Lundin Petroleum KORT ÖVERSIKT Sammanfattning av

Lundin Petroleum KORT ÖVERSIKT
Nasdaq Stockholm - LUPE
Årslägsta/högsta (sep 14 - sep 15) SEK 95/144
Utestående aktier: 311 miljoner
2015 förväntad produktion: 32 000 boepd
Reserver: 702,5 MMboe 1
Betingade resurser: 404 MMboe
Sammanfattning av verksamheten - september 2015
Norge
Nederländerna
Frankrike
Ryssland
Malaysia
Indonesien
En betydande fyndighet gjordes på Altastrukturen i Barents hav
under 2014. Alta, som är belägen nära Gohtafyndigheten som
gjordes under 2013, uppskattas innehålla utvinningsbara olje- och
gasresurser till ett intervall om mellan 125–400 MMboe, brutto.
Utvärdering av fyndigheterna och borrning av ytterligare en
liknande struktur planeras för 2015.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende oljebolag som
prospekterar efter olja och gas med kärnområden i Norge
och Sydostasien. Produktionen kommer från tillgångar i
Norge, Frankrike, Nederländerna, Malaysia och Indonesien.
I dessa områden finns betydande tillväxtpotential i form av
ännu icke utbyggda olje- och gas fyndigheter samt pågående
prospekteringsarbete.
Ett omfattande prospekteringsprogram kommer att fortsätta
under 2015/2016.
Lundin Petroleum har befintliga bevisade och sannolika
reserver om 702,5 1 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) och
den förväntade produktionen för helåret 2015 är 32 000 fat
oljeekvivalenter per dag (boepd), netto. Produktionen förväntas
nå över 75 000 boepd vid slutet av 2015.
Frankrike
Med 9 produktionslicenser i Paris Basin har Lundin Petroleum
bevisade och sannolika reserver om 18,6 MMboe, netto i området.
Lundin Petroleum har även 5 prospekteringslicenser i Paris Basin.
Aquitaine Basin består av fem producerande fält. Bevisade och
sannolika reserver uppgår till 2,6 MMboe, netto.
Lundin Petroleum har tillgångar som är klassificerade som
betingade resurser med “Best Case”-värdering (2C), om 404
MMboe sammanlagt. Av detta utgörs 65 procent av olja.
Nederländerna
Nederländerna är en så kallad mogen gasregion med stabil
produktion från fält både på land (onshore) och till havs (offshore)
och erbjuder förmånliga skattemässiga villkor. Lundin Petroleum
har bevisade och sannolika gasreserver om 2,5 MMboe, netto.
EUROPA
Norge
Norge är Lundin Petroleums huvudsakliga verksamhetsområde
med 2P reserver om 515 MMboe från Johan Sverdrupfältet
sammantaget med 148,7 MMboe från andra norska tillgångar,
vilket utgör 94 procent av bolagets totala reserver och
cirka 64 procent av bolagets förväntade produktion för
2015. Lundin Petroleum har även en omfattande portfölj av
prospekteringslicenser och tre pågående utbyggnadsprojekt som,
när de börjat producera, kommer att öka Lundin Petroleums
produktion betydligt.
SYDOSTASIEN
Malaysia
Lundin Petroleum har tecknat produktionsdelningskontrakt
(Production Sharing Contracts, PSCs) för prospektering och
produktion av olja och gas i fem block offshore Malaysiska halvön
och i två block offshore Sabah. Produktion från Bertamfältet
startade i april 2015. Bertamfältet innehåller nettoreserver om
13,8 MMboe.
Utbyggnadsplanen för Fas 1 av den gigantiska fyndigheten
Johan Sverdrup mottog slutligt godkännande i augusti 2015.
Produktion för Fas 1 av utbyggnaden beräknas starta sent under
2019 och nå en platånivå om mellan 315 000 och 380 000 boepd,
brutto.
Indonesien
I oktober 2015 undertecknade Lundin Petroleum ett
försäljningsavtal med Medco om försäljning av bolagets olje- och
gastillgångar i Indonesien.
De bevisade och sannolika reserverna för utbyggnaden av Edvard
Grieg uppgår till 93 MMboe, netto. Utbyggnadsplanen för Edvard
Grieg godkändes i juni 2012 och produktion beräknas starta mot
slutet av 2015.
ÖVRIGA VERKSAMHETER
Ryssland
Lundin Petroleum har en licensandel om 70 procent i
Laganskyblocket i Kaspiska havet. I maj 2015 utfärdade
Rosnedra en produktionslicens för Morskayafältet som ligger i
Laganskyblocket. Produktionslicensen gäller fram till 2035 och
täcker ett område på cirka 50 km².
Fälten Alvheim och Volund är de viktigaste producerande
tillgångarna för Lundin Petroleum. Båda fälten producerar till
FPSO:n Alvheim. Alvheimfältet produktionsstartades under 2008
och Volundfältet produktionsstartades under 2010.
Produktion vid Brynhildfältet startade i december 2014.
Produktion vid Bøylafältet påbörjades i januari 2015.
¹ Totala summan omfattar 2P reserver per årets slut 2014 (187,5 MMboe) + 2P
reserver hänförliga till Johan Sverdrup per den 11 augusti 2015 (515 MMboe)
Lundin Petroleum är ett olje- och gasprospekterings- och produktionsbolag.
Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”)
1
Lundin Petroleum KORT ÖVERSIKT
Finansiell sammanfattning - 30 september 2015
Räkenskapsåret
Produktion
9 månader 2015
2014
2013
2012
2011
8 263,7
8 688,8
11 939,6
13 050,4
12 151,5
30,3
23,8
32,7
35,7
33,3
Kvantitet i Mboe 1)
Kvantitet i Mboepd
Resultaträkning (sammanfattning) MUSD
9 månader 2015
2014
2013
2012
2011
433,3
785,2
1 132,0
1 300,0
1 171,4
Intäkter 2)
Produktionskostnader 2)
-114,6
-66,5
-139,6
-138,0
-108,2
Avskrivningar och återställningskostnader
-193,1
-131,6
-169,3
-181,9
-160,4
Prospekteringskostnader
-116,3
-386,4
-287,8
-173,7
-140,0
–
-400,7
-123,4
-205,8
–
9,3
-200,0
411,9
600,6
762,8
-31,2
-52,2
-41,2
-31,9
-66,7
Nedskrivningar av olje- och gastillgångar
Bruttoresultat
Administrationskostnader och avskrivningar av övriga materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från intresseföretag
Resultat före skatt
Inkomstskatt
-21,9
-252,2
370,7
568,7
696,1
-453,5
-420,0
-82,5
-20,5
27,0
–
-12,9
-0,2
-23,1
5,1
-475,4
-685,1
288,0
525,1
728,2
102,8
253,2
-215,1
-421,2
-573,0
Periodens resultat
-372,6
-431,9
72,9
103,9
155,2
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare:
-369,2
-427,2
77,6
108,2
160,1
-3,4
-4,7
-4,7
-4,3
-4,9
-372,6
-431,9
72,9
103,9
155,2
Resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande:
Periodens resultat
Balansräkning (sammanfattning) MUSD
9 månader 2015
2014
2013
2012
2011
4 836,2
4 382,9
3 905,8
2 877,6
2 283,5
112,2
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
227,6
49,9
93,6
132,1
Omsättningstillgångar
605,9
659,2
362,0
318,2
278,3
5 669,7
5 092,0
4 361,4
3 328,0
2 674,0
1 000,9
Summa tillgångar
Eget kapital hänförligt till aktieägare
0,9
431,5
1 207,0
1 182,4
Innehav utan bestämmande inflytande
28,2
34,2
59,8
67,7
69,4
Summa eget kapital
29,1
465,7
1 266,8
1 250,1
1 070,3
Avsättningar
1 326,8
1 295,2
1 345,1
1 198,9
980,8
Långfristiga skulder
3 768,3
2 683,1
1 264,1
454,6
228,8
545,5
648,0
485,4
424,4
394,1
5 669,7
5 092,0
4 361,4
3 328,0
2 674,0
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Finansiella nyckeltal
9 månader 2015
2014
2013
2012
2011
Resultat USD per aktie 3)
-1,19
-1,38
0,25
0,35
0,51
Räntabilitet på eget kapital %
-151
-50
6
9
15
422 975
605
99
28
13
107,80
112,40
125,40
149,50
169,20
Antal aktier i cirkulation vid periodens slut
309 070 330
309 070 330
309 570 330
310 542 295
311 027 942
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden
309 070 330
309 170 986
310 017 074
310 735 227
311 027 942
8,4089
6,8457
6,5132
6,7725
6,4867
Netto skuldsättningsgrad %
Börskurs vid periodens utgång SEK
Växelkurs (genomsnitt) 1 USD = SEK
För vidare information var vänlig kontakta:
Maria Hamilton
Informationschef
[email protected]
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: +46 8 440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641
www.lundin-petroleum.com
Till följd av antagandet av IFRS Joint Arrangements fr.o.m den 1 januari 2014 har de ryska
onshoretillgångarna redovisats enligt kapitalandelsmetoden och jämförelsetalen har räknats om.
Exkluderar produktion från ryska onshore-tillgångar till följd av försäljningen av dessa tillgångar
i juli 2014.
2)
Till följd av omklassificeringen av under- och överuttag från produktionskostnader till intäkter
per den 1 januari 2013 har jämförelsetalen räknats om.
3)
Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
1)
2