Nr 4 2015 - Värnamo Pastorat

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL
Nummer 4 2015
Vi är vad vi är
och vad vi alltid har varit
1
Jag är A och O
början och slutet.
ller
2
Foto: Pär-Magnus Mö
den förste och den siste
Det går fort…
För något år sedan sade framtidsforskarna att mänsklighetens samlade kunskap och tekniska utveckling fördubblade
sig vart femte år. Nu går det ännu snabbare.
Det är en fantastisk värld vi lever i. Aldrig har så många
människor i procent haft så hög livskvalitet som i dag. Aldrig någonsin har svälten varit så låg, aldrig någonsin har det
kulturella utbudet varit så enormt som i dag.
Vi är som jordbor priviligierade att leva under denna tid.
Vi glömmer ofta det i tider av krigsrykte och oro i världen,
i tider av folkomflyttningar och möte med olika kulturer.
Samtidigt är det just denna blandning av kulturer och folk
som får utvecklingen att gå framåt och gör att världen trots
allt blir en bättre och bättre plats att leva på. De som påstår annorlunda har helt enkelt fel – det visar all tillgänglig
forskning.
Samtidigt finns det en rotlöshet i denna tid av ständig förändring. Det finns ett sunt motstånd. Någon del av oss vill
stå still, vara fast förankrad i nuet, i det bestående. Ofta
idealiserar vi ungdomstiden oavsett hur gamla vi är. Där var
det bättre, det gjorde mindre ont i kroppen och man hade
framtiden framför sig – det fanns liksom hopp.
med. Som kristen tänker jag att jag får tillhöra ett globalt
sammanhang och ett tidlöst sammanhang där jag får vara
en del av ett enormt rikt kulturarv, ett sammanhang där
oändliga djup av mänsklig erfarenhet också får vara en del
av mitt liv.
Jag är inte ensam. Jag tillhör kyrkan och kyrkan tillhör
Gud – och i honom är jag inte utkastad i detta stora tomma
kalla universum som vår jord flyter omkring i. Jag är genom
dopet och tron infogad i honom – han som var och är och
kommer.
Kyrkan är vad vi är och vad vi alltid varit… är du med?
Nutidssvensken saknar ofta ett fundament att stå på. Jag
läste i VN om några intervjuade fotbollsspelare. Frågan var
”Vad tror du på?”. Av de åtta tillfrågade var fem av någon
slags utländsk härkomst. Alla dessa fem svarade att de
trodde på Gud. Några var kristna och någon muslim. De
spelare som bar vanliga svenska namn och hade traditionellt svenskt utseende svarade att de trodde på sig själv, sin
förmåga eller sin kunskap. Jag tyckte det var intressant och
troligtvis en spegling av vårt samhälle. Samtidigt kändes det
lite tomt.
Foto: Jenny Arvidsson
Det är väl bra att tro på sig själv, men att inte sätta sig själv
i ett större sammanhang, som de troende ofta gör, skapar
också en slags ensamhet och förvirring. I denna tid då världen faktiskt blir bättre och bättre mår många sämre och
sämre – man lider av ensamheten, av identitetsproblematiken – man vet inte vem man är eller vad som är meningen
med allt det välstånd man ändå får del av.
Jag tror att vi infödda svenskar behöver arbeta med Gudsfrågan på ett lite mer konkret sätt. Livet har så många
dimensioner – och för att vi skall må bra behöver alla vara
Kyrkoherde Pär-Magnus Möller
Kontaktuppgifter
Denna tidning utges av Svenska kyrkan i Värnamo.
Ansvarig utgivare: Pär-Magnus Möller
Layout: Jenny Arvidsson
Omslagsfoto: Ann-Mari Peterson fotograferade Birgit Lindberg
Tryck: Värnamo Ljuskopiering AB
Upplaga: ca 10 300 ex
Tidningen delas ut till alla hushåll inom Värnamo
och Nydala-Fryele församlingar.
Församlingsexpeditionen är öppen
mån-tis, tor-fre 08.00-16.00, ons 13.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
Telefon: 0370-30 04 00
Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo
Postadress: Box 624, 331 26 Värnamo
E-post: [email protected]
Hemsida: www.varnamopastorat.se
3
Birgit berättar
Vi har stämt träff med Birgit Lindberg som bor i Lilla Änga i Fryele. och sätter oss i hennes kök för att börja vårt samtal
kring kaffe/tekoppen.
Birgit har varit mycket aktiv i Fryele församling sedan hon
flyttade hit på 1970-talet. Men nu ska hon få berätta om hur
hennes barn- och ungdomstid i kyrkan var och då får vi förflytta oss till Göteborg.
Birgit började i söndagsskolan i S:ta Birgitta kapell i Klippan i
stadsdelen Majorna när hon var 4-5 år.
Kapellet ligger på berget Skinnareklippan och uppfördes av
David Carnegie för de som bodde och arbetade på Carnegies
bruk vid Klippan. Fram till 1892 hade kyrkan egna präster
men därefter stod Carl Johans församling för prästerna.
4
David Carnegie d.y., född på 1800-talet, var en skotsk-svensk
handels- och industriman samt donator.
-Det var två systrar som var ”söndagsskolefröknar” berättar
Birgit. - Helena och Maria hette dom. Söndagsskolan var en
lärorik tid och där lärde sig Birgit bland annat att läsa. En dag
berättade hennes bror för föräldrarna att hon hade lärt sig
att läsa men föräldrarna trodde inte på det. Hennes pappa
hämtade då en gammal bibel som hon fick läsa ur, och döm
av deras förvåning, deras lilla dotter hade lärt sig att läsa.
Församlingsprästen, Knut Eriksson, var lite före sin tid. Han
startade barn- och ungdomsverksamhet och det var ovanligt
för att vara i en storstad. Även syföreningar startades som anordnade försäljningar… och det första allstret som Birgit hade
med vid en sådan försäljning var ett virkat pennfodral och som
hon dessutom hade fodrat!
1933 konfirmerades Birgit tillsammans med 98(!) ungdomar
till i Carl Johanskyrkan.
– Åh, jag måste gå och hämta mitt konfirmationskort, det vet
jag precis var jag har.
Vi förflyttar oss in i stora rummet och tillsammans tar vi fram
det kortet.
En annan kyrkoårsdag som Birgit minns med glädje:
- Är Kristi Himmelsfärds dag, då några blåsmusikanter tog sig
upp i kyrktornet och spelade på sina instrument där uppifrån.
Vi undrar om det var mycket folk i kyrkan på 30-40-talet?
–Jovisst var det mycket folk, men man var inte tvungen att gå
och nattvard firades naturligtvis regelbundet men inte så ofta
som det görs idag. I kyrkan satt kvinnorna på vänster sida
och männen på höger, man var inte tvungen att sitta så, det
var mest en sed.
Konfirmanderna läste ju naturligtvis inte alla i en grupp.
Visserligen var disciplinen en helt annan då än vad den är nu,
men de hade nog ändå varit en lite väl stor grupp. Dessutom
läste pojkarna för sig och flickorna för sig, man blandade inte
grupperna.
Efter konfirmationstiden kunde man vara med i en grupp som
prästfrun höll i, den kallades för Carl Johanskamraterna.
Vi frågar om hon kom ihåg någon utav de första julottorna som
hon var på.
– Nä, det kan jag inte, svarar hon, det var ju så vanligt, man
bara skulle gå på ottan. Hennes familj bodde så nära kyrkan så
de gick dit, någon slädfärd blev det alltså inte.
Hade ni några speciella kläder på er i kyrkan? – Nä, vi hade
söndagskläderna, finkläderna och som kvinna behövde man
inte ha hatt om man inte ville.
Vi påpekar att Birgit är mycket bibelkunnig och då skrattar
hon säger att: - Ja, jag har ju läst min bibel och så har jag lätt
för att lära mig utantill, det har jag alltid haft.
Vi tackar för denna trevliga stund vi har fått ha tillsammans.
Vi åker hemåt och Birgit går upp på andra våning och sätter
sig i sin älskade gungstol och väntar på nästa besök för dagen,
hemtjänsten.
Foto: Ann-Mari Peterson och vid pennan: Katarina Johansson
5
Sockenbud – vad är det?
Hur gör man när man av olika anledningar inte kan komma till kyrkan och gudstjänsten?
I våra dagar finns ju radions och TV:s gudstjänster. Men en TV-gudstjänst kan ju inte alltid ersätta den mänskliga
kontakt som en gudstjänst i Kyrkan erbjuder.
I alla tider har det funnits möjlighet att få gudstjänst på
hemmaplan när det varit svårt att ta sig till kyrkan. I vår tid
finns kyrkan närvarande inte bara i kyrkorummet utan på
många andra platser, på sjukhus, på äldreboendet, när man
gör militärtjänst, på skolor och i fängelset och naturligtvis
också i hemmet.
Kyrkan finns där med sina representanter, präster, diakoner
och andra medarbetare för att möta de andliga behov som
finns. Så fungerar det nu och så har det varit sedan kyrkans
allra första tid.
6
Kyrkan finns inte bara i kyrkorummet utan överallt ”där
två eller tre är församlade i Jesu namn”. Formerna och
betoningarna har förändrats genom århundradena men
möjligheten att få del av besök, nattvard, samtal och
själavård har alltid funnits.
Gammalt tillbaka var det sed att diakonen gick hem med det
bröd och vin, som prästen i mässan invigt, till dem som var
sjuka och inte hade möjlighet att komma till gudstjänsten.
I den lilla socknen med kyrkan rätt nära visste ju prästen
och diakonen vilka som var sjuka. Inte minst gällde det när
någon ute i socknen låg sjuk och svävade mellan liv och död.
Då skulle man kalla till sig prästen för att få del av kyrkans
sakrament.
Då prästen blivit kallad till en sjuk eller döende var han
skyldig att omedelbart ge sig i väg, oavsett väderlek eller
väglag. Resan kunde i stora socknar vara både lång och
farofylld. Den sjuke fick möjlighet att bikta (bekänna och få
sina synder förlåtna av Gud, få förlåtelsen personligt tillsagd
av prästen) ta emot nattvarden och få de sjukas smörjelse.
Detta – som med en sammanfattande term kallades
sockenbud – syftade till att be för den sjuke att den skulle få
hälsan åter eller att förbereda honom eller henne för att dö i
frid.
Också i vår tid och i vår församling finns möjligheten att få
hembesök, samtal, bikt om man så önskar, och nattvard. I en
prästs verktygslåda finns ett sockentyg (små nattvardskärl)
som är tänkta att användas vid hem- och sjukkommunion.
Tyvärr är det alltför sällan det kommer till användning.
Många tror att kyrkans anställda inte har tid. Men gudstjänst
och själavård tillhör kyrkans huvuduppgifter och bör alltid
finnas tid för. Kan jag av olika anledningar inte ta mig till
kyrkan har jag rätt att ta kontakt för hembesök.
Sockenbudet – dvs hembesöket med nattvard behöver
få återupptäckas liksom det personliga samtalet och
själavården. Och det inte bara för den enskildes skull utan
också för prästens, diakonernas och gudstjänstens skull.
I en församling där själavården, samtalet och bikten
används märks det på gudstjänsten och förkunnelsen. Inte
så att någon blir utlämnad men förkunnelsen blir mer
vardagsnära, det handlar inte bara om hur livet borde vara
utan också om hur det faktiskt kan vara. Igenkännandet blir
större.
Så jag skulle vilja uppmana dig att använda dig av
möjligheten av hembesök, nattvard, samtal, själavård.
Hamnar du på sjukhus, kalla på sjukhuskyrkan. Är du
hemma och har svårt att ta dig till gudstjänsten, ring till
församlingsexpeditionen, till någon av diakonerna eller
prästerna. På så sätt blir du en del av församlingens
gudstjänstfirande trots att du tillfälligtvis inte kan komma
till kyrkan.
Sockenbud – en gammal tradition som behöver
återupptäckas!
Text: Erling Resare, komminister och sjukhuspräst
Foto: Jenny Arvidsson
7
Kyrkan speglar vår historia
Vi ser det på vykort och flygbilder, både äldre och
nutida: Värnamo kyrka, byggd till Guds ära, som det
står över dörren in till kyrkorummet, är med sin spira
centrum i stadens bebyggelse.
Värnamo kyrka invigdes 1875 och är minst den
tredje, kanske den fjärde kyrkan på platsen. Man
menar att Finnveden kristnades på 1000-talet.
Perspektivet är mäktigt. Hit till denna plats, har
människor under tusen år kommit för att finna glädje,
ro för själen, mod att leva, tröst i sorgen och kanske
skydd i orostider. Vi tittar närmare på några av de
avtryck de lämnat efter sig i Värnamo kyrka.
I vapenhuset i Värnamo kyrka, till höger om ingången till
själva kyrkorummet, är en gammal svart järndörr monterad
på väggen.
Dörren består av ett antal tvärgående järnband
sammanfogade med en mängd grova nitar. Dörren är bucklig
och ett par runda kulhål kan man också tydligt se.
Värnamo låg i gränstrakterna där många strider utkämpades
mellan svenskar och danskar. Ett förödande fältslag
utkämpades den 7 februari 1568 då hela Värnamo by
totalförstördes. Husen sattes i brand. Krigsherrar skövlade
och stal. Förmodligen var det vid det här tillfället som dörren
fick sina kulhål och bucklor.
Vår kyrkvaktmästare Ulf berättar att denna kyrkport senare
ska ha använts i helt andra sammanhang. Den ska tillfälligt
ha lånats ut till banken och blivit dörren in till kassavalvet.
Det sägs också att den senare hamnade hos en handlare, som
monterade den för att skydda sitt fotogenförråd.
8
o:
Fot
n
sso
staf
Gu
Ulf
Foto: Ulf Gustafsson
Foto: Ulf Gustafsson
Kyrkkistan från slutet av 1600-talet
I kistan förvarades det värdefulla kyrksilvret. Den stängdes
med tre lås som alla var olika. De tre nycklarna skulle särskilt
betrodda personer ha hand om. Det var kyrkoherden och
två förtroendevalda, oftast kyrkvärdar. Alla tre måste vara
närvarande för att kistan skulle kunna öppnas.
Foto: Elsie Håkansson
Foto: Jenny Arvidsson
Dessa båda änglahuvuden i trä hade sin plats på predikstolen
i 1700-talskyrkan. De satt på framsidan av predikstolen som
stöd för pulpeten.
I Andreaskapellet finns ett av kyrkans äldsta inventarier.
Där står den stora dopfunten från 1200-talet. Är den kanske
tillverkad av munkarna i Nydala, som var skickliga på att
bearbeta den hårda gråstenen?
Länge var dopfunten försvunnen från kyrkan. Det sägs att
man sett den i trädgårdar både i Hindsekind, Sörsjö och på
andra platser. På 1970-talet upptäckte man den i en trädgård
på Tånnögatan och den återlämnades till kyrkan. Allt sedan
dess förrättas många dop i denna dopfunt.
9
Foto: Elsie Håkansson
Hindsekinds gård ägdes på 1600-talet av Gustaf Hilmert Lillie
och hans maka Anna, född Wachtmeister.
De har skänkt den ståtliga femarmade ljusstaken i mässing,
som nu har sin plats i det nedersta fönstret på kyrkorummets
södra sida. På ljusstaken finns både deras namn och de två
ätternas vapen ingraverade. Ljusstaken fyller en stor del av
fönstret och tänds vid de stora kyrkliga helgerna.
Foto: Ulf Gustafsson
Det är också dessa makar som har skänkt den oblatask och
vinkanna i silver, som vi använder varje vecka i Värnamo
kyrka. Både på oblatasken och vinkannan finns de Lillieska
och Wachtmeisterska vapnen.
Text: Elsie Håkansson
Den förste kyrkoherden som man känner till namnet
på var Gøty och han var verksam i Värnamo runt
1238. Det finns nästan ingenting kvar från den här
tiden på grund av flera fältslag då mycket förstördes
eller fördes bort.
I Andreaskapellet i Värnamo kyrka sitter denna
informationstavla.
Foto: Ann-Mari Wiberg
10
Med tvivel som styrka
Titel: Bara den vilsne kan bli funnen.
Författare: Carl-Henrik Jaktlund, ledarskribent
på kristna dagstidningen Dagen.
Libris förlag, 2015. ISBN 978-91-7387-418-2.
”Om andra, de som inte vill beskriva sig som kristna,
diskvalificerar sig inför den höjdhoppställning som
vi kallar för kristendom så borde även jag stryka mitt
namn ur deltagarlistan”.
Carl-Henric Jaktlund vill med sin senaste bok lyfta
bort prestationsångesten hos oss - vi som inte är
ointresserade eller likgiltiga - men inte vågar kalla
oss troende.
Jo, vi tror på något större, vi har känt närvaro av
något. Men kristna vill vi inte säga är.
Själv skriker jag Fader Vår när jag vattenplanar, har
jag märkt. Hela bönen. Högt. Man kommer långt på
den, bokstavligt talat och bildligt.
I boken ger fler svenskar, kända som okända, uttryck
för samma sak: En känsla. En bönereflex.
Men troende? Nej, inte sådär tvättäkta, precis.
Boken Bara den vilsne kan bli funnen har ett enkelt
språk och går snabbt att läsa. Författaren berättar
om sina egna tvivel i det han kallar ”en proffskristens
bekännelse”, innan han delar in oss i tre grupper:
Jag tror inte som de troende
(jag är inte proffskristen).
Jag kan inte tro som de gjorde förr
(jag får inga klara besked längre).
Jag tror inte som jag trodde
(jag har inte kunnat ersätta min barnatro).
Sedan sätter han oss i relation till de utvalda första
lärjungarna. Det ger perspektiv. ”Om de varit tvungna
att vara stabilt troende från början så hade de fått
tacka nej” konstaterar han. Och faktiskt, så speciellt
vassa på jobbet verkar de först inte ha varit.
Men poängen är att de valdes av andra skäl:
De var ofärdiga, längtande och sökande.
Det räckte.
Jag tycker mycket om den enkla genomgången
av Bibelns budskap i bokens senare del. För
trots att målgruppen är tydlig (den som väger på
kyrktröskeln) så väjer den inte undan för vare sig
syndafall eller dess följd; förvirringen.
I det ligger en hemlängtan, vi är det vi alltid har varit;
en liten ensam avbild som vill hem.
Slutsatsen blir att det är mer än tillåtet att inse att
man är vilse, det är faktiskt en riktigt bra början.
Petrus blev ju en klippa till slut.
Text: Kerstin Carlsson
Här jämte är en målning föreställande en av
Värnamos tidigare kyrkor från 1776.
Tavlan är målad av konstnären Karin Karlsson
och hänger i Värnamo församlingshem.
Den nuvarande kyrkan är från 1875 och är fyra gånger större än sin föregångare. Tornet är hela 43 meter
högt och i toppen sitter ett Andreaskors. Det norra
sidokapellet i kyrkan kallas för Andreaskapellet.
11
Kyrkogårdsförvaltningen informerar
Foto: Tobias Munkholm
Vem äger planteringsytan?
Gravplatstyper
Enligt begravningslagen är det huvudmannen som ska sköta
den gemensamma begravningsplatsen och gravrättsinnehavaren som ska sköta den enskilda gravplatsen.
Det finns en rad olika gravplatstyper och nedan ges en
kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda
inom Värnamo pastorat.
Huvudmannen får erbjuda skötsel av gravplatsen mot en avgift. I Värnamo pastorat erbjuder vi två olika typer av skötsel,
dels en fullständig skötsel med plantering, rensning, puts,
vintertäckning samt tvätt av gravstenen och dels en skötsel
som innebär att det inte finns någon planteringsyta och där
förvaltningen tvättar stenen och håller rent på gravplatsen.
I begravningslagen står det att gravplatsen ska hållas i
ordnat och värdigt skick. Om man sköter gravplatsen själv
är det det man behöver tänka på, men också att man inte
utgör någon säkerhetsrisk. Vi vill till exempel inte att man
använder glasburkar eller glasvaser till blommorna på grund
av skaderisken. Det är också viktigt att föremål inte hamnar
utanför planteringsytan, som exempelvis dekorationsstenar,
med tanke på gräsklippning och trimning.
Expeditionen har öppet
08.00-16.00 mån-tis, tors-fre.
13.00-16.00 ons.
Lunch 12.00-13.00.
Kyrkogatan 17, Församlingshemmet
Telefon: 0370-30 04 00
e-post: [email protected]
12
Kistgravplats
Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt,
man kan ha en gravanordning och plantering.
Det går också att gravsätta urnor i en kistgravplats.
Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt.
Man kan ha en gravanordning och plantering.
Askgravplats
Gravplats för en eller flera urnor som gör det möjligt för makar att vila tillsammans. Denna gravplatstyp kan ses lite som
en kombination av urngravplats och minneslund.
Här har man en enklare gravsten/namnbricka och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Väljer man denna
gravplatstyp får man betala för namnbrickan och skötsel av
den gemensamma planteringen.
Gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt vilket innebär
att man endast tillåts montera namnbricka samt smycka med
lösa snittblommor/buketter och gravljus.
Askgravplatser erbjuder vi på Värnamo norra kyrkogård där
de är utformade som stenrösen med plats för namnbrickor
och på Nydala kyrkogård där det är en välvd mur med
namnskyltar av granit. Urnorna gravsätts i gräsytan intill.
Minneslund
Gravplats för aska utan urna. Detta är en anonym gravplatstyp. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var
stoftet är gravsatt. Gravsättningen alltid sker anonymt och
ingen markering av platsen sker, det finns heller ingen plats
att sätta upp namn. Man kan endast smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus på anvisad plats.
Minneslund har vi enbart på Värnamo norra kyrkogård.
Spridning av aska
Spridning av askan i exempelvis naturen eller havet .
Observera att det måste ansökas om särskilt tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Villkoren för spridning av aska varierar
från län till län.
Övriga gravplatstyper
Utöver dessa ovan nämnda gravplatstyper finns även, urnkolumbarie, kistkolumbarie, kistlund och asklund. Dessa tillhandahålls dock inte inom Värnamo Pastorat.
Månadsblad
15 augusti - 16 oktober
2015
Värnamo och Nydala-Fryele församlingar
Här presenteras gudstjänster
och andra särskilda händelser som sker i våra församlingar.
Den fasta verksamheten finner du på församlingens hemsida.
www.varnamopastorat.se
Glimtar inifrån Månadsbladet
Pastoratsläger
18-19 september 2015
på Tallnäs stiftsgård
Två goda dagar tillsammans med undervisning,
bön, lek, mat och gemenskap över alla åldrar!
Vi börjar på fredag kväll med kvällsmat och
avslutar på lördagen efter gudstjänsten.
För gamla, unga, familjer, enastående och hur
våra livssituationer nu än ser ut.
I år kommer vi stanna inför temat
Förtroendefullt ledarskap
Anmälan
till församlingsexpeditionen 0370- 30 04 00
Du bokar väl in dygnet!
Värnamodagarna
18-23 augusti.
Svenska kyrkan finns som vanligt med
under Värnamodagarna.
Besök vårt tält - Mitt i centrum!
Onsdag klockan 13.00 - 22.00
Torsdag – Fredag – Lördag klockan 10.00 - 22.00
Vi erbjuder en oas mitt i vimlet!
Välkommen att titta in, drick kaffe
och ta del av det som finns i vårt tält!
Världsbutiken presenterar och säljer
rättvisemärkta varor och det finns en rättvis tipsrunda. Hallongrottan säljer ekologiskt bröd.
För de små barnen har vi en liten lekhörna.
Vi avslutar med en ekumenisk gudstjänst
Söndag klockan 10.00
i stora tältet på Bruno Mathssons plats.
Brassband. Kyrkkaffe. Bänkar finns på plats,
medtag fällstol om så önskas.
13
Söndag 16 augusti
11:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare
11.00 Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka.
Lennartsson
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg
18.00 Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare
18.00 Ro för själen i Värnamo kyrka.
Tisdag 18 augusti
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Samtal och förbön
Onsdag 19 augusti-Söndag 23 augusti
Värnamodagarna
Välkommen till vårt tält
Onsdag 19 augusti
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 20 augusti
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
Fredag 21 augusti
21.00 Upplevelsekonsert i Värnamo kyrka
Lördag 22 augusti
18.00 Musikgudstjänst med Gislaveds kammarkör
i Fryele kyrka. Lennartsson
Söndag 23 augusti
12:e efter trefaldighet
10.00 Ekumenisk gudstjänst på Flanaden
18.00 Mässa i Värnamo kyrka. Lennartsson
18.00 Högmässa i Nydala klosterkyrka. Aune
Tisdag 25 augusti
18.00 Mässa i Mariakyrkan.
19.00 Bibelstudium i Mariakyrkan
Onsdag 26 augusti
15.00 Andreaskretsen träffas hemma hos Gunnel.
17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan
17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes träffas i Sonjas stuga
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 27 augusti
08:30 Mässa och frukost
19.30 Introduktion för Kristen djupmeditation
i Värnamo kyrka
Söndag 30 augusti
13:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare
11.00 Högmässa med dop i Värnamo kyrka. Hallberg
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg.
18.00 Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare
Måndag 31 augusti
18.30 Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem
Tisdag 1 september
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan
Onsdag 2 september
14.00 Öppet hus i S:t johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
14
Torsdag 3 september
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Lördag 5 september
16.00 Konsert med Jönköpings Sinfonietta
i Värnamo kyrka. Aune.
Söndag 6 september
14:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Mässa med stora och små i S:t Johannes kyrka.
Lennartsson
10.30 Gemenskapsdag i S:t Johannes kyrka
11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Aune
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Aune
Tisdag 8 september
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Bibelstudium i Mariakyrkan
Onsdag 9 september
15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem
17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan
17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 10 september
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Lördag 12 september
19.00 Musikgudstjänst i Nydala klosterkyrka. Resare
Söndag 13 september
15:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare
11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Möller.
Anders Hallberg välkomnas. Maria forum vid kyrkkaffet.
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Resare
Tisdag 15 september
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan
Onsdag 16 september
14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 17 september
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Fredag 18 september-Lördag 19 september
Pastoratsläger på Tallnäs
Söndag 20 september
16:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. ”I dina vingars skugga”
(av Erik Tilling). Lennartsson
11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Aune
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson
18.00 Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune
Måndag 21 september
18.30 Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem
Tisdag 22 september
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Bibelstudium i Mariakyrkan
Onsdag 23 september
15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem
17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan
17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 24 september
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan
19.00 Önskepsalmsgudstjänst i S:t Johannes kyrka.
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Söndag 27 september
17:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare
11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller.
Fredrik Sjöblom avtackas
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Resare.
Efteråt brasmys och kvällsmat.
18.00 Avtackningskonsert med Fredrik Sjöblom
i Värnamo kyrka. Möller.
Tisdag 29 september
18. 00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan
Onsdag 7 oktober
15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem
17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan
17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 8 oktober
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Lördag 10 oktober
09.00 Ekumenisk barnkördag i S:t Johannes kyrka.
Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen
09.30 Mässa med stora o små i S:t Johannes kyrka. Resare
11.00 Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka.
Lennartsson. Möller
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg
17.30 Gemenskapkväll i Mariakyrkan
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. ”I dina vingars skugga”
(Erik Tilling). Resare. Efteråt höstbuffé.
Måndag 12 oktober
18.30 Samtal om tro och teologi
i Värnamo församlingshem
Tisdag 13 oktober
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan
Onsdag 30 september
14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 1 oktober
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Möller
11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Sunnliden
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Möller
Tisdag 6 oktober
18.00 Mässa i Mariakyrkan
19.00 Bibelstudium i Mariakyrkan
Onsdag 14 oktober
14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka
18.30 Mässa i Värnamo kyrka
Torsdag 15 oktober
08.30 Mässa och frukost i Mariakyrkan
12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan
19.30 Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka
Söndag 18 oktober
20:e söndagen efter trefaldighet
09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Lennartsson.
Öppet forum efter högmässan.
11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden
16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Aune
18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson
18.00 Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune
Eventuella ändringar kan förekomma.
Se hemsida och övrig annonsering.
Närradion
98,1 Mhz
Varje vardag
06.15, 07.15, 08.15
Morgonandakt.
Från Värnamo Kristna
Samarbetsråd (VKS).
Måndag 19.00
Bibeltimman
Inspelning av
Håkan Sunnliden,
bibelförklaring.
Tisdag 07.30
Helgen är här. Repris
från lördagen.
Onsdag 09.00-10.00
Högmässa från
Värnamo kyrka.
Repris från söndagen.
Fredag
06.30, 07.30, 08.30, 20.15
Berättelsen.
​Lördag 18.00-19.00
Helgen är här.
Söndag 17.00-18.00
Högmässa från
Värnamo kyrka.
15
Kollekter
11e söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkans internationella arbete
Nu har vi börjat med Swish!
Med Swish behövs inga kontonummer för att
skicka pengar. Skriv in mottagarens Swish-nummer i Swish-appen och klicka på Betala.
Allt du behöver göra är att ladda ner Swish-appen
till din mobil och fylla i dina uppgifter.
Snabbt och säkert!
Glömt kontanter till kollekten?
Inte varit i kyrkan men vill ändå ge kollekt?
Vill du ge en gåva till Svenska kyrkans
internationella arbete?
Inget problem om man har tillgång till
bankernas gemensamma
Swish-betalningstjänst.
12e söndagen efter trefaldighet
Hela människan
13e söndagen efter trefaldighet
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
14e söndagen efter trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen
15e söndagen efter trefaldighet
Göteborgs stadsmission
16e söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkans unga 50%
Sveriges kyrkosångsförbund 50%
17e söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkan i utlandet
Inom Värnamo pastorat
finns följande Swish-nummer:
Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet
Söndagens kollekt
i Värnamo församling
123 079 34 71
Tacksägelsedagen
Sveriges kyrkosångsförbund
Söndagens kollekt
i Nydala-Fryele församling
123 231 47 14
20e söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkan i utlandet
Gåva till
Svenska kyrkans internationella arbete
genom Värnamo pastorat
123 092 87 47
Församlingsexpeditionen
Mån-tis, tors-fre 08.00-16.00
Onsdagar 13.00-16.00 Lunch 12.00-13.00
Telefon: 0370-30 04 00
Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo
Vi svarar även på kyrkogårdsärenden.
Daglig tidebön i Värnamo kyrka
Måndag-lördag middagsbön 12.15
Måndag-lördag vesper 18.00
Vad är
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar?
Rådgivningsbyrån bildades 1991 och är en ideell
förening bestående av Caritas, Rädda Barnen,
Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska kyrkan och
Stockholms stift.
De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning
i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt
medborgarskap och allt övrigt som rör den
svenska utlänningslagstiftningen, asylprocessen
och internationella konventioner.
Byrån deltar i flyktingdebatten och är med och
skapar opinion för en rättssäker asylprocess!
Svenska kyrkans internationella arbete
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
16
De arrangerar också och deltar i kurser,
föreläsningar och seminarier om till exempel;
asyllagstiftning, familjeåterförening, internationella
konventioner och mänskliga rättigheter.
Nu startar...
Café i S:t Johannes kyrka
tisdag 1 september 14.00-16.00 (jämna veckor).
Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan
torsdag 24 september 12.05 (varje vecka).
Johanneskören
tisdag 25 augusti 18.00 (varje vecka).
Torsdagskören i Värnamo församlingshem
torsdag 27 augusti 14.00 (varje vecka).
Kyrkokören i Värnamo församlingshem
torsdag 27 augusti 18.30 (varje vecka).
Mariakören
torsdag 27 augusti 19.00 (varje vecka).
Andreaskretsen
träffas onsdag 26 augusti 15.00 hemma hos Gunnel.
Normalt sett är vi i Värnamo församlingshem (udda veckor).
Arbetskretsen i Mariakyrkan
onsdag 26 augusti 17.00 (udda veckor).
Ni fyndar! Vi hjälper.
Öppen förskola i S:t Johannes kyrka,
för barn 0-5 år med föräldrar,
måndag 24 augusti och torsdag 27 augusti
09.30-12.00 (varje vecka).
Diamanterna
barnkör 8-12 år, i S:t Johannes kyrka
måndag 24 augusti 17.00 (varje vecka).
Rubinerna
barnkör 5-7 år, i S:t Johannes kyrka
onsdag 26 augusti 17.00 (varje vecka).
Sjung och lek i Mariakyrkan
för barn 0-5 år med föräldrar, onsdag 26 augusti 14.00-15.30
(varje vecka).
Nydala-Fryele kyrkokör
torsdag 27 augusti 19.00 (varje vecka).
SECOND HAND
Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka
onsdag 26 augusti 17.00 (udda veckor).
Den 26 augusti träffas vi i Sonjas stuga,
avfärd från S:t Johannes kyrka 16.45.
Söndagsskola
i S:t Johannes kyrka och i Mariakyrkan
30 augusti (varje vecka).
After School
en typ av fritids för barn 8-12 år,
i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti
13.00-17.00 (varje vecka).
n
åe
r
V
Tisdagar 13.00-18.00
Torsdagar 13.00-18.00
Lördagar 10.00-14.00
Vi tar emot hela och rena föremål och kläder
under öppettiderna.
Café Hallongrottan serverar fika.
Vråens Centrum, Värnamo
Hallongrottans brödförsäljning
i Gårdsbutiken, Hornaryd
Torsdagar 13.00-18.00
Vi öppnar den 27 augusti igen.
Vi säljer även lite rättvisemärkta produkter.
Världsbutiken
på Storgatan 41
Tisdag-fredag 12.00-18.00
Lördag 10.00-13.00
Försäljning av fairtrade, ekologiskt, rättvist handlat och eget hantverk.
Allt från smycken och leksaker till godis och goda oljor.
Under Värnamodagarna finns vi också i Svenska kyrkans tält på stan.
Pelarsalen
i Värnamo församlingshem
Måndag - onsdag 10.00-15.00
Torsdag - fredag 10.00-12.00
17
Kryptan (’Den underjordiska kyrkan’)
Krypta kommer från grekiska för ”dold” eller ”gömd”. Som substantiv syftar begreppet på ett utrymme under marknivå
som är dolt eller svårtillgängligt. Under antiken kunde stora mäns gravar finnas i uthuggna utrymmen i klippor eller
stengrunder, därav ordets senare betydelse som gravplats, i regel förbunden med en större kyrka.
En annan av ordets födelseplatser var katakomberna, stora
underjordiska begravningsplatser eller städer där kristna
begravde sina döda längs gångarna i nischer eller kryptor.
Utrymmena var så stora att också mässor och gudstjänster
kunde hållas här under förföljelsetider.
Kryptan över alla kryptor får nog anses vara Petri grav under
Peterskyrkans högaltare. Aposteln Petrus, Roms förste biskop, ljöt martyrdöden troligen år 64 e.Kr, när kristna anklagades för Roms brand samma år. Enligt legenden skall han ha
korsfästs upp och ner på Neros hippodrom på Vatikan-kullen.
Kroppen kom sedan att begravas, enligt vissa berättelser
tillsammans med aposteln Paulus, som avrättades med svärd
enligt några kristna källor, vid kyrkan Tre Fontane längs Via
Ostiense. När Konstantin den store kom till makten i Rom
bestämde han att en stor kyrka skulle anläggas på den plats
som uppfattades vara Petri martyrium (jfr ovan), dit också
apostelns kvarlevor fördes.
Med Karl den store, frankerkungen (768-814) som av påven blev krönt till kejsare på juldagen 800, inleddes en ny
blomstring för kristendomen i Europa. Genom hans hovskola
i residensstaden Aquisgranum (nuvarande Aachen) spreds
ny kunskap till prästerskap och kloster i ett vidgande rike.
Nu introducerades också en sed från kyrkorna i öst. De spred
delar av avlidna helgons ben till andra kyrkors altare, då benen eller ägodelarna ansågs ha helig kraft.
Detta blev nu vanligt också i väst i takt med att helgon och
martyrers betydelse ökade i både liturgi och folkligt medvetande. I de stora domkyrkorna, ofta vigda till ett helgons minne, fanns inte sällan särskilda begravningsplatser och kapell
för avlidna helgon och kyrkofurstar och en särskild plats
under domkyrkans kor grävdes ut. Det blev kyrkans krypta. I
vårt land är Lunds domkyrkas krypta mest känd.
Stora kyrkans källare
- en okänd ”krypta” och svartbygge?
En mer okänd underjordisk lokal finner vi under Värnamo kyrkas norra korsarm, sakristia och kor. Denna lokal
har en betydligt mer prosaisk och mer nutida historia. På
1940/50-talet ville man förse kyrkan med en för dåtida
förhållanden modern uppvärmningsanläggning. För att
få plats för eldstad och stora oljecisterner grävdes ett
utrymme ut som också skulle kunna fungera som en större
sakristia och skrudkammare.
1979/80 planerade kyrkorådet tillsammans med arkitekterna Anders Berglund och Lars Redegard att göra om
skrudkammare och sakristia till ett församlingsutrymme
för kyrkkaffe, dopföljen, söndagsskola, möten och sammanträden. Den fyllde de första åren en funktion, men
blev sedermera allt mindre använd i takt med allt färre
barnaben i trappan och stigande antal stela ben utan hiss.
Ryktet säger för övrigt att fullständigt bygglov inte söktes
och gavs för omgörningen…
18
Kryptan i Nydala
Vi tänker kanske inte på att Värnamo är begåvat med kyrkorum
under markytan. Vårt äldsta underjordiska utrymme ligger, inte
helt oväntat, i Nydala klosterkyrka.
I södra kors-armen, i vars förlängning sakristian låg som anslöt
till kapitelsalen och prästmunkarnas del av klostret, finns en
krypta, idag belägen under orgelläktaren. Den har dock inte
tillkommit under klostrets tid, utan senare, under den stora
restaurering som inleddes 1688 under Hans Isaak Ridderhielm
och fullbordades 1704, då kyrkans torn också restes och liksom
kryptan bekostades av friherre Alexander Stromberg på Nydala
herrgård, som också gravlades där, liksom Ridderhielm den
äldre (Israel) och yngre (s.o.) samt godsägare Johann Gustaf
Linroth (d.1753).
Eftersom utrymmet är en ren begravningskrypta är den inte
tillgänglig för allmänheten.
Kryptan i Värnamo kyrka tjänar
bland annat som logi för herdar och
vise män under större delen av året.
Även Jesusbarnet vilar tryggt i
kryptan med gott om sällskap.
Också kyrkan på jorden rymmer många boningar: kryptan i våra
kyrkor är en underjordisk plats i större kyrkor där martyrer
eller kyrkans heliga män har sin sista viloplats. Den är en plats
för bön, andakt och tacksägelse. Vi minns dem som gick före och
offrade sina liv för Kristus och alla hans efterföljare.
Värnamos kyrkor har inga helgonkryptor, men väl en begravningskrypta och ett underjordiskt utrymme. De nu levande
pilgrimerna har sin jordiska rastplats därovanför.
Slut dig till deras skara!
Text och foto: Erik Wiberg
Källor:
En bok om Nydala kloster. Red. Egil Lönnberg. Jönköping 1943
Nydala kyrka: Kulturhistorisk karakterisering och inventering.
Jönköping: Länsmuséet 2004
Arkivarie Henrik Johansson, Jönköpings läns museum
(muntligt och mailväxling)
http://signum.se/petrus-grav-och-deckarhistorien-om-hans-reliker/
Vaktm Ulf Gustafsson
19
Prostens trädgård
I år var våren sen och sommaren lät vänta på sig.
Detta var bra för då hann vi i Pelarsalen komma igång
med odling i trädgården.
I början på maj träffades Sten, Linnea och Christer från pelarsalen i prostens trädgård. De funderade, kände in sig i miljön,
gjorde en liten skiss och planerade inköpen.
Ganska så snart var de igång med att bygga odlingsbingarna.
Virket till dessa är skänkta av Jönssons trä i Rydaholm. Vi sänder ett särskilt TACK! till dom.
När odlingsbingarna var klara kom kyrkogårdspersonal med
jord och fyllde i, därefter var det bara att börja plantera och så.
Utmed kaplanbostaden växer tomater, gurka, solrosor och
andra vackra blommor.
Här odlas både ätbart och blommor som vi hoppas församlingen kommer att kunna ta del av.
Efter många veckors regn kom solen och odlingsbingarna kunde målas röda. Drazen och Emmanuel fick detta uppdrag.
I trädgården händer det saker hela tiden, det skapas och växer.
Gör gärna ett besök. Kanske har du något som du kan bidra
med, odlingstips, växter, skapandekraft…
Text och foto: Anna Bertilsson
Kaplansbostaden
Det sägs att ett av de äldsta husen i Värnamo är den så kallade Kaplansbostaden i
prostgården.
Någon gång i historien lär det bebotts
av kyrkoherdens hjälppräst med familj.
Det sägs att huset är äldre än platsen det
ligger på och att det under 16-1700 talet
flyttades dit där det nu ligger. Huset har
använts som tjänstebostad, tvättstuga och
20
förråd. För något år sedan renoverades
huset utvändigt, men insidan är ganska
bedrövlig.
Dessvärre kostar det mycket att få huset i
stånd och innan vi vet vad vi skall ha det
till få det stå som det står. Läget är underbart. Det finns en dröm om att få liv i huset igen genom att öppna ett sommarcafé
eller liknade med uteservering i den träd-
gård som Pelarsalsprojektet nu arbetar
med under namnet ”prostens trädgård”.
Vi får se hur det går.
Kanske skulle du vilja vara med och renovera och stå i? Eller du kanske känner någon med ruskigt mycket pengar som vill
bidra. Herrens vägar äro outgrundliga…
Text: Pär-Magnus Möller
21
Anslagstavlan
Värnamodagarna
18-23 augusti.
Svenska kyrkan finns som vanligt
med under Värnamodagarna.
Besök vårt tält
Mitt i centrum!
Onsdag klockan 13.00 - 22.00
Torsdag – Fredag – Lördag klockan 10.00 - 22.00
Vi erbjuder en oas mitt i vimlet!
Välkommen att titta in, drick kaffe och ta del av det som
finns i vårt tält!
Världsbutiken presenterar och säljer rättvisemärkta varor
och det finns en rättvis tipsrunda.
Hallongrottan säljer ekologiskt bröd.
För de små barnen har vi en liten lekhörna.
PROGRAM:
TORSDAG och FREDAG
Klockan 10.00 – 12.00
”Sång och lek i tältet”.
Öppen förskoleverksamhet för föräldrar och barn 0-5 år.
FREDAG
Värnamo kyrka
Klockan 21.00
Upplevelsekonsert
Gå på en spännande konsert som bygger på musik från olika
genrer. Ett annorlunda möte i de levande ljusens sken.
Medverkar gör Värnamo Vocalis som i år består av Elin och
Andreas Boozon, Eva och Jakob Törefors, Berit Åhlander
Nilsson samt Fredrik Sjöblom.
ONSDAG – TORSDAG – FREDAG – LÖRDAG
Klockan 22.00 och framåt
Öppet tält med café. Svenska kyrkan och Street Church.
SÖNDAG
Klockan 10.00
Ekumenisk gudstjänst i stora tältet på Bruno Mathssons
plats.
Brassband. Kyrkkaffe. Bänkar finns på plats, medtag fällstol
om så önskas.
Kristen djupmeditation
Torsdagen den 27 augusti 19.30 i Värnamo kyrka kommer
vi att ha en genomgång av den kristna djupmeditationens
rötter i kyrkan samt en förklaring av hur vi gör och varför
vi gör som vi gör när vi mediterar.
Torsdag 3 september 19.30 är du välkommen på kristen
djupmeditation i Värnamo kyrka. Om det är första gången
är det bra om du kommer redan klockan 19.00.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders
Hallberg 0370-30 04 37
22
Med reservation för ändringar.
Gå gärna in på hemsidan för mer information:
www.varnamopastorat.se
Eller kontakta församlingsexpeditionen:
0370-30 04 00
Koinonia
Du kanske undrar vad en koinonia är?
Ordet betyder gemenskap och hushåll
- och det handlar om hur man kan leva
det kristna vardagslivet i en tydligare gemenskap.
Välkomna på en informationsträff fredagen den 28 augusti
klockan 18.00 i Värnamo församlingshem.
Det blir ett föredrag och frågestund samt fika.
Ingen anmälan - välkommen.
Pär-Magnus Möller 0370-30 04 01
Samtal och tro & teologi
Du är inbjuden till öppna kvällar med samtal om tro och
Teologi. Du kommer de kvällar du går och varje kväll är
fristående.
Efter en inledning av dagens ämne samtalar vi om ämnet
och det som berör oss. Pär-Magnus Möller leder
måndagskvällen som börjar klockan 18.30 och slutar
senast 20.30. Inget fika och inga krav på varken tro eller
kunskap. Vilja räcker långt!
31 augusti, 21 september, 12 oktober, 16 november
och den 14 december.
Temat de första gångerna är olika sätt att se på Jesus
– därefter sätter vi tema tillsammans.
Öppet Hus
i S:t Johannes kyrka
onsdagar 14.00-16.00
2 september
Sång och musik med en trio ur ”Gospel Stompers”!
16 september
En musikalisk eftermiddag med Ove Danås
och Lennart Liljeqvist.
30 september
Sjung av hjärtat, sjung! En stund med sång
och musik av Manstätten från Ekenässjön
14 oktober
Vår nye präst Erling Resare med sång
och musik av Helena Othin.
Utrustad och Delaktig!
Kurs 4 torsdagar i september, 3, 10, 17 o 24
klockan 18.30 i Värnamo församlingshem
Kursen hjälper oss att hitta våra gåvor och vår längtan och
ge möjlighet att komma i uppdrag.
Kursledare: Kerstin Berggren, diakon 0370-30 04 06
Gemenskapsdag
i S:t Johannes kyrka
söndag 6 september
09.30 Mässa med stora och små,
därefter grillar vi korv, leker och umgås.
Sackeusgruppen
Vi träffas den 9 september klockan 18.00
i Värnamo församlingshem.
Samtal om
TRO och LIV
I höst kommer jag att ha en samtalsgrupp där vi vid
6 tillfällen får möjlighet att delar tankar, ämnen och
erfarenheter som rör och berör oss – sådant som rör
tro och tvivel, glädje och sorg, ont och gott, död och liv mm.
Första träffen är torsdagen den 10 september kl 19 i
församlingshemmet. Därefter träffas vi ytterligare fem
torsdagskvällar under hösten.
Antalet platser i gruppen är begränsat till max 10 personer,
anmälan görs till mig enligt uppgifter nedan.
Intresserad? Frågor? Hör gärna av dig!
Bella Aune
Epost: [email protected]
Tel: 0370-300 421
SMS: 070-384 46 49
Välkommen!
Kura skymning
i Fryele församlingshem
Söndag 27 september
Vi börjar med högmässa i Fryele kyrka 18.00.
Därefter samlas vi i Fryele församlingshem
för brasmys och kvällsmat.
Ing-Mari Åkerhag och Anna-Karin Danielsson
medverkar med sång.
Ekumenisk barnkördag
i S:t Johannes kyrka 10 oktober.
För mer information;
kontakta Cecilia Sjöblom 0700-25 04 44
Höstbuffé i Fryele församlingshem.
Söndag 11 oktober
Vi börjar med högmässa i Fryele kyrka 18.00
där musiker och sångare framför mässan
I dina vingars skugga av Erik Tilling.
Därefter samlas vi i Fryele församlingshem
för en gemensam måltid.
Öppet forum
i S:t Johannes kyrka
söndag 18 oktober
09.30 Högmässa
Därefter samlas vi för ett öppet forum.
Gemensamt funderar vi hur vi kan utveckla
vårt arbete i S:t Johannes kyrka.
Vi bjuder på förstärkt fika!
Afternoon tea
21 oktober klockan 18.30 i Mariakyrkan.
Alphakurs
Den 5 november startar en ny Alphagrupp.
Under tolv torsdagskvällar träffas vi och går igenom
grunderna för vad kristen tro egentligen är
– på ett vuxet sätt. Inga krav på kunskap eller tro
– bara nyfikenhet.
Vi träffas torsdagar klockan 18.30 – 20.30.
Vi inleder med en soppkvällsmat fortsätter med ett
föredrag och avslutar med samtal om dagens tema.
I kursen igår också en övernattning på en kursgård.
Kostnad 500 kronor.
Anmälan senast den 27 oktober
till församlingsexpeditionen 0370-30 04 00
Nu
börjar äventyret!
Du är välkommen!
I början på september startar vi upp
konfirmandgrupperna.
Som konfirmand får du lära känna nya kompisar
och diskutera spännande saker som
meningen med livet, Gud, Bibeln, Jesus och kyrkan.
Anmälan till församlingsexpeditionen via
mail: [email protected]
telefon: 0370-30 04 00
brev: Svenska kyrkan, Box 624, 331 26 Värnamo
Kolla gärna på hemsidan för mer information!
www.varnamopastorat.se
23
”Grattis – Ni har fått ekarna nr 43 och 44”
Vi fick ett mail från Pilgrimscentrum i Vadstena, med en fråga om vi kunde bidra med mark till två ekar. Två ekar som
tillsammans med ca 70 till är tänkta att bilda en allé mellan
Uppsala och Lund.
Nu är de båda ekarna planterade. Den ena utanför Värnamo
kyrka och den andra vid Nydala klosterkyrka.
Läs gärna mer om detta på www.ekovandringen.se
” Hej.
Under sommaren och hösten kommer vi att göra
en ekumenisk pilgrimsvandring, Ekovandringen, som starta
r i Uppsala
den 12 juli och så småningom kommer fram i Paris
sista dagarna i november.
Huvudarrangörer är Svenska Kyrkan och Diakonia
inom ramen för det nationella projektet Act Now for Clima
te Justice.
Vandringen kommer att komma fram till Er den
21(Nydala)
och 22 (Värnamo) augusti
Vi är glada att vandringen fått möjlighet att besök
a och stanna i Er församling på vägen söderut.
Namnet Ekovandringen – har naturligtvis sin grund
i ekologi
och ekonomi och nästan i ekumenik. Dessutom
är eko ett
gott ord som uppmuntrar till eftertanke.
Vi önskar att vår vandring skall ge bestående avtryc
k i både
enskilda människor, i församlingar och samhällen.
Vi tänker
oss ett grönt avtryck som kan spridas och växa.
För att konkretisera detta har vi en ambition att längs pilgrim
svägen
plantera ekar.
Ordet Ek är en del av ordet Eko. Eken är ett träd
som står för
långsamhet och de blir pilgrimsmarkeringar som
blir större
och större för varje år och en påminnelse om eko-lö
ften och
ansvar. En fin bild av ekologi och växande.
Vi vill därför erbjuda Er en ek, som kan vara en geme
nsam
symbol för oss alla längs vägen.
Lars Cederlöw
Pilgrimspräst och Föreståndare på Pilgrimscentrum”
Det kom 9 ekar till kyrkogårdsförvaltningen i Värnamo. 2 av dem
skulle planteras i pastoratet och de andra 7 skulle vidare till
andra närliggande destinationer.
Fotografier tagna av Per-Olof Mörck
24
En av ekarna planterades utanför Värnamo
kyrka. Nu är den en av runt 70 ekar som
bildar en allé mellan Uppsala och Lund.
Dan Svensson från kyrkogårdsförvaltningen
ger eken vatten innan hålet fylls igen.
Den andra av de två ekarna som Värnamo
pastorat fick, planterades utanför Nydala
klosterkyrka.
Claes Johannesson och Dan Svensson
hjälptes åt med planteringen.
”När nu utmaningen är så stor,
vad hjälper det då med de små stegen?
Om världens beslutsfattare tvekar,
vad spelar det då för roll om jag själv går in
för återvinning och tar tåget i stället för bilen?
Förmågan att tänka stort och radikalt behövs
– men också de små enskilda stegen.
Klimatfrågans omfattning får inte
skapa missmod och handlingsförlamning.
Även den längsta resa börjar med ett första steg.”
”Ett biskopsbrev om klimatet” (2014)
Program för ekovandringen
etapp Nydala-Värnamo 22 augusti 8:30 Dagsvandrare samlas vid ekoflaggan i Nydala
8:45 Morgonbön 9:00 Vandring: 45 minuter gång, 15 minuter vila,
vartannat pass i tystnad.
Mitt på dagen mässa och medhavd lunch.
16:00-17:00 Beräknad framkomst i Värnamo 20.30 Kvällsbön med vattenceremoni
25
Rektorn, läroverkselev och prosten
Tre levandshistorier i 1850-talets Värnamo
När jag besöker mina anhörigas kyrkogård eller vandrar på någon annan historisk plats, kan jag inte låta bli att fundera på ”vad för slags levnadshistorier eller levnadsöden kan berättas om dessa personer”.
Ofta är det så här att, när jag kommer in på en kyrkogård
känner jag nästan på en gång att ”här vilar friden”. Den stress
som jag möjligen känt före jag kommit in innanför murarna,
dämpar sig betydligt. Blicken börjar söka sig till naturen runt
om, till nyklippta häckar, planterade blommor och till andra
besökare. Man hör vinden susa i träden på annat sätt än tidigare och fåglarnas kvitter blir tydligare.
Jag har en gång hört mig berättas att, om man föreställer
sig ett stort bibliotek med en massa böcker. Varje bokrygg
finns ett namn på och inuti boken står berättelsen om personens hela levnadshistoria eller levnadsöde. Lika är det med
gravstenarna, varje namn som är inristat där har en alldeles
egen levnadshistoria.
Nu ska ni få veta lite mer om tre Värnamobor som levde här
under 1850-talet. En rektor, en läroverkselev och en prost.
Dessa gravstenar finns idag på Värnamo södra kyrkogård,
som ligger mellan sporthallen och f.d. Tingshuset.
Den där lugna och fridsamma känslan börjar infinna sig men
också min nyfikenhet, när jag ser alla dessa namn på gravstenarna. Jag ser gravstenar med kortare eller längre årtal som
personen levt. Då tänker jag ”hur har deras levnadshistoria
sett ut, hade de ett gott liv eller var det bara slit och elände
och hann de ens att tänka på livets stora svåra frågor ”?
Text: Marie-Louise Rapp
Rektorn
På den första gravstenen står Axel A:n Rydbeck. Född 1853
den 8 maj och död 1938 den 6 juni. Texten under årtalen
lyder:
”Jag alltför lätt och ofta gjorde,
just hvad jag ingalunda borde,
men däremot rätt ofta det,
jag borde gjort jag underlät”.
Rydbeck började en gång som rektor på Värnamo Folkhögskola. Denna startade han upp och han fick kämpa med
ekonomin för att få pengarna att räcka. Han fick bidrag från
staten, frivilliga av dem anställda och han tog även pengar ur
sin egen ficka. Med dessa gemensamma medel lyckades han
med att låta folkhögskolan leva kvar, och som ju finns kvar
här, än i våra dagar.
Förutom att Axel A:n Rydbeck var rektor på folkhögskolan så
var han även redaktör för Värnamo-Posten. När han publicerade sina artiklar här så brukade han kalla sig för Rk.
Han var även bankkamrer, fabrikör, och stadens 1:e brandchef. Han grundade även Värnamo Hembygdsförening. Hans
insatts här var att vara en inspiratör och vårda olika fornminnen. Det gamla, det vördade och älskade han.
Foto: Lina Dufva
26
Denna man torde vara en ganska känd Värnamoprofil med
tanke på alla de yrken han arbetade i. Under hela sin levnad
ända upp till ålderns höst var han känd för att ha ett mycket
ungdomligt sätt, ibland nästan lite bohemisk i sin läggning.
Rk var också en hembygdens sångare både i ord och ton.
Den välkända ”Se hur Laga-ån glittrar bland alar” på melodin: Röd lyser stugan……har Rk själv skrivit. En fin hyllning
till staden Värnamo, Lagan och Småland.
Läroverkseleven
En annan sten längre bort vid ytterkanten av den södra och
västra muren står Ragnar A.P.M. Sjöbecks gravsten. Han
föddes 1852 den 22 november och dog 1868 den 22 maj. Än
idag berättas det om den tragiska olyckan då Ragnar omkom, endast 16 år gammal.
Han och hans skolkamrater från läroverket var ute på en utflykt till Taberg. Som pojkar är i den här åldern var han nyfiken och han kom allt för nära kanten på stupet. Vilket ledde
till att han halkade och föll utför stupet. I fallet fick han tag
på en späd björkplanta, men plantan var för klen och drogs
upp med rötterna och fallet fortsatte sedan nedåt.
Foto: Lina Dufva
När Ragnar återfanns på marken vid stupets fot höll han
fortfarande krampaktigt kring den lilla björkplantan, trots
att han redan var död. Det berättas att det rådde en stor
förstämning bland skolkamraterna, lärare och i hela bygden
när olyckan senare blev känd.
Den lilla björkplantan som Ragnar hade med sig fallet togs
med hem från Taberg. Denna planterades bakom Ragnars
gravsten. Den ursprungliga björken har ersatts av en ny
björk.
Prosten
Den tredje gravstenen står vid södra och västra ingången. En
sten som är gjord i röd granit och ett kors gjort i järn.
Här vilar prosten och kyrkoherden Abraham Lundholm,
född 1808 och han dog1870. Doktor Abraham Lundholm var
född i Ving som ligger i Västergötland. Under hans tid här i
Värnamo uppfördes en ny prästgård. Här levde han ensam
och ogift. Prästgården var inte fullt färdig den dagen som en
eldsvåda uppstod.
Det var en sommardag år 1869. Prästen hade gått ned till
sjön för att bada. Hans hushållerska stod just och stekte
fläsk till middagen. Då fick hon sig berättat att en ko nyss
hade kalvat. Hon sprang då genast ut för att ta hand om kon
och lämnade huset utan tillsyn.
Adjunkten slängde ut de löpande kyrkböckerna före sig, ut
genom fönstret i vindsvåningen. Kyrkböckerna hamnade i
prostens trädgård. Detta var nu den enda vägen att ta sig
ut för adjunkten för att komma i säkerhet. Han firade sig
själv ner till trädgården, i säkerhet, från sitt fönster. Repet,
om man nu kan kalla det så, var adjunktens lakan som han
knutit ihop. Alla de äldre kyrkböckerna brann upp, och hela
prästgården blev till aska.
En ny prästgård byggdes upp i all hast och prosten Lundholm flyttade in. Det skulle dock inte dröja allt för länge
innan prosten själv dog han, oktober 1870.
Foto: Lina Dufva
Ingen mer fanns i huset förutom adjunkt Forssander. Han
satt på sin vindskammare och läste. Plötsligt fick han höra
höga rop om att ’elden är lös’. Fläskflottet i stekpannan hade
antänts, blivit till eldslågor och sedan spridit sig med lätthet
till hyvelspån och trävirket i köket. Trappan som gick till
andra våningen var redan övertänd.
27
När hösten kommer,
…. … …. …. …..;
därför söker han
vid skördetiden
förgäves efter frukt.
Ordspråksboken 20:4 (1917)
VAR
AUSTRALIEN I
BÖRJAN
AV 1800TALET
KNOGAR
DRÖJDE
ANTAGONIST
LÖVTRÄD
MELLAN
KATRINEHOLM OCH
NYKÖPING
MEST
VACKRA
DEL AV
BEN
VÄXER
PÅ FEL
STÄLLE
DE SAMMANFOGAR
MEN GER
INTE VINST
EFTERSOM
LAND
FASTA
VARA
UPPRÄTT
DE KAN BLI
RIKTIGT
GAMLA
HÅLLA
FÖREDRAG
DEL AV BEN
POÄNGEN
COGNAC
LAND
MYCKET
LÅNG TID
JUMBO
PROVOCERA
KÄKAR
ÄTA
LJUDLIGT
UNDERSÖKS
HAR KORT
MAN
HAR KLOR
BILD I
KYRKA
TIDPUNKT
LAND
FINNS
I KÖK
DRYCK
SJUKDOM
SPREJA
EMILS
MAMMA
HÖGSTÄMD
DIKT
LITEN
VIKARE
KARTBOK
I FORDON
SKULD
SVINDEL
SLÖA
ÄTER
KORP
FULLGJORT
UTFÖRSÄLJNINGEN
VÄRKA
OCH RUSA
HYTT & BEHANDLING
ICKE
OMORALISK
STRÖM
OCH SÅ
VIDARE
TILLTALAS
HÖGTIDLIGT
UNDERHÅLLITS
EJ FASTLÄNNING
DRYCK
BEREDA
JORDEN
BRITTISK
GREVE
SEMIT
ELLER
HÄST
TYCKA
GJORT I
ORDNING
POPGRUPP
ELLER FISKKONSERVFÖRETAG
MISSTÄNKA
TVÅNGSMÄSSIGT
BETEENDE
TILLGJORDA
KALCIUM
MEDICAL
DOCTOR
SPORTKLUBB
GÖR MAN
PÅ SJÖN
GÅNG OCH
STÄLLE
ÖVERGÅNGAR
STAT
1918-2006
BÖRJAR
SKALA
DE HÅLLER
NOG PÅ
FÄRJESTAD

LÖST
ELLER AVLIVNING
TAKTLÖS
Korsordskonstruktion: Lars-Göran Ståhl Bild 1:George W Ackerman Bild 2: Ralf Roletscheck
Vi är glada att få presentera ännu ett korsord från korsordsmakare Lars-Göran Ståhl.
Versen som bildas i de gula fälten kommer från Ordspråksboken 20:4.
Vilka fem ord är det vi söker?
Skicka in ditt svar senast 10 september till:
e-post: [email protected]
Vykort: Svenska kyrkan, Box 624, 331 26 Värnamo
Lösningen i förra korsordet var ”Prisa Herren allt som växer på marken”
och det är en strof ur De tre männens lovsång som finns med i tillägget
till Daniels bok om den brinnande ugnen B:53.
Vi har dragit tre vinnare som får varsitt presentkort i Världsbutiken på posten.
Grattis Gun Nilsson, Bertil Sarenstam och Sigurd Fasth!
28
RIKTNING
GREJEN
BARNBÖRDSHUS
BILA
TOPPAR ELLER
KNÄN OCH VRISTER
FÅGEL
SKOLÄMNE
ELLER
ELLER
FINSK STAD SVÅRIGHET
FAT ELLER
SMÄRTA
BEGÄRA
SÄTTA I
SAMBAND
MED
INFINITIVMÄRKE
EMILS
SYSTER
KVAL
GRUND
ELLER
TOG NER
HAR
ZLATAN
SPELAT I
ANNORLUNDA
PRODUKTION
EN TYP AV
SYSKON
VÄG ÖVER
HINDER
FEMTIO
I ROM
MUSKELKRAMP