Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

2015-09-03
OBS!
Var vänlig distribuera inbjudan till
berörd målgrupp inom förvaltningen
15/107
Kommunala bolagsstyrelser
Lekmannarevisorer
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunrevisionen
Kommunchef
Kommunjurist
Ekonomichef
Övriga berörda tjänstemän
Kommunens möjlighet och skyldighet
att styra sina bolag
Inkl. den förstärkta uppsiktsplikten och tuffare krav på
bolagsordningen!
BAKGRUND
En mycket stor andel av den kommunala verksamheten
bedrivs i bolagsform. Omsättningen i de kommunala
företagen motsvarande i storleksordningen en fjärdedel av
kommunernas sammanlagda omsättning.
Dessa och liknande siffror visar med all önskvärd tydlighet
att det är av avgörande betydelse för den kommunala
verksamheten i stort hur de kommunala företagen styrs och
följs upp.
Medvetenheten om de kommunägda företagens betydelse
har ökat under senare år. Allt fler kommuner har en tydlig
ägarfunktion för sina kommunala bolag. Det har sedan
länge pågått en utveckling till förmån för en aktivare
styrning av företagen med ägarstrategier mm. Många nya
regler har också tillkommit i kommunallagen och annan
lagstiftning som tar sikte på allmänhetens och
kommunernas insyn i och kontroll av de kommunala
bolagen.
En nödvändig förutsättning för att slå vakt om denna
utveckling är att de förtroendevalda och anställda på såväl
ägarsidan som i företagens styrelser är överens om vilka
regler som gäller för styrning och uppföljning och hur dessa
regler bör tillämpas i praktiken.
SYFTE
Det främsta syftet med utbildningsdagen är att utifrån ett
kommunalt perspektiv klargöra förutsättningarna för en
effektiv ägarstyrning av kommunala aktiebolag.
Detta innebär att vi kommer att koncentrera oss på vilka
förutsättningar det kommunalrättsliga regelverket ger för en
effektiv ägarstyrning. Beträffande aktiebolagslagen kommer
vi främst in på kapitlen i aktiebolagslagen som behandlar
aktiebolagets organisation och bolagsorganens ansvar.
INNEHÅLL
MÅLGRUPP

Kommunala bolag - en kort översikt

Vilka allmänna kommunalrättsliga principer gäller för
kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform?

Kommunens styrning av bolagen

Bolagsstyrelsen

Styrelsens ansvar och befogenheter

Styrelseordföranden

Den verkställande direktören

Revisorerna

Offentlighet och sekretess

För- och nackdelar med bolagsform kontra
förvaltningsform
Styrelseledamöter och VD i kommunala bolag och VD:s
ledningsgrupp, revisorer och lekmannarevisorer,
fullmäktiges presidium, ledamöter i kommunstyrelsen,
kommunchefen och dennes ledningsgrupp, kommunjurist,
ekonomichef m.fl.
TID
Fredag 23 oktober 2015
PLATS
Umeå Folkets Hus
PROGRAM
Bifogas
KURSLITTERATUR
Aktiebolagslagen, ett urval paragrafer
Lagen om vissa kommunala befogenheter
MEDVERKANDE
Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och
ledning av kommuner och landsting samt med mångårig
erfarenhet från ledande befattningar inom kommunal
verksamhet. Axel är författare till handboken Kommunal
Nämndadministration och en mycket erfaren utbildare av
anställda och förtroendevalda inom den kommunala
sektorn.
AVGIFTER
Kursavgift 1 950 kronor (exkl. moms) inkl. lunch och kaffe.
Debiteras i efterhand.
ANMÄLAN
Anmälan om deltagande via denna länk senast
den 2 oktober 2015.
OBS
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med
hela kursavgiften.
Givetvis går det bra att överlåta platsen till en kollega, om du
får förhinder.
INFORMATION
Närmare upplysningar om kursen lämnas av Andreas
Hagman, tfn 0650- 369 40. Praktiska upplysningar Lena
Hansson, tfn 0651-182 48.
Om inget särskilt meddelande erhålles är
anmäld deltagare antagen till konferensen.
Bilaga
Program
2015-09-03
15/107
Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina
bolag
Inkl. den förstärkta uppsiktsplikten och tuffare krav på
bolagsordningen!
TID
Fredag 23 oktober 2015
PLATS
Umeå Folkets Hus
09.00
Kaffe
09.30
Kommunala bolag – en kort översikt

Branscher där kommunala bolag är vanliga

Motiv för bildande av kommunala bolag

Utveckling under senare år för de kommunala bolagen
Vilka allmänna kommunalrättsliga principer gäller för
kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform?

Vad menas med att bolagets verksamhet skall vara en
kommunal angelägenhet?

Vad innebär förbudet mot att bolagisera
myndighetsutövning?

Vad innebär kravet på att bolagets verksamhet skall vara
av allmänt intresse?

Vad menas med att bolagets verksamhet måste begränsas
med hänsyn till den s.k. lokaliseringsprincipen?

Kan lokaliseringsprincipen innebära förbud mot samverkan
i bolagsform mellan kommuner?

Får kommunen, utan upphandling, köpa tjänster från
respektive sälja tjänster till de bolag som kommunen själv
äger?

Vad innebär likställighetsprincipen?

Vilken näringsverksamhet får kommunala bolag ägna sig
åt?

Vad innebär förbudet mot spekulativ verksamhet?

Vilken verksamhet kan bedrivas med hänvisning till den
s.k. anknytningskompetensen?

Vad innebär det att kommunal näringsverksamhet som
huvudregel skall svara allmännyttig?

Under vilka förutsättningar får kommunala bolag förse
näringslivet med lokaler?

Innebär självkostnadsprincipen att bolagets totala intäkter
inte får överstiga de totala kostnaderna?

Vilka avkastningskrav får ägarna ställa på de kommunala
bolagen?

När kan det finnas ett rättsligt utrymme enligt
kommunallagen att bedriva näringsverksamhet som
normalt återfinns på en konkurrensutsatt marknad?

Gäller kravet på god ekonomis hushållning även de
kommunala bolagen?
Kommunens styrning av bolagen

Vad innebär den obligatoriska regeln i bolagsordningen om
att fullmäktige ska få ta ställning i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt?

Vilka punkter skall respektive bör en kommunal
bolagsordning omfatta?

Varför har det förts in i kommunallagen att fullmäktige ska
se till att fastställa det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna i bolagsordningen?

På vilket sätt har kommunstyrelsens uppsikt över de
kommunala bolagen förstärkts i sen tid?

Hur skall respektive bör ägarrollen fördelas mellan
fullmäktige, kommunstyrelsen och ev. moderbolag?

Hur bör kommunstyrelsens ägarroll regleras i reglementet?

Vilka kommunala organ bör respektive skall ha rätt att
utfärda stämmodirektiv?

Vad kännetecknar effektiva bolagsstämmodirektiv?

Vilken typ av ägardirektiv bör fullmäktige,
kommunstyrelsen respektive moderbolaget fastställa?

Hur görs ägardirektiven gällande mot bolagen?

Får bolaget vägra att verkställa bolagsskadliga
ägardirektiv?
Bolagsstyrelsen
ABL:s och kommunallagens regler beträffande
bolagsstyrelsen:

Val av styrelsen

Mandatperiod

Valbarhetsvillkor

Beslutförhet

Avsägelser

Beslut om entledigande

Fyllnadsval
Styrelsens ansvar och befogenheter

Ansvar för organisation

Yttersta ansvaret för förvaltningen

Ansvaret för delegerade ärenden

Ansvaret för den ekonomiska situationen

Instruktioner för rapportering

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD

Kravet på arbetsordning

Kravet på VD-instruktion

Möjligheten att entlediga styrelsen
Styrelseordföranden

När skall ordförande kalla till sammanträde i kommunala
bolagsstyrelser?

Vilket ansvar har ordförande för att hålla
styrelseledamöterna informerade?

Vilket ansvar har ordföranden för styrelsens
sammanträdeshandlingar?

På vilket sätt skiljer sig ordförandens ansvar från övriga
styrelseledamöters ansvar vad gäller styrelsens
skyldigheter enligt ABL?

Vilka beslutsregler gäller i kommunala bolagsstyrelser?
Den verkställande direktören

Vem utser VD?

Vilken ställning har vice VD?

VD:s närvarorätt på styrelsesammanträdena?

I vilka ärenden är VD beslutande?

Var går gränsen mellan styrelsens och VD:s ansvar och
befogenheter?
Revisorerna

På vilket sätt har den kommunala revisionen förstärkts
under senare år?

Vem utser bolagsrevisorer respektive lekmannarevisorer?

Valbarhetsvillkor?

Mandatperiod?

Avsägelser?

Fyllnadsval?

Hur kan den samordnade revisionen organiseras?

Gäller god revisionssed även för lekmannarevisorerna?

Vad skall lekmannarevisorn respektive bolagsrevisorn
granska?

Har lekmannarevisorn initiativrätt i fullmäktige?

Gäller det kommunallagsreglerade beredningskravet för
ärenden som initieras av revisionen, t.ex. för
granskningsrapporterna?

Vilka obligatoriska uppgifter omfattar revisionsberättelsen
respektive granskningsrapporten?

Vad gäller för granskningsrapportens behandling i
fullmäktige?

Vilka regler gäller för beslut om revisorernas budget?
Offentlighet och sekretess

Vilka bolagshandlingar är allmänna och offentliga?

Vilka regler om tystnadsplikt gäller för anställda och
förtroendevalda i kommunala bolagen?
För- och nackdelar med bolagsform kontra
förvaltningsform

En översiktlig genomgång av vad som ofta ansens tala för
respektive emot bolagsformen för drift av kommunal
verksamhet.
HÅLLTIDER
12.00 Lunch
13.00 Forts program
14.30 Kaffe
15.00 Avslutning
MEDVERKANDE
Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av
kommuner och landsting samt med mångårig erfarenhet från
ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Axel är författare
till handboken Kommunal Nämndadministration och en mycket
erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den
kommunala sektorn.