Förbundsräntefond kort

Förbundsräntefond Kort
Swedbank Robur Förbundsräntefond kort
ISIN: SE0000602229
Placeringsinriktning
Förbundsräntefond Kort är en specialfond vilket innebär att den har friare
placeringsregler än en traditionell värdepappersfond. Fonden placerar
huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer med kort
löptid utfärdade i svenska kronor av svenska staten, bostadsinstitut,
svenska banker och företag. Den genomsnittliga löptiden på fondens
innehav ska vara högst 360 dagar. Fonden får även använda sig av
derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer omfattande
hållbarhetskriterier och väljer de värdepappersutgivare som har det bästa
arbetet med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
affärsetik. Fonden väljer bort värdepappersutgivare som kränker
internationella normer och som har koppling till personminor,
klusterbomber, alkohol, tobak och pornografi. Läs mer under Ansvarsfulla
investeringar på swedbankrobur.se. Fonden lämnar normalt ingen
utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.
Fondens utveckling
Fonden steg under det första halvåret 2015 med 0,07 %. Jämförelseindex
sjönk med -0,02 % under samma period. Bakgrunden till fondens
blygsamma avkastning och den negativa indexavkastningen var
Riksbankens reporäntesänkningar som ledde till negativ ränta under större
delen av perioden. Negativa räntor minskar efterfrågan på tillgångsslaget
räntebärande värdepapper med kort löptid. Fonden ökade redan i början av
året sin exponering mot fallande räntor, vilket var rätt beslut då räntorna
föll kraftigt under halvåret. Avkastningen påverkas dessutom positivt av
fonden under hela perioden hade en längre genomsnittlig löptid än sitt
jämförelseindex. Även fondens andel av investeringar med kreditinslag
bidrog till att hålla uppe avkastningen trots det extremt låga ränteläget.
Marknadens utveckling
Under det första halvåret 2015 var styrräntorna låga och i flera fall
negativa. Fler än 20 centralbanker genomförde räntesänkningar för att öka
inflationen och därmed tillväxten. Även program för stödköp av
statsobligationer initierades, bl.a. av Riksbanken. Konjunkturen i Europa
fortsatte att förbättras något, med undantag för Grekland, medan USA:s
ekonomi utvecklades svagare än väntat. Marknadsräntorna fortsatte att
sjunka i både Sverige och Europa till slutet av april då den svenska 10-åriga
statsobligationsräntan var 0,21 %. Därefter inleddes en snabb
ränteuppgång, främst för långa obligationer. Samtidigt ökade
ränteskillnaden mellan statsobligationer och obligationer utgivna av andra
låntagare kraftigt. Under halvåret sjönk den 2-åriga svenska
statsobligationsräntan från 0,02 % till -0,26 %. Referensräntan 3M Stibor
sjönk från 0,26 % till -0,20 % och 3-månaders svenska statskuldsväxlar
sjönk från 0,12 % till -0,36 %.
Förvaltare: Mathias Hansson
Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB
Fondtyp: Korta Räntefonder
Startdatum: 1998-09-29
Jämförelseindex: OMRX TBILL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
7
125
120
115
110
105
100
Förbundsräntefond Kort
Fondens 5 största innehav
Stadshypotek 1577 6.000% 151216
Swedbank Hypotek 184 3.750% 160615
Nordea Hypotek 5527 4.500% 160615
Swedbank Hypotek FRN 160115
Stadshypotek FRN 150903
Risk- och avkastningsmått
Standardavvikelse fond, %
Standardavvikelse jmf-index, %
Tracking error, %
Duration, år
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, %
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %
Kostnader
Förvaltningsavgift i % av genomsnittlig fondförmögenhet*
Transaktionskostnader, tkr*
Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper*
Årlig avgift, %
Förvaltningskostnad i kr. Sparbelopp 10 000 kr*
Omsättning
Omsättningshastighet vid derivathandel, ggr/år
Derivatinstrument
Högsta derivatbruttoexponering, %
Lägsta derivatbruttoexponering, %
Genomsnittlig derivatbruttoexponering, %
Köp och försäljning av finansiella instrument
Övrigt
FBP_SEK_17
6
Kursutveckling
Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, %
Under perioden använde fonden derivat i begränsad utsträckning. 201501-01 tillträdde Mathias Hansson som ny förvaltare.
5
Avrundningsdifferenser kan förekomma.
Se förklaringar i ordlistan på swedbankrobur.se.
* Baseras löpande 12 månader bakåt.
Exponering,
tkr
% av
fond
138 991
117 514
102 457
57 049
55 031
10,0
8,4
7,3
4,1
3,9
150630
0,2
0,1
0,1
0,4
0,8
1,5
150630
0,10
34
0,00
0,10
10
150630
0,9
150630
5,8
0,0
0,4
150630
36,2
Basfakta
Fondförmögenhet, tkr
Andelsvärde, kr
Antal utestående andelar, tusental
Utdelning, kr per andel
Fondavkastning slutkurs (inkl utd), %
Jmf-index (inkl utd), %
150630
1 395 700
106,65
13 086
0,1
0,0
141231
1 615 986
106,58
15 162
0,7
0,5
131231
1 918 849
105,81
18 135
1,4
0,9
121231
2 127 912
104,33
20 396
0,37
2,3
1,2
111231
1 738 025
102,40
16 973
1,77
2,5
1,6
101231
1 308 041
101,60
12 874
1,02
0,8
0,3
091231
1 695 817
101,86
16 649
2,69
2,3
0,4
081231
1 291 103
102,16
12 638
6,53
5,4
4,4
071231
1 120 720
103,23
10 856
0,25
3,1
3,4
061231
1 164 788
100,37
11 605
1,86
2,1
2,2
Innehav per 2015-06-30
Finansiella instrument
Bank-/Bostadscertifikat
Landshypotek Certifikat 1508181
Landshypotek Certifikat 1509151
Landshypotek Certifikat 1510071
Landshypotek Certifikat 1510291
Landshypotek Certifikat 1511131
Landshypotek Certifikat 1511161
show
Bankobligationer
Nordea Bank 3.810% 170217
Nordea Bank FRN 160219
Nordea Bank FRN 160509
Rabobank Nederland FRN
170519
SBAB Bank FRN 150806
SBAB Bank FRN 150928
SBAB Bank FRN 151001
SBAB Bank FRN 151120
SBAB Bank FRN 160225
SBAB Bank FRN 160630
SBAB Bank FRN 161003
SBAB Bank FRN 161101
SBAB Bank FRN 170110
SBAB Bank FRN 170421
SEB FRN 160527
Swedbank FRN 150801
Swedbank FRN 151001
Swedbank FRN 160125
Swedbank FRN 160321
Swedbank FRN 160704
Swedbank FRN 161017
Swedbank FRN 161102
show
Företagsobligationer
Akademiska hus 2.900% 151015
show
Kommuncertifikat
Helsingborgs kommun Certifikat
1508271
Linköpings Stadshus Certifikat
1508131
Södertälje Kommun Certifikat
1508281
show
Kommunobligationer
Helsingborgs Stad FRN 160425
Helsingborgs Stad FRN 160513
Linköpings Stadshus FRN
1509256
Linköpings Stadshus FRN
160413
Stockholms Läns Landsting FRN
160316
Stockholms Stad 2.650% 150921
Sundsvalls Kommun FRN 160217
Sundsvalls Kommun FRN 161005
Uppsala Kommun FRN 140
160303
Uppsala Kommun FRN 143
160331
Vellinge Kommun FRN 150910
Västerås Stad FRN 160226
Örebro kommun FRN 170613
show
Statsskuldväxlar
1
Statsskuldväxel 150819
Statsskuldväxel 1512161
show
Säkerställda obligationer
Landshypotek FRN 151207
Landshypotek FRN 160321
Landshypotek FRN 160915
Landshypotek FRN 161122
Länsförsäkringar Hypotek FRN
161205
Nordea Hypotek 5527 4.500%
160615
Nordea Hypotek FRN 160302
SBAB FRN 150928
SCBC 131 Obligation 4.000%
151118
Stadshypotek 1577 6.000%
151216
Stadshypotek 1578 6.000%
160921
Stadshypotek 1579 6.000%
170621
Stadshypotek FRN 150903
Stadshypotek FRN 151103
Stadshypotek FRN 160203
Stadshypotek FRN 160303
Stadshypotek FRN 160603
Stadshypotek FRN 170203
Swedbank Hypotek 183 3.750%
150916
Swedbank Hypotek 184 3.750%
160615
Swedbank Hypotek 185 3.750%
170315
Swedbank Hypotek FRN 160115
Swedbank Hypotek FRN 161111
show
Övriga Derivatinstrument
FRA December 20151
FRA December 20151
Marknadsvärde, tkr
% av Exponering,
fond
tkr
% av
fond
Finansiella instrument
FRA September 20151
FRA September 20151
Marknadsvärde, tkr
0
0
0
10 001
5 001
5 001
21 003
4 001
5 001
50 007
0,7
0,4
0,4
1,5
0,3
0,4
3,6
10 001
5 001
5 001
21 003
4 001
5 001
50 007
0,7
0,4
0,4
1,5
0,3
0,4
3,6
11 630
9 001
1 005
0,8
0,6
0,1
11 787
9 002
1 007
0,8
0,6
0,1
10 977
0,8
10 978
0,8
4 601
6 003
14 314
1 001
2 014
52 934
3 019
12 076
12 020
10 966
4 034
10 008
20 012
9 089
7 011
35 436
24 013
5 037
266 203
0,3
0,4
1,0
0,1
0,1
3,8
0,2
0,9
0,9
0,8
0,3
0,7
1,4
0,7
0,5
2,5
1,7
0,4
19,1
4 603
6 003
14 314
1 002
2 017
52 934
3 024
12 089
12 031
10 968
4 038
10 022
20 013
9 119
7 012
35 559
24 027
5 043
266 593
0,3
0,4
1,0
0,1
0,1
3,8
0,2
0,9
0,9
0,8
0,3
0,7
1,4
0,7
0,5
2,5
1,7
0,4
19,1
4 033
4 033
0,3
0,3
4 115
4 115
0,3
0,3
Företag/koncern
15 005
1,1
15 005
1,1
Landshypotek, Ekonomisk Foren
5 000
0,4
5 000
0,4
Balansräkning
20 005
1,4
20 005
1,4
40 010
2,9
40 010
2,9
6 005
6 005
0,4
0,4
6 005
6 005
0,4
0,4
34 998
2,5
34 998
2,5
Tillgångar, tkr
Överlåtbara värdepapper
Penningmarknadsinstrument
Övriga derivatinstrument med positivt
marknadsvärde
Summa finansiella instrument med positivt
marknadsvärde
Bankmedel och övriga likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
4 998
0,4
4 998
0,4
7 031
0,5
7 033
0,5
25 144
6 006
7 021
1,8
0,4
0,5
25 661
6 006
7 020
1,8
0,4
0,5
18 013
1,3
18 013
1,3
12 009
0,9
12 009
0,9
13 004
12 009
8 006
160 248
0,9
0,9
0,6
11,5
13 004
12 009
8 006
160 767
0,9
0,9
0,6
11,5
50 527
4 008
54 535
3,6
0,3
3,9
50 527
4 008
54 535
3,6
0,3
3,9
24 021
17 017
9 089
33 461
1,7
1,2
0,7
2,4
24 023
17 017
9 092
33 497
1,7
1,2
0,7
2,4
9 026
0,6
9 027
0,6
102 249
7,3
102 457
7,3
31 027
4 004
2,2
0,3
31 027
4 004
2,2
0,3
47 747
3,4
48 917
3,5
134 711
9,7
138 991
10,0
36 551
2,6
38 143
2,7
13 397
1,0
13 419
1,0
55 027
10 006
21 018
18 017
12 014
6 009
3,9
0,7
1,5
1,3
0,9
0,4
55 031
10 006
21 018
18 017
12 014
6 009
3,9
0,7
1,5
1,3
0,9
0,4
14 114
1,0
14 531
1,0
117 314
8,4
117 514
8,4
45 757
3,3
46 236
3,3
57 040
21 022
839 639
4,1
1,5
60,2
57 049
21 022
848 063
4,1
1,5
60,8
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
show
Summa finansiella instrument
med positivt marknadsvärde
Summa finansiella instrument
med negativt marknadsvärde
Summa finansiella instrument
Netto övriga tillgångar och
skulder
Fondförmögenhet
% av Exponering,
fond
tkr
0,0
0
0,0
0
0,0
0
% av
fond
0,0
0,0
0,0
1 414 674 101,4
0
0,0
-1,4
1 395 700 100,0
Innehav och positioner i finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
1
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2
Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid
någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
3
Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel
vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES
5
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli
föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är
reglerad och öppen för allmänheten.
6
Övriga finansiella instrument.
% av
fond
88,5
10,4
-
-
2,5
Företags- och koncernexponering
Skulder, tkr
Övriga derivatinstrument med negativt
marknadsvärde
Summa finansiella instrument med negativt
marknadsvärde
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder
Fondförmögenhet
Förändring av fondförmögenhet, tkr
Fondförmögenhet vid årets början
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Årets resultat enligt resultaträkning
Fondförmögenhet vid årets slut
Denna halvårsredogörelse har upprättats enligt lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter
FFFS 2013:10 och beaktar de riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende
värdepappersfonder och specialfonder som utfärdats av Fondbolagens
förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar.
Förvaltningsavgiften som betalas till fondbolaget täcker kostnader för
förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revision.
Värderingsprinciper
1 414 674 101,4
-18 974
Redovisningsprinciper
% av
fond
9,6
150630
1 270 122
144 552
0
141231
1 485 185
83 680
62
1 414 674
1 568 927
65 834
9 459
38 777
1 528 744
34 723
12 436
271
1 616 356
150630
0
141231
62
0
62
17
133 027
133 043
1 395 700
0
307
369
1 615 986
150630
1 615 986
368 582
-590 024
1 156
1 395 700
Förklaring till jämförelseindex
Fondens jämförelseindex utgör en relevant referens i förhållande till fondens
placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant
branscher. Jämförelseindexens avkastning inkluderar utdelningar med hänsyn
tagen till skatteeffekten (nettoutdelning).
Riskbedömningsmetod
Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden
genom åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar de av fondens
exponeringar som uppkommer genom användning av derivat. Vid beräkningen
konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande
tillgångarna i derivaten. För optioner. m.fl. görs även en deltaberäkning. Vid
beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till
nettning och hedgning.
Fondens risker
Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder. Värdet kan sjunka om
marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot
värdet på fondens innehav. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden
på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk. Eftersom fonden
placerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet begränsas fondens
kreditrisk vilket gör att en placering i fonden innebär en mycket låg risk. Fonden
har möjlighet att placera en betydande andel av fondförmögenheten i
värdepapper i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför av
valutakursförändringar.
Noterat
Aktierelaterade finansiella instrument värderas till senaste betalkurs på
balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt
av köp/sälj kurs) om sådan inte finns används balansdagens köpkurs sedan
säljkurs. Om sådant värde saknas värderas innehaven till föregående bankdags
betalkurs. Likvida räntebärande finansiella instrument värderas till
balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/säljkurs), stängning, köpkurs. Om
sådant värde inte skulle finnas används föregående bankdags mittkurs.
Onoterat
För onoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument
fastställs ett marknadsvärde enligt följande:
- marknadspris från en aktiv marknad,
- om sådant marknadspris inte kan erhållas ska gällande marknadsvärde
fastställas genom någon av metoderna nedan:
-- på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som
är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs,
om sådana finns tillgängliga, eller
-- användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt
instrument som i allt väsentligt är likadant,
- om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller
blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom
användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex.
kassaflödesanalys.
OTC-derivat
För OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande:
- marknadspris från en aktiv marknad,
- om sådant marknadspris inte kan erhållas ska marknadsvärdet fastställas
genom någon av metoderna nedan:
-- på grundval av de ingående tillgångarna/beståndsdelarnas marknadsvärde
-- på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som
är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs,
om sådana finns tillgängliga, eller
-- användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt
instrument som i allt väsentligt är likadant
- om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller
blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom
användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex.
optionsvärderingsmodeller såsom Black & Scholes.