Marknadsuppdatering, publicerad i anslutning till Q1

Marknadsuppdatering, publicerad i anslutning till Q1-rapporten 2015
Marknadsutveckling affärsområde ytmontering
Elektronikindustrin har under de senaste åren sett en positiv utveckling och växte med 3,5 procent under
2014, till 1 746 miljarder US-dollar. Störst tillväxt återfanns inom tillämpningsområden för fordonselektronik
och kommunikationsutrustning, där också mobiltelefoni ingår, med tillväxtsiffror om 8 respektive 7 procent.
Även elektronik kopplat till industriella tillämpningar och konsumentprodukter visade på en positiv utveckling
med en tillväxt om nära 5 procent. Ledande kontraktstillverkare (EMS) såg också en positiv utveckling och
kunde vid årets slut 2014 uppvisa en tillväxt om 4 procent jämfört med helåret 2013. (Prismark, mars 2015).
Halvledarmarknaden såg en positiv utveckling om 5 procent under 2013, en utveckling som stärktes under
2014 till en tillväxt om nära 10 procent och kunde vid årets slut summeras till 336 miljarder US-dollar.
Halvledarmarknaden har fortsatt visa tillväxt under de två första månaderna 2015. (Prismark, mars 2015).
Även världsmarknaden för ytmonteringsutrustning såg en positiv utveckling med en tillväxt om 22 procent
under 2014 jämfört med 2013 och summerade till 2,3 miljarder US-dollar (PROTEC MDC, januari 2015).
Med undantag för den amerikanska marknaden som backade något, såg övriga geografiska marknader en
positiv utveckling med starkast tillväxt i Kina.
Den globala elektronikindustrin förutspås en positiv utveckling om 3 procent under 2015 och förväntas nå
en omsättning på drygt 1 800 miljarder US-dollar. Den största tillväxten förväntas ske inom segmenten
för fordonselektronik, kommunikationsutrustning och segmentet för industriell elektronik med en tillväxt
i närheten av 5 procent. Den långsiktiga årliga tillväxttakten för elektronikindustrin är prognostiserad till
knappt 4 procent årligen fram till och med 2019. (Prismark, mars 2015).
Prognoserna för halvledarmarknaden pekar mot en tillväxt om 5 procent för helåret 2015. De senaste årens
stigande priser på minneskretsar har varit en bidragande orsak till tillväxten inom halvledarsektorn. Prisutvecklingen har nu återgått till lägre nivåer, motsvarande de som sågs för två år sedan, vilket har en
dämpande effekt på tillväxten. Den långsiktiga utvecklingen förväntas fortsätta i positiv riktning med en
årlig tillväxt om knappt 4 procent under perioden 2015 till och med 2019. (Prismark, mars 2015).
Positiva prognoser om tillväxt inom elektronik- och halvledarmarknaden, tillsammans med den positiva
utvecklingen av världsmarknaden för ytmonteringsutrustning, visar på en återhämtning av efterfrågan
på ytmonteringsutrustning från elektronikindustrin. Mycronics orderingång för ytmonteringsutrustning
utvecklades positivt under första kvartalet 2015 och ökade med 38 procent jämfört med första kvartalet
2014. Den ökade orderingången kan bland annat tillskrivas produktlanseringar inom exempelvis den unika
jet printing-teknologin som erbjuds genom MY600.
Marknadsutveckling affärsområde mönsterritare
Bildskärmsmarknaden
Bildskärmsmarknaden bedöms visa en svag tillväxt för helåret 2015 på omkring 1 procent och bildskärmstillverkarna bedöms visa fortsatt lönsamhet. Omsättningen beräknas uppgå till 134 miljarder USD medan
antalet producerade bildskärmar beräknas öka med 2 procent till knappt 3,9 miljarder enheter (IHS,
januari 2015. IHS förvärvade DisplaySearch i Q4 2014). Försäljningen under 2015 drivs främst av
högupplösta mobila bildskärmar samt av den breda lanseringen av UHD-TV (TV-bildskärmar med UHD,
en ny upplösningsstandard med betydligt högre upplösning än tidigare). Under 2015 förväntas cirka
15 procent av det totala antalet producerade TV-bildskärmar vara av typen UHD-TV (IHS, januari 2015).
Bedömningen är att det kommer råda en god balans mellan tillgång och efterfrågan, vilket leder till stabila
priser under innevarande år.
Marknaden för fotomasker för bildskärmar var under 2014 bättre än väntat. Prognosen har reviderats upp
både gällande volymerna fotomasker samt den bedömda marknadsutvecklingen jämfört med förra årets
prognos. I början av 2014 var bedömningen att det skulle säljas cirka 14 500 fotomasker till ett värde av
500 MUSD under 2014. Nu är bedömningen att det såldes cirka 16 000 fotomasker till ett värde av 570
MUSD under 2014. Under perioden 2015-2018 uppskattas volymerna fotomasker för bildskärmstillverkning
visa en årlig tillväxt om cirka 4 procent. Omsättningen förväntas under samma period utvecklas från 590
MUSD till 630 MUSD. Fotomaskernas komplexitet bedöms fortsätta att öka i takt med att bildskärmarna blir
mer avancerade. (IHS, januari 2015).
Efterfrågan av fotomasker för bildskärmar har under första kvartalet 2015 varit fortsatt god. Utnyttjandegraden av Mycronics maskritare har legat kvar på stabila nivåer. Den pågående trenden mot bildskärmar
med högre upplösning driver på efterfrågan av komplexa fotomasker. Efterfrågan på fotomasker för större
bildskärmar är också god. Nya bildskärmsfabriker tas i drift i Kina och redan existerande fabriker investerar
för att öka sin tillverkningskapacitet. Ytterligare faktorer som påverkar efterfrågan av fotomasker för bildskärmar positivt är en växande mängd typer och modeller av bildskärmar. Exempel på detta är böjbara
bildskärmar eller bildskärmar som används i bilar som ofta kräver en speciell formfaktor. Den goda
efterfrågan på fotomasker bidrar till att priserna stabiliseras och därmed till en fortsatt förbättring av
fotomasktillverkarnas finansiella läge. Det positiva marknadsläget för fotomasktillverkarna i kombination
med en åldrande bas av installerad maskritare resulterade i en order på den första maskritaren inom
Mycronics ersättningsprogram där fotomasktillverkaren har möjlighet att byta in en äldre maskritare mot
ett skalbart system, byggt på Prexision-plattformen.
Utvecklingen inom bildskärmsområdet fortsätter i ett högt tempo. Ett område som väcker uppmärksamhet
är en teknologi där man använder ”quantum-LED” för bildskärmar. Teknologin baseras på LCD-tekniken.
Själva bildskärmen påverkas inte nämnvärt av denna teknologi. Teknologin har istället potential att erbjuda
en förbättrad färgrymd genom en förbättrad bakgrundsbelysning. Teknologin är ännu i utvecklingsfas och
kostnaden är högre än konventionell teknologi. Men om kostnaden kan pressas förutspår man att cirka 7
procent av alla LCD TV-bildskärmar baseras på denna teknologi 2018 (IHS, januari 2015).
Marknaden för Multi purpose tillämpningar
Efterfrågan på fotomasker för andra tillämpningsområden än bildskärmar är fortsatt positiv. Multi purpose
marknaden är ett brett segment som domineras av fotomasker för elektronisk kapsling samt fotomasker
för att skapa tryckkänsligheten hos en bildskärm (touch screen). Det positiva marknadsläget resulterade i
en order på två FPS system under kvartalet.