Kort om de fem Feadprojekten

1(2)
Datum
2015-09-29
Kort om de fem Feadprojekten
Presentationerna nedan är reviderade och nedkortade utdrag från sammanfattningarna i
ansökningarna.
”Bättre hälsa” från Göteborgs stad
Projektets målgrupp är kvinnor och i förekommande fall barn. Forskning visar att när det
gäller dialog om hälsa så är det önskvärt från kvinnor själva att de är i enkönade grupper där
man kan dela personliga erfarenheter med andra kvinnor.
Projektet ska erbjuda kvinnorna en kurs som bygger på en metod som är inspirerad av
arbetsmetoden Hälsoskola som genomförts i ett tidigare socialfondsprojekt. Projektet kommer
att samverka i ett partnerskap som består av Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholm
stad samt flera organisationer från den idéburna sektorn.
”Digniti Omnia – Värdigare liv för alla” från Växjö pastorat
Projektet kommer att fokusera på att stärka deltagarnas egenmakt på fyra olika områden:
samhälle, e-inkludering, hälsa och språk. Inom varje område ska projektet ta fram ett antal
verktyg och metoder som kan användas i kontakten med enskilda individer. Vi kommer också
att erbjuda olika former av utbildningar som genomförs av handledare, anställda eller
volontärer, ofta i form av studiecirklar.
Projektet är en nationell samordning av arbetet med EU-medborgare som lever i utsatthet. I
projektet ingår Svenska kyrkan, dess samarbetsorganisationer, representanter för andra
organisationer inom civila samhället samt det offentliga.
”FRISK – fattigas rätt i svensk kontext” från Läkare i världen
Målet är att deltagande kvinnor och män, pojkar och flickor i målgruppen under projektet
FRISK ska:
-
Erbjudas konkret hälsofrämjande stöd och
tillsammans med de medverkande organisationerna och myndigheterna stärkas i sina
möjligheter till delaktighet, egenmakt och möjlighet att både på kort och lång sikt och
att ta tillvara sin rätt till hälsa.
Läkare i världen kommer att samarbeta med samverkanspartner nationellt och lokalt att
skapa en uppsökande hälsofrämjande verksamhet.
Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt
Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret
Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr
Postadress: Box 471 41, 100 74
Stockholm
Telefon: 08-579 171 00
Fax:08-579 171 01
Webbplats: www.esf.se
2(2)
Make sense – Social inkludering för egenmakt för utsatta EUmedborgare i Norrland” från Kommunalförbundet Västernorrland
Projektet syftar till att, precis som namnet säger, att med social inkludering och egenmakt
skapa bättre framtida förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i
Norrland.
Aktiviteterna sker i de mötesplatser som skapas i projektets respektive kommuner
tillsammans med civilsamhällets aktörer, samt via uppsökande verksamhet. Mötesplatserna
ska ge samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser som
exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet.
”Po drom – mobila team”, Göteborgs Räddningsmission
Projektets mål är att utbilda och stärka främst romska EU-medborgare som lever i utsatthet
samt skapa dialog mellan målgruppen och andra aktörer. Metoden är att ha mobila team som
rör sig i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. Teamen har som uppgift att föra ut och hämta
information samt initiera lärande samtal, utöver det kommer de att arbeta med rådgivning
och fungera som kultur och språktolkar för projektets partners.
Samverkansaktörer i projektet är både offentliga och idéburna organisationer. Projektet
kommer att arbeta både i städer och på mindre orter i södra Sverige. De mobila teamen
kommer vara stationerade i Göteborg, Malmö och Jönköping.