pdf-version av miljöbilar i Stockholm 1/2015

Miljöbilar i Stockholm
Nyhetsbrev 1/2015
Tema: Miljölastbilar
Det här är CleanTruck
Foto: Daniel Roos
Under åren 2010–2014 har ett
50-tal lastbilar med ny, miljövänlig
teknik rullat på gatorna i Stockholm
inom projektet. Transportföretagen
har fått bidrag för att kompensera
inköpen bland annat av dyrare miljölastbilar och infrastruktur av förny­
elsebara drivmedel har etablerats.
Fokus har legat på tunga fordon i
stadstrafik och oprövad teknik har
testats. Energimyndigheten, Vinnova
och EUs Life+ har finansierat.
Förutom de direkt inblandade,
d.v.s. Stockholms stad, OKQ8 och
AGA har 18 privata transportföretag
medverkat. Lastbilarna har använts
för bl.a. avfallsinsamling, gods- och
varudistribution.
Transporterna i Stockholm ökar stadigt. CleanTruck har varit ett viktigt avstamp för att det ska bli möjligt
att nå en fossilfri stad 2040. Ännu är bara cirka tre procent miljölastbilar av de nya fordon som köps
varje år.
Foto: car2go
CleanTruck – rullande
miljölabb
Daimler har nu totalt 12 000 bilar i sin
uthyrningstjänst car2go. Stockholm blir 30:e
stad att introducera systemet.
Lånebilar i Stockholm
Nu lanseras Daimlers bildelningstjänst car2go i Stockholm. Under
våren ska 250 tvåsitsiga Smart­
bilar placeras ut i stan. Stockholm
är 30:e stad för systemet, men
först med en helt smartphone­
baserad uthyrningsprocess.
Bilarna kan bokas direkt på gatan
och lämnas tillbaka på godkänd
p-plats var som helst inom det
25 kvadratkilometer stora
verksamhetsområdet.
Läs mer på car2go.com
Efter fyra år med 50 miljölastbilar i trafik var det dags för
CleanTruck-projektet att redovisa erfarenheterna från sitt
rullande miljölabb på ett heldagsseminarium i city.
– Godstrafiken måste miljöanpassas och här visar Clean­
Truck verkligen vägen. Därför är jag stolt att vara här idag,
sa miljöborgarrådet Katarina Luhr som öppnade seminariet.
De tunga lastbilarna i Stockholms stad ut­
gör knappt fem procent av trafiken men står
för närmare en fjärdedel av utsläppen av
växthusgaser. Transporterna ökar hela tiden
och år 2040 ska Stockholm vara en fossilfri
stad enligt nya, skärpta politiska mål.
– Att ställa om trafiken är en av våra
viktigaste frågor. Med över fem miljoner
fordonskilometer, fördelade på 50 miljölastbilar, har 18 transportföretag inom
CleanTruck lyckats minska klimatbelast­
ningen i staden med mer än 3 400 ton kol­
dioxidekvivalenter, sa Katarina Luhr.
Goda erfarenheter
CleanTruck har testat tre olika nya tekniker
under fyra år: metandiesel-, dieseletanoloch elhybridlastbilar.
– En viktig erfarenhet är att miljövänlig
teknik kostar extra och därför måste de nya
fordonen hjälpas in på marknaden antingen
med bidrag, bonus eller bättre transportavtal. Stora transportköpare måste ställa
högre miljökrav på sina leverantörer och
här kan också Stockholms stad hjälpa till,
sa Per Erik Österlund, projektledare.
En miljölastbil kan kosta upp till tio kro­
nor extra per mil. Det är en kostnad som en
prispressad åkeribransch inte kan ta ensamma.
Här måste fler vara med och betala.
– Men det handlar inte särskilt stora
summor – säg ett öre mer per kilo på de
Forts.
Foto: Kyl- och Frysexpressen
grönsaker vi kör. Den kostnaden tror jag
konsumenterna är beredda att ta för att få
rena transporter i Stockholm, berättade
Robert Barkensjö, VD för Kyl- och Frysexpressen som leverrar åt ICA med 15
etanoldiesellastbilar.
CleanTruck-projektet har hanterat 33
miljoner kronor i stödpengar som främst
gått till bidrag för att finansiera halva mer­
kostnaden för de nya fordonen samt driv­
medelsstationer. Totalt har projektet omsatt
närmare 100 miljoner.
– De verkliga miljöhjältarna är åkerierna
som vågat vara med och satsa! Det krävs
mod att vara först med ny teknik i daglig
drift. Jag är också väldigt glad över att ha
så nöjda deltagare, sa Per Erik Österlund,
projektledare som även framhåller OKQ8
och AGAs insatser i projektet.
Framtidsperspektiv
Under senare år har den tekniska utveck­
lingen accelererat snabbt för den tunga trafi­
ken. Nya bränslen och nya bilar är på väg in.
Tankstationer för flytande fordonsgas
byggs ut så att det nya bränslet fungerar
utmärkt för fjärrtrafik i Mellansverige och
söderut.
Hydrerade vegetabiliska oljor, HVO, kan
bli den nya bränslelösning som den tunga
trafiken så väl behöver. HVO kan framställas
till exempel av slaktavfall eller vegetabiliska
oljor och är identisk med vanlig diesel –
bara att tanka och köra. (reds anm. HVO
ingick inte i CleanTruck).
– OKQ8 har testat 100 procent HVO
under namnet Diesel BioMax under en två­
årsperiod och det har fungerat mycket bra,
berättade Camilla Slunge Dowling, håll­
barhetschef på OKQ8.
Ragnsells och Svebol kör redan på dis­
pens i daglig trafik på HVO som kan minska
koldioxidutsläppen med uppåt 90 procent.
Foto: Mikael Röhr
Ett 50-tal tunga miljölastbilar har rullat i CleanTruck-projektet.
Inom CleanTruck har tankstationer för etanol­
diesel ED 95 och fordonsgas byggts för den tunga
trafiken. Dessutom påfyllningsstationer för
LIC-kyla och kväve i däck.
EU-hinder
Men ändå finns flera hinder som måste
klaras ut innan en större del av den tunga
trafiken kan ersätta fossil diesel med för­
nybar.
Ett är certifieringen av det nya bränslet,
ett annat är kostnad/beskattning och om och
när det nya bränslet kan framställas i till­
räckligt stora mängder.
– När det gäller biodrivmedlens framtid
är Sverige och EU starkt i obalans vad det
gäller målsättningen, tyckte Ulf Svahn, VD
för branschorganisationen SPBI, Svenska
petroleum och biodrivmedel institutet.
EU vill fasa ut råvaror baserade på grö­
dor vilket skulle betyda slutet för dagens
RME och etanol. Det är fortfarande oklart
hur de framtida skattereglerna för biodriv­
medel ska se ut.
– Det bästa med CleanTruck-projektet är att
åkarna är nöjda och känner att de fått valuta för
sin insats. De är de riktiga miljöhjältarna som vågat
satsa, tycker Per Erik Österlund, projektledare.
viktiga roll för att påverka både köpare
och tillverkare.
– Idag kan vi erbjuda biodiesel-, etanoloch gasfordon, berättade Daniel Milione,
produktchef alternativa lastbilsbränslen,
Scania.
– Våra nya gasmotorer kan nu matcha
dieslarna både vad gäller effekt och vrid­
moment.
På Volvo har man lagt försöken med
DME-bränsle på is i brist på bränsleleve­
rantörer och satsar för dagen på gas- och
RME/HVO. Men även elhybridlastbilar
kommer baserat på erfarenheterna från
busstillverkningen, spår Fredrik Ohlsson,
produkt- och logistikchef för Volvo Last­
vagnar Norden.
Ny färdplan
– Det är bråttom om vi ska klara ett fossil­
fritt Stockholm till år 2040. Transporterna
är den stora utmaningen i sammanhanget
och för att nå målet krävs en snabb om­
ställning av fordonen till halverad energi­
förbrukning och förnybara bränslen. Sta­den
kommer därför fortsätta driva projekt
som prioriterar miljölastbilar, t.ex. inom
vår egen upphandling avslutade Gustaf
Landahl, Miljöbilar i Stockholm.
Nya fordon
Längre fram hägrar en elektrifiering av den
tunga trafiken. Men tills dess är det bäst att
låta ”tusen tekniker blomma” ansåg före­
trädarna för Volvo Lastvagnar, MercedesBenz och Scania som fanns på plats.
Alla var ense om CleanTruck-projek­tets
Miljöbilar i Stockholm Nyhetsbrev 1/2015
Läs mer i kortversionen av
CleanTrucks slutrapport:
korturl.com/cleantruck_popular
Elhybrid, etanol eller
metandiesel?
Miljöbilar ökar 2014
2014 var 17,8 procent av de splitter­
nya bilarna i Sverige miljöbilar
enligt den nya definitionen.
Bilförsäljningen ökade kraftigt
jämfört med föregående år och
uppgick till nära 304 000
personbilar och 42 000 lätta
lastbilar. Totalt såldes 4 656 super­
miljöbilar under året och antalet
laddbara fordon som rullade i
Sverige var därmed knappt
8 000 vid årsskiftet. Av dem var
61 procent laddhybrider och 39
procent rena elbilar. 47 procent
av laddbilarna var registrerade
i Stockholms län.
Välj rätt teknik för rätt transportuppgift.
– CleanTruck har skapat klarhet i hur olika typer av miljö­
lastbilar används på bästa sätt, säger Per Erik Österlund,
projektledare.
Stockholm dominerar laddbart
Foto: Fuso
– Samtliga tre tekniker som ingått i projek­
tet har fungerat bra, så vi kan inte utnämna
en specifik vinnare. Det gäller att använda
rätt fordon till rätt transportuppdrag för
optimal koldioxidbesparing och drifts­
ekonomi, säger Per Erik Österlund.
• Elhybridlastbilar har både
dieselmotor och elmotor. De
lämpar sig bäst i citytrafik
med många inbromsningar.
Men för att nå maximalt elutnyttjande så
bör lastbilen ibland köra en längre sträcka
på dieselmotorn i högre hastighet för att nå
maximal batteriladdning.
• 
Metandieselbilarna har en dieselmotor som kan köras på två bränslen och
en dieseltank och en gastank. CleanTruckprojektet visar att tekniken passar bäst för
lite längre transportsträckor med få starter
och stopp. I city blir gasanvändningen låg
och miljöbesparingen liten.
• Etanollastbilarna har en konverterad
dieselmotor som körs på 95 procent etanol
– E95. Av de testade teknikerna har de lägst
koldioxidutsläpp och fungerar utmärkt i
citytrafik. Däremot är de inte kostnads­
effektiva på längre sträckor i regional trafik
ännu.
Ellastbilen Fuso snabbladdas på en timme och
klarar tio mil i citytrafik. Finns också som elhybrid.
– Den bäst uppmätta koldioxidreduktionen
var 68 procent. Förbättrad logistik, energi­
effektiviseringar och förnyelsebara driv­
medel kan tillsammans reducera den tunga
trafikens användning av fossil energi med
närmare 40 procent under perioden från år
2010 fram till 2020, spår Per Erik.
– Än så länge är utbudet av miljölastbilar lite begränsat, men befintlig teknik för­
finas och nya kommer till. Ett exempel är den
första helelektriska batterilastbilen Fuso,
ett samarbetsprojekt mellan Mitsubishi/
Daimler, som under hösten testats i Portugal,
berättar Per Erik Österlund.
Nattleverans – fyra
gånger snabbare
Varje dag levererar ca 10 000 tunga lastfordon varor
i Stockholms city. I projektet Off peak vänder Stockholms
stad på dygnet och låter en tyst lastbil leverera på natten
för att minska trängseln i trafiken under dagtid.
Tung lastbilstrafik är förbjuden nattetid i
stora delar av stadens vägnät av bullerskäl,
men nu prövas nattleveranser till tre av Lidls
livsmedelsbutiker i city.
Lastbilen som fått dispens är en special­
byggd Volvo FE Hybrid som körs på HVOdiesel och el. Även lastskåp, lyft och kyl­
aggregat är konstruerade för att minimera
buller.
De första erfarenheterna är goda. Trans­
portsträckor som tar en timme på dagen kan
exempelvis klaras av på en kvart nattetid.
Projektet som startade i somras pågår
under en tvåårsperiod och är en del av
Stockholms stads strategiska inriktning för
bättre leveranstrafik 2014–2017. Utvärde­
ring av buller, transporteffektivitet och
arbets­miljö sköts av KTH.
Miljöbilar i Stockholm Nyhetsbrev 1/2015
Stockholms stad (2 235 st)
Övriga Stockholmskommuner (1 471 st)
Övriga Sverige (4 222 st)
Sveriges klimatstad koras
den 17 mars
Välkommen till Earth Hour City
Challenge 2015 i Stockholms
stadshus den 17 mars! Förra årets
vinnare Stockholm bjuder in till
inspirerande halvdagskonferens
och lämnar över stafettpinnen till
en av de 14 svenska kommuner
som antog årets utmaning.
• Lär och inspireras av finalist­
städerna och deras framgångar.
• Få insikt om de viktigaste
utmaningarna runt hörnet.
• Konferensen avslutas med
prisceremoni där finalister
och vinnare hyllas.
Läs mer och anmäl dig på:
korturl.com/klimatstad2015
Snabb utbyggnad
av laddplatser
Foto: Fortum
Fastighetsbolaget Vasakronan bygger nya laddparker
i Stockholm och Uppsala. Både vanliga laddstolpar och
snabbladdare ingår i satsningen. Flera företag hårdsatsar
nu på utbyggnad av laddinfrastruktur.
Fastighetsbolaget Vasakronan är ett av företagen
som satsar på fler laddstolpar.
Elbilstillverkaren Tesla har redan ett hundra­
tal snabbladdningsstolpar i drift på 13 plat­ser
i Sverige, från Krokom i norr till Lödde­
köpinge i söder enligt Tesla Club Sweden.
I år ska dessutom nya s.k. ”superchargers”
byggas i bl.a. Kristianstad, Kalmar, Väster­
vik, Malung och Umeå.
I stockholmstrakten har Tesla laddare i
Sillekrog och Upplands Väsby. Teslaägare
”tankar” gratis på företagets snabbladdare.
Riktigt intressant kan det bli om den på­
gående diskussionen att upplåta laddarna
mot ersättning även för andra märken går
i lås.
Fastighetsbolaget Vasakronan vill också
inspirera hyresgäster och leverantörer att
gå över till förnyelsebar energi för sina
transporter och skapar nu 66 nya laddplat­
ser i anslutning till företagets fastigheter.
Vasakronans laddplatser finns i Kista
Entré, (22 platser inom- och utomhus),
Garnisonen, Östermalm, (24 platser inomoch utomhus), samt Rosenborg, Frösunda
(som får 20 platser i garage). I Uppsala får
Svavagallerian två laddplatser som kombi­
neras med en elbilspool från Sunfleet.
Vasakronan investerar i vanliga stolpar,
som ger en effekt på 7,4 kW och snabbladdare med effekt upp till 50 kW. Priset för
snabbladdning blir tre kronor i minuten,
besöksparkeringar med laddmöjligheter får
en tilläggstaxa på 15 kronor i timmen.
– Samtliga laddplatser ska vara klara
under januari 2015. Vi överdimensionerar
i början, men ser fram emot den dag då vi
behöver utöka kapaciteten, säger Andréa
Holmström, projektledare.
Supermiljöbilarnas
gratis-P upphör...
Stockholm Parkerings försök
med gratis parkeringstillstånd
för supermiljöbilar avslutades
vid årsskiftet. I framtiden kom­mer
parkeringsbolaget istället att
fokusera på att bygga ut ladd­
infrastrukturen.
Under några år har privata
supermiljöbilar kunnat parkera
gratis under fem timmar på
bolagets utomhusparkeringar
i stan. Totalt har 234 bilägare
utnyttjat gratisparkeringen under
försöksperioden. Vid en enkät
bland förarna efterlyste de allra
flesta ökade laddmöjligheter.
...men mer pengar till
supermiljöbilspremier
Supermiljöbilspremien blir kvar på
oförändrade villkor. Det beslutade
regeringen i december och skjuter
därmed till 215 nya miljoner under
2014–2015.
De som köpt en supermiljöbil
under förra året står först i kön till
premien.
Regeringen vill också ersätta
supermiljöbilspremien med ett
så kallat bonus/malus-system så
snart ett sådant ”är utrett och
möjligt att införa”.
Boka elbilsdagen 19 mars!
Matnyttigt om laddplatser:
Power Circle – elkraftbranschens
intresseorganisation, har tagit
fram en informationsspäckad
internetportal om laddplatser för
alla som vill veta mer om hur man
bygger laddplatser. Här finns infor­
mation för både privatpersoner,
fastighetsägare och företag som
vill veta mer om hur säker ladd­
ning utformas i anslutning till hem,
företag och på offentliga platser.
Läs mer om laddplatser:
korturl.com/laddplatstips
Snart är det dags för elbilsupphandlingens slutkonferens i
Frösundavik, Solna. Ta del av
utvärdering från upphandlingen
och hör deltagande företag.
Elfordonsleverantörer visar
fordon som också kan provköras.
Leverantörer av laddutrustning
visar sina produkter och svarar
på frågor.
Mer information och anmälan
hittar du här: elbilsupphandling.se
Miljöbilar i Stockholm är samlingsnamnet för Stockholms stads sats­
ningar på att främja användning av miljöanpassade fordon och bräns­
len. Nyhetsbrevet är gratis och distribueras elektroniskt eller per post
efter önskemål. Du kan även beställa extra exemplar. Nyhetsbrevet
finns också att ladda ner från stockholm.se/miljobilar
Beställ/avbeställ via [email protected]
Nyhetsbrevet Miljöbilar ges ut av Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm.
Ansvarig utgivare: Gustaf Landahl. Redaktör: Helene Carlsson. Text: Bert Ola Gustavsson, Helene Carlsson.
Produktion: Blomquist. Tryck: Edita. Upplaga: 3 500 ex. Artikelnummer: 11529 Miljöförvaltningen 2015-02.
I samarbete med