Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar
& Certifikat
Månadens placeringar – December
Sista dag för köp 20 december 2015
Klimat Europa
Sverige
Inledning
Innehåll
23 november 2015
Placera klimatsmart
och bli en vinnare
Den 30 november 2015 startar FN:s klimatkonferens i Paris. Det ambitiösa
målet är att för första gången, efter mer än 20 år av förhandlingar, uppnå
ett bindande och universellt avtal om jordens klimat.
Oavsett hur förhandlingarna går i Paris, finns det mycket man kan göra som privatperson för att minska den globala uppvärmningen. Det handlar inte bara om vad
man konsumerar och hur man reser. Det finns också allt fler möjligheter att placera
klimatsmart. Handelsbanken jobbar sedan länge aktivt med hållbarhetsfrågor, både
i banken i stort och i vår kapitalförvaltning. För första gången kan vi nu också erbjuda en kapitalskyddad placering i klimatsmarta bolag. Bolagen i Aktieindexobligation Klimat Europa släpper bara ut en tjugosjundedel (1/27) så mycket växthusgaser
som en genomsnittlig europeisk aktieplacering1.
3
Sammanfattning
4
5
Tema: Klimat Europa
Aktieindexobligation Klimat Europa
7 Tema: Sverige
8 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag
10 Kupongcertifikat Sverige
11 Så fungerar kapitalskyddade placeringar
12 Så fungerar certifikat
13 Villkor och risker
Bolagen i aktieindexobligationen har under lång tid utvecklats bättre än den europeiska aktiemarknaden i stort. Att placera klimatsmart behöver alltså inte innebära
att man gör avkall på god avkastning. Tvärtom kan det vara lönsamt att undvika till
exempel olje- och kolbolag, som för med sig stora finansiella risker.
Denna månad erbjuder vi också två placeringar kopplade till svensk aktiemarknad.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag är kopplad till en korg av 10 noggrant
utvalda bolag med stabila marginaler och hög avkastning. Dessutom har företagen
i korgen starka balansräkningar och höga och stabila utdelningar. Kupongcertifikat
Sverige betalar en årlig kupong på preliminärt 4,5 procent och ger pengarna tillbaka
på slutdagen, i båda fallen så länge som OMXS30TM index inte faller mer än 30
procent från startdagen på respektive avläsningsdag.
Vi hoppas att du hittar någon placering som passar dig
i denna broschyr. Sista dag för att köpa är 20 december. Vill du veta mer, kontakta ditt kontor eller gå in på
handelsbanken.se/månadensplaceringar. 
1
Källa: Vigeo
Palace of Westminster,
även känt som Houses
of Parliament eller Westminster Palace är den
brittiska parlamentsbyggnaden i London.
Denna vackra byggnad
är från 1840 och byggd i
nygotisk stil. Parlamentet
ligger längs Themsens
västra strand och dess
norra klocktorn är det
berömda Big Ben.
Mats Nyman
Placeringsstrateg, Handelsbanken
”Alltid med kapitalskydd”
Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa.
Portföljobligation Extra
– Hela världen i en kapitalskyddad placering
Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en
bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad
till tre olika marknader, kan ses som ett alternativ till
blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar
där kapitalskyddet utgör räntedelen.
Aktieindexobligation Sverige Extra
– Placera på svenska börsen med kapitalskydd
Aktieindexobligation Sverige Extra passar den som vill
placera på svenska börsen, men med lägre risk.
Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
2
Sammanfattning
Månadens
placeringar
Klassificerings- och risksymboler
3
Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och
certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande tre
åren. För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och
dina behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och
risknivåer. Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till
=
Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du
minst får tillbaka vid placeringens slut.
=
Visar risken vid normalutfall i våra placeringar enligt en
sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk.
god avkastning samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid
placeringens slut. Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan
därför passa dig som vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få
möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna
på sidorna 11-12 eller på handelsbanken.se/månadensplaceringar.
Tema – Klimat Europa
Vår värld står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. Utsläpp av växthusgaser är en bidragande orsak
till den globala temperaturhöjningen på jorden. För den som vill placera på ett hållbart och klimatsmart sätt
med kapitalskydd har utbudet hittills varit begränsat. Med Aktieindexobligation Klimat Europa erbjuder vi nu
för första gången en kapitalskyddad placering med inriktning mot klimatsmarta europeiska bolag.
Vi erbjuder följande placering med koppling till Europa:
• Aktieindexobligation Klimat Europa Extra, sidan 5
Tema – Sverige
Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som historiskt har haft högst avkastning. Mot bakgrund av de
svenska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning på tillväxtmarknaderna bör de
kunna ge en god avkastning även framöver.
Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Sverige:
• Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra, sidan 8
• Kupongcertifikat Sverige, sidan 10
Månadens placeringar
Preliminära villkor1
Pris per post
Du får minst
Löptid
Risktillbaka2indikator 3
Klimat Europa
Aktieindexobligation Klimat Europa Extra
105 % deltagandegrad
11 000 kr
10 000 kr
3 år
Sverige
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
Kupongcertifikat Sverige
105 % deltagandegrad 4,5 % kupong per år
11 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
4
3 år
4
3 årMånadens
placeringar
Alltid med kapitalskydd
Portföljobligation Extra
Aktieindexobligation Sverige Extra
Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
4
1. Definitiva villkor fastställs den 23 december 2015. 2. Gäller om du behåller placeringen löptiden ut. 3. Läs mer om riskindikatorn på sidan 13.
3
Tema Klimat Europa
Klimat Europa
Klimat Europa i korthet
• Kapitalskyddad placering i hållbara och klimatsmarta
europeiska bolag.
• Att investera i bolag som tar ansvar för miljön och håll barhet behöver inte innebära att man gör avkall på en
god avkastning.
• Vinsterna ökar i europeiska företag tack vare låga räntor,
svag euro, strukturella förändringar och att långivningen
tar fart.
Vår värld står inför stora utmaningar när det gäller klimatet.
Utsläpp av växthusgaser är en bidragande orsak till den globala
temperaturhöjningen på jorden. Forskning visar att en stor del av
idag kända reserver av fossila bränslen måste stanna i marken
och inte förbrännas, om världen ska klara det så kallade tvågradersmålet som är satt för att begränsa uppvärmningen av
planeten. Dessa frågor är särskilt aktuella för närvarande då världens länder möts på FN:s viktiga klimatmöte COP21 i Paris för att
enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.
Aktieindexobligation Klimat Europa följer ett index som tas fram
av ett av Europas ledande analysföretag inom hållbarhet. Europeiska bolag rankas utifrån hur hållbar deras verksamhet är, främst
vad gäller dess koldioxidavtryck, men även i termer av socialt
ansvarstagande. Dessutom väljs företag bort som har betydande
verksamhet inom kontroversiella områden som till exempel vapen,
kärnkraft och tobak. När de mest hållbara bolagen på detta sätt
sållats fram, väljer man bland dessa de mest stabila, högutdelande och likvida aktierna.
Att investera i bolag som tar ansvar för miljön och hållbarhet
behöver inte innebära att man gör avkall på en god avkastning.
Tvärtom kan det i ett längre perspektiv såväl minska risken i företaget som vara lönsamt tack vare uppskattning från dess omvärld
och kunder. För den som vill placera på ett hållbart och klimatsmart sätt med kapitalskydd har utbudet hittills varit begränsat.
Med Aktieindexobligation Klimat Europa erbjuder vi nu en sådan
placering.
Varför just europeiska företag? Europa har haft en lång period
med svag tillväxt och stora strukturella problem. Men faktum är
att de europeiska bolagens vinster nu ökar tack vare låga räntor,
en svag euro, strukturella förändringar, gott om ledig kapacitet
och att långivningen börjar ta fart. Dessutom är den europeiska
aktiemarknaden relativt lågt värderad. Om vinsterna fortsätter att
öka, kan aktiemarknaden överraska positivt framöver.
Placera i europeiska bolag med hållbart beteende
Aktieindexobligation
Klimat Europa Extra
4
I Klimat Europa Extra får du ta del av potentialen i europeiska
bolag med fokus på klimat och hållbarhet. Placeringen köps
med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till
hög avkastning om aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i
värde förlorar du överkursen.
Aktieindexobligation Klimat Europa Extra passar den
som söker en kapitalskyddad placering med inriktning mot
klimat, med lägre risk än direkta aktieplaceringar.
4
Tema Klimat Europa
Aktieindexobligation Klimat Europa
Placera med kapitalskydd i europeiska bolag med starkt fokus på klimat och hållbarhet.
Aktieindexobligation Klimat Europa är kopplad till indexet
Ethical Europe Climate Care Index. Bolagen som ingår i
indexet är utvalda med hänsyn tagen till att de dels har ett hållbart beteende och låg klimatpåverkan, dels att aktierna är likvida
och stabila.
I nästa skede sker ett urval med avseende på bolagens koldioxidutsläpp. Utöver detta utvärderas bolagens strategier för att bli mer
energieffektiva, varvid hänsyn tas till vilken sektor bolaget tillhör.
Dessa två faktorer kombineras för att få fram de bästa bolagen i
klimathänseende.
Ett av Europas ledande analysföretag inom hållbarhet, Vigeo,
genomför urvalet av bolagen som ingår i indexet. I ett första
skede rankas de 600 noterade europeiska bolagen som ingår i
STOXX® Europe 600 utifrån en genomgång av företagens miljömässiga och sociala ansvarstagande. Endast bolag som rankas
högre än såväl genomsnittet totalt sett som i dess sektor väljs
ut. Därefter exkluderas bolag som har betydande verksamhet i
kontroversiella branscher som vapen, kärnkraft och tobak. Även
bolag som är involverade i större tvister avseende miljön, Internationella arbetsorganisationens konventioner eller FN:s konvention om mänskliga rättigheter utelämnas.
Med Aktieindexobligation Klimat Europa får du ta del av en eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du vet vad du minst får
tillbaka på återbetalningsdagen. Placeringen är valutaskyddad,
det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet
negativt.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning,
läs mer om det på sidan 13.
Ethical Europe Climate Care Index är ett riskviktat index
Bland de omkring 120 bolag som kvarstår efter ovanstående
urvalsprocess sker en sista gallring, där 30 aktier väljs ut. Första
steget är att rensa bort aktier med låg direktavkastning och låg
likviditet. Därefter väljs de aktier som uppvisat lägst historiska
kursrörelser ut. Aktierna i indexet viktas om en gång per kvartal
så att de aktier som har haft lägst kursrörelser får högst vikt.
Ingen sektor får ha mer än 20 procents vikt i indexet.
spegla den lokala marknaden, vilket kan medföra att stora bolag
prissätts för högt relativt de mindre. Att frångå metoden med
marknadsvikt till fördel för riskviktade index kan därför höja den
riskjusterade avkastningen. Genom att placera i stabila bolag kan
man alltså inte bara få en mer stabil aktieportfölj, man kan också
få en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag med stabil
lönsamhet tenderar att inte svänga lika mycket eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag.
Det riskviktade indexet Ethical Europe Climate Care Index och
dess metodik skiljer sig därmed jämfört med traditionella marknadsindex. Vanliga marknadsviktade index sätts samman genom
att bolag med stort marknadsvärde får en stor vikt i syfte att åter-
De tre bolag som för närvarande väger tyngst i indexet är försäkringsbolaget Swiss RE, telekombolaget Swisscom och den
brittiska klädkedjan NEXT.
Ethical Europe Climate Care Index
Så här har det gått för indexet*
Under den senaste femårsperioden har Ethical Europe
Climate Index stigit med i genomsnitt 10,7 procent per år.
Att placera i bolag som tar ansvar för hållbarhet och miljö
innebär således inte att man behöver göra avkall på en god
avkastning. Tvärtom kan det i ett längre perspektiv såväl
minska risken i företaget som vara lönsamt tack vare uppskattning från dess omvärld och kunder.
200
Indexet är ett prisindex, det vill säga ett aktieindex där
utdelningarna inte återinvesteras.
100
175
150
125
75
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
*November 2010=100.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Bloomberg.
5
Tema Klimat Europa
Risknivå normalutfall
Aktieindexobligation
Klimat Europa
Extra 119AX
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad*
Löptid
Courtage
Namn på börsen
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

1
11 000 kr
10 000 kr
105 %
3 år
2 %
SHBO 119AX
*Deltagandegraden fastställs den 23 december 2015.
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Lägre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
3
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
6
Indexets
utveckling
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
80 %
21,6 %
11 000 kr
18 400 kr
64,0 %
17,5 %
60 %
16,9 %
11 000 kr
16 300 kr
45,3 %
13,0 %
40 %
11,8 %
11 000 kr
14 200 kr
26,6 %
8,0 %
20 %
6,2 %
11 000 kr
12 100 kr
7,8 %
2,5 %
11,62 %
3,72 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,1 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13).
2. Baserat på en deltagandegrad på 105 procent.
3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
Tema Sverige
Sverige
Sverige i korthet
• Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som historiskt haft högst avkastning.
• Många svenska företag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna, vilket bör innebära att de kan fortsätta expandera.
• Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk.
Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft högst
avkastning i världen på lång sikt, knappt 10 procent per år sedan
år 1900*. En viktig förklaring till den höga avkastningen är de
globala svenska bolagen. Många svenska företag är idag världsledande på sina områden, och de växer snabbt på tillväxtmarknaderna. Svenska företag har generellt starka finanser och hög
lönsamhet. Därför står de väl rustade för framtiden, samtidigt
som de kan fortsätta expandera.
Den svenska börsen har stigt kraftigt under de senaste åren, men
rekylerat ner under sommaren och hösten. Stockholmsbörsens
värdering som helhet är nu i linje med genomsnittet för de tio
senaste åren och i förhållande till de låga räntorna bedömer vi att
värderingen är attraktiv. Samtidigt är den svenska ekonomin stark
och tillväxten väntas vara förhållandevis stabil i USA och Kina framöver. I Europa fortsätter återhämtningen, vilket också bådar gott för
företagens vinstutveckling. Därtill har Riksbankens penningpolitiska
stimulanser bidragit till en svagare krona, vilket är positivt för de
svenska exportföretagen.
Vi förväntar oss således att den svenska ekonomin kommer att
vara relativt stark under de närmaste åren då investerings- och
exporttillväxt sällar sig till hushållskonsumtionen som draglok för
tillväxten. Dessutom är statsfinanserna stabila i Sverige. Samtidigt
är svenska företag beroende av den globala konjunkturen.
När den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen.
När tillväxten mattas påverkas de svenska bolagen snabbt, även
om många börsbolag faktiskt blivit mindre konjunkturkänsliga
under senare år.
*Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook och Handelsbanken.
Placera i svenska kvalitetsbolag med stabila utsikter
Aktieindexobligation Svenska
Kvalitetsbolag Extra
4
I Svenska Kvalitetsbolag Extra får du ta del av potentialen i
en korg av svenska kvalitetsbolag. Placeringen köps med
10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till hög
avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde
förlorar du överkursen.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra passar
den som söker en kapitalskyddad placering i svenska kvalitetsbolag med stabila utsikter, med lägre risk än direkta
aktieplaceringar.
Kupongcertifikat Sverige
4
Kupongcertifikatet ger en fast kupong på preliminärt
4,5 procent per år så länge som OMXS30™ index inte fallit
mer än 30 procent på avläsningsdagen i förhållande till
startkursen.
Kupongcertifikat Sverige passar den som söker placeringsalternativ med möjlighet till kupong och har en positiv
syn på den svenska aktiemarknaden. Placeringen är inte
kapitalskyddad, men återbetalar placerat belopp om inte
OMXS30™ index fallit mer än 30 procent från startkursen
på slutdagen.
7
Tema Sverige
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag
Placera med kapitalskydd i svenska kvalitetsbolag med stabila utsikter.
I Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag har vi valt ut tio bolag
som under lång tid uppvisat kvalitetsegenskaper i termer av stabila
och motståndskraftiga marginaler och hög avkastning på sysselsatt
kapital. Därtill har bolagen överlag starka balansräkningar och har
kunnat ge höga och stabila utdelningar. Historiskt har dessa aktier
uppvisat en hög riskjusterad avkastning.
Aktier med stabila kvalitetsegenskaper tenderar att gå bättre än
börsen i övrigt under perioder då tillväxten mattas, då kurssvängningarna på börsen ökar samt i perioder då centralbanker har
stramat åt penningpolitiken.
Många av börsens viktigaste sektorer finns med, såsom bank,
bygg, detaljhandel, hälsovård, konsumentvaror, telekom, tjänster
och verkstad.
Med Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag får du ta del av
en eventuell uppgång i de utvalda aktierna, samtidigt som du minst
får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer
om detta på sidan 13.
Aktiekorg Svenska Kvalitetsbolag
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra är kopplad till en likaviktad korg med nedanstående tio bolag. Eventuella utdelningar
återinvesteras inte.
Assa Abloy
En global leverantör av lås- och dörrlösningar. Den största delen av
försäljningen kommer från eftermarknaden.
SCA
Globalt hygien- och skogsindustriföretag med stort skogsinnehav.
Drygt 80 procent av försäljningen är hänförlig till hygienverksamheten.
AstraZeneca
Globalt läkemedelsföretag med terapiområden inom bland annat
hjärt/kärl, mag/tarm, andningsvägar/inflammation och onkologi.
Securitas
Säkerhetsföretag verksamt i drygt 50 länder med kunder i många
olika branscher och segment.
Atlas Copco
Världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.
Skanska
Byggföretag som bygger bostäder, kommersiella fastigheter och
infrastruktur på hemmamarknaderna i Norden, övriga Europa
och USA.
Hennes & Mauritz
Klädvarukedja med 3 700 butiker på 61 marknader.
ICA Gruppen
Ett av Nordens ledande dagligvaruföretag med 2 400 egna och
handlarägda butiker.
TeliaSonera
Telekomoperatör verksam bland annat i Norden, Baltikum,
Spanien och på tillväxtmarknader.
Nordea
Nordens största finanskoncern med verksamhet även i Baltikum
och Ryssland.
Aktieindexobligation
Svenska Kvalitetsbolag
Extra 119AY
Pris per styck
Minst tillbaka
Preliminär deltagandegrad*
Löptid
Courtage
Namn på börsen
*Deltagandegraden fastställs den 23 december 2015.
8
Risknivå normalutfall
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

1
11 000 kr
10 000 kr
105 %
3 år
2%
SHBO 119AY
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Lägre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
3
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Tema Sverige
Så här har det gått för aktiekorgen*
200
175
150
125
100
75
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
*November 2010=100
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Korgens
utveckling
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
80 %
21,6 %
60 %
16,9 %
11 000 kr
18 400 kr
64,0 %
17,5 %
11 000 kr
16 300 kr
45,3 %
40 %
13,0 %
11,8 %
11 000 kr
14 200 kr
26,6 %
8,0 %
2,5 %
20 %
6,2 %
11 000 kr
12 100 kr
7,8 %
11,62 %
3,72 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,1 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1.Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13).
2.Baserat på en deltagandegrad på 105 procent.
3.Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
9
Tema Sverige
Kupongcertifikat Sverige
Placera på den svenska aktiemarknaden med möjlighet till hög fast kupong.
Kupongcertifikat Sverige är kopplat till OMXS30™ index, som
representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Certifikatet betalar en kupong på preliminärt 4,5 procent
varje år som indexet inte fallit under kupongskyddsnivån, det vill
säga inte fallit mer än 30 procent på respektive avläsningsdag i
Kupongcertifikat
Sverige KS18L
förhållande till startkursen. Certifikatet ger tillbaka placerat belopp
på återbetalningsdagen så länge som indexet inte fallit under
skyddsnivån. Om indexet faller under skyddsnivån, det vill säga
mer än 30 procent på slutdagen i förhållande till startkurs, så
reduceras placerat belopp lika mycket som indexet fallit i procent.
Risknivå normalutfall
4
Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under
placeringens löptid

1
Pris per styck
10 000 kr
Preliminär kupong per år*
4,5 %
Kupongskyddsnivå**
70 %
Skyddsnivå vid förfall **
70 %
Löptid
3 år
1%
Courtage
Namn på börsen
SHBC KS18L
2
3
4
5
6
7
Högre risk
Lägre risk
 Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
6
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent *Kupong fastställs den 23 december 2015.
**Kupongskyddsnivå och Skyddsnivå vid förfall är 70 procent av OMXS30™ index
stängningskurs den 23 december 2015.
S&P AA- / Moody’s Aa2.
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Så här kan det bli på slutdagen
Summa
kuponger
Placerat
belopp1
OMXS30™ är över skyddsnivån på slutdagen
OMXS30™ har sjunkit med
35% på slutdagen
Återbetalt
belopp
Återbetalt
belopp
Årlig
avkastning2
Årlig
avkastning2
1 kupong
450
10 100
10 000
1,1 %
6 500
-11,7 %
2 kuponger
900
10 100
10 000
2,5 %
6 500
-10,2 %
3 kuponger
1 350
10 100
10 000
4,0 %
-
-
1 Beräknat inklusive 1 procent courtage.
2 Kupongerna antas ha betalats ut så sent som möjligt under löptiden.
OMXS30™ index
Så här har det gått för aktieindexet*
Kupongcertifikat Sverige är kopplat till aktieindexet OMXS30™
index. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på
Stockholmsbörsen.
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
Indexet är ett prisindex, det vill säga utdelningar återinvesteras
inte.
*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Skyddsnivån är i diagrammet satt till 70 procent av OMXS30™
stängningskurs den 17 november 2015.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.
10
10
nov-10
nov-11
OMXS30™ index
nov-12
Skyddsnivå
nov-13
nov-14
nov-15
Frågor & svar | Kapitalskyddade placeringar
Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar
Vad är kapitalskyddade placeringar?
Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar
där kapitalet är skyddat. Du vet redan vid köptillfället vad du
minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Handelsbankens
kapitalskyddade placeringar är värdepapper som vi ger ut
och noterar på börsen.
Kapitalskyddade placeringar består av två delar – en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller
flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att
du minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.
Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden
stiger. Kombinationen av de två gör att du kan få en god
avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade.
Hur bestäms avkastningen?
Avkastningen, även kallat tilläggsbelopp, utgör värdetillväxten
i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett
engångsbelopp vid löptidens slut, eller löpande avkastning
i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms
vanligtvis av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av
uppgången du får tillgodoräkna dig – den så kallade deltagandegraden – samt i vissa fall valutapåverkan.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. I en kapitalskyddad
placering bestäms kopplingen till marknaden ofta av den så
kallade deltagandegraden. Deltagandegraden beskriver hur
stor andel av marknadsutvecklingen på just slutdagen som
innehavaren kommer att få ta del av. Som innehavare ska du
inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande
marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara min kapitalskyddade placering?
Våra kapitalskyddade placeringar kan du ha i en vanlig depå,
Investeringssparkonto (ISK), VP-konto, Individuellt pensionssparande (IPS) och i kapitalförsäkringar.
Vem passar kapitalskyddade placeringar generellt för?
Generellt sett passar Månadens kapitalskyddade placeringar
den som söker placeringar med låg till medelrisk och har en
tidshorisont på två till sju år. Placeraren bör ha tidigare
erfarenhet av placeringsprodukter.
Måste jag behålla placeringen till löptidens slut?
Finns det några risker med kapitalskyddade placeringar?
Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid,
vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas
hur mycket pengar du får tillbaka. Det går dock att sälja våra
kapitalskyddade placeringar när som helst till aktuell kurs. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som
när du handlar aktier. Observera att kapitalskyddet endast
gäller vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet.
Det finns risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 15.
Läs gärna mer om hur våra kapitalskyddade placeringar
fungerar på handelsbanken.se/kapitalskydd.
Bas – minst pengarna tillbaka
Extra – möjlighet till extra avkastning
Alternativet Bas – utan överkurs – passar den som minst vill
ha pengarna tillbaka och kan ses som ett alternativ till långsiktigt
kontosparande. Bas kostar 10 000 kronor för en post om nominellt 10 000 kronor. En kapitalskyddad placering Bas ger minst
pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som
det finns möjlighet till god avkastning.
Alternativet Extra – med överkurs – passar den som vill ha
möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala
lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet
till högre avkastning. Om marknaden faller förlorar du överkursen,
vanligtvis 1 000 kronor per post om nominellt 10 000 kronor.
TILLÄGGSBELOPP
TILLÄGGSBELOPP
ARRANGÖRSARVODE
MARKNADSDEL
MÖJLIG
AVKASTNING
ÖVERKURS
ARRANGÖRSARVODE
TILLÄGGSBELOPP
MÖJLIG
AVKASTNING
MARKNADSDEL
NOMINELLT
BELOPP
NOMINELLT
BELOPP
OBLIGATION
STARTDAG
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
OBLIGATION
STARTDAG
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
11
Frågor & svar | Certifikat
Så fungerar våra certifikat
Vad är Handelsbankens certifikat?
Enligt ordboken kan ordet certifikat betyda många olika saker
som exempelvis intyg, kvalitetsbevis och skuldebrev. Handelsbankens certifikat är värdepapper som vi ger ut och noterar
på börsen.
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. Som innehavare
kan man inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara mitt certifikat?
Vad är speciellt med Handelsbankens certifikat?
Våra certifikat är en flexibel placeringsform. Det gör det enkelt
för oss att snabbt ta fram nya certifikat när det dyker upp
spännande placeringsmöjligheter. Ibland försvinner möjligheterna att göra ett visst certifikat lika fort som de kommer.
Därför är det säkrast att köpa nu om du är intresserad.
Måste jag behålla certifikatet till slutdagen?
Nej, certifikaten i denna broschyr är börsnoterade. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja innan löptidens slut. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som
när du handlar aktier. Observera att värdet under löptiden
ibland kan vara lägre än det förväntade värdet på slutdagen.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
Så här köper du
På internet
Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på
handelsbanken.se och köper under
Spara och placera  Placeringserbjudanden.
12
Våra certifikat kan du ha i en vanlig depå, Investeringssparkonto
(ISK), VP-konto och i kapitalförsäkringar. Du kan däremot inte
förvara certifikaten i Individuellt pensionssparande (IPS).
Vem passar certifikat generellt för?
Generellt sett passar certifikat den som söker placeringar med
medel till hög risk och har en tidshorisont på två till sju år.
Placeraren bör ha intresse och tidigare erfarenhet av placeringsprodukter.
Finns det några risker med certifikat?
Det finns risker som är förknippade med ett köp av certifikat.
Läs mer om dessa på sidan 15. Placerare i certifikat bör
uppmärksamma att certifikaten inte är kapitalskyddade och
därmed kan hela det placerade beloppet gå förlorat.
Läs gärna mer om hur våra certifikat fungerar på
handelsbanken.se/certifikat.
Du som är kund i Handelsbanken kan köpa Månadens
placeringar på internet, på något av våra bankkontor eller
via vår personliga telefonservice senast den 20 december 2015.
På våra bankkontor
Besök något av våra
bankkontor och fyll i en
anmälningssedel.
Handelsbanken Direkt
Personlig service via
telefon dygnet runt.
Personlig kod krävs.
Telefon 0771-77 88 99.
Villkor och risker
Anmälan och betalning
Kapitalskyddade placeringar säljs i poster om nominellt 10 000 kronor
och certifikat säljs i poster om 10 000 kronor. Sista dag för köp av
Månadens placeringar December är den 20 december 2015 och
betalning sker den 23 december 2015.
Underliggande tillgångar
Aktieindexobligation Klimat Europa Extra
(SHBO 119AX): Ethical Europe Climate Care Index.
Indexet är ett prisindex, vilket innebär att utdelningar inte återinvesteras.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
(SHBO 119AY): Likaviktad aktiekorg bestående av Assa Abloy B,
AstraZeneca, Atlas Copco A, Hennes & Mauritz B, ICA Gruppen,
Nordea Bank, Securitas B, SCA B, Skanska B och TeliaSonera.
Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Kupongcertifikat Sverige
(SHBC KS18L): OMXS30™ index.
Indexet är ett prisindex, vilket innebär att utdelningar inte återinvesteras.
Deltagandegrad
Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande
tillgång du får ta del av och beräknas på nominellt belopp. Om
deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska
uppgången.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Klimat Europa Extra är
preliminärt 105 procent.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
är preliminärt 105 procent.
Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva
deltagandegrader fastställs den 23 december 2015. Nivåerna avgörs
bland annat av hur svenska och internationella räntor samt hur den
förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna
förändras fram till den 23 december 2015.
Kupong
Kupongen i Kupongcertifikat Sverige är preliminärt 4,5 procent per år.
Definitiv kupong fastställs den 23 december 2015. Nivån på kupongen
avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade
framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande index förändras
fram till den 23 december 2015. Avläsningsdag för kupong i Kupongcertifikat Sverige är den 27 december 2016, 27 december 2017 och
den 27 december 2018. Utbetalningsdagar är den 16 januari 2017, 16
januari 2018 och den 17 januari 2019.
Kupongskyddsnivå
Kupongskyddsnivån i Kupongcertifikat Sverige är 70 procent av
OMXS30™ index stängningskurs den 23 december 2015.
Skyddsnivå vid förfall
Skyddsnivån vid förfall för Kupongcertifikat Sverige är 70 procent av
OMXS30™ index stängningskurs den 23 december 2015.
Startkurser
Startkurs för Aktieindexobligation Klimat Europa Extra är värdet på
Ethical Europe Climate Care Index stängningskurs den 23 december
2015.
Startkurs för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra är
värdet på respektive akties stängningskurs den 23 december 2015.
Startkurs för Kupongcertifikat Sverige är OMXS30™ index stängningskurs 23 december 2015.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Månadens placeringar December avses handlas på NASDAQ
Stockholm från och med den 28 december 2015. Du kan även följa
värdet på placeringarna på handelsbanken.se/månadensplaceringar
Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden,
ställa köpkurser och om möjligt säljkurser.
Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du
handlar aktier. Notera att för våra kapitalskyddade placeringar gäller
kapitalskyddet endast vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på
kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet.
Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning fastställs enligt
följande:
Vissa placeringar använder så kallad genomsnittsberäkning för att
beräkna slutkursen. Det innebär att slutkursen blir respektive underliggande tillgångs genomsnittliga värde under ett antal avläsningar.
Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall vid slutet av
löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under
genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.
Slutkurs för Aktieindexobligation Klimat Europa Extra är Ethical Europe
Climate Care Index genomsnittliga värde från och med den 27 juni 2018
till och med den 27 december 2018, med en avläsning varje månad.
Slutkurs för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra är
respektive akties genomsnittliga värde från och med den 27 juni 2018
till och med den 27 december 2018, med en avläsning varje månad.
Slutkurs för Kupongcertifikat Sverige är OMXS30™ index stängningskurs den 27 december 2018.
Återbetalningsdag
Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum:
Aktieindexobligation Klimat Europa Extra den 17 januari 2019.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra den 17 januari 2019.
Kupongcertifikat Sverige den 17 januari 2019.
Riskindikator
För att hjälpa till att säkerställa att val av placering överensstämmer
med behov, avkastnings- och riskprofil har en branschgemensam
riskindikator tagits fram som ökar jämförbarheten mellan olika utgivare
och mellan strukturerade placeringar. Genom att använda två mått i
riskindikatorn kan investeraren i en strukturerad placering få en bättre
uppfattning inte bara om hur risken ser ut i ett normalutfall utan kan
också bättre förstå risken vid extremt negativt utfall. Riskindikatorn
åskådliggör marknads- och emittentrisken.
Marknadsrisk
Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” förklarar
produktens marknadsrisk, det vill säga den del av risken som beror på
hur produktens underliggande tillgångar utvecklas.
Risknivå normalutfall
Måttet beskriver den förväntade risken i placeringen om denna hålls till
förfallodagen. Den förväntade risken översätts sedan till en skala mellan
1 till 7, där 7 är den högsta risken. Riskklass 1 innebär inte att placeringen är riskfri. Placeringens riskklass fastställs vid emissionstillfället
och kan förändras under löptiden beroende på utvecklingen i de
underliggande tillgångarna.
Risknivå extremutfall
Måttet beskriver risken vid extrema utfall för placeringen om denna hålls
till förfallodagen. Ett extremt utfall kan liknas med de kraftiga kursfallen
på världens börser under finanskrisen 2008. Även denna översätts till
den sjugradiga skalan där 1 representerar lägst risk och 7 högst risk.
Riskmåtten i kombination skall ge en samlad bild av marknadsrisken
och ge information om sannolikheten för att man kan förlora delar av
kapitalet samt hur mycket av kapital man kan förlora.
Emittentrisk
Emittentrisk visar emittentens risknivå vid emissionstillfället, enligt
ratingbolagen Standard & Poor’s Rating Services eller Moody’s.
Standard & Poor har högsta rating om AAA och lägsta rating om D.
Moody har högsta rating om Aaa och lägsta rating om C.
För mer information om riskindikatorn, se www.strukturerade.se
Läs mer om olika typer av risker på sidan 15.
Courtage och Arrangörsarvode
På betalningsdagen fastställs villkoren för Månadens placeringar och
likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 2 procent på priset för
Aktieindexobligation Klimat Europa och Aktieindexobligation Svenska
Kvalitetsbolag. Courtaget är 1 procent på priset för Kupongcertifikat
Sverige. Därfter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller
avgifter vid återbetalning.
Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande
maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens
nominella belopp och maximalt 1,0 procent per år av certifikatets pris.
Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start,
beräknas på placeringens maximala löptid och är inkluderat i placeringens pris. Observera att för produkter som kan förfalla i förtid kan därför
avgiften överstiga 1,0 procent per faktiskt löptidsår vid förtida förfall.
13
Villkor och risker
Vid en investering om 10 000 kronor innebär det för:
Aktieindexobligation Klimat Europa Extra, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor,
dvs totalt maximalt 520 kronor.
Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor,
dvs totalt maximalt 520 kronor.
Kupongcertifikat Sverige, 3 års löptid:
Courtage: 100 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor,
dvs totalt maximalt 400 kronor.
I det fall en placering distribueras av tredje part kan det förekomma att
denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare
information kan erhållas av Handelsbanken.
Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part,
det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i
kundens bästa intresse.
Licenser
Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna
broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i
Slutliga Villkor.
Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som
anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund
av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av
tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper
från endast ett alternativ även om teckning skett i flera. Besked om
tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den
22 december 2015. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas.
Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande:
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Klimat Europa Extra
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra
300 000 000 kronor i Kupongcertifikat Sverige.
Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare
begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information
om tilldelning.
Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:
95 procent för Aktieindexobligation Klimat Europa Extra
95 procent för Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra.
Handelsbanken kommer att ställa in Kupongcertifikat Sverige om
kupongen inte kan fastställas till minst 4,0 procent.
Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare
information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning
genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.
Beskattning
Kapitalvinster och kapitalförluster i Aktieindexobligation Klimat Europa
Extra, Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra och Kupongcertifikat Sverige beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt
som aktier.
Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och
kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer
om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en
skatterådgivare eller revisor.
Investeringssparkonto, ISK
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i ett
Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan
istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om
Handelsbankens Investeringssparkonto, se
handelsbanken.se/investeringssparkonto.
14
Kapitalförsäkring
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i en
kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället
en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens
kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se
handelsbanken.se/kapitalspar_depa.
Individuellt Pensionssparande, IPS
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar i en IPS. IPS är ett
avdragsgillt pensionssparande. För mer information om
Handelsbanken IPS, se handelsbanken.se/ips. Observera att våra
certifikat inte kan förvaras här.
ISIN-koder
SE0006084067 (119AX),
SE0006084075 (119AY),
SE0006084083 (KS18L).
Kunskapsnivå
Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med
kapitalskyddade placeringar och certifikat är tillräcklig för att
kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör
uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det
placerade beloppet.
Fullständiga villkor
Både våra kapitalskyddade placeringar och certifikat ges ut under
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Fullständig
information om erbjudandet utgörs dels av Grundprospektet för
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av
Slutliga Villkor för respektive produkttyp. Dokumenten finns på
handelsbanken.se/grundprospekt_shb. Grundprospektet för
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har
godkänts av Finansinspektionen.
Försäljningsrestriktioner
Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte
distri­bueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet
kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv
av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid
med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt.
Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i
fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet
är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.
Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge
en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett
personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.
Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina
investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de
åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information
och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men
riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller
distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken
dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken
ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot
förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens
regler.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för
framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka
och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
investerade kapitalet.
Important notice – in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB
(publ). It is not an independent or objective research report prepared
by research analysts. This information is not directed to persons
whose participation requires prospectuses, registration, or other
measures beyond those taken by Handelsbanken. This information
may not be distributed in any country, for instance the US, in which
distribution requires such measures or contravenes the laws of such
country.
Villkor och risker
Risker med Kapitalskyddade placeringar och Certifikat
Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper
kapitalskyddade placeringar eller certifikat.
Kreditrisk (emittentrisk)
Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens MTN-,
Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på
Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden
gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på
obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela
sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har
utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags
förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken
har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s (”S&P”),
Aa2 från Moody’s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med
Moody’s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS
rating AA (low) menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”.
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett
komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer
en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett
systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens
möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är
beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens
verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess
verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna
värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på kapitalskyddade placeringar
och certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens
utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet,
marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.
För kapitalskyddade placeringar är det viktigt att veta att
kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under
löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja
en kapitalskyddad placering eller ett certifikat. Detta kan till
exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga
kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats
stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska
fel kan störa handeln.
Överkurs
För kapitalskyddade placeringar gäller att risken är större för
placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet
enbart gäller det nominella beloppet.
Valuta
Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka
avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta
än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall
exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat
fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan
fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel
uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond
eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar
som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan
således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som
indirekt, i kombination eller var för sig.
Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar
och certifikat
Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar och certifikat. Olika placeringar kan vara
kopplade till samma marknad, men vara konstruerade
på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika placeringar
ofta begränsad. För att få en helhetsbild av respektive
placering bör du läsa både Grundprospektet och Slutliga
Villkor som du hittar på handelsbanken.se/grundprospekt_shb
Handelsbanken är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige
(SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare
på strukturerade.se.
15
handelsbanken.se/månadensplaceringar