Bild 1

2015-10-04



Simon Hjort
Relevant kunskap utifrån forskning
Relatera till praktik
Utvecklingsidéer
www.effektivundervisning.se
Förförståelse
Problematisering
Ny förståelse
4. Reflektion
1.
2.
3.
KLARHET
4
1
2
FÖRVIRRING
Återkoppling
3
”LÄRGROPEN”

Reflektion
Engagemang
Ansträngning
Hur kan vi samarbeta för att vår undervisning
systematiskt ska utvecklas så att elevernas
lärande fördjupas?
Självkänsla
Forskare
Politiker
Tjänstemän
Pedagog
1
2015-10-04
”Jag hoppas att jag dör under en kompetensutvecklingsdag eftersom övergången mellan liv
och död då knappt skulle bli märkbar”
Planerad och teknisk
Interaktiv och situerad
Klara mål
Vaga eller motsägelsefulla mål
Mål styr handlandet
Kontext styr handlandet
Tydlig orsak - verkan
Oklar orsak - verkan
Ordning och reda
Hektisk och varierad
Omedelbar återkoppling
Fördröjd återkoppling
Formell kunskap central
Informell kunskap central
Analys
Intuition
(Hultman, 2001, s.160)
Felaktiga
Riktiga
Ansvarsutkrävande
Kapacitetsbyggande
Individuella lösningar
Gemensamma ansträngningar
Teknologi
Pedagogik
Fragmenterade strategier
Systemtänkande
(Fullan, 2014, s.25)
kompetensutveckling till professionellt
lärande
 fokus på undervisning till att sätta elevers
lärande i centrum
 fokus på teori eller praktik till att fokusera på
teori och praktik
 lärare som mottagare av kunskap till
självlärande professionella

Rektor
Kollegial
Rektor
Ledning
Lärare
Kollegial
Lärare
Klassrum
Elev
2
2015-10-04

Fundera över senaste gången du fick riktigt
bra återkoppling.

Beskriv situationen för personen bredvid dig.
Diskutera vad det var som gjorde att
återkoppling var bra?

Gemensam inventering.
’When the school is organized to focus on a
small number of shared goals, and when
professional learning is targeted to those goals
and is a collective enterprise, the evidence is
overwhelming that teachers can do dramatically
better by way of student achievement. Well-led
school-based learning with peers is the best way
to learn the fundamentals of teachings – let’s
call them the nonnegotiable basics.’
 (Fullan, 2014, s. 83)




Relevant kunskap utifrån forskning
Relatera till praktik
Utvecklingsidéer
Tack för
mig! 
3