Carlssons_katalog_2015_screenres

Carlsson
Bokförlag
2015
ETT ÅR AV BÖCKER
Thorbjörn Andersson m.fl.
Förstasidan på den här årskatalogen pryds av en färgstormande målning av den tyske konstnären Emil
Nolde (1867-1956). En av förlagets konstböcker handlar om detta magiska expressionistiska skapande av
en målare som fortfarande är kontroversiell. Han förbjöds under andra världskriget att måla av nazismstyret, trots hans egna klara sympatier för mycket av regimens idévärld. Sålunda var Nolde både olämplig
och opportun på många sätt, men hans konst epokgörande. I denne märklige artist speglas mycket av
1900-talets paradoxala historia, politiskt och kulturellt. Många av trådarna löper in i nutiden lika väl som
man kan följa dem bakåt i historien.
Som alltid finns oväntade samband mellan de böcker vi valt att ge ut på Carlsson Bokförlag. Här
finns resor, politik, kulturhistoria, mat, konst, dryck, litteratur, historia, psykologi, vetenskap, filosofi
och mycket annat. Sammantaget tecknar alla dessa boktitlar en intrikat bild av tillståndet i vår tillvaro.
Dessa innehållsrika volymer vidgar vår horisont. Allt är resultat av många författares forskande, tänkande och skrivande, av redaktörers redigerande, av formgivares idérika lösningar, av tryckares handlag
vid pressen, av säljares outtröttliga optimism, bokhandlares engagemang – för att slutligen hamna i
läsarens händer. För övrigt handlar en av de nya böckerna om bokhandel, bibliotek och antikvariat,
”Bokbärare”. Också den är värd att ta sig an som läsare, lika informativ som unik.
Södra Ängby
God läsning!
Trygve Carlsson
Bokförläggare
Modernism, arkitektur, landskap
En praktvolym om Södra Ängby, Europas största
område med enfamiljshus i funkisstil, byggt i slutet
av 1930-talet i Bromma. I dag klassat som ett riks­
intresse. Nytagna foton av arkitekturfotograferna Åke
E:son Lindman och Carl Johan Rönn lyfter fram det
unika och sammanhållna i miljö och arkitektur.
Södra Ängbys villastad är inspirerad av Le Corbusier, Mies van der Rohe och Bauhausskolan, men har
fått en mjukare och egen tolkning i ett mellansvenskt
mosaiklandskap – något som kan karakteriseras som
funktionalismen.
Medverkande i denna rikt illustrerade bok är en
rad ledande arkitekter och planerare, de flesta med
olika personliga bindningar till detta svenska kulturarv.
Omslag och grafisk form Ola Österling
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt Stort format 220 s.
ISBN 978 91 7331 709 2
Bertil Albrektson
Newton och bibeln
Jesper Andreasson, Thomas Johansson
Essäer om bibeltexter, tolkningsfrågor
och översättningsproblem
Fitnessrevolutionen
Kropp, hälsa och gymkulturens
globalisering
Boken behandlar bibeltexter ur vitt skilda perspektiv.
Med sedvanliga vetenskapliga metoder undersöker
författaren bibliska texter. En stor del av boken ägnas
åt frågor kring översättning av bibeln från ett språk
till ett annat. Albrektson tar upp en rad svårigheter
som bibelöversättare har att brottas med.
Även andra ämnen av allmänt intresse tas upp.
Titelessän ”Newton och bibeln” presenterar en
mindre känd sida av den store naturvetenskapsmannen: hans insatser som bibelforskare. Här finns också
essäer om synen på döden i Gamla testamentet, om
de tio budordens ursprungliga innebörd, och åtskilligt annat. I Albrektson finner den nyfikne och vetgirige en lyhörd och bildad ciceron, han ingick bl.a.
som sakkunnig i Bibelkommissionen 1975–2000.
Den var från början en källarkultur. Men gymkulturen har breddats och utvecklats till en global mångmiljardindustri. Gymindustrin har i mycket övertagit
den traditionella idrottsrörelsens verksamheter som
hälsofrämjare och producent av kroppsliga ideal.
Den här boken beskriver framväxten och konsekvenserna av gymkulturen, vad den står för och
vilket förhållande människor har till hälsa, identitet,
kropp och kön. Många exempel från olika håll i
världen, intervjuer med aktiva, forskning och studier
analyseras och refereras.
Omslag Simon Molin
Hft. Ill. Ca 185 s. ISBN 978 91 7331 710 8
Omslagsbild Bertil Albrektson
Dansk bindning 336 s. ISBN 978 91 7331 683 5
Anders Almingefeldt, John Lagerstedt
Två psykologer talar ut
Om KBT, psykoanalys
och andra roliga saker
Den ene framhåller psykoanalys som metod, den
andre är övertygad KBT-förespråkare. Det här är två
psykologers försök att bringa klarhet i likheter och
skillnader mellan två olika psykologiska traditioner,
med alla dess förtjänster och nackdelar. Almingefeldt
och Lagerstedt har mejlat synpunkter och frågor
mellan sig, med ambitionen att texten inte ska
vara alltför tillrättalagd, utan i stället efterlikna ett
verkligt samspråk. Varje kapitel inleds med en fråga
från den ena psykologen till den andra. Inledning
av psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus
Johansson.
Omslag Stine Regild
Dansk bindning 323 s. ISBN 978 91 7331 684 2
Gunnar Arnborg
Stigar och vägskäl
kultur i närmiljö
Denna memoar handlar mindre om författaren själv
än om andra människor, sederna, arbetet, det sociala
livet. Språk, skola, slitsamt arbete, religiositet/gudsfruktan, hantverk och hemslöjd, hästar, kor, hundar
– läsaren blickar ner i en värld som fanns och som
det fortfarande finns spår av. I det lilla speglas det
stora och det unika blir till något allmänt.
Omslag Amanda Elsa Larsson/Anna Lundmark
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt 317 s. ISBN 978 91 7331 685 9
Ulf Beijbom
Mobergs utvandrarbygd
och Amerikas Småland
En bok om den store författaren och hans
relation till den hembygd han delade med
sina utvandrare på bägge sidor Atlanten.
Om Småland. Om Kristina och Karl-Oskars invandrarbygd kring sjön Ki-Chi-Saga,
chippewaindianernas land som blev ”Minne­
sotas Småland”. Ulf Beijbom är en av våra
främsta kännare av svensk utvandrarhistoria
och svenskar i Amerika.
Boken är rikt illustrerad med foton av
Sune Ekstrand.
Omslag Bo Herlin
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt 320 s.
ISBN 978 91 7331 713 9
Gösta Arvidsson, text
Lars Melander, bild
Vi ses på Stopet!
En berättelse om
Tennstopets historia
Spioner och agenter, journalister, konstnärer, poeter och ölälskare. Den klassiska krogen Tennstopet i Stockholm har varit, och är fortfarande, samlingspunkt för en intressant mix av människor. Stopet bjuder på klassiska rätter, men även specialiteter som ungkråka och bäver.
I boken berättas både krogens, ägarnas, gästernas och en god del av Stockholms historia och kulturhistoria.
Liksom många goda historier och anekdoter.
Konstnären Lars Melander illustrerar med sina mustiga teckningar, skisser och målningar. Därtill kommer
äldre fotografier.
Omslag och grafisk form Petter Antonisen
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt Stort format 240 s.
ISBN 978 91 7331 711 5
Eva Avner, Gunilla Granath,
Björn Hassel­gren, Bo Herlin,
Elisabeth Lundqvist, red.
Att slakta en guldkalv
Visioner för ett hållbart samhälle
Hur kan mänskligheten oförhindrat fortsätta
att förbruka de resurser som förstör förutsättningarna för liv på denna jord? Hur kan man i
stället verka för en förändring av detta?
Bokens grundton är positiv och skribenterna
bjuder på inspirerande och handlingsinriktade
förslag i 26 fristående kapitel. Här bjuds visioner som får läsaren att dra efter andan. Bidragen tar upp problemen ur skogens, kretsloppets, arbetets, psykologins, filosofins, kulturens
och utbildningens perspektiv m.m. – alltså ett
helhetsgrepp.
Medverkande skribenter: Kajsa Borgnäs,
Karin Frejarö, Anton Grenholm, Simon Grenholm, Sebastian Kirppo, Jonas Mosskin, Stina
Oscarson, Roland Paulsen, Gunnar Rundgren,
Birger Schlaug, Johan Ehrenberg, Johannes
Söderqvist, Folke Tersman, Stefan de Vylder
m.fl.
Omslag och grafisk form Bo Herlin
Dansk bindning 288 s. ISBN 978 91 7331 712 2
Göran Bergengren, text
Gebbe Björkman, bild
Korp
Korpen är den största kråkfågeln, myternas främsta fågel. Här ges ett ”porträtt” av
denna den klokaste av fåglar. Dess olika
beteenden, skilda flygsätt och rika språk
med upp till 34 olika läten. Här berättas om
korpens oerhörda observans och kontroll
över allt som sker i landskapet med en blick
som registrerar allt i detalj från höga höjder. Korpen har avsatt avtryck i språket, i
historien, i myterna, i namnen, i ordspråken
och i litteraturen.
Mästaren på naturbilder, Gebbe Björkman, har illustrerat boken med fantastiska,
korpsvarta bilder.
Omslag Johannes Molin
Inb. Rikt ill. Ca 220 s. ISBN 978 91 7331 714 6
Bo Bergström
Sören Björklund
Effektiv visuell
kommunikation
Ivan Lönnberg
Konstnären som stupade
i första världskriget
Om nyheter, reklam
och profilering
i vår visuella kultur
Ivan Lönnberg hann inte fylla 27. Han föll för en
tysk kula 1918, ett halvår före första världskrigets slut.
Han hade då kämpat som frivillig i franska Främlingslegionen i nästan fyra år.
Men vad hade han i kriget att göra? Han var en
lovande idrottsman och deltog i OS 1912, sedan en
än mer lovande modernist och ingick i en stor krets
av unga artister i Paris. Han verkade nära storheter
som Modigliani och Picasso och Siri Derkert stod
honom nära.
Han var ett ”oäkta barn” men skandalen tystades
ner. Långt senare avslöjades vem som var hans biologiske far och att Ivan som konstnär, medvetet eller
omedvetet, gått i sin berömda pappas fotspår.
9:e reviderade upplagan, en klassiker
översatt till ett flertal språk
Finns det en övergripande bok om att
kommunicera visuellt? Om tänket bakom,
om budskap, om medier? Hur vi påverkas?
Men också om bilder, former, färger …
och texter? Och om kreativitet? Om samspelet text–bild? Om nyheter, reklam …
om dramaturgi … finns den? Ja, den finns.
I Effektiv visuell kommunikation får du
insikt i:
Hur du formar och formulerar ett
budskap i nyheter och reklam, hur du
planerar strategiskt, hur du når fram
och berör läsare och tittare, hur du får
bärkraftiga idéer, hur du väljer passande
typografi, hur du finner rätt fotografi eller
filmsekvens, hur du utnyttjar bildretorikens möjligheter, hur du skapar grafisk
form som attraherar, hur du får text och
bild att samspela lockande, hur du visuellt
profilerar ett företag, hur du skapar ett
helhetsuttryck med hjälp av färg, form,
ljud, text och bild.
Stefan Björklund
Det redbara samtalet
Locke och Popper
mot Heidegger
1600-talsfilosofen John Locke menade att
individernas okränkbara rättigheter kan
förenas med de maktbefogenheter som
fordras i ett samhälle. Men där måste
”det redbara samtalet” ha en central roll.
I ”redbarheten” ingår respekt för motparten i den politiska diskussionen och
här har vi mycket att lära av John Locke,
liksom av Erasmus Roterdamus, verksam
under första hälften av 1500-talet. Björklund avslutar sin bok med en svidande
vidräkning med den på nytt uppmärksammade filosofen Martin Heidegger.
Omslag Ellinor Ölander
Inb. 228 s. ISBN 978 91 7331 686 6
Omslag Ellinor Ölander
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt 275 s. ISBN 978 91 7331 702 3
Kajsa Brundin
Rum utan tid
Omslag och grafisk form Mario Sierra / Bo Bergström
Danskt band Rikt ill. i färg 320 s. ISBN 978 91 7331 703 0
En psykoanalytisk betraktelse över
tidsföreställningar i en tid utan tid
Tiden rör sig obevekligt framåt i sin egen takt, oberoende av vår egen tidsrytm. Eller går den kanske i
cirklar som för oss från ingenting tillbaks till samma
plats? Existerar den utan oss eller har vi uppfunnit
den? Den här boken handlar om omedvetna och
medvetna tidsföreställningar. Ett av bokens kapitel
tar upp det författaren kallar kultursjukdomar, t.ex.
utbrändhetsupplevelsen. En omtumlande bok som
ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt
att tänka på tiden.
Omslagsbild Jerry Grönberg
Omslag Simon Molin
Inb. 302 s. ISBN 978 91 7331 687 3
Fikret Çeşmeli
Brinnande snö och torrt regn
Hemma i två kulturer
Förord Dogge Doggelito
Musik-cd ingår Fikret Çeşmeli
kommer som tonåring till Sverige
1975 från en liten by i Turkiet. Flytten är lång. Allt
främmande. Men han är aktiv, nyfiken och orädd.
Mot faderns uttryckliga vilja söker han sig till musiker, skådespelare och konstnärer. Han lär sig traktera
instrument, skriva musik och spela teater. Gifter sig
i protest, mycket ung. I dag är han etablerad och
efterfrågad och medlem i det mångnationella bandet
”Svenskarna”. Med värme och glimten i ögat skriver
han om sin uppväxt och om sin inte alltid enkla väg
till en erkänd plats i den svenska musik- och teatervärlden.
Omslag Stine Regild
Inb. Ill. i färg och svartvitt 220 s. ISBN 978 91 7331 715 3
Barbro Eberan
Crister Enander
Brunt arv
Dagar vid Donau
Skuldfrågan efter Tysklands
återförening 1990
Författare nära Europas hjärta
I den ungerska litteraturen finns åtskilliga betydande
författarskap att upptäcka för en svensk publik.
­Crister Enander låter oss här få möta några av dessa
stora, centraleuropeiska författare. Vi möter bl.a.
Gyula Krúdy, Sándor Márai, Imre Kertész och Péter
Nádas. Dessutom uppträder det vittrande monumentet ­Thomas Mann, Elias Canetti som vägrade
att dö, häcklaren Karl Kraus och den grinige Rainer
Maria Rilke. Arthur Koestler och Stefan Zweig tillmäts också stor betydelse, även för vår tid.
Det handlar om konsten att leva, om valet
mellan
att vara trogen sig själv och att ge efter, att
svika, och om vår gemensamma, europeiska blodiga
historia i kontrast till personliga öden, om att lyckas
och misslyckas.
Detta är den fjärde och sista, fristående volymen i
Eberans storartade serie om Tyskland, nazismen,
judeutrotningen m.m., ”Tysk-europeisk historia i
nazismens skugga”. I den nya boken koncentrerar
hon sig på tiden efter Murens fall och den tyska återföreningen. DDR blev förloraren, dess medborgare
fick anpassa sig till Västtyskland. Hon tar likaså upp
de olika generationernas inställning till framtiden,
liksom Hitlerbilden och nynazismen i det återförenade landet.
Omslag Ellinor Ölander
Inb. Ill. 237 s. ISBN 978 91 7331 688 0
Magnus Edner
Omslagsbild Lotta Nylander
Omslag Simon Molin
Inb. Ill. 359 s. ISBN 978 91 7331 717 7
Sjukvården behöver vård
Läkaren och forskaren Magnus Edner har grundliga
erfarenheter av vården – såväl yrkesmässigt som
privat. Han konstaterar att svensk sjukvård stadigt
försämrats under de senaste 20 åren. Patienter dör
p.g.a. platsbrist. Arbetsmiljön för de anställda pressas
och blir sämre.
Hur kan sjukvården bli bättre, och en lockande
arbetsplats? Författaren granskar situationen i fyra
utvalda typfall – Stockholms läns landsting samt
Erstas och Sophiahemmets verksamheter – och
efterlyser en kunskapsstyrd vård i stället för helt
pengastyrd.
Mats Ergon
Att använda ord för konstverk
Att använda ord för konstverk består av ihopsamlade
bordteckningar, gjorda av Konstnärsklubbens flitiga
medlemmar genom åren. 1886 beslutades att lägga
papper på borden för medlemmarna att teckna och
anteckna på. Teckningarna och texterna består av
tongivande konstkritikers, museichefers, författares
och konstnärers beskrivningar av upplevelser och
konstsyn.
Omslag Simon Molin
Dansk bindning Ca 112 s. ISBN 978 91 7331 716 0
Omslag och grafisk form Mats Ergon
Dansk bindning Rikt ill. 319 s. ISBN 978 91 7331 634 7
Olle Edström
Duke Ellington
Och jazz i Sverige
Duke Ellington är en legend vid pianot, storbandsledare, kompositör m.m. Många ledande svenska
musiker och artister har samarbetat med honom,
mest känt i Sverige är kanske samarbetet mellan
Ellington och Alice Babs med framträdanden både i
Sverige och USA.
Professorn i musikvetenskap Olle Edström fångar
i boken hela Ellingtons skiftande musikaliska bana,
med särskilt fokus på Sverige. Detta blir samtidigt
en jazzens historia med födelse, uppgång, kulmen,
begynnande nedgång. Det blir en bred, musikhistorisk framställning med stöd i recensioner, själva
musiken, reportage, radioprogram etc.
Här finns
även musikhistoriska utblickar till samhället i övrigt.
Omslagsfoto Leif-Erik Nygårds
Omslag Simon Molin
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt Ca 400 s.
ISBN 978 91 7331 708 5
Christer Ericsson, Björn Horgby,
Shunji Ishihara
Förord Lars Vargö
Faderliga företagare
i Sverige och Japan
Om patriarker och patriarkalism – om företagare
eller företagsledningar, som med faderliga metoder
sökte knyta de anställda till sig och företagen under
det sena 1800-talet och en stor del av 1900-talet.
Författarna avhandlar relationen mellan företagsledning och anställda ur olika aspekter. Hur förändrades
relationerna fram till 1970- och 1980-talen? Här bryts
de olika perspektiven under tid och mellan de två
länderna Sverige och Japan. Här framgår också den
roll som staten spelat.
Omslag Petter Antonisen
Inb. Ill. Ca 450 s. ISBN 978 91 7331 705 4
Bengt Erik Eriksson, Camilla Smedberg,
Peter Ullgren, red.
Bokbärare
Biblioteket, bokhandeln, antikvariatet
En viktig bok om det nya landskap som böcker
förmedlas i, hur bokförmedlingen förändrats under
de senaste årtiondena och hur framtiden kan komma
att gestaltas. Genom besök i svenska bibliotek,
antikvariat och boklådor belyses den varierande
verksamhet och det engagemang som finns i viktiga
delar av dagens bokförmedling. Men här finns också
hotbilder i skuggan av det nya mediesamhället. Här
kommer verksamma bokbärare till tals och flera
konkreta och i många fall nyskapande verksamheter
beskrivs.
Göran Gynne
Bildredaktör Jacob Forsell
Bilden av
Evert Taube
Omslag och grafisk form Johannes Molin
Inb. Ca 300 s. ISBN 978 91 7331 718 4
En fotobok
Jan Fredriksson
Folkhemmets sociala ingenjörer
Erfarenheter av att vara
kommunpolitiker
Varför väljer man att engagera sig i kommunpolitiken? Hur är det att vara kommunpolitiker? Och hur
har det varit?
Kommunpolitikerns roll skiljer sig beroende på
var, när och hur den tar plats, men gemensamt för
alla är att de drivs av ett starkt samhälleligt engagemang.
Här kommer kommunpolitikerna själva till
tals. Det blir ett mångsidigt och varmt porträtt av
det kommunpolitiska uppdraget, som även får en
ordentlig historisk och sociologisk bakgrund.
Omslag Anna Nolgren
Hft. 163 s. ISBN 978 91 7331 719 1
Thomas Gustafsson
Den blödande tjuren
Krisens Spanien 40 år efter Franco
Från att enbart ha en svår ekonomisk kris 2008 gick
Spanien in i en historisk, institutionell, politisk,
territoriell och social kris. Spanienkännaren Thomas
Gustafsson har under de sju år krisen pågått följt
och rapporterat om utvecklingen. I denna bok har
hans mest angelägna analyser och krönikor samlats.
Tillsammans ger de en unik skildring av hur det
gamla Spanien faller samman för att ersättas av ett
nytt Spanien, 40 år efter Franco.
Omslagsbild Thomas Gustafsson
Omslag Ellinor Ölander
Dansk bindning 110 s. ISBN 978 91 7331 706 1
Ibland kallas Evert Taube för linslus, vilket kanske är lite elakt, men faktum är att han mycket gärna lät sig
fotograferas. Han poserade glatt och hjälpte gärna till med regin. Han tackade aldrig nej om någon ville ta en
bild. Därför finns en stor mängd bilder av honom i alla tänkbara situationer – i familjealbum, i fotografernas
arkiv, på bildbyråerna, på Taubearkivet etc.
I den här boken finns de klassiska bilderna, men även många hitintills okända och ej tidigare publicerade.
De flesta är tagna av den välkände fotografen och Taube-kännaren Jacob Forsell. I det rika bild­urvalet möter
familjebilder, estradbilder, porträtt, resefotografier etc.
Omslagsbild Jacob Forsell
Omslag och grafisk form Rolf Bergström
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt Stort format 192 s.
ISBN 978 91 7331 720 7
Charles Emil Hagdahl
(1809–1897)
Kok-konsten
som vetenskap
och konst
Kok-konsten är den svenska matbibeln framför andra, utgiven första
gången 1879 med ca 3 000 recept,
men även fylld av essäer, betraktelser, kulturhistoria, bordsskick, seder
samt ett stort antal illustrationer.
Kok-konsten är 1800-talets stora verk
och Hagdahl dess ikon. Den andra
upplagan kom 1891 med moderna
måttangivelser och sedan dess har
det kommit många upplagor, en del
förkortade.
Charles Emil Hagdahl (1809–
1897) var läkare, utredare, lantbrukare och mycket annat, under att
halvt sekel.
En drygt 1 000-sidig volym
med hundratals illustrationer.
60 sidor nya, inledande texter av
Håkan Jönsson, Gunnar Lindqvist
och Stefan Hammenbeck. Boken
utges i samarbete med Hagdahls­
akademien.
Omslag Johannes Molin
Inb. Ill. Ca 1 000 s. ISBN 978 91 7331 721 4
Linus Hagström & Pia Moberg, red.
Japan nu
Strömningar och perspektiv
2:a utökade upplagan
Japan nu skärskådar det moderna japanska samhället.
Det är en aktuell bok och har följt upp utvecklingen
politiskt och ekonomiskt efter första utgåvans utgivning
2012. Ett helt nytt kapitel har tillkommit, om den stora
kärnkraftsolyckan 2011: ”I svallvågorna av Fukushima:
Kommer Japan att våga satsa på kärnkraft igen?” Boken
i övrigt har också aktualiserats genomgående.
Skribenterna är samtliga forskare och experter på
Japan ur olika vinklar. Det nyskrivna kapitlet svarar
Carl Cassegård och Marie Söderberg för.
Omslag Petter Antonisen
Dansk bindning Ill. 231 s. ISBN 978 91 7331 736 8
Anders Hedin
Frescati
Människorna, husen
och allt som hände
Förord Per Wästberg
Robert Hermansson, text
Stig Fyring, bild
Christina Heldner,
Torsten Rönnerstrand
Krisernas Grekland
i politik och litteratur
Frescati-området är en utpost i vår huvudstad, den
allra nordligaste delen av norra Djurgården. Här
finns funkissamhället Ekhagen, liksom Bergianska
trädgården, Stora Lappkärrsberget och Vetenskapsstaden med en mängd spännande och häpnadsväckande historier. Här fanns också de många villor som
bokstavligen gått upp i rök: Torphagen, Montebello,
Åminne …
Följ med på en tidsresa till böndernas, grosshandlarnas och kungarnas Frescati!
Arvet från Sokrates, Zorba
och Lambrakis
Grafisk form Anders Hedin, Johan Hedin
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt Stort format. Ca 360 s.
ISBN 978 91 7331 690 3
Omslag Simon Molin
Inb. Ill. Ca 300 s. ISBN 978 91 7331 722 1
Greklands ekonomiska situation är välbekant för varje europé efter de senaste årens gigantiska miljardlån. Men
landet är också Västerlandets civilisationshistoriska och demokratiska ursprung. Och ett uppskattat semestermål.
Här skildras landets politiska historia alltifrån mellankrigstidens diktatur. Den höger- och extremkonservativa tråden analyseras liksom de nazistinriktade grupperingarnas samarbete med Nazityskland, hur de politiska
trådarna löpte vidare till militärjuntans maktövertagande och diktatur 1967–1974. Här finns återblickar till
Sokrates och Platon och till de stora författarna, poeterna, musikerna – Zorba, Theodorakis, liksom till framträdande svenska författare som skrivit om Grekland. En kunnig bok med stor bredd.
I gott sällskap
Mattias Hessérus
Om irländsk whiskey
& märkliga människor
Den långsamme resenären på Irland
Rätten till privatlivet
och moralen bakom omoralen
i svensk press
De långsamma resenärerna har tillbringat en tid i
Dublin i sällskap med döda författare, arkebuserade
frihetshjältar, starka kvinnor, vällagrad whiskey och
aptitlig skummande öl. De har rest över den irländska landsbygden och besökt kända platser, glömda
ställen, och inte minst destillerier i Kilbeggan, Tullmore, Cork, Riverside och bryggerier i Dublin. De
trakteras med mustiga grytor, vitlöksdoftande ostron,
saftiga stekar, förnämlig öl och enastående whiskey.
Och stiftar bekantskap med poeter och frihetshjältar,
helgon och munkar.
Den livsbejakande färden genom tid och rum
illustreras med den nyligen avlidne konstnären Stig
Fyrings underbara akvareller och teckningar men
också av författarens illustrationer.
Föreställningen om en privat sfär växte sig
stark under åren 1920–1980; samhället förändrades successivt från ett samhälle präglat
av Gemeinschaft-ideologi till ett präglat av
Gesellschaft-ideologi.
Boken behandlar hur och varför föreställningen om en fredad privatsfär förändras under
1900-talet i Sverige och vilka effekter det får på
framför allt ­pressens förhållande till den enskilde
individen. Hur har pressen motiverat och försvarat intrång i privat­sfären?
Omslagsbild Stig Fyring
Omslag Stina Kylhammar
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt 354 s. ISBN 978 91 7331 723 8
Omslagsbild Axel Fridell
Omslag Petter Antonisen
Inb. Ill. Ca 300 s. ISBN 978 91 7331 724 5
Stig Holmqvist
Barheidas barn
Filmaren Stig Holmqvist har tillsammans med den
nu avlidna hustrun, socialantropologen Aud Talle, i
45 år följt det lilla folket barabaigernas liv i Tanzania.
Barabaigernas livsvillkor har förändrats drastiskt. Här
fångar Holmqvist dagens situation, han blandar då
och nu, personligt och allmänt, mikro- och makronivå. Här finns smärta och glädje, kvinnomakt och
manlig tradition, politik och ”utveckling”.
Förord av Ulf Hannerz.
Per Jerkeman, red.
Ingenjörer berättar
Omslagsbild Stig Holmqvist
Omslag Johannes Molin
Inb. 247 s. ISBN 978 91 7331 691 0
”… huru vi då kokade
cellulosa och gjorde papper
därav”
Petter Inedahl
Hemsökt
100 sanna spökhistorier från
Stockholmstrakten
Det är en sak att inte tro på spöken, en helt annan
att möta dem. Bland tekniska framsteg och innovationer frodas det oförklarliga som aldrig förr. Här
stiftar vi bekantskap med över hundra hemsökta platser: slott, kyrkor och herrgårdar, lägenheter, villor,
sommarstugor … Historierna kommer från dem som
själva varit med, ur intervjuer, glömda arkivanteckningar och hembygdsskrifter. Är de sanna? De som
upplevt dem är övertygade om det, de som hört dem
är rädda för det.
Omslag och grafisk form Simon Molin
Inb. Ill. i färg 330 s. ISBN 978 91 7331 692 7
Ulla Jeppsson
Bönder och herrar på Gotland
Om gårdar, människor och jordbruk
i Follingbo pastorat
Skogs-, trämasse- och pappersindustrin
har länge varit viktig för Sverige. I början
var det ingenjörer som gick i bräschen och
förvandlade teorier och experiment till
verklighet. Det växte upp bruk lite varstans och bönder blev arbetare.
Många av entreprenörerna var tekniska
snillen och nydanare, andra tålmodiga och
slitstarka. Några fick ordnar och utmärkelser, andra hamnade i akademier. Alla
var de ingenjörer och här berättar de själva
om hur det började.
Omslag Ellinor Ölander
Inb. Ill. Ca 250 s. ISBN 978 91 7331 682 8
Stig Johansson,
text och bild
Ha en bra dag
– det är hela grejen,
liksom
Nya sticklingar
Redan under vendel- och vikingatid var Gotland
en självständig bonderepublik. Men man var också
handelsmän med internationella kontakter och resor.
Det lade grunden till en högtstående kultur, som
många silver- och guldskatter vittnar om. Ön har
dock haft många hårda tider med krig, dansk ockupation och danskt styre i 300 år. Ryssarna har också
härjat ön.
Här står bönderna i fokus. I synnerhet studeras
socknarna Follingbo och Akebäck genom seklerna.
Hur levde folket på större gårdar och mindre enheter? Hur klarades försörjningen? Vilken roll spelade
krigen alltifrån tidig tid fram till första och andra
världskrigen?
”Ingen är omtyckt av alla –
inte ens Gud.”
”Ålder ger inte
visdom – i bästa fall får du färdtjänst.” ”Jag vill inte vara som
andra – de är ju som jag.”
Här återkommer författaren
med ett hundratal nya ”sticklingar”. Som en av landets
främsta aforistiker serverar
poeten och författaren Stig
Johansson visdom i koncentrat – alltid i kombination med
ett egenhändigt uttrycksfullt
tecknat ansikte.
Omslag Anna Nolgren
Inb. Rikt ill. i färg och svartvitt Ca 400 s.
ISBN 978 91 7331 725 2
Omslag och grafisk form
Simon Molin
Inb. Rikt ill. Ca 192 s.
ISBN 978 91 7331 726 9
Lennart Karlström
Tomas Tranströmer
En bibliografi
Tomas Tranströmer är en av de få svenska författare
som tillhör världslitteraturen, något som bekräftas
av att han år 2011 tilldelades Nobelpriset i litteratur,
med Svenska Akademiens motivering ”för att han i
förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till
det verkliga”. Denna tredje del av hans bibliografi
omfattar åren 2000 t.o.m. 2013. Därmed är boken
inte bara ett standardverk för forskare, utan även en
mycket intressant textsamling för alla Tranströmer­
läsare och andra litteraturintresserade.
Omslagsfoto Paula Tranströmer
Omslag Ellinor Ölander
Inb. Ill. i färg och svartvitt Stort format 920 s.
ISBN 978 91 7331 693 4
Hugo Lagercrantz
Hjärnbrus
Om utvecklingen av den nyfikna
hjärnan och medvetandet
Peter Johnsson
Ny uppdaterad upplaga
Ukraina i historien
Hur uppstår hjärnan och vårt medvetande? Vad händer i hjärnan när man lyssnar till musik, ser konst,
dagdrömmer eller för en inre monolog? I Hjärnbrus
diskuteras utvecklingen av hjärnan och medvetandet
från ett biologiskt, idéhistoriskt och humanistiskt
perspektiv. Hugo Lagercrantz har en stor del av sitt
liv ägnat sig åt att vårda för tidigt födda barn och i
samband med detta reflekterat över när egentligen
det mänskliga livet uppstår. Han skriver om barn och
språkinlärning, musik och barn, fostran av barn, om
barn och tv. Han diskuterar själens uppkomst och
vad det är som gör oss till människor.
Från äldsta tid till 2015
Ukrainarna har i århundraden levt i Rysslands skugga och därför har deras historia förblivit okänd för de
flesta européer, inklusive svenskarna. Denna bok ger den svenska läsaren en unik chans att fylla denna stora
kunskapslucka. Det är det första, svenskspråkiga, historiografiska verk som riktar sig till en bred publik och
beskriver Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014. Den är ett måste för alla svenskar som vill förstå orsakerna till den nutida konflikten och vill
veta mer om Ukraina än det som kommer fram i nyhetsflödet.
Omslag och grafisk form Jolanta Johnsson
Inb. Ill. 443 s. ISBN 978 91 7331 679 8
Omslag Adina Pierrou
Inb. Ill. 149 s. ISBN 978 91 7331 707 8
Anders Källgård
Nära Nauru
Daniel Larsson
Varför vi behöver öar
Kolera
Den lilla söderhavsön Nauru kallades länge
Pleasant Island, den behagliga ön. 1907
upptäckte tyskar och engelsmän att det
fanns fosfat från fågelspillning i överflöd
på ön och behovet av gödsel var stort runt
om i världen. Fosfatet exploaterades och
under några decennier efter självständigheten 1968 tillhörde Nauru världens allra
rikaste nationer. Pengar strömmade in.
Öborna slog världsrekord i fetma, diabetes och slöseri. Nu är naturresursen slut,
landskapet förstört och alla pengarna borta.
Nauru räknas som en av världens fattigaste
nationer, och ön är varken behaglig eller
vacker längre. Nauru har blivit världens
minst besökta land. Boken är rikt illustrerad med ca 90 färgbilder, kartor m.m. av
konstnären Johnny G R Ahlborg.
Samhället, idéerna
och katastrofen 1834
Omslag Anders Källgård / Stina Kylhammar
Inb. Ill. i färg och svartvitt 320 s.
ISBN 978 91 7331 727 6
I slutet av juli 1834 drabbades timmermannen Anders
Ryberg i Göteborg av magsmärtor. Han blev snabbt
sämre med kramper, diarréer och kräkningar. Hans
familj insjuknade omgående, alla dog. Koleran hade
kommit.
Kolerabakterien, vibrio cholerae, är någon tiondels
millimeter stor, men kan döda en människa på några
få timmar. Bakterien hade funnits under tusentals år
i Gangesdeltat i Indien när den sommaren 1834 för
första gången kom på besök i Sverige. Mer än 12 600
personer dog under juli–november 1834.
Författaren berättar om koleraepidemin 1834 och
förklarar smittans vägar. Han undersöker sociala,
ekonomiska och politiska förhållanden utöver sjuklighet och dödsfall, liksom de medicinska idéer som
var rådande.
Omslag Anders Wepsäläinen
Inb. Ill. 240 s. ISBN 978 91 7331 728 3
Carina Lidström
Berättare på resa
Svenska resenärers reseberättelser
1667–1829
Berättare på resa ger en fascinerande, bred översikt
över främst 1700-talets reseböcker med lärda personer som Carl von Linné, Claes Brorsson Rålamb,
Johan Bilberg, Olof Rudbeck d.y., Anders Sparrman,
Carl August Ehrensvärd bland andra. De färdas både
inrikes och utomlands, från längst i norr i Sverige
och Finland, till Italien, ja också till Asien och andra
kontinenter. De är flitiga resenärer, ibland utsända
av kung, regering, riksdag, akademier eller också av
egna drivkrafter. Berättare på resa är ett pionjär­arbete,
en idéhistorisk kavalkad i den bildade resenärens
sällskap.
Göran Nilzén
Adolf Galland
Legendarisk jaktpilot
Galland var den mest kända och kanske skickligaste tyska jaktpiloten under
andra världskriget. Beundrad av såväl
män som kvinnor, avundad av kolleger.
Charmig och målmedveten. Han var
en av mycket få officerare som vågade
sätta sig upp mot chefen för Luftwaffe,
riksmarskalken Hermann Göring. Han
flög det revolutionerande jet-jaktplanet
Messer­schmitt Me 262 och var lojal
mot Nazityskland in i det sista, men
undslapp Nürnbergrättegångarna.
Omslag Stina Kylhammar
Inb. Rikt ill. 646 s. ISBN 978 91 7331 694 1
Jens Lindberg
Orsak: Våldtäkt
Omslag Petter Antonisen
Inb. Ill. 230 s. ISBN 978 91 7331 595 8
Om våldtagna män i medicinsk praktik
En mindre grupp som börjat uppmärksammas i
debatten är våldtagna män. I boken utgår författaren
från sjukvårdens möten med män som utsatts för
våldtäkt. Hur handskas man med dessa frågor, hur
bemöts offren och vilka är dessa män? Detta är en
av de första vetenskapliga studierna i bokform som
ägnats ämnet.
Omslag Stina Kylhammar
Hft. Ca 250 s. ISBN 978 91 7331 729 0
Gudrun Nyberg
Peter Lundevall
Staden mellan rummen
Stockholms stadsbyggnad
i brytningstid
Varje stad har sin historia, Stockholm har sin som
inte liknar någon annans, sin befolkning, sin topografi, sitt klimat, sin arkitektur, sin struktur, sin
relation mellan centrum och periferi. Nu står vi inför
ett vägskäl, en brytningstid med rekordhög befolkningstillväxt, med byggande och stora förändringar.
Peter Lundevall blottlägger här de mekanismer
som format stadens utveckling. Här avhandlas stadens tillväxt, stadens mellanrum, hållbarhet, täthet,
grönska, stadsbyggnadskonflikter, resor, stadssilhuett
etc. Allt rör Stockholms anatomi – vad som bygger
upp staden, hur den växer och vad som förändrar
den.
Omslag Johannes Molin
Hft. Ca 200 s. ISBN 978 91 7331 730 6
Systrar till
lärda män
En framstående läkare, en
världsberömd upptäcktsresande,
en professor i naturalhistoria.
De var alla ”lyckade” söner
i 1700-talsfamiljer. De hade
också systrar – hur gick det för
dem? Här skildras dessa kvinnors liv med hjälp av skärvor av
information från kyrkböcker,
bouppteckningar, domböcker,
protokoll, brev, minnesanteckningar, vetenskapliga publikationer, publicerade predikningar, pamfletter och tidens
tidningsnotiser. Syskonens liv
och öden blev väldigt olika.
Omslag Stina Kylhammar
Inb. Ill. 347 s. ISBN 978 91 7331 696 5
Magdalena Ribbing m.fl.
Till bords med
Tore Wretman
om en hovtraktör
och måltidens kultur
Gastronomisk kalender 2016
Bengt Nyström, red.
Keramik & porslin i Sverige
genom 7 000 år
Från trattbägare till fri keramik
Keramikens historia, en bok utan tidigare motsvarighet. Den täcker tiden från tidig neolitikum till modern tid
och omfattar alla former av keramik med hemvist i Sverige (även Finland, Stralsund i äldre tider). Kulturhistoriskt och gränsöverskridande, med alla föremålstyper, tillverkning, teknik, användning etc. Estetik och praktik
fram till dagens keramiska konst. Från ”allmogekeramik” till kinesiskt porslin, kakel och kakelugnar, tekniskt
porslin, byggkeramik. Här presenteras också konstnärliga fria skapare och fabrikerna.
Kapitlen har skrivits av Sveriges ledande experter på resp. område och är illustrerad med ett tusental bilder
i färg och svartvitt. En storartad bok.
Omslag Petter Antonisen. Grafisk form Bengt Nyström
Inb. Rikt ill. med ca 1100 illustrationer i färg Stort format
Ca 400 s. ISBN 978 91 7331 731 3
Det här har ni aldrig läst förut! En mängd
ny, rolig och lärorik information om Tore
Wretman, som föddes för hundra år sedan,
hovleverantör av husmanskost till kungar
och folket! Hur det gick till, hur han själv
såg på sitt värv berättar hans vänner, forskare och kännare i ett tjugotal artiklar. Ewa
Wretman, Örjan Klein, Gunnar Forssell
och Fredrik Eriksson berättar wretmanska
minnen. Carl Jan Granqvist beskriver Tore
Wretmans utbildningsådra. Tomas Lidman,
Martin Ingvar och Stephan Rössner lagar
mat ur Tores kokböcker. Krogimperiebyggaren i Tore Wretmans anda, PG Nilsson,
berättar hemligheter liksom efterträdaren
på hovtraktörtronen Stefano Catenacci.
Kung Carl XVI Gustaf ger sin syn på kunglig måltidskultur. Detta är Gastronomiska
Akademiens årsbok 2016 och det är det
femtiosjätte året i följd som den utkommer.
Omslagsbild Tore Wretman. Foto Björn Lindberg
Omslag Stina Kylhammar
Inb. 192 s. ISBN 978 91 7331 733 7
Maaike van Rijn, Jessica Sjöholm Skrubbe m.fl.
Nell Walden och Der Sturm
Der Sturm var gemensamt namn för ett
Berlinbaserat galleri
och en konsttidskrift
i 1900-talets början
och är i dag ett välkänt
namn i den internationella konsthistorien.
Grundaren var Herwarth Walden, men
vid hans sida stod en
sällan nämnd svensk
kvinna, konstnären Nell
Walden. Hon spelade
en viktig roll, inte minst
som konstsamlare.
Hennes egen konst
tog sig tidigt uttryck i
form av helt abstrakta,
expressiva målningar
och lekfulla collage,
men hon kom också att
formge miljöer, möbler, smycken, glas och
keramik.
Martin Ragnar
Grisens historia
Så mycket mer än fläsk
Grisen är intelligentare än hund och katt, den lever som vild och som nyttodjur. Den har följt människan
genom historien och är en stor kött-/fläskleverantör. I boken stiftar vi bekantskap med grisen ur alla upptänkliga aspekter: de olika raserna, korsningar och återgången till någon typ av svensk, specifik urgris – Linderödssvinet, som anpassats till nordeuropeiska förhållanden. Grisens kulturhistoria blir också människans historia.
Med insikt, sympati och utblick berättar författaren allt som är värt att veta om grisen – vanor, flockliv, intelligens och lidande.
Boken är rikt illustrerad med fotografier
m.m. i färg och svartvitt.
Omslagsbild Gebbe Björkman
Omslag Johannes Molin
Inb. Ca 300 s. ISBN 978 91 7331 732 0
Omslag och grafisk form Johannes Molin
Inb. Rikt ill. i färg Stort format 250 s. ISBN 978 91 7331 697 2
Angela Rundquist
Anders Steinvall
Fritz von Dardel
Det nya London
Fritz von Dardel (1817–1901) hade många sidor: han
var konstnär/resenär/kulturpersonlighet/militär m.m.
Han var också en enastående skildrare av människor,
miljö och tidsepok. Läsaren får följa honom genom
arbete i Paris och på resor runt om i Europa. Här lär
vi känna honom som människa och konstnär, som
konstadministratör och preses i Konstakademien,
som nära vän till Karl XV, i familjeliv och ålderdom.
Ingen forskare har tidigare gjort en lika grundlig
och omfattande genomgång om von Dardels liv och
gärning, och inte heller med samma kompetens som
Angela Rundquist.
Frontlinjer
Grafisk form Johannes Molin
Inb. Rikt ill. Stort format Ca 500 s.
ISBN 978 91 7331 698 9
London är den ultimata globala staden, men är på väg att bli
alltför framgångsrik för sitt eget bästa. Klyftorna växer. Steinvalls skildring av London börjar där guideböckerna slutar. Han
besöker de nya finanskvarteren och miljardärernas ruckel, han
skildrar arbetarstadsdelen East Ends förvandling, förklarar den
kaffedrivna kreativiteten med hjälp av flat white hos IT-entreprenörerna och förklarar begreppet gentrifiering, som myntades just i London redan på 60-talet. En kvalificerad reportagebok om den omgjorda staden med världens dyraste bostäder.
Omslag och grafisk form Johannes Molin
Dansk bindning Ill. 375 s. ISBN 978 91 7331 709 6
Per Rydén
Nerskrivning
En mycket annorlunda självbiografi/memoar. Under
ett långt yrkesliv har litteraturprofessorn och presshistorikern Per Rydén handskats med det tryckta
ordet. Det är också texterna, orden, böckerna,
tidningarna, läsningen, undervisningen, forskarna,
studenterna som spelar huvudrollen i framställningen. Författaren redogör för sin levnadsgång och
bildningsgång, men berättar främst om händelser;
särskilt i olika arbetsmiljöer i den akademiska världen.
Omslag Johannes Molin
Inb. Ill. 679 s. ISBN 978 91 7331 699 6
Karin Sidén m.fl.
Emil Nolde –
Färgstormar
Emil Nolde (1867–1956) är en av
1900-talets stora tyska konstnärer.
Impressionist och radikal målare.
Konservativ och nationalistisk
medborgare. En färgens djärva
mästare, han fångades av havet,
kustlandskapet och skyarna, regnet
och solen över vattnet. Han var den
målare som hade flest konstverk
med på nazisternas anti-utställning
för olämpliga hantverk, ”Entartete
Kunst 1937”. Nolde har åter börjat
uppmärksammas och var föremål
för Waldemarsuddes sommarutställning 2015.
De medverkande skribenterna
är alla ledande ­Nolde-­kännare och
huvudredaktör för boken är Karin
Sidén, museichef vid Prins Eugens
Waldemarsudde.
Omslag och grafisk form Johannes Molin
Inb. Rikt ill. i färg Stort format 176 s.
ISBN 978 91 7331 7009
Håkan Strömberg
Lons ögon
En sällsam katts kulturhistoria
Lon är Europas största kattdjur. Många känner till
den men få har sett den i det vilda. Dess undflyende
väsen märks även i kulturhistorien. Spåren efter lon
är vagare än efter varg, björn och räv. Ändå finns den
där, i poesi och lagtexter, i folktron, barnlitteraturen
och statliga utredningar. Den tilldelas egenskaper och
roller, både fantasieggande och skrämmande. Och
ständigt återkommer frågan om dess värde: Gör den
sig bäst som levande eller som död?
Omslag Ellinor Ölander/Stina Kylhammar
Inb. Ill. i färg och svartvitt 240 s. ISBN 978 91 7331 188 5
Mall Stålhammar
Att översätta är nödvändigt
Vad är egentligen översättning – och vad översätts?
Hur skiljer sig översättning från tolkning? Hur blir
man översättare? Hur översätter man bruksanvisningar? Romaner? Operalibretton? Filmer? EU-texter? Dessa är några av de frågor som presenteras
och diskuteras i Att översätta är nödvändigt. Boken
vänder sig på ett lättillgängligt sätt till alla som ur
olika perspektiv är intresserade av översättning:
aktiva översättare, blivande översättare och, inte
minst, den stora allmänhet som dagligen kommer i
kontakt med resultatet av översättares arbete.
Omslag Stine Regild
Inb. 160 s. ISBN 978 91 7331 734 4
Johan Werkmäster
Lärkorna i l’Aquila
Abruzzo, Italiens hjärta
Abruzzo ligger i mellersta Italien i höjd med Rom
men med ansiktet vänt mot Adriatiska havet. Här
befinner man sig i Apenninernas högsta och vildaste
trakter, med ont om människor men ganska gott om
björn och varg.
Werkmäster berättar personligt om möten med
människor, historia, natur, kultur, religion, mat, vin
och mycket annat. Han berättar t.ex. om när påven
Johannes Paulus II ibland smet från Vatikanen för
att inkognito susa nedför Abruzzos skidbackar och
om när Heliga Birgitta eventuellt snodde en relik i en
kyrka i kuststaden Ortona.
Omslag Ellinor Ölander
Inb. 303 s. ISBN 978 91 7331 673 6
Margareta Östman
Systrarna Ulrichs dagböcker
1830–1855
Från Stockholms slott, djurgården
och landsorten 1830–1855
Systrarna Ulrich, Lotten (1806–1887) och Edla (1816–
1897) var av god om än inte direkt förmögen familj
som bodde på själva Slottet i Stockholm. Fadern var
bl.a. handelssekreterare hos Karl XIV Johan.
I dagböckerna redogör systrarna för sitt dagliga liv,
sitt umgänge, teater- och konsertbesök, böcker som
de läser liksom vad som händer släkt och vänner.
Här stiger man in som läsare i en både privat och
offentlig sfär med en omedelbarhet som ingen historiebok kan förmedla.
Omslag Anna Nolgren
Inb. Ill. i färg och svartvitt Ca 300 s.
ISBN 978 91 7331 735 1
Carlsson Bokförlag
Stora Nygatan 31, Box 2112, 103 13 Stockholm
Tfn 08-545 254 80, www.carlssonbokforlag.se
Vi som arbetar på förlaget
Kontaktperson
Trygve Carlsson, förläggare
Eva Sjöström, redaktör
Ellinor Ölander, redaktör
Simon Molin, administratör/redaktör
Anna Nolgren, marknadsföring & PR
Stina Kylhammar, administratör/redaktör
Anna Nolgren, marknadsföring & PR
Tfn 08-545 254 82
E-post
[email protected],
[email protected]
Representeras i bokhandeln av Isakson & Parsons . Tfn 08-624 08 52
Ingela Jackholt: [email protected]
Annika Källström: [email protected]
Distribution: Förlagssystem, Tfn 08-657 95 00
Katalogen är formgiven och producerad av Bo Herlin. Tryckt hos TRT, Tallinn 2015 genom Jarls Tryckservice