Cliens Räntefond Kort

Cliens Räntefond Kort
Presentation, Oktober 2015
Cliens Kapitalförvaltning
 Cliens är ett partnerägt och fristående bolag
 Fondverksamheten startades 2004
 12 st. anställda. Samtliga med lång,
relevant branscherfarenhet
 Huvudkontor i Stockholm
 Fyra fonder + diskretionära mandat
 5 mdr i förvaltat kapital
”Vi representerar en tydligt aktiv
fondförvaltning där du som kund kan
förvänta dig en god långsiktig avkastning”.
Lena Wallenius
VD, Cliens Kapitalförvaltning
2
Förvaltningsteam
Teamförvaltning
Gunnar Håkanson
Thomas Brodin
Jonas Gustafson
Thomas Grönqvist
I finansbranschen sedan 1982.
Har bland annat haft positioner som
aktiechef samt analyschef på
Swedbank. Lämnade Swedbank
1999 för att starta Catella
Institutionell kapitalförvaltning som
under en stor del av 2000-talet var
ledande bland bankoberoende
kapitalförvaltare. Gunnar är en av
grundarna till Cliens
Kapitalförvaltning och är ansvarig
förvaltare för Cliens Mixfond samt
ett antal diskretionära uppdrag.
Har arbetat 21 år som analytiker.
Thomas var topprankad europeisk
skogsanalytiker 10 år i rad på
Citigroup (Salomon Brothers).
Under den tiden blev han under två
år även framröstad av institutionella
investerare som bästa analytiker i
Europa, alla kategorier. Mellan åren
1992 och 1995 var han analytiker på
Credit Suisse First Boston i London
och 1990-1992 analytiker på
Svenska Handelsbanken. Thomas är
ansvarig förvaltare för aktiefonderna
Cliens Sverige och Cliens Sverige
Fokus, samt ett antal diskretionära
mandat.
I finansbranschen sedan 1985.
Har bl. a haft positioner som
allokeringsansvarig och
portföljförvaltare på några av
Sveriges ledande banker och
finanshus. Lämnade Swedbank 1999
och startade Catella Institutionell
kapitalförvaltning som under en stor
del av 2000-talet var ledande bland
bankoberoende kapitalförvaltare.
Jonas är en av grundarna till Cliens
Kapitalförvaltning en del av det
övergripande förvaltningsteamet.
Jonas förvaltar även ett antal
diskretionära förvaltningsmandat.
Thomas har varit i finansbranschen
sedan 1987 . Har arbetat som
finansiell rådgivare och
kapitalförvaltare sedan 1996 , bl a på
Valbay International, Danske Bank
och SEB. Thomas har lång
erfarenhet och ingående kunskap
om den nordiska räntemarknaden
och är ansvarig portföljförvaltare
för Cliens Räntefond Kort.
Cliens Räntefond Kort
Marknadens bästa alternativ för korta pengar
4
Cliens Räntefond Kort
Typ:

Aktivt förvaltad kort räntefond

Etiskt placeringsreglemente

Startdatum: 2011-03-31

Uttag/Insättning: Daglig
Stil:

Aktiv förvaltningsmodell

Koncentrerad portfölj 30-60 räntepapper
Kännetecknas av:

En bevisad investeringsstrategi med god historik

Hög riskjusterad avkastning

Mycket låg volatilitet, ca 0,5 %

Ingen valutarisk, alla placeringar görs i SEK
5
Investeringsprocess - Ränteförvaltning
Förvaltaren kombinerar egen analys
med analyser från utvalda externa
aktörer.
Strategisk allokering
(Idé och analysfas)
•
•
•
•
Makroanalys
Bolagsanalys
Långsiktig räntesyn
Screening av
investeringsunivers
Kärnportfölj
(Värdepappersval)
•
•
•
Företags, bostäder-och
statspapper
Ca 30-60 st. innehav
Föredrar bolag med
underliggande
tillgångsmassa,
undviker tjänsteföretag
Taktisk allokering
(Löpande förvaltning)
•
•
•
Räntesyn
Teknisk analys
Flöden i marknaden
Riskhantering
(Löpande riskhantering)
Övervakning av:
•
•
•
Kreditrisk
Ränterisk
Likviditetsrisk
6
Riskhantering
|
Likviditetsrisk
|
Ränterisk
Cliens
Räntefond
Kort
Valutarisk
Kreditrisk
Händelserisk
Begränsas genom god kassahantering och en
buffert av likvida värdepapper
|
Begränsas genom innehav av Floating Rate Notes.
Obligationer med rörlig kupong.
|
Fonden innehåller ej valutarisk då samtliga innehav
skall vara emitterade i SEK.
Begränsas genom diversifiering och kvalitet.
Fondförmögenheten är spridd på 30-60 krediter.
kunskap om dokumentation och kovenanter i
| Säkerställa
huvudsak gällande ej standardiserade obligationer
7
Utveckling mot jämförelseindex inkl. avgifter
Ackumulerad avkastning sedan fondens startdatum, 2011-03-31 – 2015-09-30
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
Avkastning Cliens
Räntefond Kort (sedan
start, efter avgifter)
Avkastning Index
3,7 %
11,6%
Konkurrensjämförelse – Sedan fondstart
Avkastningsrapporten utgår från fondens Startdatum 2011-03-31 – 2015-09-30
0%
Cliens Räntefond Kort
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
SKAGEN Krona
Carnegie Likviditetsfond
Danske Invest Sverige Likviditet
AMF Räntefond Kort
Simplicity Likviditet
SPP Penningsmarknadsfond
Handelsbanken Lux Korträntefond
Handelsbanken Korträntefond Criteria
Nordea Räntefonden
Carnegie Svensk Kort Ränta
SEB Life Korträntefond
Enter Penningmarknadsfond
Swedbank Robur Penningmarknad MEGA
Folksams Penningmarknadsfond
KPA Etisk Räntefond
Länsförsäkringar Kort räntefond
Swedbank Robur Penningmarknadsfond
SEB Korträntefond SEK
SkandiaLink Skandia Penningmarknad
Skandia Penningmarknadsfond
DNB SEK Short Bond
DNB SEK Short Bond B
SEB Korträntefond Lux SEK
Alfred Berg Penningmarknad
Öhman Penningmarknad SEK
Källa: Moneymate Interactive
Avkastning avser perioden 2011-03-31 – 2015-09-30
Ca 30 Korträntefonder i jämförelsen
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Varför är fonden marknadsledande
Det främsta målet för fonden är att ge stabil absolut avkastning. Detta kan maximeras genom att
förvaltaren aktivt söker efter räntepapper som av olika anledningar är felprissatta.
1. Emissioner
Fonden deltar i emissioner som efter analys bedömts vara intressanta och där
en överkurs kan förväntas inom några veckor efter emissionen.
3. Prognoser
Förvaltaren genomför löpande bedömningar om vilken riktning den korta
räntan är på väg och positionerar fonden därefter.
3. Arbitrage
Då den svenska räntemarknaden inte är fullt transparent ges också möjlighet
att ibland göra arbitrage, något som fonden utnyttjar om tillfälle uppstår.
Utöver detta så har fonden, till skillnad från många konkurrerande fonder, möjlighet att ta positioner i övriga Norden förutsatt att de är
emitterade i SEK. Fonden är dessutom liten i volym och snabbrörlig vilket ger den en fördel gentemot äldre etablerade korträntefonder.
10
Fondfakta
Investeringsunivers
Räntebärande värdepapper (SEK)
Strategi
Aktiv förvaltning av räntebärande värdepapper
Avkastningsmål
Absolut avkastning till mycket låg risk
Etik
Vapen, alkohol, tobak , pornografi & spel
Sektorbaserad, och Normbaserad screening samt ESG
Risk Rating. Fondbolaget medlem i SWESIF och UNPRI.
Jämförelseindex
OMRX T-Bill (Statsskuldsväxelindex)
Koncentration
30-60 positioner
Avgift
0,40 %
Uttag/Insättning
Daglig
Fondförmögenhet
Ca 700 mkr SEK
Hemvist
Sverige
Publik resultatredovisning
Cliens hemsida, Morningstar, Bloomberg
Valuta
SEK (investerare i fonden bär ingen valutarisk).
Startdatum
2011-03-31
Årlig snittsavkastning sedan start
2,5 % (per 30/9 - 2015)
Kontakt
Tomas Henriks
Marknadschef
Cliens Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 35, 103 90 Stockholm
Telefon (växel): 08 506 503 90 | Direkt: 08 506 503 96
Mobil: 070 228 18 98 | Fax: 08 506 503 99 | [email protected]
Lena Wallenius
VD
Cliens Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 35, 103 90 Stockholm
Telefon (växel): 08 506 503 90 | Direkt: 08 506 503 91
Mobil: 076 149 52 63| Fax: 08 506 503 99 | [email protected]
12
Disclaimer
This material has been prepared for professional investors. Cliens Kapitalförvaltning AB when preparing this presentation has not taken into account any one customer’s particular
investment objectives, financial resources or other relevant circumstances and the opinions and recommendations herein are not intended to represent recommendations of
particular investments to particular customers. All securities‘ transactions involve risks, which include (among others) the risk of adverse or unanticipated market, financial or
political developments and, in international transactions, currency risk. Due care and attention has been used in the preparation of this forecast information. However, actual
results may vary from their forecasts, and any variation may be materially positive or negative. Forecasts, by their very nature, are subject to uncertainty and contingencies, many
of which are outside the control of Cliens Kapitalförvaltning AB.
Cliens can not guarantee that the information contained herein is without fault or entirely accurate. The information in this material is based on sources that Cliens believes to be
reliable. Cliens can however not guarantee that all information is correct. Furthermore, information and opinions may change without notice. Cliens is under no obligation to make
amendments or changes to this publication if errors are found or opinions or information change. Cliens accepts no responsibility for the accuracy of its sources.
Cliens is the owner of all works of authorship including, but not limited to, all design, text, sound recordings, images and trademarks in this material unless otherwise explicitly
stated. The use of Cliens material, works or trademarks is forbidden without written consent except were otherwise expressly stated. Furthermore, it is prohibited to publish
material made or gathered by Cliens without written consent.
13