Kort reflektion - Lunds Tekniska Högskola

Kort reflektion: Problematisering av
CO2-neutrala godstransporter 2050
Olika systemgränser
CO2?
Skog,
jordbruk
Sol
Olja,
kol, gas
Vatten
Vind
Övriga
samhället
Gas
Raffinaderi
H2
Elgenerator
Tank
Batteri
Farkost
Motor
El i vägen
Geotermisk
Kärnkraft
Välfärd
BNP
CO2, kWh?
Tankställe
Produkt
Tjänst
Ärende
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Drivenergi
Farkost.km
Person.km
Ton.km
Kvalitet
Andra
insatser
Nytta, Kr?
Transporter är samhällets blodomlopp
Tjänsteproduktion
Nytta, Kr?
Aktivitetssystem
Hushållen
Handel
Varuproduktion
Person*km, kr
Logistikmarknad
Distribution
och lager
Bil
Transportsystem
Persontransportsystem
Transportmarknad
CO2, kWh?
Godstransportsystem
Trafikmarknad
Infrastruktur
Infrastruktur
Farkost*km, kr
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Nästa 40 åren
olika ”clock speed”
Människan:
• 1,5 ny genration människor, ändrade värderingar, kunskapsbas
• 4 decennier, ändrade attityder, lagar, etik
Transportteknik:
• 1/2 ny generation transportinfrastruktur eller transportslag
• 1-4 nya generationer farkoster bilar 7 är, flygplan & båtar 30 år
Produktionsteknik:
• 1/2 ny generation masugn
• 2 nya generationer pappersmaskin
Informations- och kommunikationsteknik:
• 5 nya generationer mobil kommunikationsinfrastruktur, 8 års livslängd,
• 9 G mobilnätet: alla människor, tamdjur, farkoster, paket, och prylar
uppkopplade. Internt of Things.
• Klusters: Body Area Network, Personal Area Network, Gods-Farkost-Farkost-Trafikstyrning
• 13 nya generationer terminaler, 3 års livslängd, datorer, mobiltelefoner,
trådlösa etiketter/sensorer/
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Kraftkällor (kW) i industrin I USA
US
Källa: Ausebel & Marchetti, 1996
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Shift av transportslag
Källa: C. Marchetti, 1998
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Toppår och livslängd
Lunds universitet
/ Fakultet
/ Institution / Enhet
/ Dokument / Datum
Källa:
C. Marchetti,
1998
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Osäkerheter efter 2020
• Tillväxtens natur
• Urbanisering och samhällsutveckling
• Produktionsstruktur
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
> 30 år
3-30 år
1 sek-3 år
Fabriker
Shoppingcentra
Maskiner
Produkter
Affärsmodeller
Produktion och
distribution
Bostäder
Sjukhus
Möbler
Mobilitetskrävande ärenden
Kablar
Routrar
Datorer
Mobiltelefoner
Produktion av
Informationsservice
Info kom
system
Raffinaderier
Kraftverk
Tankställe
Transformator
Produktion och
distribution
Energisystem
Farkostfabrik
Motorer, Bilar,
Tåg, Flygplan,
Båtar
Transport
produktion
Järnväg
Väg
Terminal
Trafikledningutrustning
Trafikledning
Underhåll
Utbildnings- och
forskningsorgan
Utbildnings- och
Forskningprogr.
Utbildning
Kommersialisering
BNP-tillväxt
Industri
Handel
Hushåll
Samhälle
Persontrsp.
producenter
Godstrsp.
producenter
Trsp infrastruktur
Institutioner
Lagar
Styrmedel
Trsp och trafik
Teknologi och kapabilitet
Efterlevnad
Tolkning
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Governance
Faktorer som driver CO2 emissioner
CO2emissions  BNP 
BNP
ton
BNP
INVERS
VÄRDEDENSITET

tonkm
ton
TRANSPORTINTENSITET

farkostkm
kWh
CO utsläpp

 2
tonkm
farkostkm
kWh
TRAFIKINTENSITET
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
ENERGIINTENSITET
UTSLÄPPS
INTENSITET
Olika tidshorisonter för åtgärder
Kort sikt
Medellång sikt
Lång sikt
Värdeintensitet
Mindre svinn
Ökad servicesektor
Transportintensitet
Leverantörer närmare
Välj närproducerat i butiken
Trafikintensitet
Transportanpassad produktions‐
och lagerstyrning
Ökad samlastning
Förpackningsdesign
Ecodriving Ecotrafikstyrning
Differentierade regler o. priser för utnyttjande av infrastruktur
CO2 deklarering på transporter och varor
Fyll CO2 snåla transportslag först
Högre kilopris
Lättare produkter
Färre noder
Ökad förädling i varje nod
Mer e‐handel
Större, lättare farkoster
Fler lyftbara trailers
Transportintensiva verksamheter i zoner
Upphandling ny teknik
Ledning av trafik i realtid
Mer järnväg och sjö
Infrastruktur för energieffektiva transporter t ex Godspipelines
El‐ och Biotankställen och lastbilar
Fartyg med vindgenerator
Elektrifiering av hantering
Bioraffinerier
Elvägar
Elbilsfabriker
Kall fusion
Energiintensitet
Utsläppsintensitet
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Reverserad globalisering
Investera i sega strukturer
• Syfte: Att öppna dörrar
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Stänga dörrar
• Fossilberoende alternativ
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Sammanfattning
• Olika systemgränser, energieffektivitetsmått, balans åtgärder
• Realkapitalat olika livslängd, förändringströghet
• 40-60 år mellan kriser vid teknikskiften, nästa kulminerar 2018
• Utslagning av industrier, regioner sätter politisk gräns för omställning
• Genuin osäkerhet 2020-50, måste stänga dörrar
• Nästa teknikskifte kan bli energieffektivisering och CO2 minskning
• Smart transportsystem I analogi med smart grid möjlig SE export
• Risk för att teknologiutvecklingen ej klarar klimathotet,
• Staten eller marknaden systembyggare?
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Frågor?
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
5 ggr -80%
Källa: Hastighetens betydelse för trafikslagens energieffektivitet, Trivector, rapport 2011:100
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
45 ggr -98%
Källa: Hastighetens betydelse för trafikslagens energieffektivitet, Trivector, rapport 2011:100
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
3,3 ggr -70%
2,7 ggr -63%
Källa: Hastighetens betydelse för trafikslagens energieffektivitet, Trivector, rapport 2011:100
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
44 ggr, -97%
Källa: Hastighetens betydelse för trafikslagens energieffektivitet, Trivector, rapport 2011:100
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
2. Omvärldsutveckling
8. Styrmedel
7. Teknisk utveckling
1. Historia och nuläge
5. Deltids‐
station
6. Kort
färdplan
4. Lång färdplan
3. Önskade lägesbilder
9. Konsekvenser av genomförande, utmaningar
2010
2020
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
2050
Tid