SVENSKT KVALITETSINDEX OM FÖRETAGSTJÄNSTER KORT OM

/api/stylesheets/44?nofonts=1
SVENSKTKVALITETSINDEXOM
FÖRETAGSTJÄNSTER
Kundernatillrevisionsbolagenär"mycketnöjda".Även
bemanningsbolagenfårbättrebetygavsinakunder.
SKIFöretagstjänster2014
KundnöjdhetSKIFöretagstjänster2014
85
Nöjdhet(0-100)
80
75
70
2010
2011
2012
Bemanningsbolag
2013
75,4
70,3
73,9
68,9
75,3
69,9
73,9
69,9
60
73,7
70,0
65
2014
Revisionsbolag
72,1
Academic Work får högst betyg i
bemanningsbranschen.
78,1
BDO får högst betyg av revisionskunderna även i
år.
2
Poolia bland bemanningsbolagen, EY och PwC
bland revisionsbolagen står för årets
förbättringar med ökning på mer än 2 enheter.
Merinformationpåwww.kvalitetsindex.se
Påvårhemsidafinnsmerresultatiformavtvåkortarebakgrundsrapporter.Enför
revisionsbolagochenförbemanningsbolag.Fördemerfullständigabranschsammanställningarna,senedan.
BranschprofilSKIFöretagstjänster2014
FörutomkundnöjdhetochlojalitetsåfångarSKIKundmodellenuppfemdrivande
aspektervilketillustrerasnedan.Noterbartärattkundernasförväntningarär
oerhörthöga.Detgällerinteminstbemanningsbolagendärdenstoraskillnaden
mellankundernasförväntningarochupplevdkvalitetfortsattäretthinderföratt
erhållamycketnöjdakunderframöver.
100
Betyg(0-100)
90
80
70
60
Image
Förväntningar
Produktkvalitet
Servicekvalitet
Bemanningsbolag
Prisvärde
N öjdh et
Lojalitet
Revisionsbolag
KundnöjdhetSKIBemanningsbolag2014
Nöjdhet
2010
Nöjdhet
2011
Nöjdhet
2012
Nöjdhet
2013
Nöjdhet
2014
71,5
71,0
71,0
72,1
67,6
66,0
69,6
69,0
68,3
71,2
70,1
68,1
69,4
68,7
Manpower
69,0
68,7
70,0
68,2
68,6
Poolia
69,7
67,7
64,2
65,6
68,1
Proffice
71,7
70,1
68,7
68,9
69,8
S tu d e ntCo ns u lting
76,3
68,1
69,8
70,4
70,0
Övriga
70,1
72,5
72,3
70,0
73,2
Branschen
70,0
69,9
69,9
68,9
70,3
Acade mic Work
Adecco
KundnöjdhetSKIRevisionsbolag2014
Nöjdhet
2010
BDO
Nöjdhet
2011
Nöjdhet
2012
Nöjdhet
2013
Nöjdhet
2014
74,4
77,1
77,9
78,1
Deloitte
73,7
71,3
75,3
74,8
75,2
EY
72,4
72,6
75,4
73,2
75,5
G rant T ho rnto n
76,7
75,9
77,6
77,1
76,6
KPMG
72,2
72,6
74,7
71,8
72,8
PwC
73,2
75,9
74,6
72,6
75,0
Övriga
78,0
74,5
76,4
80,1
80,7
Branschen
73,7
73,9
75,3
73,9
75,4
KORTOMSTUDIENOCH
BRANSCHSAMMANSTÄLLNINGEN
Studienbyggerpånärmare2200intervjuerochärgenomfördunderapril/maj.
AnalysenbyggerpåSvensktKvalitetsindexkundmodellochdetaljresultatenär
tillgängligaförprenumererandekunderiformavenbranschsammanställning.
Branschsammanställninginnehållerdetaljresultatförsamtligaredovisadeaktörer
kringbla.
1.IndexochbetygpåfrågorfördesjuaspekternaiSKIKund(ImagetillLojalitet).
2.Resultatuppdelatpåkundgrupper(noteradebolag,omsättning,anställda,
branscheretc)ochtyperavtjänster.
3.Företagsanalysdärenaktörsättsirelationtillbranschenochföretagetsspecifika
drivkrafterförattökanöjdhetochlojalitetlistas.
Förmerinformationochjämförelsetalmedandrabranschersevårhemsida
www.kvalitetsindex.seellerkontakta:JohanParmler,
[email protected],0731517598,08315300,AdamWrede,
[email protected],0734419459,08315300
CopyrightSvensktKvalitetsindex