög historisk avkastning
med hänsyn tagen till risken.
Med mycket låga svenska räntor har intresset ökat för alternativa
ränteplaceringar med möjlighet till högre avkastning. Bolag som har
hög kreditrisk betalar en högre ränta. Vid köp av en korg kopplad
till sådana företag får man en god riskspridning, som minskar risken
förknippad med de enskilda bolagen. Vårt placeringsalternativ Kreditcertifikat Europeiska Bolag är ett exempel på en sådan placering.
Varför har certifikatet koppling till just Europa? Efter ett par tuffa år
uppvisar Europa åter viss tillväxt. Den Europeiska centralbanken har
lyckats stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna i de flesta
av krisländerna. Mycket talar dessutom för att centralbanken kommer
att fortsätta stimulera ekonomin och hålla räntorna låga under lång
tid framöver. Detta gynnar såväl de finansiella marknaderna som
företagen i regionen. I en sådan miljö kan antalet kredithändelser
(se nästa sida) förväntas vara lägre än historiskt.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag är kopplat till 75 europeiska bolag
som ingår i indexet iTraxx Europe Crossover Index serie 24. Exempel på nordiska bolag i detta index är Nokia, Stena och Stora Enso.
Placeringens risknivå ligger mellan traditionella ränteplaceringar och
aktier.
Kreditcertifikatet betalar en årlig kupong på preliminärt 4,5 procent
per år* om inga kredithändelser inträffar i bolagen i korgen. För en
korg av motsvarande kreditkvalitet kan man dock förvänta sig att
kredithändelser inträffar under en femårsperiod. I tidigare avslutade
serier av iTraxx Europe Crossover Index har andelen kredithändelser i genomsnitt varit 5,9 procent. Om lika många kredithändelser
inträffar i denna placering innebär det en årlig avkastning på 3,0
procent inklusive courtage. Den största andelen kredithändelser
som hittills inträffat under en femårsperiod är 12,0 procent, vilket
motsvarar en avkastning på 1,7 procent per år inklusive courtage.
För att certifikatet ska ge negativ avkastning krävs att det inträffar
fler än 14 kredithändelser, motsvarande en andel på över
18 procent, något som hittills aldrig inträffat.
Sammanfattningsvis har Kreditcertifikat Europeiska Bolag alltså
en högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt
möjlighet till betydligt högre avkastning.
*Kupongen fastställs den 26 november 2015.
Placera med möjlighet till löpande avkastning
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
Europeiska företag betalar hög ränta*
4
Kreditcertifikat Europeiska Bolag betalar en årlig
kupong kopplad till kreditrisken i 75 europeiska bolag. Kreditcertifikatet drar nytta av bolagens höga kredit-premier och har
dessutom fördelen av löpande avkastning.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag passar den som vill ha
en placering med möjlighet till löpande avkastning. Placeringen är inte kapitalskyddad.
*Diagrammet visar att europeiska företagsobligationer med högre kreditrisk ger betydligt
högre ränta än svenska statsobligationer. Räntan på europeiska företagsobligationer är
beräknad som den femåriga svenska swapräntan plus kreditspreaden i indexet iTraxx
Crossover 5 år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Macrobond Financial, Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.
Procent
12
10
8
6
4
2
0
okt-10
okt-11
okt-12
Europeiska företagsobligationer 5 år
okt-13
okt-14
okt-15
Svenska statsobligationer 5 år
7
Tema Europa
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
Placera med möjlighet till löpande avkastning.
Kreditcertifikatets avkastning är kopplat till antalet så kallade kredithändelser i 75 europeiska bolag med hög kreditrisk. Den högre kreditrisken ger
möjlighet till högre avkastning än en placering i bolag med lägre kreditrisk.
Avkastningen beror på hur många kredithändelser som inträffar.
återbetalningsbeloppet 9 200 kronor exklusive kuponger. För att hela det
placerade beloppet ska gå förlorat måste det ske kredithändelser i alla
underliggande bolag.
Ingen kredithändelse under löptiden
Om det inte inträffar någon kredithändelse under placeringens löptid
utbetalas en årlig kupong på preliminärt 4,5 procent. På återbetalningsdagen får du tillbaka ditt placerade belopp.
Kupongen som utbetalas på årsbasis påverkas av alla kredithändelser
som sker fram till utbetalningsdatumet. Om det exempelvis har inträffat fyra kredithändelser fram till utbetalningstillfället blir kupongen 426
kronor*. Om det sedan sker ytterligare två kredithändelser reduceras
kommande kupong till 414 kronor*, och så vidare.
En eller flera kredithändelser under löptiden
För varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med
1/75 och samtidigt reduceras de framtida kupongerna i proportion
till antalet kredithändelser. Det kan endast ske en kredithändelse per
bolag. Exempelvis, om du har placerat 10 000 kronor och det sker fyra
kredithändelser under löptiden blir återbetalningsbeloppet 9 467 kronor
exklusive kuponger. Om det sker sex kredithändelser under löptiden blir
Kredithändelse innan startdag
Skulle en kredithändelse inträffa i något av bolagen innan certifikatets
startdag den 26 november 2015, kommer det bolaget inte att ingå i
placeringen. Om ett bolag faller bort innan startdagen blir vikten per
kvarvarande bolag 1/74 istället för 1/75.
*Vid en kupong på 4,5 procent per år.
Vad är en kredithändelse
En kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs, har
ställt in stora betalningar, så kallat betalningsdröjsmål, genomför en
rekonstruktion eller vid statligt ingripande.
Låt oss förtydliga begreppen:
• Med konkurs menas att bolaget är på obestånd.
• Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina
betalningsförpliktelser (ränta, amortering etc.) om minst motsva-
rande 1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld. En finansiell skuld är lånade pengar som exempelvis utgivna obligatio-
ner. Betalningsdröjsmål omfattar inte vanliga leverantörsfakturor och liknande.
Kreditcertifikat
Europeiska Bolag CX20L
Pris per styck
Preliminär årlig kupong*
Löptid
Courtage
Namn på börsen
• Rekonstruktion innebär att bolaget omförhandlar villkoren avseende
en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska
dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell
styrka.
• Statligt ingripande innebär att en statlig myndighet eller annat
liknande organ helt eller delvis tvingar bolaget att vidta vissa
åtgärder som påverkar en finansiell skuld om minst motsvarande
10 miljoner amerikanska dollar i syfte att exempelvis upprätthålla stabilitet i banksystemet.
Risknivå normalutfall
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

1
10 000 kr
4,5 %
5 år
1 %
SHBC CX20L
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Lägre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
*Kupongen fastställs den 26 november 2015. Om kredithändelser inträffar under
löptiden kommer kupongen att reduceras.
4
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Årlig avkastning
Årlig effektiv avkastning
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
0
8
2
4
6
8
10
15
20
30
Antal kredithändelser
Beräkningarna är gjorda på en kupong på 4,5 procent samt antagande
om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen
kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag.
Tema Europa
Så här kan det bli1
Antal kredithändelser 2
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Placerat
belopp
Återbetalt belopp
exkl kupong
Totalt utbetalt belopp
inkl kupong
Årlig avkastning
inkl kupong3
Ingen kredithändelse
10 000 kr
10 000 kr
12 309 kr
4,3 %
Kredithändelse i 2 bolag
10 000 kr
9 733 kr
12 006 kr
3,7 %
Kredithändelse i 4 bolag
10 000 kr
9 467 kr
11 703 kr
3,2 %
Kredithändelse i 6 bolag
10 000 kr
9 200 kr
11 400 kr
2,6 %
Kredithändelse i 10 bolag
10 000 kr
8 667 kr
10 794 kr
1,4 %
Kredithändelse i 14,50 bolag
10 000 kr
7 937 kr
10 100 kr
0,0 %
Kredithändelse i 35 bolag
10 000 kr
5 333 kr
7 007 kr
-7,6 %
Kredithändelse i 75 bolag
10 000 kr
0 kr
948 kr
-59,8 %
1. Beräkningarna är gjorda på en placering på 10 000 kronor, en kupong på 4,5 procent samt antagande om att
kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag.
2. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag.
3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
9
Tema Euro Dollar
Euro Dollar
Euro Dollar i korthet
• De ekonomiska förutsättningarna i USA är mer
gynnsamma än i Europa, vilket talar för en starkare dollar.
• Den amerikanska centralbankens väntade åtstramning i USA bör
bidra till dollarstyrka.
• Handelsbankens prognos är att valutakursen EUR/USD kommer
att falla från dagens 1,11 till omkring 1,00 under det närmaste
året, vilket betyder att euron försvagas och dollarn förstärks.
Mellan åren 2000 och 2008 stärktes euron kraftigt mot dollarn.
Som lägst under år 2000 behövdes 0,83 dollar för att köpa en euro
och som högst under 2008 behövdes 1,60. Sedan våren 2014
har euron i huvudsak försvagats till dagens 1,11 dollar per euro.
Vi tror att euron kommer fortsätta försvagas mot dollarn under det
närmaste året.
I USA håller konjunkturen på att gå in i en mognadsfas, med en
stabilt hög tillväxt. Även om inflationen är fortsatt låg, delvis som en
följd av prisfallen i råvarusektorn, närmar sig ekonomin kapacitetstaket med bland annat snabbt sjunkande arbetslöshet till låga
nivåer. Vår bedömning är att detta kommer att leda till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, höjer styrräntan tidigare
än vad marknaden räknar med. Vi förväntar oss en första höjning
runt årsskiftet. Därefter räknar vi med att centralbanken fortsätter
att höja styrräntan i en långsam takt.
området är lägre än den i USA. Det finns ett betydande kapacitetsöverskott i euroområdet, vilket dämpar pris- och löneinflationen.
Det finns därför ett stort behov av fortsatta åtgärder från den
europeiska centralbanken och en svagare euro i syfte att stimulera
ekonomin. Vi räknar med att den Europeiska centralbanken ECB,
kommer att hålla styrräntan nära noll under de närmaste 36 månaderna. Därtill lär den Europeiska centralbanken fortsätta med stora
obligationsköp. Mot denna bakgrund tror vi att euron kommer att
försvagas mot dollarn.
Sammantaget förväntar vi oss att de olika ekonomiska förutsättningarna samt skillnaderna i penning- och finanspolitik mellan
USA och euroområdet kommer att stärka dollarn mot euron. Vår
prognos är att valutakursen EUR/USD kommer att gå från dagens
1,11 (vilket innebär att det krävs 1,11 dollar för att köpa en euro) till
omkring 1,00 inom ett år.
Trots en del ljuspunkter är Europa i en helt annan sits. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög samtidigt som tillväxten i euro-
Placera i dollar
Kupongcertifikat Euro Dollar
Kupongcertifikat Euro Dollar ger en avkastning, i form av
kupong, på preliminärt 8,5 procent per år om euron försvagas tillräckligt mot den amerikanska dollarn. För att kupong
ska utbetalas krävs att euron har försvagats mot dollarn med
minst 4 procent första året och minst 6 procent andra och
tredje året i förhållande till startkursen.
10
4
Kupongcertifikat Euro Dollar passar den som tror att
euron försvagas mot dollarn och samtidigt vill ha ett visst
skydd.
På slutdagen får du får minst tillbaka 80 procent av placerat
belopp exklusive courtage om dollarn försvagats.
10
Tema Euro Dollar
Kupongcertifikat Euro Dollar
Låt en starkare dollar ge dig möjlighet till en hög fast avkastning, med begränsad risk.
Kupongcertifikat Euro Dollar är kopplat till valutakursen mellan
euron och den amerikanska dollarn. Certifikatet ger en kupong på
preliminärt 8,5 procent år 1 om euron försvagas mot dollarn med
minst 4 procent. Dessutom ger placeringen även en kupong på 8,5
procent år 2 och år 3 om euron försvagats mot dollarn med minst 6
procent från startdagen till den andra respektive tredje avläsningsdagen.
Placeringen har en så kallad Lägsta Återbetalning, vilket innebär
att man minst får tillbaka 80 procent av placerat belopp, exklusive
courtage på slutdagen. Det innebär att om dollarn försvagas mer
än 20 procent återbetalas ändå 80 procent av placerat belopp.
Exempelvis, om du har placerat 10 000 kronor och dollarn har försvagats med 30 procent från startdagen till slutdagen får du ändå
tillbaka 8 000 kronor av ditt placerade belopp.
Exempelvis, om valutakursen på startdagen är 1,1108 utbetalas
en kupong år 1 om valutakursen är 1,0664 eller lägre och även en
kupong år 2 och år 3 om valutakursen är 1,0442 eller lägre.
Kupongcertifikat
Euro Dollar KD18K
Risknivå normalutfall
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

Pris per styck
Preliminär kupong per år*
Lägsta Återbetalning**
Löptid
Courtage
Namn på börsen
1
10 000 kr
8,5 %
80 %
3 år
1%
SHBC KD18K
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Lägre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
4
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
*Kupong utbetalas om valutakursen EUR/USD sjunkit under en viss nivå på respektive
avläsningsdag.
**Placeringen är inte kapitalskyddad men har ändå ett visst skydd, en så kallad Lägsta
Återbetalning, på 80 procent vilket innebär att man maximalt kan förlora 20 procent av
placerat belopp exklusive courtage.
Emittentrisk
Emittent S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Så här kan det bli på slutdagen
Dollar har förstärkts
mot euro på slutdagen
Summa
kuponger
1 kupong
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp
Dollar har försvagats
mot euro på slutdagen
med över 20 procent.
Årlig
avkastning1
Återbetalt
belopp
Årlig
avkastning
850
10 000
10 000
2,4 %
8 000
-4,4 %
2 kuponger
1 700
10 000
10 000
5,1 %
8 000
-1,4 %
3 kuponger
2 550
10 000
10 000
8,0 %
-
-
1. Kupongen antas ha betalats ut så sent
som möjligt under löptiden. Avkastningen är
beräknad efter avdrag för courtage.
Valutakursen euro mot dollar
Euro mot dollar* och Handelsbankens prognos**
Avkastningen i Kupongcertifikat Euro
Dollar är kopplad till valutakursen mellan
euron och den amerikanska dollarn.
Valutakursen uttrycker hur många dollar
som behövs för att köpa en euro och
brukar anges EUR/USD. Ett lägre värde
på valutakursen EUR/USD kursen innebär att dollarn har stärkts mot euron.
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
okt-10
*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
**Observera att detta är en prognos och ingen garanti för
framtida utveckling.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.
okt-11
EUR/USD
okt-12
SHB prognos
okt-13
okt-14
okt-15
okt-16
okt-17
okt-18
Skyddsnivå 120 % av startkurs som fastställs den 26 november 2015.
Kupongbarriär år 1. 96 % av startkurs som fastställs den 26 november 2015.
Kupongbarriär år 2 och 3. 94 % av startkurs som fastställs den 26 november 2015.
11
Tema Sverige
Sverige
Sverige i korthet
• Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som historiskt har haft högst avkastning.
• Många svenska företag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna, vilket bör innebära att de kan fortsätta expandera.
• Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk.
Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft högst
avkastning i världen på lång sikt, knappt 10 procent per år sedan år
1900*. En viktig förklaring till den höga avkastningen är de globala
svenska bolagen. Många svenska företag är idag världsledande
på sina områden, och de växer snabbt på tillväxtmarknaderna.
Svenska företag har generellt starka finanser och hög lönsamhet.
Därför står de väl rustade för framtiden, samtidigt som de kan
fortsätta expandera.
Den svenska börsen har fallit tillbaka kraftigt under de senaste åren,
men rekylerat ner under sommaren och hösten. Stockholmsbörsens värdering som helhet är nu i linje med genomsnittet för de tio
senaste åren och i förhållande till de låga räntorna bedömer vi att
värderingen är attraktiv. Samtidigt är den svenska ekonomin förhållandevis stark och tillväxten väntas ta fart igen i både USA och Kina
framöver. I Europa fortsätter återhämtningen, vilket också
bådar gott för företagens vinstutveckling. Därtill har Riksbankens
penningpolitiska stimulanser bidragit till en svagare krona, vilket är
positivt för de svenska exportföretagen.
Vi förväntar oss således att den svenska ekonomin kommer att vara
relativt stark under de närmaste åren då en hög investerings- och
exporttillväxt sällar sig till hushållskonsumtionen som draglok för
tillväxten. Dessutom är statsfinanserna stabila i Sverige. Samtidigt
är svenska företag beroende av den globala konjunkturen.
När den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen.
När tillväxten mattas påverkas de svenska bolagen snabbt, även
om många börsbolag faktiskt blivit mindre konjunkturkänsliga
under senare år.
*Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook och Handelsbanken.
Placera i svenska kvalitetsbolag med stabila utsikter
Aktieindexobligation
Svenska Kvalitetsbolag Extra
4
I Svenska Kvalitetsbolag Extra får du ta del av potentialen i en
korg av svenska kvalitetsbolag. Placeringen köps med 10
procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till hög
avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde
förlorar du överkursen.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra passar
den som söker en kapitalskyddad placering i svenska kvalitetsbolag med stabila utsikter, med lägre risk än direkta
aktieplaceringar.
12
Tema Sverige
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag
Placera med kapitalskydd i svenska kvalitetsbolag med stabila utsikter.
I Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag har vi valt ut tio bolag
som under lång tid uppvisat kvalitetsegenskaper i termer av stabila
och motståndskraftiga marginaler och hög avkastning på sysselsatt
kapital. Därtill har bolagen överlag starka balansräkningar och har
kunnat ge höga och stabila utdelningar. Historiskt har dessa aktier
uppvisat en hög riskjusterad avkastning.
Aktier med stabila kvalitetsegenskaper tenderar att gå bättre än börsen i övrigt under perioder då tillväxten mattas, då kurssvängningarna på börsen ökar samt i perioder då centralbanker har stramat åt
penningpolitiken.
Många av börsens viktigaste sektorer finns med, såsom bank, bygg,
detaljhandel, hälsovård, konsumentvaror, telekom, tjänster och verkstad. Med Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag kan du spara
på en av världens bästa börser med lägre risk.
Med Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag får du ta del av en
eventuell uppgång i de utvalda aktierna, samtidigt som du minst får
tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer
om detta på sidan 17.
Aktiekorg Svenska Kvalitetsbolag
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra är kopplad till
en likaviktad korg med nedanstående tio bolag. Eventuella
utdelningar återinvesteras inte.
Assa Abloy
En global leverantör av lås- och dörrlösningar. Den största delen av
försäljningen kommer från eftermarknaden
SCA
Globalt hygien- och skogsindustriföretag med stort skogsinnehav.
Drygt 80 procent av försäljningen är hänförlig till hygienverksamheten
AstraZeneca
Globalt läkemedelsföretag med terapiområden inom bland annat
hjärt/kärl, mag/tarm, andningsvägar/inflammation och onkologi
Securitas
Säkerhetsföretag verksamt i drygt 50 länder med kunder i många
olika branscher och segment
Atlas Copco
Världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet
Skanska
Byggföretag som bygger bostäder, kommersiella fastigheter och
infrastruktur på hemmamarknaderna i Norden, övriga Europa
och USA
Hennes & Mauritz
Klädvarukedja med 3 600 butiker på 59 marknader
ICA Gruppen
Ett av Nordens ledande dagligvaruföretag med 2 400 egna och
handlarägda butiker
TeliaSonera
Telekomoperatör verksam bland annat i Norden, Baltikum,
Spanien och på tillväxtmarknader
Nordea
Nordens största finanskoncern med verksamhet även i Baltikum och
Ryssland
Aktieindexobligation
Svenska Kvalitetsbolag
Extra 118AY
Pris per styck
Minst tillbaka
Preliminär deltagandegrad*
Löptid
Courtage
Namn på börsen
*Deltagandegraden fastställs den 26 november 2015.
Risknivå normalutfall
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

1
11 000 kr
10 000 kr
105 %
3 år
2%
SHBO 118AY
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Lägre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
3
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
13
Tema Sverige
Så här har det gått för aktiekorgen*
200
175
150
125
100
75
50
okt-10
okt-11
okt-12
okt-13
okt-14
okt-15
*September 2010=100
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Korgens
utveckling
80 %
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
21,6 %
11 000 kr
18 400 kr
64,0 %
17,6 %
60 %
17,0 %
11 000 kr
16 300 kr
45,3 %
13,0 %
40 %
11,9 %
11 000 kr
14 200 kr
26,6 %
8,0 %
20 %
6,3 %
11 000 kr
12 100 kr
7,8 %
2,5 %
11,62 %
3,73 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,2 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1.Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 17).
2.Baserat på en deltagandegrad på 105 procent.
3.Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
14
Frågor & svar | Kapitalskyddade placeringar
Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar
Vad är kapitalskyddade placeringar?
Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar
där kapitalet är skyddat. Du vet redan vid köptillfället vad du
minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Handelsbankens
kapitalskyddade placeringar är värdepapper som vi ger ut
och noterar på börsen.
Kapitalskyddade placeringar består av två delar – en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller
flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att
du minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.
Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden
stiger. Kombinationen av de två gör att du kan få en god
avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade.
Hur bestäms avkastningen?
Avkastningen, även kallat tilläggsbelopp, utgör värdetillväxten
i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett
engångsbelopp vid löptidens slut, eller löpande avkastning
i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms
vanligtvis av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av
uppgången du får tillgodoräkna dig – den så kallade deltagandegraden – samt i vissa fall valutapåverkan.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. I en kapitalskyddad
placering bestäms kopplingen till marknaden ofta av den så
kallade deltagandegraden. Deltagandegraden beskriver hur
stor andel av marknadsutvecklingen på just slutdagen som
innehavaren kommer att få ta del av. Som innehavare ska du
inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande
marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara min kapitalskyddade placering?
Våra kapitalskyddade placeringar kan du ha i en vanlig depå,
Investeringssparkonto (ISK), VP-konto, Individuellt pensionssparande (IPS) och i kapitalförsäkringar.
Vem passar kapitalskyddade placeringar generellt för?
Generellt sett passar Månadens kapitalskyddade placeringar
den som söker placeringar med låg till medelrisk och har en
tidshorisont på två till sju år. Placeraren bör ha tidigare
erfarenhet av placeringsprodukter.
Måste jag behålla placeringen till löptidens slut?
Finns det några risker med kapitalskyddade placeringar?
Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid,
vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas
hur mycket pengar du får tillbaka. Det går dock att sälja våra
kapitalskyddade placeringar när som helst till aktuell kurs. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som
när du handlar aktier. Observera att kapitalskyddet endast
gäller vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet.
Det finns risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 19.
Läs gärna mer och se filmen om hur våra kapitalskyddade
placeringar fungerar på handelsbanken.se/kapitalskydd.
Bas – minst pengarna tillbaka
Extra – möjlighet till extra avkastning
Alternativet Bas – utan överkurs – passar den som minst vill
ha pengarna tillbaka och kan ses som ett alternativ till långsiktigt
kontosparande. Bas kostar 10 000 kronor för en post om nominellt 10 000 kronor. En kapitalskyddad placering Bas ger minst
pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som
det finns möjlighet till god avkastning.
Alternativet Extra – med överkurs – passar den som vill ha
möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala
lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet
till högre avkastning. Om marknaden faller förlorar du överkursen,
vanligtvis 1 000 kronor per post om nominellt 10 000 kronor.
TILLÄGGSBELOPP
TILLÄGGSBELOPP
ARRANGÖRSARVODE
MARKNADSDEL
MÖJLIG
AVKASTNING
ÖVERKURS
ARRANGÖRSARVODE
TILLÄGGSBELOPP
MÖJLIG
AVKASTNING
MARKNADSDEL
NOMINELLT
BELOPP
NOMINELLT
BELOPP
OBLIGATION
STARTDAG
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
OBLIGATION
STARTDAG
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
15
Frågor & svar | Certifikat
Så fungerar våra certifikat
Vad är Handelsbankens certifikat?
Enligt ordboken kan ordet certifikat betyda många olika saker
som exempelvis intyg, kvalitetsbevis och skuldebrev. Handelsbankens certifikat är värdepapper som vi ger ut och noterar
på börsen.
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. Som innehavare
kan man inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara mitt certifikat?
Vad är speciellt med Handelsbankens certifikat?
Våra certifikat är en flexibel placeringsform. Det gör det enkelt
för oss att snabbt ta fram nya certifikat när det dyker upp
spännande placeringsmöjligheter. Ibland försvinner möjligheterna att göra ett visst certifikat lika fort som de kommer.
Därför är det säkrast att köpa nu om du är intresserad.
Måste jag behålla certifikatet till slutdagen?
Nej, certifikaten i denna broschyr är börsnoterade. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja innan löptidens slut. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som
när du handlar aktier. Observera att värdet under löptiden
ibland kan vara lägre än det förväntade värdet på slutdagen.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
Så här köper du
På internet
Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på
handelsbanken.se och köper under
Spara och placera  Placeringserbjudanden.
16
Våra certifikat kan du ha i en vanlig depå, Investeringssparkonto
(ISK), VP-konto och i kapitalförsäkringar. Du kan däremot inte
förvara certifikaten i Individuellt pensionssparande (IPS).
Vem passar certifikat generellt för?
Generellt sett passar certifikat den som söker placeringar med
medel till hög risk och har en tidshorisont på två till sju år.
Placeraren bör ha intresse och tidigare erfarenhet av placeringsprodukter.
Finns det några risker med certifikat?
Det finns risker som är förknippade med ett köp av certifikat.
Läs mer om dessa på sidan 19. Placerare i certifikat bör
uppmärksamma att certifikaten inte är kapitalskyddade och
därmed kan hela det placerade beloppet gå förlorat.
Läs gärna mer och se filmen om hur våra certifikat fungerar på
handelsbanken.se/certifikat.
Du som är kund i Handelsbanken kan köpa Månadens
placeringar på internet, på något av våra bankkontor eller
via vår personliga telefonservice senast den 22 november 2015.
På våra bankkontor
Besök något av våra
bankkontor och fyll i en
anmälningssedel.
Handelsbanken Direkt
Personlig service via
telefon dygnet runt.
Personlig kod krävs.
Telefon 0771-77 88 99.
Villkor och risker
Anmälan och betalning
Kapitalskyddade placeringar säljs i poster om nominellt 10 000 kronor
och certifikat säljs i poster om 10 000 kronor. Sista dag för köp av
Månadens placeringar November är den 22 november 2015 och
betalning sker den 26 november 2015.
Underliggande tillgångar
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra
(SHBO 118AX): Solactive Oekom Ethical Low Volatility Index.
Utdelningar återinvesteras i indexet varefter ett konstant avdrag om 3,5
procentenheter per år görs i syfte att reflektera en genomsnittlig
utdelningsnivå. Därmed kommer indexets utveckling över tid att
påminna om ett prisindex, det vill säga ett aktieindex där utdelningarna
inte återinvesteras.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
(SHBC CX20L): Kreditindexet iTraxx Europe Crossover Serie 24.
Kupongcertifikat Euro Dollar
(SHBC KD18K):Valutapar: Euro mot amerikanska dollar (EUR/USD).
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
(SHBO 118AY): Likaviktad aktiekorg bestående av Assa Abloy B,
AstraZeneca, Atlas Copco A, Hennes & Mauritz B, ICA Gruppen,
Nordea Bank, Securitas B, SCA B, Skanska B och TeliaSonera.
Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Deltagandegrad
Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande
tillgång du får ta del av och beräknas på nominellt belopp. Om
deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska
uppgången.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra är
preliminärt 105 procent.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
är preliminärt 105 procent.
Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva
deltagandegrader fastställs den 26 november 2015. Nivåerna avgörs
bland annat av hur svenska och internationella räntor samt hur den
förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna
förändras fram till den 26 november 2015.
Kupong
Kupongen i Kreditcertifikat Europeiska Bolag är preliminärt 4,5
procent per år. Definitiv kupong fastställs den 26 november 2015.
Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna
förändras och hur marknadspriset på de ingående bolagens skulder
förändras fram till den 26 november 2015. Första utbetalning sker
13 januari 2017.
Kupongen i Kupongcertifikat Euro Dollar är preliminärt 8,5 procent per
år. Definitiv kupong fastställs den 26 november 2015. Nivån på
kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den
förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande
valutapar förändras fram till den 26 november 2015. Avläsningsdag för
kupong i Kupongcertifikat Euro Dollar är den 28 november 2016,
27 november 2017 och 26 november 2018.
Kupongbarriär
Kupongbarriären för Kupongcertifikat Euro Dollar är 96 procent av
startkursen år ett och 94 procent av startkursen för år två och tre.
Lägsta återbetalning
Lägsta Återbetalning för Kupongcertifikat Euro Dollar är 80 procent av
placerat belopp. Det innebär att man maximalt kan förlora 20 procent
av placerat belopp, exklusive courtage.
Startkurser
Startkurs för Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra är värdet på
Solactive Oekom Ethical Low Volatility Index stängningskurs den 27
november 2015.
Startdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 26 november
2015.
Startkurs för Kupongcertifikat Euro Dollar är valutakursen EUR/USD
den 26 november 2015.
Startkurs för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra är
värdet på respektive akties stängningskurs den 26 november 2015.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Månadens placeringar November avses handlas på NASDAQ
Stockholm från och med den 30 november 2015. Du kan även följa
värdet på placeringarna på handelsbanken.se/månadensplaceringar
Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden,
ställa köpkurser och om möjligt säljkurser.
Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du
handlar aktier. Notera att för våra kapitalskyddade placeringar gäller
kapitalskyddet endast vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på
kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet.
Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning fastställs enligt
följande:
Vissa placeringar använder så kallad genomsnittsberäkning för att
beräkna slutkursen. Det innebär att slutkursen blir respektive underliggande tillgångs genomsnittliga värde under ett antal avläsningar.
Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall vid slutet av
löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under
genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.
Slutkurs för Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra är Solactive
Oekom Ethical Low Volatility Index genomsnittliga värde från och med
den 29 maj 2018 till och med den 26 november 2018, med en avläsning
varje månad.
Slutdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 20 december 2020.
Slutdag för Kupongcertifikat Euro Dollar är valutakursen EUR/USD den
26 november 2018.
Slutkurs för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra är
respektive akties genomsnittliga värde från och med den 28 maj 2018
till och med den 26 november 2018, med en avläsning varje månad.
Återbetalningsdag
Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum:
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra den 13 december 2018.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag den 13 januari 2021.
Kupongcertifikat Euro Dollar den 13 december 2018.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra den 13 december
2018.
Kredithändelse
En kredithändelse inträffar, enligt bedömning av Handelsbanken, när
ett bolag antingen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål på
sina lån, genomför en rekonstruktion eller vid statligt ingripande.
Definitionen på en kredithändelse är utformad utifrån ett regelverk
fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association.
För mer detaljerad information kring kredithändelser se Slutliga villkor.
Återbetalt belopp vid kredithändelse
Om det sker en kredithändelse i något av de ingående bolagen i
Kreditcertifikat Europeiska Bolag kommer det återbetalda beloppet att
påverkas. För varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt
belopp med 1/75 under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat
innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en
kredithändelse per bolag.
Kupong vid kredithändelse
Om det sker en kredithändelse i något av bolagen i Kreditcertifikat
Europeiska Bolag kommer kupongen att påverkas. För varje kredithändelse som inträffar minskar kupongen med 1/75, under förutsättning att
ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att
det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag, det vill säga
kupongen kan inte bli negativ
Riskindikator
För att hjälpa till att säkerställa att val av placering överensstämmer
med behov, avkastnings- och riskprofil har en branschgemensam
riskindikator tagits fram som ökar jämförbarheten mellan olika utgivare
och mellan strukturerade placeringar. Genom att använda två mått i
riskindikatorn kan investeraren i en strukturerad placering få en bättre
uppfattning inte bara om hur risken ser ut i ett normalutfall utan kan
också bättre förstå risken vid extremt negativt utfall. Riskindikatorn
åskådliggör marknads- och emittentrisken.
Marknadsrisk
Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” förklarar
produktens marknadsrisk, det vill säga den del av risken som beror på
hur produktens underliggande tillgångar utvecklas.
Risknivå normalutfall
Måttet beskriver den förväntade risken i placeringen om denna hålls till
förfallodagen. Den förväntade risken översätts sedan till en skala mellan
1 till 7, där 7 är den högsta risken. Riskklass 1 innebär inte att placeringen är riskfri. Placeringens riskklass fastställs vid emissionstillfället
och kan förändras under löptiden beroende på utvecklingen i de
underliggande tillgångarna.
17
Villkor och risker
Risknivå extremutfall
Måttet beskriver risken vid extrema utfall för placeringen om denna hålls till
förfallodagen. Ett extremt utfall kan liknas med de kraftiga kursfallen på
världens börser under finanskrisen 2008. Även denna översätts till den
sjugradiga skalan där 1 representerar lägst risk och 7 högst risk.
Riskmåtten i kombination skall ge en samlad bild av marknadsrisken och
ge information om sannolikheten för att man kan förlora delar av kapitalet
samt hur mycket av kapital man kan förlora.
Emittentrisk
Emittentrisk visar emittentens risknivå vid emissionstillfället, enligt ratingbolagen Standard & Poor’s Rating Services eller Moody’s.
Standard & Poor har högsta rating om AAA och lägsta rating om D. Moody
har högsta rating om Aaa och lägsta rating om C.
För mer information om riskindikatorn, se www.strukturerade.se
Läs mer om olika typer av risker på sidan 19.
Courtage och Arrangörsarvode
På betalningsdagen fastställs villkoren för Månadens placeringar och likvid
inklusive courtage betalas. Courtaget är 2 procent på priset för Aktieindexobligation Europa Hållbarhet och Aktieindexobligation Svenska
Kvalitetsbolag. Courtaget är 1 procent på priset för Kreditcertifikat
Europeiska Bolag och Kupongcertifikat Euro Dollar. Därefter tillkommer
inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning.
Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande
maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens
nominella belopp och maximalt 1,0 procent per år av certifikatets pris.
Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start,
beräknas på placeringens maximala löptid och är inkluderat i placeringens
pris. Observera att för produkter som kan förfalla i förtid kan därför
avgiften överstiga 1,0 procent per faktiskt löptidsår vid förtida förfall.
Vid en investering om 10 000 kronor innebär det för:
Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt
maximalt 520 kronor.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag, cirka 5 års löptid: Courtage: 100 kronor.
Arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor.
Kupongcertifikat Euro Dollar, 3 års löptid:
Courtage: 100 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt
maximalt 400 kronor.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra, 3 års löptid: Courtage:
220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt
520 kronor.
I det fall en placering distribueras av tredje part kan det förekomma att
denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare
information kan erhållas av Handelsbanken.
Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part, det vill
säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i kundens
bästa intresse.
Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:
95 procent för Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra
95 procent för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra.
Handelsbanken kommer att ställa in Kreditcertifikat Europa om
kupongen inte kan fastställas till minst 4,1 procent och Kupongcertifikat Euro Dollar om kupongen inte kan fastställas till minst 7 procent.
Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För
ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter
att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.
Beskattning
Kapitalvinster och kapitalförluster i Aktieindexobligation Europa
Hållbarhet Extra och Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag
Extra beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som
aktier.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag och Kupongcertifikat Euro Dollar
beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor
vid kvittning mot andra förluster respektive vinster.
Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt
och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller
veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du
kontaktar en skatterådgivare eller revisor.
Investeringssparkonto, ISK
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i ett
Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan
istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om
Handelsbankens Investeringssparkonto, se
handelsbanken.se/investeringssparkonto.
Kapitalförsäkring
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i en
kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället
en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens
kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se
handelsbanken.se/kapitalspar_depa.
Individuellt Pensionssparande, IPS
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar i en IPS. IPS är ett
avdragsgillt pensionssparande. För mer information om
Handelsbanken IPS, se handelsbanken.se/ips. Observera att våra
certifikat inte kan förvaras här.
ISIN-koder
SE0006083911 (118AX),
SE0006083929 (118AY),
SE0006083937 (CX20L),
SE0006083945 (KD18K).
Licenser
Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna
broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i Slutliga
Villkor.
Kunskapsnivå
Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med
kapitalskyddade placeringar och certifikat är tillräcklig för att kunna
fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet.
Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som
anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av
att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning.
Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper från endast
ett alternativ även om teckning skett i flera. Besked om tilldelning lämnas
på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 24 november 2015. Ingen
garanti för tilldelning kan lämnas.
Fullständiga villkor
Både våra kapitalskyddade placeringar och certifikat ges ut under
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Fullständig
information om erbjudandet utgörs dels av Grundprospektet för
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av
Slutliga Villkor för respektive produkttyp. Dokumenten finns på
handelsbanken.se/grundprospekt_shb. Grundprospektet för
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts
av Finansinspektionen.
Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande:
Försäljningsrestriktioner
Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte
distri­bueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet
kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv
av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid
med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt.
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Europa Hållbarhet Extra
300 000 000 kronor i Kreditcertifikat Europeiska Bolag
300 000 000 kronor i Kupongcertifikat Euro Dollar
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra.
Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare
begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om
tilldelning.
18
Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i
fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet
Villkor och risker
är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.
Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en
allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett
personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.
Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter
som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken.
Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är
hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan
inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad.
Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon
annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt
skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet
används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller
offentliggörs i strid med bankens regler.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för
framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och
minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade
kapitalet.
Important notice – in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ).
It is not an independent or objective research report prepared by
research analysts. This information is not directed to persons whose
participation requires prospectuses, registration, or other measures
beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be
distributed in any country, for instance the US, in which distribution
requires such measures or contravenes the laws of such country.
Risker med Kapitalskyddade placeringar och Certifikat
Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper
kapitalskyddade placeringar eller certifikat.
Kreditrisk (emittentrisk)
Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens MTN-,
Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på
Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden
gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på
obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela
sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har
utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags
förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken
har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s (”S&P”),
Aa2 från Moody’s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med
Moody’s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS
rating AA (low) menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”.
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett
komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer
en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett
systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens
möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är
beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens
verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess
verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna
värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på kapitalskyddade placeringar
och certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens
utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet,
marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.
För kapitalskyddade placeringar är det viktigt att veta att
kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under
löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja
en kapitalskyddad placering eller ett certifikat. Detta kan till
exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga
kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även
tekniska fel kan störa handeln.
Överkurs
För kapitalskyddade placeringar gäller att risken är större för
placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet
enbart gäller det nominella beloppet.
Valuta
Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka
avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än
den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall
exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat
fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan
fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel
uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond
eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar
som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan
således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som
indirekt, i kombination eller var för sig.
Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar
och certifikat
Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar och certifikat. Olika placeringar kan
vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade
på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av respektive
placering bör du läsa både Grundprospektet och Slutliga
Villkor som du hittar påhandelsbanken.se/grundprospekt_shb
Handelsbanken är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige
(SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare
på strukturerade.se.
19
handelsbanken.se/månadensplaceringar