Information om Anorexi

Information om Anorexi-Bulimi
Dagvårdsenhet
April 2015
Om oss
Anorexi-Bulimiverksamheten
Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och
Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom
dagvårdsavdelningen finns även en öppenvårdsmottagning och
en slutenvårdssavdelning.
Alla Anorexi- Bulimiverksamhetens enheter ligger på samma
våningsplan, plan 2 i ”BUP-huset”, Vitaminvägen 17,
Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus.
Anorexi-Bulimi dagvårdsenhet
Anorexi-Bulimi dagvårdsavdelning har sex platser för dagvård. Målgruppen är patienter mellan 16 och
25 år med allvarlig ätstörning som huvuddiagnos, där behandling i öppenvård inte erbjuder tillräckligt
stöd, och man bedömer att en period med förstärkt stöd är nödvändig. Behandlingsprogrammet är
under dagtid måndag – fredag
Till dagvårdsavdelningen kommer man med remiss från vår egen ätstörningsmottagning. Det innebär
att man som patient har en behandlare vid mottagningen, och som man återgår till efter
dagvårdsbehandlingen. Vi eftersträvar att den vård man får hos oss är en del av en trygg,
sammanhängande och fungerande vårdkedja, där patienten under hela kontakten med verksamheten
får vård på rätt nivå.
Teamet består av arbetsterapeuter och skötare i nära samarbete med läkare, sjukgymnast och dietist.
Under fyra veckor på sommaren är vården reducerad, vid frågor kontakta avdelningen.
Vad händer när man kommer till oss?
Bedömningssamtalet
Vid bedömningssamtalet träffar man läkare och dagvårdsbehandlare. Samtalet syftar till att göra en
bedömning av patientens ätstörning, livssituation, och psykiska och somatiska tillstånd. Vi informerar
om behandlingen, och svarar på frågor. Det är också viktigt för oss att undersöka patientens
motivation; om hon eller han känner sig redo för behandling i dagvård med allt vad det innebär.
Inskrivning och behandlingsstart
Före behandlingsstart kallas patienten till inskrivningssamtal på Dagvården, där information ges om
rutiner och patienten får en rundvisning i lokalerna.
Behandlingens struktur och innehåll
Mål, fokus och struktur:
Vår målsättning när en patient kommer till oss för behandling i dagvård är att på ett strukturerat sätt
hjälpa personen at bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Aktuella målsättningar kan
vara:
 Bryta destruktiva mönster i förhållande till mat och uppnå regelbunden struktur kring måltider.
 Uppnå en stabil och hälsosam vikt.
 Ökad sjukdomsinsikt och förmåga att ta ansvar för det egna tillfrisknandet.
 Utforska aktiviteter och utveckla strategier som ger ökad möjlighet att bli fri från ätstörningen.
En viktig princip i dagvårdsbehandlingen är även att förbereda patienten för återgång till tidigare
aktiviteter och intressen, och sysselsätning som jobb, praktik eller skola.
Vårdtiden på avdelningen planeras och utvärderas i 4-veckorsperioder med vårdtid upp till 12 veckor.
Vårdtid bedöms individuellt utifrån behov och förutsättningar.
Innehåll:
Dagvårdsavdelningen har ett miljöterapeutiskt synsätt och arbetar utifrån arbetsterapeutiska
referensramar. Erfaren personal upprätthåller en stabil och tydlig struktur, vilket gynnar patienternas
möjlighet att arbeta med sina svårigheter. Samtliga aktiviteter i behandlingsarbetet bidrar till
patienternas utveckling och sociala kompetens.
Behandlingen sker mestadels i grupp, där patienten arbetar mot sina specifika målsättningar.
Dagvårdsbehandlare och patient sätter upp mål och delmål för behandlingen i en individuell vårdplan.
Under behandling i dagvård avbryts tillfälligt kontakten med behandlare på mottagningen, förutom vid
kontinuerliga uppföljningar.
Patienten äter tillsammans med personal och övriga patienter på Dagvården. Syftet är att normalisera
måltiderna och bli trygg med portionsstorlekar och varierad kost. För det mesta sker måltiderna på
avdelningen men minst en gång i veckan äter vi på restaurang, på café eller individuellt med patientens
behandlare. Att variera plats och kost minskar rädslan för nya situationer och kan ge patienten ökade
insikter. Genom att äta regelbundet återhämtar sig både den fysiska och psykiska hälsan. Hunger och
mättnadskänslor ges möjligheter att normaliseras.
Med stöd av personal får patienten träning i samtliga moment som ingår i matlagning. Att planera,
göra matinköp i affär, välja och följa recept, hantera, tillaga och äta måltiden leder till att patienten blir
mer trygg till att själv kunna tillreda sina måltider.
En dag i veckan är avsatt till att arbeta med patientens individuella målsättningar, i form av s k social
träning. Detta sker oftast utanför Dagvårdsavdelningen, t.ex. i patientens hem, på café, restaurang,
jobb eller skola.
Under tillfriskningsprocessen är det viktigt att hitta nya avkopplande aktiviteter att fylla sin tid med.
Skapande aktiviteter ger tillfälle att hitta nya intressen och stärka sitt självförtroende. Det är också ett
sätt att minska oro och ångest.
Det finns för närvarande fem olika grupper i behandlingen som återkommer varje vecka., I Temagrupp
med dietist och fysioterapeut diskuteras olika teman knutna till mat och kropp. I Fysioterapigrupp
arbetar man med kroppsuppfattning, avspänning och massage i olika praktiska övningar, I
Reflektionsgruppen är temat bland annat hur tankar, känslor och beteende påverkar varandra. I
Bildgruppen kan patienterna uttrycka sina känslor i färg och form. I skapandegruppen är syftet att hitta
strategier för ångesthantering och väcka nya eller gamla intressen till liv.
Vid behov kan man också ha individuell kontakt med fysioterapeut, vilket innebär att man arbetar med
kroppsbild, kroppsmedvetande, kroppsuppfattning, avspänning och massage. Den sjukgymnastiska
behandlingen styrs utifrån patientens behov och önskemål.
Minst en gång i veckan har patienten individuellt samtal med sin Dagvårdsbehandlare. Där följer man
upp patientens matdagbok, gör matplanering samt resonerar kring olika sätt att hantera sina
ätstörningssymptom och klara av vardagen.
I samråd med patienten kan anhörigsamtal erbjudas. Syftet är att informera, dels om
Dagvårdsbehandlingen och dels om det stöd man som anhörig kan ge.
En gång i månaden sker uppföljning med patient, Dagvårdsbehandlare och Öppenvårdsbehandlare.
Ansvarig läkare deltar vid sista utvärderingssamtalet innan utskrivning. Vid samtliga tillfällen
utvärderas patientens vårdplan.
I slutet av behandlingen erbjuds utslussning, vilket innebär att patienten successivt tränar mer i
hemmet som en förberedelse inför utskrivning.
Vad händer när man skrivs ut från dagvården?
Efter utskrivning från dagvårdsavdelningen går man som patient tillbaka till sin behandlare inom
öppenvården.
Man kan komma tillbaka till oss vid ett senare tillfälle om man behöver det, i så fall via en ny remiss.
Det är viktigt att vara uppmärksam på att det ofta tar tid att bli frisk från en ätstörning, och att
behandlingstiden i dagvård endast är en del av patientens totala behandlingstid. En behandlingsperiod
på Anorexi-Bulimi dagvård resulterar inte i att man blir helt frisk, men förhoppningsvis har man tagit
ett viktig steg på väg mot bättre hälsa.
Vid frågor, ta gärna kontakt med oss!
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Anorexi-Bulimi Dagvårdsavdelning
ADRESS Vitaminvägen 17, 41650 Göteborg
TELEFON 031-3435488
www.sahlgrenska.se