Lärarhandledning Erövrarna

Lärarhandledning Erövrarna
Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.
Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och krig. I Helsingborg har vi en vision om den gemensamma staden, öppen för alla.
Välkomna, alla ”erövrare” och lycka till!
Vad är Erövrarna?
www.erovrarna.se
Erovrarna.se är en sajt som handlar om de unga
människor som kommer från andra länder hit till oss
i Helsingborg. En del har mot sin vilja tvingats lämna
sina hem för att undkomma fattigdom, förföljelse,
förtryck och krig. Andra har flyttat hit av andra
orsaker. Här i vår stad föds deras drömmar om en ny
framtid.
Sajten föddes när Helsingborgs Stadsteater gav musikalen Pelle Erövraren
hösten 2014. Det är en gripande berättelse om den unge Pelle från skånska
Tomelilla. Han och hans far flyr till ett annat land för att försöka erövra en ny
framtid. Det är inte svårt att se kopplingen mellan Pelles historia och det som
sker i vår värld idag med så många människor på flykt.
På sajten har vår tids Pelle Erövrare fått berätta sina historier och gett sina
bilder av hur det är att lämna allt och komma till ett nytt land. Texterna och
bilderna ger upphov till många tankar och känslor. Hur skulle det vara om jag
var tvungen att fly? Vart skulle jag ta vägen? Hur skulle jag klara att lära mig
ett nytt språk i ett nytt land? Hur skulle jag klara av att göra allt det där helt
ensam, utan min familj?
I den här lärarhandledningen kan du ta tillvara på alla de där frågorna,
tankarna och känslorna och koppla dem till större skeenden – och vår
läroplan.
Syftet med handledningen
Målgruppen för handledningen är främst gymnasielärare. Syftet är att peka på
hur erövrarna kan användas inom olika områden i undervisningen.
De exempel på övningar som finns i handledningen kan användas för att
öka kännedomen om flyktingsituationen i världen, om vår nutidshistoria, om religionens påverkan, om demokrati- och samhällsutveckling och
kännedomen om sin egen och sina klasskamraters bakgrund och familjehistoria. De kan också användas för att stärka elevers förståelse och analytiska
förmåga liksom skriftlig och muntlig framställning.
3
Koppling till läroplanen Gy11
Tanken med denna handledning är att den ska
vara så pass övergripande så att du själv kan dra
paralleller och kopplingar till de olika ämnena
du undervisar i. Nedan ger vi några utdrag ur
ämnesplanerna i några av de gymnasiegemensamma ämnena för att poängtera kopplingen mellan
dessa och www.erövrarna.se
SVENSKA
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans
främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.
Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av
skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin
omvärld, sina medmänniskor och sig själv.
• Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin
förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med
texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.
• Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att
använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter,
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya
tankesätt och öppna för nya perspektiv och föreställningsvärldar.
HISTORIA
Historia är både ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som
behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människor
möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och
händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.
• Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar
och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna,
förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.
Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur
olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och
uppfattningar om framtiden.
4
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin
historiska bildning och förmåga attanvända historia som en referensram
för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden samt för att
analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska
också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och
förklara människors roller i samhällsförändringar.
• Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås
utifrån sin tids villkor och värderingar. Historia används också för att både
påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen
ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera
hur olika människor och grupper i tid och rum har använd historia, samt
möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.
RELIGION
Ämnet behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i
ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska
och existentiella frågor. I ämnet behandlas tron och etikens betydelse för
individers upplevelse av mening och tillhörighet.
• Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av
öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt
ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett
samhälle präglat av mångfald.
• Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och
livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera
människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla
respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.
• Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera
hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och
socioekonomisk bakgrund.
SAMHÄLLSKUNSKAP
• Undervisningen i ämnet samhällsvetenskap ska syfta till att eleverna
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med
utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska
band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen,
i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga
rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med
konventionen om barnets rättigheter.
5
Koppling till Helsingborg 2035
Övningar
I Helsingborgs stad arbetar vi utifrån en gemensam vision som heter
Helsingborg 2035. Där finns en stark och tydlig bild av det samhälle vi vill
bygga, ett samhälle där varje människa är viktig och behövs. Visionen är
uppbyggd kring fem områden: Den skapande staden, den pulserande staden,
den gemensamma staden, den globala staden och den balanserade staden.
ÖVNING 1: Heta stolen
Detta material knyter framför allt an till två av visionsområdena, och de
beskrivs så här:
Den gemensamma staden
Hos oss finns gemenskap, jämlikhet
och tolerans. Här finns lika möjligheter
för alla människor. Här finns vård och
omsorg för alla. I Helsingborg har vi
inflytande över stadens utveckling
och tar ett gemensamt ansvar för vår
stad. Här finns hållbar tillväxt och
hållbart byggande. Vi har spännande
boendemiljöer och uppmärksammad
arkitektur. Här finns ett hem för alla
smaker och behov. Hos oss finns
stolthet, trygghet och samhörighet, här
är det lätt att trivas. I Helsingborg finns
det goda livet.
Den globala staden
Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och
framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds
regionen som är uppkopplad och
sammankopplad med omvärlden. Här
är världen alltid nära och närvarande. I
Helsingborg finns smart infrastruktur,
här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med
Danmark genom en fast förbindelse
till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden
och en konkurrenskraftig hamn. Hos
oss finns det moderna livet och det
globala perspektivet. Helsingborg är ett
föredöme för andra städer.
Läraren säger olika påståenden, om eleven håller med om det som påstås ska
eleven resa sig från sin stol och flytta till en annan, om eleven inte håller med
sitter hen kvar. Obs! Ha en extra stol så att om bara en håller med flyttar hen
sig till den. Efter förflyttningarna – fråga varför och uppmuntra till samtal.
Det viktiga med denna övning är att det inte finns några rätt eller fel! Alla får
tycka vad de vill! Börja med enkla påståenden, led sedan in dem på det som är
tematiken för diskussionen.
Här är några förslag att inspireras av och sätta igång med:
• Glass är gott
• Man får se ut och vara som man vill
• Det har hänt att jag har känt mig missförstådd
• Jag har blivit behandlad annorlunda på grund av hur jag ser ut. (Detta kan
vara klädstil, hårfärg, hudfärg.)
• Jag har önskat att jag varit någon annan (vem då?)
• Ibland kan jag vara som en annan person, beroende på sammanhang
• Det är lätt att vara sig själv
• Jag har någon gång känt mig annorlunda
Man kan också rikta in påståendena på hur det är att leva i Helsingborg till
exempel:
• HBG är en bra stad att bo i
• I HBG finns det plats för alla
• Jag vill bo kvar i HBG efter gymnasiet
• Jag vill bo i HBG hela mitt liv generationen
ÖVNING 2: Tredje generationen
Låt eleverna intervjua sina mor- far- föräldrar eller en äldre person (tänk två
generationer bakåt i tiden.)
Att arbeta med erovrarna.se ger våra ungdomar en möjlighet att dela med
sig av sina framtidsdrömmar och sätta dem i ett större perspektiv. Vår
gemensamma framtid består av alla dessa drömmar – och varje dröm
behövs!
Lägga in färdigknådade texter från det som ska bli nya drömboken?
Läs mer om vår vision på www.helsingborg2035.se
6
Kontakta dina mor- eller farföräldrar eller någon annan äldre person (det vill
säga en person som skulle kunna vara förälder till dina föräldrar) och fråga
dem frågorna som finns i bilaga 1.
Du kan också ställa frågorna så att de får svara på hur det var när de var i din
ålder, till exempel ”vad var din största rädsla när du var i min ålder?” och ”vad
var din längtan/största önskan när du var lika gammal som jag?”
7
ÖVNING 3: Exempelberättelserna
ÖVNING 8: Fyll en glasburk
Läs upp en av berättelserna på erovrarna.se för gruppen. Diskutera efteråt.
Fyll en glasburk med saker som du tycker visar vem du är. Berätta för resten
av klassen om varför du valt just de sakerna.
Frågor att ställa:
• Hur tror du att personens syn på sitt liv och sin framtid har formats?
• Vad i texten upplever du som positivt?
• Vad upplever du som negativt?
• Vad får man reda på om personens familj?
• Känner du igen dig i något som personen beskriver?
• Vad i berättelsen har med Helsingborg att göra?
• Vad i berättelsen handlar om tidigare generationer (föräldrar/mor- eller
farföräldrar)?
• Hur och var i berättelsen reflekterar personen över sin identitet?
• Vad i berättelsen handlar om framtiden?
• Hur ser personen i berättelsen på framtiden? Hur framkommer det?
• Blev du berörd av något i berättelsen? Vad?
ÖVNING 4: Vår berättelse
Skriv en kollektiv berättelse i klassen – Vilka är VI i HBG? Låt en person börja
och skicka sedan vidare till nästa…
ÖVNING 5: Välj ut en låt/bild
Alla tar upp sina mobiltelefoner och får 5 minuter på sig ett välja ut en bild
som betyder något för dem och som representerar dem på något sätt. Det
behöver inte vara en bild på dem själva utan kan vara på föremål, familjemedlemmar, vänner, naturen och så vidare.
Därefter får en efter en visa upp och berätta om sin bild och varför de valde
just den. Hur kände de sig i stunden de tog bilden och i vilket sammanhang
togs den? Varför är den betydelsefull för hen?
ÖVNING 6: Intervjua varandra
Dela in klassen eller gruppen två och två och låt de intervjua varandra utifrån
frågeställningarna i bilaga 1 . Svaren kan sedan ligga som grund när de ska
formulera sina egna berättelser.
ÖVNING 7: Rita dig själv på 10 minuter
ÖVNING 9: Värderingarna
Gå igenom läroplanens värderingar på bilaga 1, en åt gången. Läs dem och
diskutera kort vad de innebär. Låt sedan klassen i grupper få samtala om dem.
• Vilka är självklara i ditt liv?
• Håller du med om dem? Om inte, vilka håller du inte med om? Varför?
• Vilka tycker du är svårast/lättast?
• Vilka hinder finns det i din vardag som gör att de inte efterlevs?
• Gentemot dig? Gentemot andra?
• Vad krävs för att alla värderingarna ska fungera i Helsingborg? Hur kan man
bära sig åt för att alla helsingborgare ska följa dem?
ÖVNING 10: Hur blir man en viktig person?
1. Namnge de tre rikaste personerna i världen.
2. Namnge de tre senaste vinnarna av Nobelpriset i litteratur.
3. Namnge de tre senaste vinnarna av Miss universumtävlingen.
4. Namnge tio personer som bestigit Mount Everest.
5. Namnge de tio senaste vinnarna av Bragdmedaljen
Hur gick det? Dessa människor är de främsta inom sina respektive områden.
De borde därmed vara jätteviktiga.
Nu till några ytterligare frågor:
1. Namnge fem lärare du haft som betytt mycket för dig i skolan.
2. Namnge tre vänner som på olika sätt hjälpt dig när du behövt hjälp.
3. Namnge tre personer, förutom dina lärare och vänner, som lärt dig något du
haft nytta av.
4. Namnge fem personer du tycker om att vara tillsammans med.
5. Namnge fem personer som på olika sätt ger dig inspiration.
Hur gick det nu? Var dessa frågor lättare att svara på? Vad är dina
reflektioner? Hur blir man en viktig person? De människor som gör störst
skillnad i ditt liv är inte de med flest referenser, mest pengar eller flest
utmärkelser. Det är de som bryr sig.
Rita de viktigaste attributen i ditt liv. Efter 10 minuter visar alla upp sina bilder
för varandra och berättar vad de har ritat och varför.
8
9
ÖVNING 11: Skriv en egen berättelse
Summera
När ni har kommit så här långt så har alla elever ett underlag till sin egen
berättelse.
Människor väljer inte flykten. Flykten väljer dem. De flesta som tvingas fly
måste bryta upp med kort varsel och lämna kvar det mesta. Därför måste
mottagarlandet bemöta flyktingarna med allra största respekt och förståelse.
(Beskrivningen är hämtat från Amnesty.)
ÖVNING 12: Packa väskan
Denna simulationsövning försöker visa vad den individuella flyktingen får gå
igenom vid flykt. Att själv tänka sig in i situationen kan vara ett viktigt steg i
empatin för flyktingar i världen.
Instruktion
Vi ska tänka oss in i följande situation: Norge har invaderat Sverige och du
har en halvtimme på dig att samla ihop din familj och dina närmaste vänner,
packa och sticka iväg. Om du stannar, blir du förmodligen dödad. Ge sedan
instruktioner steg för steg.
ÖVNING 13: Skriv brev till dig själv i framtiden
Be eleverna skriva om sig och sitt liv idag och hur de hoppas att samhället
och deras liv har förändrats om 10 år. Du som lärare kan spara breven och ge
tillbaka dessa till eleverna när de tar studenten.
Texter – länk till webbplatsen www.erovrarna.se
• Skriv ner namnen på de familjemedlemmar och vänner som du vill ta med
dig på flykten. Du får bara 3 minuter på dig. Det är bråttom!
• Skriv därefter ner de saker på en lista som du vill ta med dig. Tid: 2 minuter.
• Du får nu reda på att lastbilen, som ni ska åka iväg med, har gått sönder.
Istället måste ni fly i en vanlig personbil. Personbilen kan bara ta 5
passagerare inklusive dig själv. Stryk över de namn på personlistan som inte
får plats i bilen!
• Allt bagage får inte plats i personbilen! Du får bara ta med dig 4 saker. Stryk
över de saker du inte får ta med dig!
Om gruppen är stor dela gärna in i mindre grupper, vilket underlättar
diskussion och att fler kommer till tals. Det kan dessutom vara känsligt för
vissa vad man tagit med sig.
• Vilka personer finns på din lista? Varför?
• Vilka saker vill du ta med dig? Varför?
Samtal
– Hur kändes det att göra övningen?
– Hur reagerar vi när förutsättningar och regler förändras?
– Hur känns det att välja bort några nära och kära?
– Kan det vara så här i verkligheten?
10
11
På väg mot den skapande,
pulserande, gemensamma,
globala, balanserade staden
SFF TEAM KOM 14-080-1. Framsidesbild HD.
för människor och företag.
Bilaga 1: Frågeställningar till
pedagogmaterial Erövrarna
(14-080-1)
Frågeställningar
Tips till frågeställningar att använda sig av när ni arbetar
med materialet.
• Vad skulle du göra om du fick ändra en sak i Helsingborg?
• Vad skulle du göra om du blev stadsdirektör en månad i Helsingborgs stad?
• Vad är det värsta som skulle kunna hända i ditt liv?
• Vad är det bästa som skulle kunna hända i ditt liv?
• Hur påverkar det ditt liv att du bor i Helsingborg (med omnejd)?
• Vad är din största längtan?
• Vad står i vägen för att du ska nå dit?
• Vad vill du inte att folk ska veta om dig?
• Vem skulle du vilja vara om du inte var du? Varför?
• Vad är du allra mest stolt över i din familjs historia?
• Är det något du tycker mindre om i din familjs historia? Vad då?
• Vad är din största rädsla?
• Vem är du mest rädd för?
• Vem inspirerar dig mest?
• Om du fick bli precis vad du ville och göra precis vad du ville i ditt liv – vad
skulle du göra då?