Ägarstyrningsrapport 2015

Ägarstyrningsrapport
Stämmosäsongen 2015
AMF och AMF Fonder samverkar i bolagsstyrningsfrågor för att öka
möjligheten till påverkan. I denna rapport redovisas det arbete som
bolagen genomfört i svenska bolag inför och under årsstämmorna 2015.
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
sid 3
Några ord om ägarstyrning
sid 4
Stämmosäsongen 2015
sid 7
Vi som arbetar i valberedningar
sid 8
Några av AMFs ställningstaganden under 2015
sid 10
Några ord om val­beredningar och ägarroller
sid 11
Några personliga reflektioner
sid 13
Den svenska modellen för ägarstyrning
sid 14
AMFs investeringsprocess
AMFs ägande och ansvar
AMF förvaltar cirka 550 miljarder kronor åt cirka 4 miljoner
sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därmed är
vi den femte största ägaren på Stockholmsbörsen. Det innebär
ett stort ansvar men också möjligheter att påverka. I rapporten
avser AMF både AMF och AMF Fonder.
Vid frågor kontakta
Annelie Götbring, Kapitalförvaltning, AMF,
070-601 82 48, [email protected]
2
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
3
Några ord om ägarstyrning …
Denna ägarstyrningsrapport har två syften: Först och främst är den en återrapportering
till dig som sparare om hur vi förvaltar den makt som ditt kapital utgör. Vi vill vara
så transparenta som möjligt gentemot alla intressenter och redovisa vilken typ av
investerare vi är och vad vi vill tillföra börsbolagen. Det tjänar vi alla på.
Som pensionsförvaltare är vår uppgift att se till så att
du som sparare får bästa möjliga avkastning på ditt
pensionssparande. Syftet med allt AMFs ägararbete är
att skapa förutsättningar för en hög, långsiktig avkastning hos de bolag vi investerar i. AMFs ambition är inte att
agera huvudägare men vi ska vara aktiva ägare där vi vill
och kan göra skillnad.
AMF är en långsiktig ägare om och när det gynnar spararna. Om vi anser att ett bolag utvecklas i fel riktning
försöker vi i första hand påverka snarare än att sälja innehavet. Detta förutsätter naturligtvis att vi tror oss kunna
göra skillnad och att det är värt besväret för avkastningen.
Oavsett om vi väljer att stödja ett bolags nya ledning i sitt
hållbarhetsarbete, protesterar mot arvodeshöjningar eller
verkar för att få in fler kvinnor i styrelserna så gör vi det
utifrån vad vi tror är bäst för bolaget. Framgångsrika bolag
ger bra avkastning. Bra avkastning och låga avgifter ger
trygga pensioner.
Denna ägarstyrningsrapport fokuserar på de svenska
bolag där vi är stora ägare.
Vid årsskiftet 2015/2016 kommer vi att ge ut en rapport
om våra utländska innehav.
Anders Oscarsson
Gunilla Nyström
Peder Hasslev
Aktiechef och
ägaransvarig AMF
vd
AMF Fonder
Vice vd och
kapitalförvaltningschef AMF
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 4
STÄMMOSÄSONGEN 2015
Stämmosäsongen 2015
Stockholmsbörsens storbolagsindex gick upp 9,9 procent 2014. För det bredare OMXSPI
blev uppgången 11,9 procent. Vinstutvecklingen var också positiv med cirka 11 procent.
Första kvartalet 2015 fortsatte börsen att stiga med ytterligare 15,9 procent.
Dessa faktorer bidrog till en lugn bolagsstämmosäsong.
Hållbarhet
Andel kvinnliga styrelseledamöter
Vikten av hållbarhet och ansvarsfullt agerande har fortsatt att vara i fokus i år. Flera bolag och vd:ar har valt
att lyfta frågor om sina hållbarhetsmål och utmaningar
kring frågor som anti-korruption, mångfald och miljö
i sina stämmotal. Det är tydligt att hållbarhet numera
är en permanent punkt på agendan i näringslivet.
I de styrelser där AMF sitter i valberedningen var 10 av 13
nya styrelseledamöter kvinnor, sex kvinnor har tillkommit
och sju män har slutat. Om vi räknar bort vd i styrelsen
som man gör i statistiken i Norge och inom EU, är siffran
för AMF 39,2 procent.
Könsfördelning i styrelser
Andelen kvinnor i bolagsstyrelser, där AMF sitter i val­
beredningen, steg från 33 till 37 procent jämfört med
kvinnoandelen i snitt på Stockholmsbörsen som steg
från 25 till 29 procent.
AMFs mål är att kvinnoandelen i styrelserna ska öka
från år till år. I valberedningsarbetet har AMF som högsta
prioritet att tillföra rätt kompetens till styrelserna utifrån
bolagens specifika kompetensbehov. För att understödja
detta har AMF som mål att alltid ha minst en kvinna på
short-list om valberedningen vill föreslå en förändring i
styrelsen. Mer om denna fråga på sid 11.
Nettoförändring
Kvinnliga
styrelseledamöter
Män
Kvinnor
Antal
Andel
kvinnor
3
50%
Alfa Laval
–1
1
3
33%
ASSA Abloy (ny)
–1
1
3
50%
1
3
38%
Boliden
–1
1
3
38%
Cloetta
1
–1
Bolag där AMF
är medlem
i valberedningen
Aarhus Karlshamn
BillerudKorsnäs
Dedicare
2
33%
3
60%
Elekta *
Kvinnoandelen av det totala antalet
styrelseplatser 2002–2014
30
38%
H&M
3
38%
Hexagon
3
50%
Indutrade
–1
1
2
25%
Intrum Justitia (ny)
–1
1
3
38%
Investor
–3
1
4
36%
3
38%
JM
25
Millicom (ny)
1
–1
SEB (ny)
20
Securitas (ny)
10
3
33%
50%
SOBI (ny)
2
29%
Swedbank (ny)
2
29%
Thule (ny)
2
25%
4
44%
2
40%
–1
Trelleborg (ny)
5
2002
2005
Stockholmsbörsen, källa: AP2
* 2015: 29% avser preliminära siffror
2010
2015*
25%
36%
4
Sensys Traffic (ny)
15
2
4
1
Wallenstam
Totalt
–7
6
* Bolagsstämma har ej varit vid publiceringen
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
5
Forts. Stämmosäsongen 2015
Styrelsearvoden
Kombinationen vd och styrelseledamot
Generellt höjdes styrelsernas arvoden med 2 till 3 procent
i år. Variationer finns, alltifrån Intrum Justitia och Billerud
Korsnäs som låg kvar på oförändrade arvoden till exempelvis Sobi som höjde med 8 procent.
AMF anser att styrelsearvodena ska vara marknads­
mässiga och beakta de särskilda kraven på ledamöternas
engagemang. Styrelsearvoden bör inte kompletteras med
konsultarvoden. AMF anser att styrelseledamöterna bör
visa sådant intresse i bolaget att de äger aktier i det, om
deras privatekonomiska situation tillåter.
AMF har inget principiellt emot höjningar av arvoden.
Styrelseledamöter ska få ersättning i förhållande till ansvar och nedlagt arbete. Det är viktigt att vara tydlig med
motiveringen till höjningar. AMF anser att det är acceptabelt med arvodeshöjningar utöver inflationsjustering, när
det sker något fundamentalt i bolaget eller i dess omvärld.
Det kan till exempel vara att verksamheten växer kraftigt,
att bolaget etablerar sig internationellt eller att ett skifte
sker på marknaden. Det kan också vara uppenbart att
arvodet ligger fel i förhållande till jämförbara bolag. AMF
ser fördelar med en jämn utveckling av arvodesökningar
över tiden.
AMF anser att företagets vd inte bör vara styrelse­ledamot
i annat bolag. En avgående vd bör heller inte väljas till
styrelse­ordförande i det egna bolaget. I goda tider kan
kombinationen fungera, men i en lågkonjunktur är våra
farhågor att personen inte hinner med de åtaganden som
dessa ansvarfulla poster innebär.
Under året har vi sett en handfull exempel på att samma person är vd och styrelseordförande. Handelsbanken
kommenteras på sidan 8. Ett exempel är Assa Abloy, där
vd Johan Molin föreslogs som ordförande i Sandvik. Efter
samtal med flera initierade personer, däribland Assa
Abloys ordförande Lars Renström, valde AMF att rösta ja
till Molins kandidatur till ordförandeposten på Sandvik,
vilket sedan beslutades på bolagstämman.
En styrelse bör inte vara för stor, sex till åtta personer
är i oftast tillräckligt.
Styrelseutvärdering
Svensk kod för ägarstyrning säger att styrelsen ska utvärdera styrelsearbetet årligen och att resultatet i ”relevanta
delar” ska redovisas för valberedningen. Då detta kan ge
en förskönad bild välkomnar vi att den vanliga styrelseutvärderingen kompletteras med att valberedningen gör
intervjuer med hela eller delar av den sittande styrelsen.
Det har vi gjort i de flesta av de valberedningar vi sitter i,
exempelvis Boliden, Trelleborg och Elekta.
Ägarsamarbeten
Inför de flesta bolagsstämmor sker någon form av ägarsamarbete från AMFs sida. Det mest publika exemplet
under året är SCA där AMF samarbetade främst med AP1,
AP4 och Swedbank Robur. Samarbetet har gällt informationsutbyte och strävan har varit att hitta gemensamma
förslag som kan påverka i bolagsstyrningen positivt. Vi
kommer även i fortsättningen att samverka med andra
ägare om vi bedömer att det ökar möjligheterna att uppnå
önskade resultat.
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
6
Forts. Stämmosäsongen 2015
AMF deltog på följande årsstämmor 2015
AMF deltog i 24 valberedningar, närvarade på 37 stämmor
och proxy-röstade på fyra bolagsstämmor under 2015.
Bolagsstämmor 2015
Medlem i val­beredningen
Aarhuskarlshamn
JA
Alfa Laval
JA
Assa Abloy
JA
JA
Boliden
JA
Medlem i val­beredningen
ABB
NY
Atlas Copco
BillerudKorsnäs
I följande bolag har
AMF proxy-röstat
AstraZeneca
Autoliv
Millicom
JA
Totalt
24
Castellum
Cloetta
JA
Dedicare
JA
DGC One
JA
1)
AMF kunde inte närvara på bolagsstämman
* Bolagsstämma har ej varit vid publicering
Electrolux
Elekta *
JA
Ericsson
Hennes & Mauritz
JA
Hexagon
JA
ICA
Indutrade
JA
Intrum Justitia
JA
Investor
JA
JM
JA
NY
Kinnevik
MTG
NCC AB
Nordea
Sandvik
Securitas
JA
NY
JA
NY
JA
NY
Sobi *
JA
NY
Swedbank
JA
NY
Thule
JA
NY
Trelleborg
JA
NY
Wallenstam
JA
Sensys Traffic
1)
SEB
Skanska
SCA
Svenska Handelsbanken
TeliaSonera
Volvo
NY
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
Vi som arbetar i valberedningar
Vi är ett team på sex personer på AMF som arbetar i valberedningar – framför
allt i bolag där vi har stora placeringar, där bolaget är viktigt för oss eller där vi
är viktiga för bolaget.
AMF anser att de största aktieägarna bör vara representerade i valberedningen, men valberedningen bör också
hålla kontakt med en vidare krets av aktieägare för att
förankra vissa beslut. Vi tycker att den svenska modellen,
med en övervägande del ägare i valberedningen, är bra.
Om man ansvarar för tillsättningen av styrelsen är det
naturligt att ha ett bestämmande inflytande över processen att nominera ledamöter till styrelsen. Därför rekommenderar vi att styrelsens ordförande bör vara medlem
av valberedningen.
Namn och födelseår
När AMF deltar i en valberedning finns en genomarbetad syn på det aktuella bolaget. Valberedningsteamet
möts varje vecka för att diskutera olika frågeställningar
och scenarier. De som representerar AMF har antingen
gedigen erfarenhet av styrelsearbete, har haft ledande
positioner på företag eller har arbetat länge med det
aktuella bolaget som analytiker eller förvaltare. På så
sätt garanterar AMF ett professionellt deltagande i
valberedningsarbetet.
Arbetat på AMF sedan
Verksam som
Anders Oscarsson, f 1964
2009
Aktiechef, ägarstyrningsansvarig
Gunilla Nyström, f 1954
2012
Vd AMF Fonder
Johan Sidenmark, f 1965
2012
Vd AMF
Lars-Åke Bokenberger, f 1968
2005
Aktiechef Sverige Liv
Peder Hasslev, f 1963
2007
Kapitalförvaltningschef, vice vd
Tomas Risbecker, f 1967
2013
Aktiechef Sverige Fond
AMFs team från vänster:
Lars-Åke Bokenberger, Peder Hasslev, Gunilla Nyström, Johan Sidenmark, Anders Oscarsson och Tomas Risbecker.
7
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT
STÄMMOSÄSONGEN 2015
Några av AMFs ställningstaganden under 2015
Stockholmsbörsens positiva utveckling 2014 höll i sig även under första kvartalet
2015 när vi gick in i bolagsstämmosäsongen. Detta bidrog till en lugn bolagsstämmosäsong. Ett par bolag stod dock för stor dramatik och omvälvande förändringar.
Vi redovisar dessa i bokstavsordning nedan.
Handelsbanken
Händelserna på årets bolagsstämma kan ses som efterdyningar från förra året då nya EU-regler (CRD-4-reglerna)
satte gränser för hur många styrelseåtaganden en och
samma person får ha i bankvärlden. Vid årsstämman
omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse
utom Jan Johansson och Sverker Martin-Löf som avböjt
omval.
AMF ställde ett antal kritiska frågor på årsstämman
kring bankens engagemang och ägande i jaktanläggningen Henvålen som samägs med SCA och Industrivärden.
Årsstämman hade föregåtts av stora strategiska rockader
där Fredrik Lundberg nu tar ett fastare grepp om det
kluster av företag som kallas Handelsbankssfären. Själva
kampen om Industrivärden utspelar sig i Handelsbanken,
eftersom det är navet i Handelsbankens sfär.
Pär Boman gick från vd-posten i Handelsbanken till att
bli styrelsens ordförande. AMF är generellt emot att vd
blir styrelseordförande i det egna bolaget men vi röstade
för Per Bomans kandidatur mot bakgrunden att Handelsbanken har en tradition av att vd tar ordförandeposten.
Att Per Boman är en kompetent bankman råder det ingen
tvekan om och vi ansåg det bäst för Handelsbanken.
Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs
Fredrik Lundberg till vice ordförande. AMF har stöttat
Fredrik Lundberg som lovat att ta itu med korssittandet
i styrelserna.
avvecklande av korssittandet är bäst för bolagen
och därmed bäst för kundernas avkastning.
I och med att AMF tillsammans med de ovan nämnda
institutionerna inte är tillräckligt stora ägare röstmässigt, ens tillsammans, för att få igenom sin vilja blir en
förtroendefull dialog med huvudägarna ännu viktigare.
När vi inte får den dialogen har vi ibland valt att ta till
andra medel, som att göra uttalanden på stämman och
driva opinion for att få till förändringar.
Millicom
Millicoms nye vd, Mauricio Ramos, fick aktier värda
45 miljoner kronor i bolaget när han rekryterades.
AMF ställde sig kritiskt till upplägget och röstade emot
förslaget på bolagsstämman. Vi fick dock inte stöd från
tillräckligt många aktieägare för att fälla förslaget.
Handelsbankssfären
AMF vill ta bort korssittandet för att få en tydlig rollfördelning mellan styrelsen och ordföranden och mellan ägarna
och styrelsen. I den här frågan har AMF samarbetat
främst med AP1, AP4 och Swedbank Robur. Ägandet av
Industrivärden är nyckeln till makten över SCA, Skanska,
SSAB, Sandvik och Handelsbanken samt vardera en
nyckelposition i två dominanter på den svenska industrihimlen: Ericsson och Volvo.
Ägarstrukturen är en viktig del av svensk bolagsstyrning. AMF har agerat därför att vi är övertygade om att ett
SvD Näringsliv den 20 maj 2015
8
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT
STÄMMOSÄSONGEN 2015
9
Forts. Några av AMFs ställningstaganden under 2015
Sandvik
Mot bakgrund av Anders Nyréns sena meddelade till
Sandviks valberedning att han inte står till förfogande för
omval som ordförande i Sandviks styrelse, beslutade valberedningen att ändra det tidigare publicerade förslaget
till styrelse inför årsstämman 2015.
Valberedningens förslag på ny ordförande var Johan
Molin som har gedigen industriell erfarenhet. Johan Molin
är en framgångsrik och uppskattad vd på Assa Abloy.
Som vi tidigare nämnt är AMF generellt kritiskt tilI att en
person verkar som vd i ett börsnoterat bolag och styrelseordförande i ett annat. I goda tider kan kombinationen
fungera, men i dåliga tider befarar vi att personen inte
hinner med de åtaganden som dessa ansvarsfulla poster
innebär. Efter överläggningar med bland andra Assa
Abloys ordförande valde vi att ställa oss bakom valberedningens förslag. I praktiken innebar tidsbristen att
alternativen var få.
SCA
I början av året intensifierades medias granskningar av
SCA. Inför SCAs stämma har de fyra aktieägarna AMF,
AP1, AP4 och Swedbank Robur haft nära dialoger vid ett
20
torsdag 16 april 2015
Ekonomi
Ekonomi
SCA-stämman.
”Det är en
fin kultur
i SCA”
Flera storägare ifrågasatte som
väntat SCA-ledningens insatser
runt koncernens affärsflyg. Trots
hård kritik beviljades dock samtliga ledamöter ansvarsfrihet av
stämman.
Pär Boman, blivande styrelseordförande för SCA, styrelseledamoten Bert Nordberg och Anders Nyrén, Industrivärdens vd, vid SCA:s årsstämma
Foto: pontus lundahl/tt
i Stockholm på onsdagen.
Nakna chefer hos SCA
Det ena försvarstalet följde på det andra på
SCA:s bolagsstämma. Men institutionerna
tog bladet från munnen. Deras kritik var inte
nådig.
Kommentar
Birgitta Forsberg
Näringslivskrönikör
P
å en välbevakad
stämma, både av
medier och säkerhetsvakter, började
hygienbolaget SCA:s
avgående ordförande Sverker Martin-Löf med att
sabotera bolagets försök att skaka
av sig skandalstämpeln.
I Waterfrontbyggnaden i centrala Stockholm dubbade Sverker
Martin-Löf den sparkade vd:n Jan
Johansson som ”kanske Sveriges
bästa vd”. Det visar en brist på
insikt om den unkna kultur som
har rått hos bolagets ledning och
styrelse, med vidlyftiga resor
i privatjet och exklusiva jaktresor.
Talare efter talare försvarade bolaget. Inget olagligt har skett och övrigt är småfel och gäller inga stora
summor. Man fick intrycket av att
få människor i Sverige kan vara
mer reko än SCA:s toppfigurer.
Inte förrän representanter för
fyra tunga institutioner en efter en
gick upp i den vita talarstolen fick
de 700 församlade aktieägarna en
bild som mer stämmer med den
som funnits i medierna.
Mest frispråkig var kanske Anders
Oscarsson, aktiechef på pensionsbolaget AMF. Han drog paralleller
med H○C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”.
–○Det sorgliga är att ingen har
vågat säga att kejsaren är naken,
inte ens revisorn, sa han.
Ja, bristen på självinsikt är kanske det mest uppseendeväckande.
Med tanke på att bolaget ändrat så
mycket skulle man kunna tro att
toppcheferna insett att det tidigare
beteendet varit ohållbart. Bolaget
har skärpt sina regler för flyget –
bland annat får äkta makar, barn
eller andra familjemedlemmar
inte längre följa med. Företaget ska
sälja flygplanen och i stället hyra
vid behov samt bara ha representationsjakt på egen mark . Man kan
fråga sig varför hygienföretaget
förändrat så mycket om allt varit
frid och fröjd tidigare.
Att Sverker Martin-Löf sköt
förändringarna i sank kanske inte
spelar så stor roll, eftersom han
avgick. Mer allvarligt var att den
blivande ordföranden Pär Boman
i sitt tal verkade vilja ta tillbaka
det han nyligen sagt till Svenska
Dagbladet om en möjlig ytterligare
utredning. Att Pär Boman dessutom vägrade svara på frågor från
Aktiespararnas vd Carl Rosén, med
hänvisning till att han, Boman,
ännu inte blivit vald till bolagets
nye ordförande, förstärkte bilden
av att SCA:s toppchefer tappat
markkänning.
Eftersom många sätter sitt hopp till
att den tidigare vd:n för Handelsbanken, Pär Boman, ska vädra ur
garderoberna var det en besvikelse. Och även en överraskning.
Risken med att de
som har makten visar
bristande lyhördhet
och kör över all kritik
är att aktieägare och
andra slutar att påtala missförhållanden
eftersom det känns
meningslöst.
Dagens Nyheter den 16 april 2015
•a4
Handelsbanken lyfter gärna fram
Pär Bomans personliga ”etiska
kompass” och hans anseende hos
institutionerna är högt sedan han
avsade sig en lön på 11 miljoner
kronor om året och i stället accepterade styrelsearvoden på drygt
7 miljoner kronor. På stämman
sargade han dock sitt anseende.
Den som verkade mest resonabel
och förstående för att en förändring är nödvändig var den nye vd:n
Magnus Groth. Han välkomnade
framtida diskussioner med institutionerna.
Men stämman kommer att gå
till historien som en välregisserad
tillställning där kritiken inte fick
gehör. Alla styrelseledamöter och
den tidigare vd:n Jan Johansson
fick ansvarsfrihet och Anders
Nyrén blev omvald till styrelseledamot, trots att det var Nyrén
som attesterat Sverker Martin-Löfs
resor med SCA:s flygplan.
Risken med att de som har makten
visar bristande lyhördhet och kör
över all kritik är att aktieägare och
andra slutar att påtala missförhållanden eftersom det känns
meningslöst.
Aktiespararnas Carl Rosén sammanfattade läget bra då han vände
sig till Sverker Martin-Löf och sa:
–○Det som vi i den här salen
tycker är sunt förnuft, det tycker
inte du.
[email protected]
○○SCA:s varumärke har skadats på
grund av turbulensen kring koncernens affärsflyg. Aktiespararnas
vd Carl Rosén pekade ut Sverker
Martin-Löf, Jan Johansson och Anders Nyrén som särskilt ansvariga
och yrkade på att de inte skulle ges
ansvarsfrihet.
–○Industrivärden, som störste
ägare i SCA, ska också avstå från att
rösta då de är jäviga, ansåg Carl Rosén.
Förtroendet var i botten och
Aktiespararna ville inte bevilja tre
förgrundsgestalter ansvarsfrihet.
Betyget för koncernledningen
blir därmed också en aning spretigt. Det hjälper inte att bolaget
lyckats ekonomiskt under 2014. Det
skyms av turbulensen kring affärsflyget, fastslog en rad stora tunga
institutionella ägare med första
och fjärde AP-fonderna samt AMF
i spetsen på bolagsstämman.
Anders Nyrén fick hård kritik på
årsstämman. Vissa ville inte att han
skulle bli omvald till styrelseledamot, men det blev han ändå.
När det var val
till styrelsen
fick du färre röster än de andra,
hur känns det?
–○Det
är
kanske naturligt efter den
Anders Nyrén
massmediala
Foto: anders Wiklund/tt
uppmärksamhet som det
har varit väldigt mycket kring min
person. Jag har kommit att symbolisera det här, när det egentligen är
hela styrelsens ansvar.
Men du, eller någon annan i styrelsen, har inte reflekterat över att
det är konstigt att Sverker MartinLöf tar affärsjet till styrelsemöten
när han är i stugan i Norrland?
–○Det handlar om tre stycken
resor per år, eller möjligtvis fyra.
Bland all den verksamhet som vi
har att ta ställning till är inte detta
huvudfrågan.
Du tycker inte att det har varit
något kulturfel då?
–○ Det är ju det jag säger. Det finns
en kritik i Muncks och Forsbergs utredning och den har vi tagit till oss.
–○Men det finns mer att jobba
med för att flytta på kulturen, framför allt för att flytta på perceptionen av kulturen. Det är det som är
viktigt.
Så det är inte kulturen det är fel på,
utan perceptionen av kulturen?
–○Som vi hörde flera gånger i dag.
Det är en fin kultur i SCA. Den ska vi
vara stolta över, men vi ska inte ha
en negativ bild av SCA. Den måste
vi ändra på.
flertal tillfällen. Tillsammans lyckades de fyra bolagen
bland annat utverka att en oberoende granskning genomfördes av revisionsfirman Deloittes ordförande Svante
Forsberg och före detta justitierådet Johan Munck. De
fyra bolagen valde också att framföra gemensam kritik
på stämman.
Kritiken riktade sig mot:
• Det utbredda korssittandet i styrelser inom Handelsbankssfären vilket resulterat i att Anders Nyrén, i
egenskap av ordförande i revisionsutskottet, kunnat
godkänna kostnader för Sverker Martin-Löf, som tillika
är Anders Nyréns chef i Industrivärden.
• Revisionsbyrån PWCs sätt att hantera aktieägarnas
uppdrag.
• Valberedningen, som till synes inte beaktat utredningarna i sina förslag avseende vare sig styrelsens sammansättning eller val av revisor.
• Ledningskulturen som behöver förändras. Detta för att
återskapa förtroendet för SCA – till gagn både för bolag
och ägare.
AMFs ställningstaganden på stämman kan
summeras enligt nedan:
• AMF röstade för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det
ska ses mot bakgrund av att det inte har konstaterats
något regelbrott. Dessutom stängs ingen dörr för att, i
ett senare skede, rikta skadeståndskrav mot styrelsen
om ny information kommer fram. Vi ansåg det mer
relevant att rösta mot Anders Nyréns kandidatur till
styrelsen.
• AMF stod bakom förslaget att minska styrelsen med en
ledamot, från nio till åtta personer, som en konsekvens
av ställningstagandet ovan.
• AMF stod bakom förslaget att utöka valberedningen från
fyra till sex personer.
Vår förhoppning är att bolaget fortsätter i den anda som
vd beskrev på stämman så att det skapas en ledningskultur som på alla nivåer rimmar med den värld vi lever i
2015.
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
10
Forts. Några av AMFs ställningstaganden under 2015
Stora Enso
TeliaSonera
TV4s Kalla Fakta rapporterade 2014 om att en under­
leverantör till Stora Enso i Pakistan använt sig av barn för
att samla in returfiber till produktionen och det framkom
information om tvister kring markrättigheter i Kina.
Stora Ensos arbete med mänskliga rättigheter förändrades och förstärktes efter att detta uppdagats. Bolaget
samarbetade bland annat med Danish Institute for
Human Rights vars uppdrag var att genomlysa 43 aspekter kring mänskliga rättigheter inklusive arbetstagar­
rättigheter, samhällspåverkan och kontroller av leveran­
törer och samarbetspartners i 22 länder.
AMF hade under hösten flera kontakter med Stora
Ensos ledning och styrelseordförande kring bolagets
arbete med att åtgärda de brister som framkom i början
på året. AMF kände ett förtroende för att ordförande
Gunnar Brock hade både insikt och förmåga att hantera
detta viktiga arbete. Mot den bakgrunden behöll AMF sina
aktier i Stora Enso även då andra institutioner valde av avyttra. Av placeringsskäl valde AMF att avyttra Stora Enso
som innehav under våren 2015. Detta beslut grundades
på en marknadsbedömning och hade inte med bolagets
hållbarhetsarbete att göra.
Ifrågasatta affärsupplägg i Eurasien har under de senaste
åren kastat skuggor över TeliaSonera. Den ursprungliga
affären, som avslöjades av SVT:s ”Uppdrag granskning”,
handlade om köp av mobillicenser i Uzbekistan. Under
senvåren tillkom ytterligare uppgifter om bolagets affärer
i Azerbajdzjan.
Under hösten 2014 deltog AMFs ägarstyrningsansvarige på en investerarresa till Uzbekistan som TeliaSonera
bjöd in sina största ägare till. Resan innefattade ett
digert program för att skapa insikt i problematiken med
verksamheten i Uzbekistan ur både ett etiskt och affärs­
mässigt perspektiv.
Under vistelsen i huvudstaden Tasjkent träffade AMF
Ucells ledning och fick möjlighet att diskutera dess affärsverksamhet och dess arbete med etik. Därutöver deltog
AMF i två rundabordssamtal, ett med andra utländska
bolag verksamma i Uzbekistan, där vi fick ta del av hur
de hanterar utmaningarna i landet och ett med representanter för Unicef, Världsbanken och EU kring möjligheten
att göra affärer i Uzbekistan, sett till aspekter kring
mänskliga rättigheter. Väl medveten om att denna typ av
resa kan visa en tillrättalagd beskrivning av verkligheten,
noterar AMF de ansträngningar som TeliaSonera gör för
att komma tillrätta med situationen.
AMF har följt upp med ytterligare möten med Telia­
Soneras ledning och övriga ägare. Vi sitter nu i val­
beredningen för bolaget inför bolagsstämman 2016.
Det är viktigt för TeliaSoneras trovärdighet att börja visa
konkreta resultat och handlingsplaner avseende verk­
samheten i Eurasien.
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
11
Några personliga reflektioner
Gunilla Nyström, vd AMF Fonder
Jämställda styrelser, är det så viktigt?
När Margareta Winberg, dåvarande
vice statsminister, 2002 hotade
börsbolagen med lag om kvotering
var andelen kvinnor bland styrelseledamöter i börsbolag
runt sex procent. Då fanns det fler män som hette Göran
i styrelserna än det fanns kvinnor. Nu när 2015 års bolagsstämmor i princip är avklarade har kvinnoandelen gått
upp till 30 procent. Det rör sig åt rätt håll!
För oss på AMF är jämställda styrelser en särskilt
prioriterad fråga. Därför är vi lite stolta över att andelen
kvinnor i de börsbolagsstyrelser där vi är engagerade genom valberedningsarbete och medverkan på bolagsstämmor nu är uppe på drygt 37 procent. Men vi är inte nöjda.
Varför är det då så viktigt med jämställda börsstyrelser? När diskussionerna tog fart efter Winbergs kvoteringsutspel menade kritikerna att det där var väl ändå en
lyxfråga, som bara berörde ett litet fåtal kvinnor. Kvinnor
som ändå lyckats kliva rejält högt upp på såväl samhällssom näringslivsstegen. Då är det bättre att ta i riktiga
jämställdhetsfrågor, som lika lön för lika arbete, jämnare
fördelning av hemarbete och lönearbete och jämnare
uttag av föräldraförsäkringen.
Där håller jag verkligen inte med! För det första kräver
de flesta komplexa frågeställningar som jämställdhet
att man tar i dem från flera olika håll samtidigt, varav
jämställda styrelser är en. För det andra har man inte
fattat grejen om man tror att jämställda styrelser handlar
om ”rättvisa” åt en liten kvinnoelit. Det handlar istället om
att i grunden förändra synen på vad kvinnor är kapabla att
uträtta.
Det enkla svaret på varför vi tycker jämställda styrelser
är så viktigt är att Sverige helt enkelt inte har råd att avstå
från den talang som finns hos halva befolkningen. Och det
gäller alla arenor där makt och inflytande utövas.
En större andel kvinnor i börsstyrelser leder till breddad kompetens, vilket är till gagn för bolagen. Med jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna blir det också mer
självklart för chefer på alla nivåer att fullt ut se potentialen
hos sina unga talanger av båda könen och ge dem samma
möjligheter och ansvar. Och inte minst viktigt; när det
finns många kvinnliga förebilder på de högsta nivåerna i
företagen så ökar chansen att fler kvinnor tänker;
”Kan hon, hon och hon så kanske jag också kan...”
Anders Oscarsson, Ägaransvarig AMF
Går det att kombinera rollerna vd och styrelseordförande?
Styrelseuppdrag har de senare
åren inneburit alltmer arbete.
Förändringstakten är hög, mängden information är oändlig och
den enda faktor som inte tycks förändras är behovet av
att marknaden ska vara nöjd. Styrelsen arbetar fram
strategin för bolaget och måste ligga i framkant på många
fronter. Vd har en nyckelroll och förväntas ställa upp
24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och har ersättning därefter.
Att en koncernchef för ett stort eller mellanstort börsbolag blir styrelseordförande i ett annat stort börsbolag
kan utgöra ett problem ur flera perspektiv. För det första väcks den principiella frågan: Är det
hållbart på sikt, sett till arbetsbelastningen, och är det bra
för bolagen att dessa positioner kombineras? Det kanske
fungerar i goda tider, men vad händer i en lågkonjunktur
om ett av, eller båda bolagen, hamnar i en krissituation?
För det andra väcks frågor om vad som är rimliga
ersättningar till vd och styrelseordförande. Detta sett
till deras förmåga att kunna kombinera vd-rollen med
en ord­föranderoll.
Ett tredje perspektiv tangerar de första frågorna.
I de fall då vd:ar och styrelseledamöter korssitter i varandras bolag riskeras kontrollfunktionen av de oberoende
rollerna mellan styrelseledamöter och vd att urholkas.
En del av vår kritik mot SCA i år handlade just om det
perspektivet.
Förra året såg vi vd för Atlas Copco fatta ordförande­
klubban i Electrolux. Innan dess blev Alfa Lavals vd
ordförande i Assa Abloy och Securitas vd blev ordförande
i Loomis. I år utökades exemplen ytterligare då Assa
Abloys vd blev ordförande i Sandvik. AMF prövar från fall
till fall när nya förslag uppkommer från valberedningar.
Generellt kan sägas att trenden är oroande.
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
12
Forts. Några personliga reflektioner
Peder Hasslev, vice vd, kapitalförvaltningschef AMF
Är institutionerna moralens nya väktare?
Turerna kring SCA var många inför
stämman i år. Kritiken haglade.
AMF var en av flera institutioner
som krävde en oberoende utredning av representationsjakter och nyttjandet av affärsflyg. Ögnar man igenom
allt som skrevs i media, får man intrycket av att allt
affärsflyg och all representation borde bannlysas för
evigt. Företagsledningar ska flyga reguljärt, om man nu
nödvändigtvis måste flyga och endast umgås med kunder
och leverantörer i sammanträdesrum. Inget annat. Basta.
Vet hut!
Att reducera debatten till sådana slutsatser är att
missa poängen. Självklart ska en företagsledning kunna
använda affärsflyg när situationen så kräver. Lika självklart är att kunna umgås med kunder på ett trivsamt
sätt i anslutning till den affärsmässiga verksamheten. Svårigheten ligger i att bedöma var gränsen går.
”
När kräver situationen affärsflyg och hur trivsamt får
det bli med kunder? Min erfarenhet är att folk överlag
kommer fram till ganska olika svar. Det är lätt att peka
på andra i efterhand. Inte alltid lika lätt när man själv ska
avgöra på förhand.
Just för att materian är så svår, blir sättet som en
företagsledning hanterar kritik på, desto viktigare. Det
betyder inte att utpekade måste göra avbön. Det går till
och med bra att stå på sig. Däremot bör man lyssna och
visa en ärligt menad vilja att komma till rätta med kritiken.
De flesta belackare vet att felfria organisationer inte finns
och att skillnaden mellan rätt och fel inte är lika stor i verkligheten som i amerikanska western-filmer. Därför är atti­
tyden ofta viktigare än vem som har tolkningsföreträde
över vad som är moraliskt rätt. Man kan komma ganska
långt med öppenhet, tålamod och en gnutta ödmjukhet.
Det är vad det handlar om, allt som oftast.
För oss på AMF är jämställda styrelser en särskilt prioriterad
fråga. Därför är vi lite stolta över att andelen kvinnor i de
börsbolagsstyrelser där vi är engagerade genom valberedningsarbete och medverkan på bolagsstämmor nu är uppe
på drygt 37 procent. Men vi är inte nöjda.
Gunilla Nyström, vd AMF Fonder
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
13
Den svenska modellen för
ägarstyrning
Kapitalförvaltningen i AMF Pensionsförsäkringar och AMF Fonder, har valt att
samverka i bolagsstyrningsfrågor för att öka möjligheterna till påverkan. Agerandet
avseende aktivt ägande och ansvarsfulla investeringar utgår ifrån de regler som
respektive styrelse fastslår årligen.
ÄGARE
ÄGARE
ÄGARE
BOLAG
VALBEREDNING
Består av bolagets största ägare och oftast
styrelseordförande.
Förbereder stämman genom att bland annat
ta fram förslag på:
• styrelseordförande, ledamöter och revisor
• ersättning till styrelseledamöter
• stämmoordförande.
STÄMMA
Består av alla aktieägare som anmält sig.
Beslut fattas bland annat om:
• val av styrelseordförande, ledamöter och revisor
• ersättning till styrelseledamöter
• incitamentsprogram
• ansvarsfrihet för styrelse och vd.
STYRELSE
Består av valda styrelseledamöter.
Beslut fattas bland annat om:
• tillsättning av och ersättning till vd
• bolagets övergripande strategi.
BOLAGSLEDNING
Består av vd och koncernledning.
Beslutar bland annat om:
• genomförande av strategin
• ersättning till anställda.
AMFs kommentar
AMFs huvudregel är att vi deltar i valberedningar i bolag
som utgör AMFs värdemässigt största placeringar.
Eller om vi är en av de fem största aktieägarna, sett
till andel av rösterna, och har minst två procent av
rösterna. För att värna om god bolagsstyrning kan
vi även göra undantag om det behövs.
AMFs grundregel är att vi deltar och röstar på
stämmor där vi äger mer än 1 procent av rösterna
i bolaget. Vi deltar utöver det även på ytterligare
stämmor vid behov.
I de fall diskussionen sker med styrelsen har AMF i
första hand kontakt med styrelseordföranden. Detta
för att diskutera övergripande frågor om bolaget och
dess verksamhet.
I syfte att följa upp investeringen för AMF en
löpande dialog med ledningen om bolagets
verksamhet.
AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN 2015
14
AMFs investeringsprocess
I svenska bolag är AMF ofta en stor ägare, och våra möjligheter till nära dialog med ledningen är därmed mycket
goda. Två gånger per år låter vi en extern expert, GES,
granska alla våra innehav sett till internationella normer
och riktlinjer kring miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Detta innefattar svenska och utländska aktier
och räntepapper.
Nytt från årsskiftet är att AMF tillämpar positiv screening
för utländska aktier. Det innebär att vi väljer bland bolag
ur det nya referensindexet, MSCI ACWI ESG. Det är ett index med cirka 1 100 bolag som bedöms hantera hållbarhetsfrågorna bäst inom respektive sektor. Indexet berör
hela AMFs utländska aktieportfölj till ett värde av cirka
100 miljarder kronor. För investeringar utanför index har
AMF en handlingsplan för att påverka bolaget att utveckla
eller åtgärda dess hållbarhetsarbete.
Investeringsprocess
INNEHAV
Grön
PLANERAT INNEHAV
Gul
Röd
Grön
Åtgärd:
kontakt med
bolaget
Ingen
åtgärd,
normal
dialog
Positivt
gensvar,
behåll
Negativt
gensvar,
sälj
innehav
Gul
Åtgärd:
analys
Köp
AMFs screeningprocess för beslut om ägande av aktier och företagsobligationer sker genom den externa parten GES.
Medlemskap/samarbeten:
Röd
Avstå