Kort om EU-översynen (DSM) och beröringar till nummerområdet

Kort om EU-översynen (DSM) och
beröringar till nummerområdet
Nummerforum – 2015-10-15
Post- och telestyrelsen
EU-regelverk över tiden för telekom
1990
ONP
(Telelagen 1993)
1997/98
ONP forts.
(Telelagen 1997/98)
2000
LLUB-förordning
2002
Ramverk
elektronisk
kommunikation
(LEK 2003)
2017-18?
DSM
(…)
2007
Roamingförordning
(rev. 2009, 2012)
2009
”Better
regulation”
direktiven
(Ändringar i LEK)
2009
Förordning om
Berec
2015
TSM
(Ändringar i …)
DSM – Digital Single Market
• DSM är ett omfattande initiativ från Kommissionen med
många s.k. fokusområden
• Inom ramen för DSM ingår en översyn av gällande
regelverk för telekom – öppen remiss fram till 7
december 2015
• E-privacy-direktivet – översyn av detta ingår inte i DSM
utan sker parallellt vid arbete med översynen av det
generella dataskyddsdirektivet
 Det förslag till förordning Kommissionen lade fram hösten 2013 - ”TSM” –
blev i förhandlingarna kraftigt reducerat och bl.a. förslagen som gällde
nummerportabilitet försvann
DSM fokusområden
DSM tidplan
DSM – Varför?
DSM – nummerrelaterade frågor
• DSM omfattar bl.a. frågor om plattformar, SDN/NFV,
anmälningsplikt, definitioner ECN/ECS, kvarhålla
specifika regler för voice-tjänster,
OTT/ECS/M2M/IoT≈communication services
• Nummerrelaterade frågor:
• Administration av nummerplaner
• Nummerportabilitet för fler identiteter än telefonnummer
• Samtrafik - Terminering mot telefonnummer
• Fortsätta med 116-nummer
• M2M med andra identiteter än telefonnummer samt ”europeisk”
nummerplan för M2M och OTA SIM
• Kvarhålla nummerupplysning som USO
DSM-översynen och PTS
• Arbetet på PTS sker i ett projekt med deltagare från olika
avdelningar
• DSM omfattar mycket mer än PTS ”traditionella områden” – PTS
följer i nuläget i princip hela DSM området
• PTS har en aktiv dialog i BEREC och mot EU:s institutioner - en
plattform för detta arbete är det nordiska samarbetet
• Det finns en nordisk position för DSM http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2015/Nordiskaregleringsmyndigheter-stodjer-mer-fokuserad-reglering/
Kommissionens pågående konsultationer för DSM
• Evaluation and review of the regulatory framework for
electronic communications networks & services
• The needs for Internet speed and quality beyond 2020
• ICT Standards
• Online platforms
• Tackling unjustified geo-blocking
• https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/newsroom/consultations/all