Årsredovisning 2014

E.ON Sverige AB
Årsredovisning
2014
Årsredovisning 2014
ÅRSREDOVISNING 2014
Innehållsförteckning
1
Innehållsförteckning
Koncernchefen har ordet ............................................................................................................................................... 3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ............................................................................................................................... 5
Verksamhet ............................................................................................................................................................... 5
Marknadsöversikt och viktiga händelser .................................................................................................................. 5
Forskning och Utveckling......................................................................................................................................... 9
Personal .................................................................................................................................................................... 9
Ekonomiskt resultat och ställning ............................................................................................................................. 9
Riskhantering .......................................................................................................................................................... 10
Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken ..................................................................................................... 11
Filialer..................................................................................................................................................................... 12
Moderbolaget .......................................................................................................................................................... 12
Förslag till vinstdisposition ..................................................................................................................................... 13
Händelser efter balansdagen ................................................................................................................................... 14
Utsikter för 2015 ..................................................................................................................................................... 14
Rapport över resultat ................................................................................................................................................... 15
Övrigt Totalresultat ..................................................................................................................................................... 16
Koncernens rapport över kassaflöden ......................................................................................................................... 17
Koncernens rapport över finansiell ställning .............................................................................................................. 19
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital ................................................................................................... 21
Reserver ...................................................................................................................................................................... 22
Koncernens noter ........................................................................................................................................................ 23
1 Företagsinformation ............................................................................................................................................. 23
2 Redovisningsprinciper ......................................................................................................................................... 23
3 Information om rörelsesegment ........................................................................................................................... 28
4 Kostnader för ersättningar till anställda ............................................................................................................... 32
5 Övriga intäkter/Övriga kostnader ........................................................................................................................ 34
6 Ersättningar till revisorerna ................................................................................................................................. 35
7 Finansiella intäkter/Finansiella kostnader ............................................................................................................ 35
8 Skatter .................................................................................................................................................................. 36
9 Avyttringsgrupp ................................................................................................................................................... 39
10 Rörelseförvärv ................................................................................................................................................... 39
11 Goodwill och immateriella tillgångar ................................................................................................................ 40
12 Materiella anläggningstillgångar ....................................................................................................................... 43
13 Konsoliderade dotterföretag .............................................................................................................................. 44
14 Innehav i intresseföretag .................................................................................................................................... 46
15 Andra långfristiga värdepappersinnehav ........................................................................................................... 48
16 Övriga finansiella fordringar ............................................................................................................................. 50
17 Kundfordringar och andra fordringar................................................................................................................. 50
18 Varulager ........................................................................................................................................................... 51
19 Derivatinstrument .............................................................................................................................................. 51
20 Specifikation av aktieslag .................................................................................................................................. 51
21 Upplåning .......................................................................................................................................................... 52
22 Leverantörsskulder och andra skulder ............................................................................................................... 52
23 Avsättning till pensioner .................................................................................................................................... 52
24 Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder ................................................................ 56
25 Övriga avsättningar ............................................................................................................................................ 57
26 Finansiella instrument och riskhantering ........................................................................................................... 58
27 Övriga upplysningar finansiella instrument ....................................................................................................... 62
28 Leasing .............................................................................................................................................................. 66
29 Eventualförpliktelser.......................................................................................................................................... 67
30 Ställda säkerheter ............................................................................................................................................... 68
Innehållsförteckning
2
31 Transaktioner med närstående ........................................................................................................................... 69
32 Händelser efter balansdagen .............................................................................................................................. 70
Moderbolagets resultaträkning .................................................................................................................................... 71
Moderbolagets kassaflödesanalys ............................................................................................................................... 72
Moderbolagets balansräkning ..................................................................................................................................... 73
Specifikation förändring av eget kapital ..................................................................................................................... 75
Moderbolagets noter ................................................................................................................................................... 76
1 Företagsinformation ............................................................................................................................................. 76
2 Redovisningsprinciper ......................................................................................................................................... 76
3 Personalkostnader ................................................................................................................................................ 76
4 Ersättningar till revisorerna ................................................................................................................................. 77
5 Övriga externa kostnader ..................................................................................................................................... 77
6 Finansiella intäkter och kostnader ....................................................................................................................... 77
7 Skatter .................................................................................................................................................................. 78
8 Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram ............................................................................................ 79
9 Mark och övrig fast egendom .............................................................................................................................. 79
10 Byggnader .......................................................................................................................................................... 80
11 Inventarier .......................................................................................................................................................... 80
12 Aktier och andelar i dotterföretag ...................................................................................................................... 81
13 Fordringar/skulder moderbolag och koncernföretag .......................................................................................... 82
14 Andelar i intresseföretag .................................................................................................................................... 82
15 Andra långfristiga värdepappersinnehav ........................................................................................................... 82
16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ................................................................................................... 83
17 Obeskattade reserver .......................................................................................................................................... 83
18 Bokslutsdispositioner ......................................................................................................................................... 83
19 Avsättningar för pensioner ................................................................................................................................ 84
20 Räntebärande skulder......................................................................................................................................... 85
21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ................................................................................................... 85
22 Finansiella instrument och riskhantering ........................................................................................................... 86
23 Hyres- och Leasingkostnader............................................................................................................................. 87
24 Eventualförpliktelser.......................................................................................................................................... 87
25 Transaktioner med närstående ........................................................................................................................... 88
Fem år i sammandrag .................................................................................................................................................. 91
Beräkning av nyckeltal................................................................................................................................................ 91
Inför Årsstämman ....................................................................................................................................................... 92
Ekonomisk information............................................................................................................................................... 92
Koncernchefen har ordet
3
KONCERNCHEFEN HAR ORDET
E.ON gick in i 2014 med målet att vi ytterligare skulle öka vårt fokus på kunderna och arbetet med utveckling och
innovation. När jag summerar det gångna året ser jag att det har en stark prägel av utveckling och samarbeten
kopplat till smarta och hållbara energilösningar med kunden i fokus.
Vi lanserade 100Koll där E.ON erbjuder 120 000 kunder att kostnadsfritt få vår smarta 100 Koll-mätare, för att
bättre förstå och på sikt kontrollera sin elförbrukning. Målet är att all energi ska göra nytta. E.ON bedriver ett
systematiskt arbete för att hjälpa kunderna att bli mer energieffektiva. 100Koll bygger vidare på ”Sveriges största
energisparexperiment” som avslutades 2013 och där 10 000 kunder deltog. I Malmös största utbyggnadsområde
Hyllie testar och utvecklar vi innovativa lösningar med sikte på framtidens energilandskap. Under 2014 har
ytterligare kunder anslutit fastigheter till E.ONs smarta nätplattform. Bit för bit byggs en modell av framtidens
hållbara samhälle upp i Hyllie med hjälp av digitala lösningar. Vi kopplar E.ONs digitalisering till
produktutveckling och affärsinnovation samt förstås till digital kommunikation. Den digitala revolutionen pågår
med oförminskad kraft och är definitivt en utmaning för branscher runt om i världen.
De ekonomiska och klimatmässiga utmaningarna i omvärlden är fortsatt stora. På global nivå ser ekonomin ut att
fortsätta växa något under 2015, men både den internationella och den europeiska ekonomin kan fortfarande sägas
återhämta sig från finanskrisen. I EMU-området får vi i bästa fall se en mycket svag tillväxt.
För energibranschen i Europa rymmer utmaningarna låga priser på utsläppsrätter som gynnar kolkraftverken, medan
moderna gaskombianläggningar konkurreras ut. Effekterna av Energiewende i Tyskland med målet att ställa om
energisystemet mot mer förnybar energi, berör även övriga Europa, med ett enormt överskott av el under soliga och
blåsiga dagar samt ett underskott mulna och vindstilla dagar.
Elpriset landade återigen på en rekordlåg nivå. Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot var knappt 27
öre/kWh. Så lågt har det inte varit sedan 2007 då det genomsnittliga systempriset var knappt 26 öre/kWh. En
mildare väderlek än normalt har gett minskad efterfrågan på el. Även om vattenmagasinen hade något lägre nivåer
inför vintern än normalt, var tillgängligheten i kärnkraften hög samtidigt som vindkraften slog nytt
produktionsrekord. Till följd av en förändrad marknadssituation har E.ON gjort en nedskrivning på nära 9 miljarder
kronor i reaktor O1 och O2 i Oskarshamn. Externa faktorer som påverkar värderingen är fortsatt fallande
marknadspriser, ökat behov av säkerhetsinvesteringar för att möta förändrade myndighetskrav, samt höjd
kärnkraftskatt. Till följd av ändrade marknadsförutsättningar för el- och värmeproduktion har även en nedskrivning
av Öresundsverket på knappt 3 miljarder kronor gjorts.
I Norden investerade E.ON 66 miljarder kronor mellan 2006 och 2013. Efter den gedigna summan gjorde vi
fortsatta investeringar under 2014. E.ON investerade över sex miljarder kronor som kopplar till vårt långsiktiga
förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, bland annat moderniseringen av kärnkraftverket i
Oskarhamn och ökad dammsäkerhet inom vattenkraften. Vi gjorde också investeringar i utvecklingsprojekt inom
hållbara städer samt smarta nät, som driver omställningen till framtidens energilandskap.
För det är ett nytt energilandskap som växer fram. I det har kunderna makt över sin konsumtion och sin produktion,
och andelen förnybar elproduktion växer. E.ON kommunicerade i november en ny strategi, ”Empowering
customers. Shaping markets”. Energisystemet omfattar en marknad där vi ser en tydlig utveckling av olika
drivkrafter. Starka drivkrafter är nya teknologier som till exempel effektivare solceller och digitaliseringen, lokalt
producerad förnybar energi samt nya kundbehov. Den traditionella kraftproduktionen som säkerställer trygga
energileveranser dygnet runt, året runt, har andra drivkrafter. För att möta kundernas behov krävs olika
affärsmodeller och därför kommer E.ON delas i två delar. E.ON kommer att fokusera på innovativa kundlösningar,
förnybar energi och distribution av el genom smarta elnät. Det nya bolaget kommer att bestå av den nuvarande
elproduktionsverksamheten, energihandel, och olje- och gasutvinningsverksamheten.
Det nya energilandskapet medför i sin tur utmaningar. Den växande andelen förnybar elproduktion är
väderberoende, samtidigt som vi vill kunna garantera tillgången till el hela tiden. Det innebär att beroendet av snabbt
reglerbar elproduktion, som vattenkraft, ökar när energisystemet byggs ut med mer sol och vind. Men med en större
andel elproduktion där produktionen är väderberoende, blir det osäkert för elproducenter och kunder som vill
investera för att erbjuda förbrukningsflexibilitet. Genom en kapacitetsmarknad kan vi skapa förutsägbara spelregler
för marknaden att på egen hand hantera de effektsituationer som uppstår. Den andra stora utmaningen är att vi
behöver ett smartare elnät som kan hantera variationer i produktion och konsumtion i det nya energilandskapet.
Regeringen har annonserat att en blocköverskridande energikommission ska sjösättas. Frågan om
Koncernchefen har ordet
4
effektförsörjningen och frågan om incitament för att bygga modernare elnät med smart teknik – är två utmaningar
som hör hemma i energikommissionen.
Jag är förespråkare för en bred kommission som ser energisystemet som en helhet och på längre sikt. Ett litet land
som Sverige, med energiintensiv industri, måste värna om sin konkurrenskraft – och för den spelar basproduktionen
med både vatten- och kärnkraft en viktig roll. Men det viktiga är att gå ifrån diskussionen om enskilda kraftslag och
se på systemet som helhet. Genom en fortsatt utbyggnad av förnybart och en långsiktigt trygg elförsörjning,
konkurrenskraftiga elpriser och värnande om klimat/miljö, behåller Sverige sin välfärd. Skatter och pålagor på
befintlig basproduktion, som effektskatten, riskerar på lång sikt att äventyra leveranssäkerheten. Detta är också en
viktig fråga för energikomissionen.
Kopplat till klimatfrågan står transportsektorn för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Hållbara biobränslen och
el är en styrka vi kan bygga på i Sverige för en fossilfri fordonsflotta. E.ON är med och satsar för en fossilfri
fordonsflotta men ett system behövs för att vi ska kunna driva utvecklingen. Elproduktionen har ett kraftfullt
certifikatsystem trots att det är en sektor med blygsamma utsläpp. Ett kvotpliktsystem för drivmedelsmarknaden är
en konstruktiv lösning.
Jag ser stora utmaningar, men jag vet samtidigt att E.ON står väl rustade. Vi har förberett oss genom ökad
effektivitet och hårdare prioriteringar. Vi kommer fortsatt ha fokus på effektivisering och kostnadskontroll. Men
inte minst fortsätter vi att vara med och utveckla det nya framväxande energilandskapet och att uthålligt utveckla
kundlösningar som är smarta, innovativa och hållbara.
Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige AB
Koncernens förvaltningsberättelse
5
Styrelsen och verkställande direktören för E.ON Sverige AB (publ), organisationsnummer 556006-8420, avger
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet
E.ON Sverige AB (E.ON), med säte i Malmö, är ett integrerat och helägt dotterbolag i E.ON SE koncernen med säte
i Düsseldorf, Tyskland.
E.ON Sverige koncernen verkar inom alla delar av värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. Våra
produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme, kyla samt utvinning av energi ur avfall. Koncernen består av
30 (32) rörelsedrivande dotterbolag och har under året i genomsnitt haft 3 294 (3 531) anställda, företrädesvis i
Sverige.
Marknadsöversikt och viktiga händelser
Energimarknaden genomgår en omställning mot mer förnybar energi och mot mer decentraliserad produktion.
E.ON är med och driver den omvandlingen. En väsentlig del i det är att vi utvecklar smarta energilösningar i
partnerskap med andra aktörer och våra kunder. För närvarande genomför vi ett antal projekt med inriktning på
digitalisering och affärsutveckling, som sätter kunden och omvandlingen till smarta energilösningar i fokus.
Energilösningar med kunden i fokus
De senaste åren har E.ON arbetat med energieffektivisering och en del i detta är satsningen på smarta elmätare.
Under 2014 inledde E.ON sin hittills största satsning på att hjälpa privatkunder att ta kontrollen över sin
elförbrukning, genom att erbjuda 120 000 smarta elmätare kostnadsfritt. Elmätaren, som kallas 100Koll, visar
förbrukningen minut för minut och ger användaren möjlighet att ta kontroll över och styra sin förbrukning.
E.ON fortsatte under 2014 samarbetet med Privata affärer och Veckans affärer genom tävlingen E-Prize, där företag
och privatpersoner tävlar om att effektivisera sin egen energiförbrukning.
I augusti gjorde E.ON sin största affär hittills när det gäller solceller. MAX IV valde E.ON som samarbetspartner för
att bygga en 650 kvadratmeter stor solcellsanläggning till laboratoriets nya anläggning på Brunnshög i Lund. Avtalet
innebär att E.ON levererar en nyckelfärdig helhetslösning. Anläggningen stod klar hösten 2014 och beräknas
producera cirka 85 000 kWh el per år. Samtidigt grundade E.ON innovationsbolaget Brunnshög Energi för att i
samarbete med andra aktörer tillgodose områdets unika möjligheter.
I Malmös stadsdel Hyllie ska energiförsörjningen bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi år 2020.
Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät, för att utnyttja energi effektivare.
Projektet ”Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie”, har stöd av Energimyndigheten och genomförs av
E.ON och Malmö stad, i samarbete med byggherrar och andra aktörer. I februari blev det klart att MKB ansluter sin
första fastighet i Hyllie till E.ONs smarta nätplattform. Därefter har Skanskas regionkontor Klipporna i Malmö samt
Malmö Arena anslutit sig i syfte att optimera fastigheternas energianvändning.
Elproduktion i Sverige
År 2014 blev det varmaste i Sverige som SMHI uppmätt. Det var de normalt sett kalla månaderna som var ovanligt
milda för årstiden, vilket medförde en minskad användning av el, gas och värme. Den totala elanvändningen i
Sverige under året blev 135 TWh, vilket är en minskning med knappt 3 procent jämfört med 139 TWh förbrukning
under 2013.
Samtidigt som elanvändningen minskade något var utbudssidan stark. Totalt uppgick elproduktionen i Sverige under
året till cirka 151 TWh (149 TWh). Vattenkraften producerade i princip som ett normalår och produktionen uppgick
till 64 TWh (61 TWh). Den ökande andelen installerad vindkraft gav i kombination med bra produktionsförhållanden ett nytt rekord med en total produktionsvolym på knappt 12 TWh (10 TWh). Produktionen i kärnkraftanläggningarna minskade till 62 TWh (64 TWh) på grund av lägre tillgänglighet. Övrig värmekraft producerade 13
TWh (14 TWh).
Med en bibehållen stark kraftbalans, ökade Sveriges nettoexport till 16 TWh (10 TWh). Sammantaget blev Norden
nettoexportör med drygt 10 TWh, vilket är en ökning från 2013 års 3 TWh.
Koncernens förvaltningsberättelse
6
Elpriset låg relativt stabilt under året men på ännu lägre nivåer jämfört med 2013. Det genomsnittliga systempriset
på Nord Pool Spot uppgick till knappt 27 öre/kWh, vilket var 6 öre lägre än 2013. Vi får gå ända tillbaka till 2007
för ett lägre genomsnittligt systempris, som då var knappt 26 öre/kWh.
Investeringar
Under 2014 investerade E.ON totalt 6 117 miljoner kronor i produktionsanläggningar och i elnätet för ökad
leveranssäkerhet samt nyanslutningar, men också för smarta nät. Efter investeringsprogrammet mellan 2006 och
2013 på 66 miljarder kronor, upprätthåller därmed E.ON en fortsatt hög investeringsnivå.
Eldistribution
E.ON distribuerade under året 36 TWh (37 TWh) el i sina elnät till över en miljon svenska kunder.
E.ON har gjort fortsatta investeringar för ökad leveranssäkerhet. Sedan stormen Gudrun 2005, har E.ON vädersäkrat 30 000 kilometer elnät, motsvarande sträckan Stockholm-Sydney tur och retur. Elnätet vädersäkras genom att
E.ON till 80 procent gräver ned kabel och till 20 procent isolerar luftledningar. Under 2014 har E.ON vädersäkrat
2 000 km elnät till ett värde av 776 miljoner kronor. Röjning av luftledningsgator är en viktig åtgärd för att öka
leveranssäkerheten. För regionnäten tillämpar E.ON en ny metod för underhållet av ledningsgator som, istället för
att såga ned hela trädet, går ut på att kapa topparna på de träd som riskerar att falla på en elledning. I Sverige
omfattas 8 000 kilometer regionnät av metoden, som E.ON har utvecklat i samarbete med markägarna.
Den kraftiga vindkraftutbyggnaden i Sverige är på väg att plana ut. Totalt gjorde E.ON vindkraftanslutningar under
året på 295 MW, att jämföra med 350 MW föregående år.
De två vindkraftparkerna vid Storfinnforsen I, Ögonfägnaden och Björkhöjden, ingår i en satsning på totalt sju
vindkraftsparker som tillsammans omfattar det hittills största vindkraftprojektet i Sverige. E.ON Elnät bygger
elnätet i den största anslutningsaffären i bolagets historia och säkerställer i nästa steg distributionen med en hög
leveranssäkerhet. De första verken kopplades in på systemet i slutet av juni 2014 och alla verk planeras vara
inkopplade vid halvårsskiftet 2015.
Elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015 är inte fastställda eftersom de är föremål för en domstolsprocess.
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade i oktober 2011 om intäktsramar för elnätföretagen. Beslutet
överklagades av E.ON och 85 andra elnätföretag. I november 2013 kom förvaltningsrättens dom och rätten dömde i
elnätföretagens favör. Ei överklagade till Kammarrätten som beslutade att ta upp fyra fall till prövning.
Kammarrätten konstaterade under 2014 att Ei inte följt gällande lagstiftning när det gäller tillämpning av den så
kallade övergångsmetoden för fastställande av elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012–2015. Ei meddelade i
december att de överklagar frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen.
I september 2014 beslutade regeringen om en ny regleringsmodell för elnätbolagens verksamhet inför nästa
tillsynsperiod, 2016–2019. E.ON har under året förberett sin ansökan som ska lämnas in till Ei den 31 mars 2015.
Elproduktion
Under 2014 har vattenkraften stått för 42 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs vattenkraftverk uppgick till 7 TWh (7 TWh), vilket utgör nästan 11 procent av den svenska vattenkraftproduktionen.
Vattenkraften har mycket stor betydelse för energiförsörjningen genom sitt bidrag med såväl baskraft som
reglerkapacitet till det nordiska elsystemet.
E.ON planerar att investera cirka 3 miljarder kronor i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska
vattenkraften fram till och med 2020. I planerna ingår effektiviseringar av befintliga kraftverk som innebär en årlig
produktionsökning med nästan 150 GWh.
Under våren invigdes ett nytt vattenkraftverk i Helgeå i Knislinge. Kraftverket är unikt eftersom det är 25 år sedan
E.ON byggde ett helt nytt vattenkraftverk. Den nya anläggningen ersatte den äldre av två befintliga på platsen och
innebar en årlig produktionsökning med 4 GWh.
Kärnkraften stod 2014 för 41 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs kärnkraftanläggningar uppgick till 16 TWh (17 TWh), vilket utgjorde knappt 26 procent av den totala svenska
kärnkraftproduktionen.
Koncernens förvaltningsberättelse
7
Sedan juni 2013 pågår säkerhetsmoderniseringen av reaktor O2 i Oskarhamn. Den pågående etappen beräknas
avslutas vintern 2015. Nästa och avslutande etapp i moderniseringsarbetet är en effekthöjning från 660 MW till 840
MW.
Till följd av förändrad marknadssituation har en nedskrivning om totalt 8 853 miljoner kronor gjorts i reaktor O1
och O2 i Oskarshamn. Externa faktorer som påverkar värderingen är fortsatt fallande marknadspriser, ökat behov av
säkerhetsinvesteringar för att möta förändrade myndighetskrav samt höjd kärnkraftsskatt.
Regeringen beslutade i december att den genomsnittliga avgiften för omhändertagande av kärnkraftens restprodukter
höjs för åren 2015-2017, från 2,2 öre till 4 öre per kilowattimme producerad kärnkraftel. Den årliga uppdateringen
av avsättningen för framtida kostnader till Kärnavfallsfonden genomfördes baserat på Svensk Kärnbränslehantering
ABs beräkningar.
I december blev det klart att E.ON köper driftbolaget Barsebäck Kraft AB från Ringhals AB. Bolaget har ett
50-tal anställda med uppdraget att sköta servicedriften samt förbereda för kommande rivning av Barsebäck
kärnkraftverk. Sedan tidigare äger E.ON mark och fastigheter, med ansvar för rivning och det radioaktiva avfallet.
E.ON tar nu tydligt hela ansvaret för avvecklingen av verket. E.ON tillträder som ägare av Barsebäck Kraft AB
1 februari 2015.
Vindkraften stod under 2014 för 8 procent av Sveriges totala elproduktion. E.ONs vindkraftproduktion minskade
under året till 0,5 TWh (1 TW) på grund av avyttringen av Rödsand II.
I slutet av 2013 slöt E.ON och danska energiföretaget SEAS-NVE, ett avtal om att E.ON säljer 80 procent av sitt
ägande i den 207 megawatt stora offshore vindkraftparken Rödsand II, till SEAS-NVE. Affären, som slutfördes
under 2014, ligger i linje med E.ONs strategi att genom samarbeten ytterligare öka andelen förnybar energi. E.ON
behåller 20 procent av ägandet och kommer fortsatt att vara ansvarig för drift och underhåll för vindkraftparken och
dess 90 vindkraftverk.
E.ONs vindkraftpark Kårehamn utanför Ölands kust, som invigdes 2013, har under sina första tolv månader
producerat bättre än beräknat. Produktionen uppgick till 195 GWh, vilket motsvarar halva Ölands elförbrukning.
En tvist mellan E.ON och en av entreprenörerna för byggnationen av vindkraftparken Kårehamn, har gått till
skiljeförfarande. Efter skiljedom förpliktigades E.ON att betala ut 291 miljoner kronor till entreprenören, ett beslut
som E.ON vill ha prövat i International Chamber of Commerce Arbitration. En nedskrivning av anläggningens
värde genomfördes med 255 miljoner kronor.
Vad gäller övrig elproduktion producerade E.ON 1 TWh (1 TWh) el i gas- och oljeeldade kraftverk.
Till följd av ändrade marknadsförutsättningar för el- och värmeproduktion har en nedskrivning av Öresundsverket
om 2 909 miljoner kronor gjorts.
Svenska Kraftnät meddelade i slutet av året att Karlshamnsverket kommer att ingå i effektreserven för de kommande
två vintrarna. Avtalet omfattar Karlshamnsverket block 2 och 3, vilket motsvarar 660 MW elproduktion. Värdet på
avtalet uppgår till minst 105 miljoner kronor för de två åren och innebär att verken ska startas upp på begäran av
Svenska Kraftnät.
Gasverksamheten
E.ON förvaltar det naturgasnät som transporterar energigas till E.ONs drygt 24 000 naturgaskunder. E.ON är även
den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas, en blandning av naturgas och biogas.
Under 2014 distribuerade E.ON totalt 5 TWh (6 TWh) naturgas.
Vägtrafiken står ensam för drygt 30 procent av landets samlade koldioxidutsläpp. E.ON fortsatte sin målmedvetna
satsning på hållbart fordonsbränsle och invigde under året tre nya tankställen för fordonsgas. För närvarande har
E.ON 43 publika tankstationer runt om i Sverige samt 24 depåer. Såld volym uppgick till 518 GWh (459 GWh).
Koncernens förvaltningsberättelse
8
E.ON producerar biogas i egna anläggningar samt köper in från partners. En av Sveriges största biogasanläggningar invigdes i skånska Jordberga i vilken E.ON är en av fyra delägare. Anläggningen kan med lokala
råvaror producera 110 GWh biogas per år. Om hela årsproduktionen omsätts till transportsektorn, kan utsläppen av
koldioxid minska med 28 000 ton om året.
I oktober fattade Energimarknadsinspektionen för första gången i förväg beslut om gasnätsföretagens intäktsramar.
Den aktuella perioden avser 2015-2018. För E.ON ligger intäktsramarna betydligt lägre än den nivå som bolaget
ansökt om. E.ON har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
Värmeverksamheten
E.ON är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden och levererar fjärrvärme till cirka
22 000 företags- och privatkunder.
Under året distribuerade E.ON 5,6 TWh (6,8 TWh) värme, 0,4 TWh (0,5 TWh) ånga och 0,03 TWh (0,03 TWh)
fjärrkyla.
E.ON fortsatte arbetet med att utveckla fjärrvärmen i Stockholmsregionen. I Täby bygger E.ON ett öppet
fjärrvärmenät, som blir det första som kommer att erbjuda kunderna möjlighet att välja leverantör. Det nya
fjärrvärmenätet i Täby är ett gemensamt projekt mellan E.ON och Täby kommun. E.ONs fjärrvärme i Täby
produceras till huvuddelen på värmeverket i Arninge, en anläggning helt driven av biobränsle.
E.ON och fyra av Sveriges största bostadsrättsföreningar tecknade ett avtal om leverans av 33 GWh fjärrvärme per
år i Täby. Parterna avtalade också att E.ON och föreningarna bygger en biobränsleeldad fjärrvärmeanläggning som
sedan E.ON står för drift och underhåll av.
I maj stod den nya turbinhallen vid Åbyverket i Örebro klar efter att den i oktober 2012 drabbades av en omfattande
brand och skada, då en ny turbin skulle installeras. Den nya kraftvärmeanläggningen är en investering på 1 miljard
kronor. Totalt minskar koldioxidutsläppen från det biobränsleeldade Åbyverket med 84 000 ton, vilket motsvarar
klimatpåverkande utsläpp från 30 000 bensinbilar årligen.
I juni avyttrade E.ON 26 mindre anläggningar och nät för fjärrvärme till det norska företaget Solør Bioenergi
Gruppen. Anläggningarna omfattar värmedistribution på cirka 0,5 TWh. Affären sker som ett led i E.ONs
strategiska fokusering i Sverige och innebär att E.ON frigör resurser för nya investeringar i värmelösningar och för
att driva omställningen av energisystemet.
Ny global strategi
E.ON SE kommunicerade i november en ny global strategi, ”Empowering customers. Shaping markets”. För att
möta kundernas behov krävs olika affärsmodeller och därför kommer E.ON delas i två delar. E.ON kommer att
fokusera på innovativa kundlösningar, förnybar energi och distribution av el genom smarta elnät. Det nya bolaget
kommer att bestå av den nuvarande elproduktionsverksamheten, energihandel, och olje- och gasutvinningsverksamheten.
Eftersom effekterna för E.ON Sverige koncernen ännu inte är möjliga att uppskatta, påverkas inte rapporteringen av
koncernens resultat och finansiella ställning för 2014.
Övrigt
I april tillträdde Johan Mörnstam befattningen som VD för E.ON Elnät Sverige AB efter Per-Olof Lindholm.
Yvonne Borg ersatte Viktoria Bergman som kommunikationsdirektör i september. Markus Bokelmann ersatte Marc
Hoffmann som CFO i oktober. Både Yvonne Borg och Markus Bokelmann ingår i E.ON Sveriges koncernledning.
Koncernens förvaltningsberättelse
9
Forskning och Utveckling
E.ON Sverige lägger betydande resurser på att tillsammans med kunder och samarbetspartners ta fram lösningar
som driver utvecklingen mot ett hållbart energisystem. Områden som har varit i fokus under 2014 är t.ex. energieffektivisering, hållbara städer, smarta värme- och elnät samt effektivare förnybar energiproduktion. Ett exempel är
hur vi fortsatt vårt långsiktiga arbete med att utveckla Hyllie till en förebild när det gäller hållbara energilösningar.
De totala kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 192 miljoner kronor (157).
Personal
Effektiviseringsprogrammet, som inleddes 2011, fortsatte under året med flytten av HR-tjänster till Berlin.
Under 2014 har det även pågått ett arbete med att skapa en ny, integrerad kraftenhet där samtliga produktionsbolag
inom E.ON ska ingå. För att främja samarbete och skapa synergier samlas styr- och stabsfunktioner i Essen,
Tyskland. De svenska medarbetare vars roller flyttas till Essen har erbjudits att följa med sitt arbete dit. Den nya
enheten startade den 1 januari 2015.
Arbetet med att förankra vår strategi, vision och våra värderingar hos samtliga medarbetare har fortsatt.
Detta arbete har uppfattats positivt och medarbetarmätningar bekräftar att förståelsen av vår strategi har förbättrats
väsentligt. Även inom området säker arbetsmiljö har vi, i samverkan med våra entreprenörer, bedrivit ett grundligt
utvecklingsarbete.
Vårt aktiva mångfaldsarbete har fortsatt, flera interna projekt pågår samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i
frågan ute i samhället. Internt har fokus varit på kunskapshöjning och tillsammans med externa partners har vi bl a
engagerat oss i rekrytering av utrikesfödda akademiker samt varit huvudsamarbetspartner med Malmö Pride 2014.
Ekonomiskt resultat och ställning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 34 115 miljoner kronor (36 840), vilket är 2 725 miljoner kronor lägre än
2013 och motsvarar en minskning med cirka sju procent. Minskningen berodde på lägre elpriser samt lägre volymer
till följd av det varma vädret under året.
Koncernens elförsäljning, exklusive försäljning till minoritetsdelägare i koncernens elproduktionsbolag, uppgick till
39,5 TWh jämfört med 42,5 TWh förra året. Gasförsäljningen var 0,9 TWh lägre än året innan och uppgick till
3,5 TWh, medan värmeförsäljningen blev 1 TWh lägre och uppgick till 6,1 TWh.
Produktionen i kärnkraftsanläggningarna var lägre än föregående år och uppgick till 16,4 TWh (16,7). Arbetet med
säkerhetsmoderniseringen av reaktor O2 vid Oskarshamn medförde att reaktorn inte var i drift under året.
Vattenkraftproduktionen uppgick till 7,2 TWh. Det var drygt 0,1 TWh högre än föregående år men betydligt lägre
än ett normalår.
Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt (se not 3) ökade med 1 208 miljoner kronor
jämfört med 2013 och uppgick till 12 314 miljoner kronor (11 106). Årets högre resultat är framförallt relaterat till
realisationsvinsten från avyttringen av vindkraftparken Rödsand II samt föregående års omvärdering av avsättningen
för kostnader för framtida nedmontering och återställning inom kärnkraftsverksamheten. Detta motverkades av lägre
intäkter från vindkraftsanslutningar till distributionsnätet, fortsatt låga elpriser och minskad el- och värmeförsäljning
på grund av det varma vädret.
Resultatet efter finansiella poster blev 8 246 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år och uppgick till
-1 991 miljoner kronor (6 255). Utöver ovan nämnda orsaker kommer försämringen framförallt från nedskrivningar
av reaktorerna O1 och O2 i Oskarshamn, Öresundsverket i Malmö samt vindkraftparken Kårehamn utanför Ölands
kust. Detta kompenserades delvis av högre finansiella intäkter som till största delen förklaras av omvärdering
relaterad till kärnavfallsfonden, lägre kostnader för återställning av elnäten och avbrottsersättning efter stormar,
positiv påverkan från värdering av orealiserade derivat samt realisationsvinsten från försäljningen av ett antal
mindre värmeanläggningar och fjärrvärmenät.
Årets skatt är 2 065 miljoner kronor lägre än föregående år och förklaras huvudsakligen av det lägre resultatet och
skattefria realisationsvinster från avyttringar.
Koncernens förvaltningsberättelse
10
Riskhantering
Verksamheten i E.ON Sverige koncernen exponeras för risker som kan påverka möjligheterna att uppnå de mål som
finns i affärsplanen. För att hantera hot och möjligheter drivs ett omfattande samordnat och systematiskt
riskhanteringsarbete baserat främst på ISO 31000 men också andra styrande dokument.
Målet med riskhanteringsarbetet är att koncernledningen och ledningen i dotterbolagen ska ha så god och relevant
information som möjligt som stöd för sina affärsbeslut. Detta möjliggörs genom att information från lokalt
riskansvariga inom koncernen samlas in och presenteras för respektive ledning.
De tre största riskerna för verksamheten utifrån ett vägt sannolikhetsutfall är:
 Tillgängligheten i våra kärnkraftverk
 Hydrologisk påverkan och tillgång på vatten
 Osäkerheter avseende framtida regler för elnätsreglering
De risker med enskilt största konsekvenser är:
 Dammbrott i en av våra större vattenkraftsdammar
 Nukleär skada med konsekvens för tredje man
Båda dessa risker, om de inträffar, får stora konsekvenser både i form av människoliv och ekonomisk skada. Ett
omfattande arbete bedrivs i syfte att reducera riskernas redan extremt låga sannolikheter, att styra och övervaka
varningssignaler samt underhålla en god kontrollmiljö i de verksamheter som riskerna härrör från. Utöver detta finns
omfattande tekniska skyddsåtgärder, försäkringar och beredskapsplaner.
Internkontroll
E.ON Sverige bedriver ett omfattande internt kontrollarbete, vilket syftar till att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt, säkert och effektivt sätt. Koncernen upprättar en tillförlitlig finansiell redovisning och rapportering
samt följer tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen bedrivs i enlighet med E.ON koncernens
interna regelverk [email protected], vilket baseras på principerna från Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO).
Den interna kontrollen är uppdelad i olika komponenter:
Kontrollmiljö – Basen för den interna kontrollen är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i företaget och
definieras av integritet, etiska värderingar, kompetens, behörighet och ansvar. E.ON Sverige har antagit en
uppförandekod, vilken befäster våra värderingar genom etiska riktlinjer i det dagliga arbetet. Uppförandekoden
gäller för samtliga anställda, inklusive styrelseledamöter och chefer inom koncernen. E.ON utvärderar kontrollmiljön på årsbasis.
Riskbedömning och kontrollaktiviteter – Riskbedömning avseende finansiell redovisning och rapportering har
identifierat de resultat- och balansräkningsposter där risker för väsentliga fel är förhöjda samt till vilka processer
dessa poster relaterar. Kring dessa risker har kontrollstrukturer utformats för att upptäcka eller förebygga brister.
Riskbedömningen resulterar i en årlig översyn av utformningen av aktuella processer och de kontroller som är
inbyggda i dessa.
Information och kommunikation – Informationen hålls löpande uppdaterad och kommuniceras till personalen via
olika informationskanaler, i huvudsak med hjälp av intranätet. I de fall då en viss grupp av personal behöver specifik
information, kommuniceras detta via olika informationsplattformar eller e-post.
Uppföljning – Företagsledningen utvärderar och följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrollen och
riskhanteringen med tyngdpunkt på den finansiella rapporteringen.
Internrevision
E.ON Sverige har en intern revisionsfunktion som utgör en oberoende avdelning i förhållande till övrig verksamhet
och löpande granskar samt utvärderar den interna kontrollen enligt den godkända revisionsplanen. En
uppföljningsprocess har inrättats som säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas för de brister och rekommendationer
som uppkommer från revisionsgranskningar.
Koncernens förvaltningsberättelse
11
Styrningsprocess för riskhantering
Inom E.ON Sverige finns sedan ett antal år en tydlig ansvarsfördelning samt en effektiv organisation för riskhantering. Denna organisation leds på koncernnivå av Chief Risk Officer (CRO) vilken i sin tur rapporterar till
Riskstyrkommittén vars ordförande är CFO.
I styrmodellen för riskhantering framgår hur ansvar fördelas på olika enheter inom koncernen. En central del i dessa
beskrivningar är att det är den affärsansvarige som är ägare av riskerna och ansvarar för hur riskerna hanteras och
följs upp i sitt ansvarsområde. Riskhantering regleras i koncerninstruktioner utfärdade av E.ON SE där riskstrategi
angivits. Dessa instruktioner omvandlas av koncernledningen till övergripande riskmandat för koncernen.
I styrmodellen finns processbeskrivningar och anvisningar om hur riskarbetet ska utföras och hur uppföljning ska
ske.
En del av CROs ansvar innebär att utarbeta och föreslå rutiner och policyer för riskhantering samt ansvara för
implementering av de övergripande koncernriktlinjer som utfärdats samt att säkerställa efterlevnad av dessa genom
det riskhanteringsarbete som bedrivs och avrapporteras till Riskstyrkommittén och bolagsstyrelsen.
Samtliga risker följs upp och avrapporteras kvartalsvis av respektive dotterbolag och sammanställs av den centrala
riskhanteringsfunktionen som i sin tur rapporterar till bolagsledningen via Riskstyrkommittén som har
huvudansvaret för riskrapporteringen.
E.ON Sverige koncernens riskbild rapporteras till koncernledningen som en del av den kvartalsvisa
verksamhetsrapporteringen.
För hantering av finansiella risker se not 26.
Beskrivning av aktier, röster och bolagsordning mm
E.ON Nordic AB är ensam ägare av samtliga aktier i E.ON Sverige AB. Aktierna är dels stamaktier av serie A, dels
stamaktier av serie C. Stamaktier av serie A äger vardera en röst, medan stamaktier av serie C äger vardera en
tiondels röst. I övrigt finns inga begränsningar i bolagsordningen i fråga om hur många röster en aktieägare kan avge
vid en bolagsstämma.
Enligt bolagsordningen består styrelsen av lägst fyra och högst sex stycken av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs på
bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år styrelseledamoten och eventuella
styrelsesuppleanter utsågs. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år. Ändringar i bolagsordningen
beslutas av bolagsstämman.
Bolagsstämman har inte lämnat bemyndigande till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva
egna aktier.
Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken
I E.ON Sveriges tillgångar ingår 125 anläggningar som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt svensk
miljölagstiftning. Av dessa är 17 klassade som A-anläggningar, dvs den typ av anläggning som typiskt sett har störst
påverkan på miljö och människors hälsa och för vilka tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen. Förutom
nämnda anläggningar i Sverige innehas 15 anmälnings- eller tillståndspliktiga anläggningar i Danmark. Dessutom
berörs E.ON Sveriges verksamhet av 86 vattendomar som bland annat reglerar villkoren för hur
vattenkraftsanläggningarna får drivas samt domar avseende sjöregleringar.
E.ON Sveriges anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter påverkar den yttre miljön, huvudsakligen genom
den verksamhet som bedrivs inom dotterbolagen OKG, E.ON Värme Sverige, E.ON Värmekraft Sverige, E.ON
Vattenkraft Sverige, E.ON Gas Sverige och E.ON Danmark. Bolagen bedriver el- och värmeproduktion och
gashantering.
Under 2014 har det tillkommit ett knappt tiotal anmälningspliktiga fordonsgasanläggningar inom E.ON Gas.
Det samlade antalet anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar som ingår i E.ON Sveriges verksamhet har dock
minskat, främst till följd av att E.ON Värme Sverige avyttrat delar av sin småskaliga värmeverksamhet.
Koncernens förvaltningsberättelse
12
Den yttre miljön påverkas i huvudsak genom utsläpp till luft och vatten samt genom dämning av vattenvägar,
olycksrisk, visuell påverkan och buller.
Filialer
E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB
Registrerad september 2013 i Danmark. Filialen bedriver utveckling och drift av vindkraftverk. E.ON Wind
Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Denmark AB, som ägs till 100
procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB.
E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB
Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. E.ON Wind
Norway, filial till E.ON Wind Norway AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Norway AB, som ägs till 100 procent
av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB.
ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB
Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. ES Wind
Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt
dotterbolag till E.ON Sverige AB.
E.ON Wind Resources Norway, filial till E.ON Wind Resources AB
Registrerad sedan 2012 i Norge. Filialen bedriver vindkraftprojektering. E.ON Wind Resources Norway, filial till
E.ON Wind Resources AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Resources AB, som ägs till 100 procent av E.ON
Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen i att leda koncernens olika rörelsesegment. Inom moderbolaget
finns dessutom ett flertal koncerngemensamma funktioner.
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 625 Mkr (443).
Resultatet efter finansnetto uppgick till 3 600 Mkr (457).
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderbolaget till 86 Mkr (36)
Totala investeringar uppgick till 24 Mkr (1 157), varav aktier i dotterbolag 0 Mkr (1 140).
Koncernens förvaltningsberättelse
13
Förslag till vinstdisposition
Enligt E.ON Sverige AB:s balansräkning står följande belopp till årsstämmans förfogande:
- balanserade vinstmedel
- årets resultat
27 734 536 121
8 246 921 628
35 981 457 749
Summa kronor:
Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:
- till aktieägarna utdelas 32,56 kronor per aktie
- kvarstående vinstmedel balanseras
Summa kronor:
6 218 970 810
29 762 486 939
35 981 457 749
Koncernbidrag på 1 957 191 623 kr har lämnats och 4 915 722 411 kr har erhållits från dotterbolagen.
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 32,56 kronor per aktie (17,01). Detta
motsvarar 6 219 miljoner kronor (3 248).
Den föreslagna utdelningen följer koncernens riktlinje.
Efter föreslagen utdelning till aktieägarna samt koncernbidrag uppgår bolagets soliditet till 58 (51) procent och
koncernens soliditet till 52 (53) procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Bolagets och koncernens likviditet bedöms kunna upprätthållas på en
likaledes betryggande nivå.
Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara
tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat
bolagets och koncernens historiska utveckling och konjunkturläge.
Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
Utdelningen beräknas bli utbetald den 29 juni 2015.
Koncernens förvaltningsberättelse
14
Händelser efter balansdagen
I början av 2015 drabbades cirka 50 000 kunder av elavbrott på grund av stormen Egon som slog till mot södra
Sverige den 10:e januari. Stormen Egon räknas som den värsta på många år, senast som Sverige drabbades på
liknande sätt var under Stormen Per, även känd som januaristormen 2007. Både Per och Egon kom upp i
orkanstyrkor, alltså när vindarna överstiger 32,7 meter per sekund. När stormen Egon gjorde entré var E.ON bättre
rustade än under stormen Per åtta år tidigare. Totalt 17 miljarder kronor har investerats för att vädersäkra elnäten,
vilket bidrog både till att färre kunder drabbades, men också att elen kom tillbaka betydligt snabbare för de
strömlösa. E.ONs kostnader för avbrottsersättningar och reparationer beräknas bli 85 miljoner kronor.
Under 2013 överlät E.ON sin andel i Fennovoima Oy till Voimaosakeyhtio SF. Den 23 januari 2015 mottog E.ON
324 miljoner kronor i tilläggsköpeskilling för E.ONs tidigare andel i Fennovoima Oy, då finska parlamentet nu har
godkänt projektets nya ägarförhållanden och projektets fortskridande.
E.ON övertog den 1 februari 2015 aktierna i Barsebäck Kraft AB enligt den överenskommelse mellan E.ON och
Vattenfall som slöts 19 december 2014. Bolaget har till uppgift att sköta servicedriften av Barsebäck kärnkraftverk
samt att förbereda för kommande rivning. I samband med övertagandet tillträdde Åsa Carlson som ny VD för
Barsebäck Kraft AB.
Utsikter för 2015
Under 2015 förväntas det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt att understiga 2014 års
resultat som framförallt påverkades positivt av rörelserelaterade avyttringar av vindanläggningar.
15
Koncernens rapport över resultat
RAPPORT ÖVER RESULTAT
Not
Mkr
2014
2013
Omsättning inklusive energiskatter
37 155
40 117
Energiskatter
-3 040
-3 277
34 115
36 840
3 496
2 073
346
379
-17 567
-20 154
-2 827
-2 830
-15 906
-4 687
-4 536
-5 275
55
69
-2 824
6 415
1 579
583
-746
-743
833
-160
-1 991
6 255
748
-1 317
-1 243
4 938
1 696
4 915
-2 939
23
-1 243
4 938
3
Nettoomsättning
5
Övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Råvaror och förnödenheter
4
Kostnader för ersättningar till anställda
11,12,14 Avskrivningar och nedskrivningar
5,6
Övriga kostnader
14
Resultatandelar i intresseföretag
Rörelseresultat
7
Finansiella intäkter
7
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
8
Skatt
Årets resultat
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Årets resultat
16
Koncernens rapport över övrigt totalresultat
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Mkr
2014
2013
-1 243
4 938
7
6
-1
0
-2 769
0
2 463
33
49
2
29
193
8
3
-19
4
Summa övrigt totalresultat
-2 674
2 682
Summa totalresultat
-3 917
7 620
-978
7 592
-2 939
-3 917
28
7 620
Årets resultat enligt resultaträkningen
Övrigt totalresultat:
Poster som kommer att omföras mot årets resultat:
Kassaflödessäk ringar
Omvärdering av derivat till verkligt värde
Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring
Finansiella tillgångar som k an säljas
Omvärdering till verkligt värde 1)
Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring
Andel av övrigt totalresultat från andelar i intresseföretag och Joint
Ventures
Periodens förändring hänförlig till valutakassaflödessäkringar
Valutak ursdifferenser vid omräk ning av utlandsverk samheter
Periodens valutakursdifferens
Poster som inte kommer att omföras mot årets resultat:
Ak tuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda
pensionsplaner
Periodens förändring 2)
Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa totalresultat
1)
2)
Se not 15
Därav intressebolag +19 Mkr (-41 Mkr) efter skatt
17
Koncernens rapport över kassaflöden
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Not
Mkr
2014
2013
Årets resultat
-1 243
4 938
11,12,15 Av- och nedskrivningar
15 906
4 687
-323
-191
Förändring i avsättningar
Förändring i uppskjutna skatter
-2 417
419
Reavinster/förluster
-1 500
-166
Övrigt
Kassaflöden från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
-978
9 445
461
9 445
10 148
10 148
Rörelsekapitalförändring
Lager
-99
-525
Kundfordringar
112
443
Övriga kortfristiga fordringar
700
12
Leverantörsskulder
287
48
Övriga kortfristiga skulder
-1 109
Kassaflöden från den löpande verksamheten
-109
-689
9 336
-711
9 437
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Sålda dotterföretag/verksamheter
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag/verksamheter
Förvärv av intresseföretag och övriga innehav
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
5 113
1 166
35
149
-
-91
-10
-234
-5 980
-6 772
Förvärv av immateriella tillgångar
-127
-26
Förändring av finansiella fordringar
-917
Kassaflöden från investeringsverksamheten
-1 886
4 414
-1 886
-1 394
-1 394
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Utdelning till moderföretagets aktieägare
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Upptagna lån
Amortering av lån
Erhållet/lämnat koncernbidrag E.ON Nordic AB
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
-3 248
-5 217
-4
-58
51
-
12 711
9 404
-15 463
-10 628
-1 307
-7 260
-1 696
-8 195
-7 260
-8 195
190
-152
18
Koncernens rapport över kassaflöden
Likvida medel vid årets början
364
513
Periodens förändring av likvida medel
190
-152
-1
3
553
364
Betalda räntor härrörande till rörelseverksamheten
-173
-149
Erhållna räntor härrörande till rörelseverksamheten
184
337
99
49
-252
-1 580
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
Tilläggsupplysningar
Erhållen utdelning härrörande till investeringsverksamheten
Betald inkomstskatt härrörande till rörelseverksamheten
19
Koncernens rapport över finansiell ställning
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Tillgångar
Not
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Anläggningstillgångar
11
Goodwill
3 071
3 096
11
Immateriella tillgångar
1 724
1 609
12
Materiella anläggningstillgångar
68 877
79 557
14
Innehav i intresseföretag
1 690
1 340
15
Andra långfristiga värdepappersinnehav
4 975
7 740
16
Övriga finansiella fordringar
24 539
22 249
17
Kundfordringar och andra fordringar
37
26
19
Derivatinstrument
102
99
8
Uppskjutna skattefordringar
1 812
1 787
106 827
117 503
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
18
Varulager
4 612
4 553
16
Övriga finansiella fordringar
1 595
1 561
17
Kundfordringar och andra fordringar
7 547
7 416
46
1 032
Derivatinstrument
211
162
Likvida medel
553
364
-
3 863
14 564
18 951
121 391
136 454
Aktuella skattefordringar
19
9
Avyttringsgrupp
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
20
Koncernens rapport över finansiell ställning
Eget kapital och skulder
Not
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
20
Aktiekapital
1 910
1 910
45
45
4 234
6 919
61 989
63 925
Summa eget kapital hänförbart till moderföretagets aktieägare
68 178
72 799
Eget kapital hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande
-2 257
716
Summa eget kapital
65 921
73 515
11 021
10 393
1 185
1 193
242
345
19
14
19 986
19 698
282
808
9 450
12 003
42 185
44 454
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst inkl. årets resultat
Skulder
Långfristiga sk ulder
21
Upplåning
22
Leverantörsskulder och andra skulder
19
Derivatinstrument
23
24
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för nedmontering, återställande
och liknande åtgärder
25
Övriga avsättningar
8
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga sk ulder
21
Upplåning
5 143
8 160
22
Leverantörsskulder och andra skulder
5 948
7 086
Aktuella skatteskulder
483
185
Derivatinstrument
533
1 040
och liknande åtgärder
762
718
25
Övriga avsättningar
416
467
9
Avyttringsgrupp
-
829
13 285
18 485
121 391
136 454
19
24
Avsättningar för nedmontering, återställande
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
21
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Mkr
Övrigt
Aktie- tillskjutet
kapital
kapital Reserver
Balanserat
Eget kapital
resultat hänförbart till Innehav utan Summa
inkl årets moderbolagets bestämmande
eget
resultat
aktieägare
inflytande kapital
Ingående balans
1 januari 2013
1 910
45
4 228
65 260
71 443
1 191 72 634
Utdelning
-
-
-
-5 217
-5 217
-58
-5 275
Lämnade koncernbidrag
-
-
-
-1 307
-1 307
-
-1 307
Skatteeffekt på koncernbidrag
Försäljning av innehav utan
bestämmande inflytande
-
-
-
288
288
-
288
-
-
-
0
0
-445
-445
Summa totalresultat
-
-
2 691
4 901
7 592
28
7 620
1 910
45
6 919
63 925
72 799
716 73 515
1 910
45
6 919
63 925
72 799
716 73 515
Utdelning
-
-
-
-3 248
-3 248
-4
-3 252
Lämnade koncernbidrag
-
-
-
-610
-610
-
-610
Skatteeffekt på koncernbidrag
Förvärv från innehavare utan
bestämmande inflytande
-
-
-
134
134
-
134
-
-
-
81
81
-30
51
Summa totalresultat
-
-
-2 685
1 707
-978
-2 939
-3 917
1 910
45
4 234
61 989
68 178
Utgående balans
31 december 2013
Ingående balans
1 januari 2014
Utgående balans
31 december 2014
-2 257 65 921
22
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
RESERVER
Säkringsreserv
Mkr
Tillgångar
som kan Omräkningssäljas
reserv
Innehav utan
bestämmande
Summa
inflytande
Summa
reserver
Ingående balans
1 januari 2013
-75
4 585
-282
4 228
51
4 279
-
2 496
-
2 496
-103
2 393
Kassaflödessäkringar
8
-
-
8
4
12
Omräkningsdifferenser
-
-
187
187
48
235
-67
7 081
-95
6 919
-
6 919
-67
7 081
-95
6 919
-
6 919
-
-2 769
-
-2 769
-
-2 769
19
-
-
19
-
19
-
-
65
65
-
65
-48
4 312
-30
4 234
-
4 234
Förändring av verkligt värde
hänförligt till finansiella
tillgångar som kan säljas
1)
Utgående balans
31 december 2013
Ingående balans
1 januari 2014
Förändring av verkligt värde
hänförligt till finansiella
tillgångar som kan säljas
Kassaflödessäkringar
Omräkningsdifferenser
1)
Utgående balans
31 december 2014
1)
För ytterligare inform ation se koncernens not 15
Koncernens noter
23
KONCERNENS NOTER
1 Företagsinformation
E.ON Sverige AB (publ), 556006-8420, bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i
Malmö i Sverige. Huvudkontorets adress är Carl Gustafs väg 1, 205 09 Malmö. E.ON Sverige AB:s moderbolag är
E.ON Nordic AB, 556468-1574. Moderbolag i den största koncern där E.ON Sverige AB är dotterbolag och
koncernredovisning upprättas är E.ON SE, registreringsnummer, 69043, Düsseldorf, Tyskland. Årsredovisning för
E.ON SE återfinns på www.eon.com samt vid huvudkontoret i Düsseldorf.
Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i not 3.
Styrelsen har den 26 mars 2015 godkänt denna koncernredovisning för E.ON Sverige AB år 2014 för offentliggörande.
2 Redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EU-kommissionen.
Vissa tilläggsupplysningar lämnas i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL).
Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med ÅRL och RFR 2. Redovisningsprinciperna
överensstämmer i allt väsentligt med koncernens utom i vissa fall vilka redovisas i moderbolagets not 2
Redovisningsprinciper.
De finansiella rapporterna redovisas i svenska kronor (SEK) som är E.ON Sverige AB:s funktionella valuta och
rapporteringsvaluta. Såvida inte annat anges redovisas beloppen avrundade till närmaste miljoner svenska kronor
(Mkr).
Värderingsgrund och definition av koncernbolag
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och liksom för tillgångar och skulder med
anskaffningsvärde som grund, förutom för vissa finansiella tillgångar och skulder (derivatinstrument och finansiella
tillgångar som kan säljas) som värderas till verkligt värde.
Koncernens finansiella rapporter omfattar E.ON Sverige AB och samtliga bolag där koncernen har bestämmande
inflytande.
Företag där E.ON Sverige har ett betydande inflytande redovisas i koncernredovisningen som intresseföretag enligt
kapitalandelsmetoden.
Koncernen består per årsskiftet av 30 (32) rörelsedrivande dotterbolag.
Uppskattningar och bedömningar
De mest väsentliga posterna som påverkas av företagsledningens och styrelsens uppskattningar, bedömningar och
antaganden vid tillämpningen av IFRS redovisningsprinciper är den årliga analysen av nedskrivningsbehov av
goodwill, immateriella och materiella anläggningstillgångar (se koncernens not 11 och 12), värdering av andra
långfristiga värdepappersinnehav (se koncernens not 15) samt avsättningar för nedmontering och omhändertagande
av restprodukter från kärnkraften (se koncernens not 24).
Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper
Nya/ändrade redovisningsprinciper som gäller 2014
Nya standarder, ändringar och tolkningar som godkänts av EU/RFR och skall tillämpas för
räkenskapsåret 2014
Koncernens noter
24
IFRS 10 - Koncernredovisning innehåller en vägledning som används vid bedömning av om bestämmande
inflytande föreligger för de investeringar som innehas oavsett om ett företag kontrolleras genom ägarnas rösträtt
eller genom andra kontraktsreglerade arrangemang. Bedömningen huruvida kontroll föreligger ska grundas på om
man har inflytande över investeringsobjektet, rätt till eller erhåller avkastning från sitt engagemang i
investeringsobjektet samt bedömning hur man använder sitt inflytande över investeringsobjektet för att påverka
avkastningen. Införandet av IFRS 10 har inte ändrat tidigare bedömningar av dotterbolag, intressebolag eller
samarbetsarrangemang för E.ON Sverige koncernen.
IFRS 11 - Samarbetsarrangemang anger att samarbetsarrangemang antingen ska klassificeras som gemensam
verksamhet (joint operation) eller joint venture. Beroende på typ av investering gäller olika redovisningsregler. En
gemensam verksamhet är ett gemensamt arrangemang som ger parterna rätt till tillgångarna samt åtaganden för
skulderna. Parterna ska i dessa fall redovisa sin del av tillgångarna, skulderna, intäkterna och kostnaderna. Joint
ventures ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden, eftersom klyvningsmetoden inte längre är tillåten för joint
ventures. E.ON Sverige koncernen har inte identifierat några joint ventures eller gemensamma verksamheter, joint
operations. IFRS 11 påverkar därför inte E.ON Sverige koncernen.
IFRS 12 - Upplysningar om andelar i andra företag kräver utökade upplysningskrav för dotterföretag, joint
ventures, intressebolag och icke konsoliderade företag i vilka företaget är engagerat. Syftet med upplysningarna är
att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna bedöma karaktären och riskerna förknippade med ägandet av
andelar i andra företag och effekterna på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöden. Upplysningar i not
13, not 14 samt not 15 har i viss omfattning ökat till följd av upplysningskraven i IFRS 12.
Ändring av IAS 32 – Finansiella instrument – kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder
Ändringen avser ett förtydligande av när nettoredovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder föreligger.
Ändringen har inte påverkat E.ON Sveriges finansiella rapporter.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta räknas om till den kurs som gällde vid transaktionsdagen. Monetära poster räknas
om till balansdagskursen. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas i resultaträkningen under Övriga
intäkter respektive Övriga kostnader.
Omräkning av utlandsverksamhet vid konsolidering
Tillgångar och skulder tillhörande E.ON Sveriges dotterföretag, samt filialer med en annan funktionell valuta än
svenska kronor räknas om till balansdagskursen, medan poster tillhörande resultaträkningen räknas om till periodens
genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår redovisas som en separat komponent inom Övrigt
totalresultat.
Indelning i rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksamhet och vars rörelseresultat regelbundet
granskas av i detta fall Koncernledningen (Management Board) i egenskap av E.ON Sverige AB:s högste
verkställande beslutsfattare. Se vidare not 3.
Intäkter
Redovisad nettoomsättning består av försäljningsintäkter från kärnverksamhetsområdena el, gas och värme,
inklusive distribution och transmission.
Anslutningsavgifter för distribution av el, gas och värme redovisas som intäkt i den period som anslutningen utförts.
Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten (exklusive mervärdesskatt och punktskatter) förutom
entreprenadarbeten som resultatavräknas till fast pris i koncernredovisningen i takt med färdigställandegraden, med
nedlagda kostnader som fördelningsnyckel. För arbeten på löpande räkning sker resultatavräkning löpande baserat
på nedlagd tid.
Huvuddelen av E.ON Sverige koncernens elproduktion säljs ett antal år i förväg till systerföretaget E.ON Global
Commodities SE, vilket också innebär en reducering av prisrisken.
Koncernens noter
25
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill uppkommer som skillnaden mellan överförd ersättning vid ett rörelseförvärv och de identifierade
nettotillgångarnas verkliga värde vid anskaffningstidpunkten. Goodwill skrivs inte av utan testas för
nedskrivningsbehov årligen (under fjärde kvartalet) på segmentsnivå, som är E.ON Sverige koncernens minsta
identifierade kassagenererande enheter; se vidare koncernens not 11.
Utsläppsrätter och elcertifikat
Utsläppsrätter och elcertifikat handlas på en likvid marknad där restvärdet uppgår till anskaffningsvärdet varför det
inte föreligger något avskrivningsbart belopp. När det gäller tilldelade utsläppsrättigheter och elcertifikat, reduceras
tillgångens anskaffningsvärde med det statliga stödet, vilket ger ett redovisat värde om noll kronor. Med anledning
av detta föreligger inte något avskrivningsbart belopp. Om erhållna utsläppsrätter inte täcker utfäst åtagande
redovisas en kostnad och en skuld. Skulden värderas till det värde som den förväntas regleras med.
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar skrivs av över nyttjandeperioden förutom på de immateriella tillgångar där
nyttjandeperioden inte kan bestämmas, exempelvis nätkoncessioner. E.ON Sverige koncernen innehar nätkoncessioner för linjer och områden i Sverige. Enligt en ändring i Ellagen som trädde i kraft 1 juni 2013 gäller
nätkoncessionerna tills vidare.
Immateriella tillgångar som inte skrivs av testas för nedskrivningsbehov årligen under fjärde kvartalet eller vid
indikation.
Immateriella tillgångar klassificeras som kundrelaterade, kontraktsrelaterade, teknikbaserade samt immateriella
tillgångar som inte skrivs av. Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter eventuell nedskrivning
och de som är föremål för avskrivning skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden vilken omprövas
årligen.
Nyttjandeperiod för immateriella tillgångar:
Kundrelaterade
5-25 år
Kontraktsrelaterade
5-25 år
Teknikrelaterade
3-10 år
Materiella anläggningstillgångar
E.ON Sverige koncernen aktiverar utgifter vid t ex byte av betydande delar (komponenter) när kostnaden
uppkommer och om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången
kommer att komma koncernen till del.
Nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar inklusive enskilda komponenter inom koncernen är för
närvarande:
Markanläggningar
Byggnader
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
20 år
15-50 år
10-60 år
3-25 år
Mark och eventuellt tillhörande fallrättigheter skrivs inte av. För mer information se koncernens not 12.
Koncernens noter
26
Finansiella instrument
E.ON Sverige koncernen klassificerar finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen, låne- och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. Finansiella
skulder redovisas vid första tillfället till verkligt värde minskat med transaktionskostnaden och därefter till upplupet
anskaffningsvärde. Klassificeringen fastställs vid den första redovisningen av de finansiella tillgångarna/skulderna.
Derivatinstrument värderas till verkligt värde vid första redovisningen och i påföljande perioder. Vinster och
förluster från förändringar i verkligt värde redovisas direkt i resultaträkningen, om inte derivatinstrumentet är
identifierat som ett säkringsinstrument för kassaflödessäkringar då förändringen av verkligt värde redovisas i Övrigt
totalresultat i den mån säkringen är effektiv.
Derivatinstrument som används i verksamheten är valutaterminer, valuta- och ränte-swappar och råvaruderivat.
Råvaruderivat är fysiskt- och finansiellt avräknade terminer och optioner som baseras på priset på el, gas, kol, olja,
utsläppsrätter och elcertifikat.
Förändringar i derivatens verkliga värde och som redovisas över resultaträkningen redovisas under ”Övriga intäkter”
och ”Övriga kostnader” förutom räntederivat som inkluderas i finansnettot. Realiserade vinster och förluster från
derivatinstrument vars värdeförändring är relaterad till försäljning eller inköp, redovisas i resultaträkningen vid
”Nettoomsättning” eller ”Råvaror och förnödenheter”.
Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde, vilket i normalfallet överensstämmer med nominellt värde. I
kommande perioder redovisas de till upplupet anskaffningsvärde. En reservering för värdeminskning sker om det
finns objektiva bevis på att det ursprungliga beloppet inte kommer att erhållas.
Kärnavfallsfonden
Koncernbolagen OKG AB och E.ON Kärnkraft Sverige AB är enligt lag (2006:647) skyldiga att erlägga en
produktionsbaserad avgift till Kärnavfallsfonden för att täcka framtida kostnader för nedmontering och
omhändertagande av kärnkraftens restprodukter. Då Barsebäcksverket är under avveckling utgår ingen
produktionsbaserad avgift utan istället utgår en årlig avgift. Svenska staten, Vattenfall AB och E.ON Sverige AB har
träffat en uppgörelse om att fondmedel för Ringhals AB hanteras genom Vattenfall AB och medlen för Barsebäck
Kraft AB genom E.ON Kärnkraft Sverige AB. I enlighet med IFRIC 5 ”Rätter till intressen i fonder för nedläggning,
återställande och miljöåterställande åtgärder”, redovisas andelen i Kärnavfallsfonden som en rätt till återbetalning
under finansiella fordringar. Se vidare not 16.
Pensionsförpliktelser
Förmånsbestämda planer
Redovisning av förmånsbestämda pensionsåtaganden baseras på aktuariella beräkningar vid räkenskapsårets slut
med användning av ”Projected Unit Credit Method”. Antagandena avser pensionsåtaganden per balansdagen
tillsammans med antaganden om förväntad ekonomisk utveckling för att återspegla realistiska förväntningar.
Aktuariella vinster och förluster uppstår dels från skillnader mellan uppskattningar och utfall och dels från
förändringar i underliggande antaganden. Dessa skillnader redovisas i sin helhet under den period de uppstår och
redovisas direkt i Övrigt totalresultat.
Kostnader relaterade till intjäning under innevarande period redovisas i resultaträkningen under ”Kostnader för
ersättningar till anställda”. Räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar redovisas i
resultaträkningen under ”Finansiella intäkter” och ”Finansiella kostnader”.
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas omgående om de är intjänade, i annat fall skrivs
kostnaden av linjärt under genomsnittlig kvarvarande anställningsperiod fram till dess att förmånen är intjänad.
Avsättningen för pensionsåtaganden i balansräkningen motsvarar nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser justerat
för icke-redovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och med avdrag för verkligt värde på
förvaltningstillgångarna. Om nettobeloppet är en tillgång, begränsas det redovisade beloppet till motsvarande värdet
av den icke-redovisade kostnaden för tjänstgöring under tidigare perioder plus nuvärdet av tillgängliga
återbetalningar och reduktioner i framtida utbetalningar.
Förmånsbestämda pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare och för vilka det saknas information som gör det
möjligt att redovisa dem som förmånsbestämda planer, redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner.
Koncernens noter
27
Avgiftsbestämda planer
Betalningar för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande och ingår i resultaträkningen under
”Kostnader för ersättningar till anställda”.
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande i dotterföretag
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande redovisas på samma sätt som transaktioner med
moderföretagets aktieägare. Skillnader mellan köpeskilling och bokfört värde på innehav utan bestämmande
inflytande som uppstår vid förvärv av ytterligare andelar i ett dotterföretag redovisas i eget kapital. Vinster och
förluster vid avyttringar av andelar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital förutsatt att
avyttringen inte resulterar i att bestämmande inflytande över företaget upphör.
Inkomstskatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas
avseende aktuellt år inklusive eventuella justeringar för tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast i den utsträckning det
förväntas vara sannolikt att skattepliktigt överskott kommer att finnas mot vilket underskottsavdraget kan användas.
Uppskjuten skattefordran och skatteskuld redovisas med den skattesats som gäller eller förväntas gälla det
räkenskapsår när den temporära skillnaden förväntas återvinnas eller regleras. Förändring av uppskjuten
skattefordran och skatteskuld redovisas i resultaträkningen om den underliggande transaktionen redovisas i
resultaträkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Kassaflöden från avvecklade verksamheter redovisas separat i
koncernens kassaflödesanalys. Betald köpeskilling vid rörelseförvärv eller erhållen försäljningslikvid vid avyttring
av dotterföretag, redovisas under investeringsverksamhet med avdrag för likvida medel som är en del av förvärvet
eller avyttringen. Detta gäller även förändringar i likvida medel som beror på fluktuationer i valutakurser, vars effekt
på likvida medel redovisas separat.
Nya och ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar
Inga nya standarder, ändringar och tolkningar har godkänts av EU att tillämpas fr o m räkenskapsåret 2015 eller
senare som påverkar E.ON Sveriges finansiella rapporter.
Följande nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder kommer att/kan komma att träda i kraft –
beroende av EU-beslut – efter balansdagen 31 december 2014 och kan då komma att påverka E.ON Sverige
koncernen 2015 eller senare.
IFRS 9 - Finansiella instrument
IFRS 9 är ersättaren till IAS 39 och finns nu sedan i juli 2014 komplett genom sina tre huvudkapitel. IASB har satt
som mål att den nya standarden ska träda i kraft fr o m 1 januari 2018, men detta beror på godkännandeprocessen
inom EU och olika remissinstanser. E.ON Sverige kommer att göra en utvärdering för att utröna hur den nya
standarden kommer att påverka de finansiella rapporterna.
IFRS 15 – Intäkter från kontrakt med kunder
Detta är den nya heltäckande och principbaserade standarden för intäktsredovisning. Den publicerades av IASB i
maj 2014 med målsättningen att träda i kraft den 1 maj 2017. För närvarande är prognosen att den nya standarden
ska föreläggas EU under andra kvartalet 2015. En principiell skillnad jämfört med dagens regelverk är fokuseringen
på kontroll snarare än på risker och förmåner. Det är för tidigt att uttala sig om effekterna av den nya standarden för
E.ON Sverige.
Koncernens noter
28
3 Information om rörelsesegment
Koncernledningen för E.ON Sverige har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som används för att
fatta strategiska beslut.
Segment Försäljning
Segmentet ansvarar för försäljning av energi (el, gas och värme) och tjänster till cirka 850 000 kunder i Sverige
(varav elkunder utgör den största gruppen).
Segment Elproduktion
Segmentet svarar för drift, underhåll och utveckling av E.ON Sveriges produktionsanläggningar gällande
vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biokraft och fossilkraft (gas/olja). Den sammanlagda kapaciteten var vid årets slut
6 729 MW (6 643), exklusive el från de kraftvärmeverk som redovisas under segment Värme Sverige.
Segment Infrastruktur
Segmentet driver och utvecklar distributionssystem för el och gas till över en miljon kunder i Sverige. E.ON Elnät,
som distribuerar el, finns främst i södra Sverige, kring Örebro, i området norr om Stockholm samt i och runt
Sundsvall. E.ON Gas distribuerar naturgas och gasol till kunder i sydvästra Sverige och driver biogasanläggningar
på ett antal platser i södra Sverige. Företaget är också ansvarigt för de gastankställen som personbilar, bussar och
annan lokaltrafik kan tanka fordonsgas på.
Segment Värme Sverige
Segmentet svarar för drift, underhåll och utveckling av E.ON Sveriges produktionsanläggningar gällande värme,
kyla och el i kraftvärmeverk. Vidare distribuerar man också värme och kyla. Den sammanlagda värmekapaciteten
var vid årets slut, efter avyttringen av 26 mindre värmeanläggningar och fjärrvärme, 3 200 MW (3 470). Segmentets
elkapacitet uppgick till 396 MW (364).
Övrig verksamhet
Övrig verksamhet utgörs av den danska verksamheten samt andra för koncernen nödvändiga funktioner av
stabsliknande karaktär. Även koncernens gemensamma försäkringsföretag, kundsupportföretag samt fastighetsbolag
ryms inom begreppet. Under 2013 ingick även de finska och polska verksamheterna fram till att dessa avyttrades.
29
Koncernens noter
Information om segmenten 2014
Mkr
Segmentens totala nettoomsättning
Försäljning mellan segment
Extern nettoomsättning
Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt
Därav resultatandel i intresseföretag
Försäljning
Elproduktion Värme Sverige
Infrastruktur
Övrigt
Eliminering
Koncernen
10 424
14 747
4 107
9 090
1 248
-5 501
34 115
-401
-320
-3 620
-348
-812
5 501
-
10 023
14 427
487
8 742
436
-
34 115
138
6 658
1 307
4 639
-428
12 314
-
2
-
-
53
55
Elproduktion Värme Sverige
Infrastruktur
Övrigt
Eliminering
Koncernen
Information om segmenten 2013
Mkr
Segmentens totala nettoomsättning
Försäljning mellan segment
Extern nettoomsättning
Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt
Därav resultatandel i intresseföretag
Försäljning
11 786
14 711
4 443
9 552
2 871
-6 523
36 840
-478
-350
-3 804
-361
-1 530
6 523
-
11 308
14 361
639
9 191
1 341
-
36 840
272
4 853
1 433
4 938
-390
-
11 106
-
-26
-
-
95
-
69
Försäljningen till det inom E.ON SE koncernen ingående segmentet Global Commodities, med säte i Düsseldorf, uppgick till 11 785 Mkr (11 742) motsvarande 35 procent
(32) av koncernens totala nettoomsättning.
Koncernens noter
30
Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt
För att indikera verksamhetens långsiktiga intjäningsförmåga använder koncernledningen nyckeltalet ”Justerat
resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt”. Detta används även för intern uppföljning och styrning
och beräknas med utgångspunkt i resultat från kvarvarande verksamheter före avskrivningar, finansiella poster
och skatt justerat för särskilt definierade poster. Dessa justeringar innehåller väsentliga realisationsresultat från
avyttringar, omstruktureringskostnader, orealiserade resultat från derivat samt övriga poster som är icke
återkommande eller ovanliga. Dessa poster benämns i fortsättningen som ej rörelsepåverkande.
Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt ökade med 1 208 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 12 314 Mkr (11 106). De största bidragande orsakerna till det högre resultatet
utgjordes av avyttringen av vindkraftparken Rödsand II samt att den beräknade avsättningen för kostnader till
framtida nedmontering av och återställning inom kärnkraften blev lägre än fjolåret. Under 2014 minskade el- och
värmeförsäljningen i koncernen beroende på den milda väderlek som rådde under året. Resultatet påverkades
vidare av lägre intäkter från vindkraftsanslutningar till distributionsnätet.
Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt per segment
Försäljning uppvisade ett lägre resultat jämfört med föregående år. Främsta orsaken är minskade volymer på
grund av varmt väder.
Elproduktion uppvisade ett högre resultat till följd av bättre tillgänglighet men också beroende på att årets
beräknade avsättning för kostnader till framtida nedmontering av och återställning inom kärnkraftsverksamheten
blev lägre jämfört med fjolåret. Under året avyttrades dessutom vindkraftparken Rödsand II med positiv
resultatpåverkan. E.ON ansvarar framöver för vindkraftparkens drift och underhåll i enlighet med fastlagd
strategi.
Värme Sverige visade en resultatförsämring jämfört med föregående år. Det varma vädret påverkade resultatet
negativt med en lägre värmeförsäljning men också avyttringen i juni månad av 26 mindre värmeanläggningar
och fjärrvärmenät påverkade resultatet negativt jämfört med föregående år.
Infrastrukturs resultat påverkades negativt främst på grund av lägre intäkter från vindkraftsanslutningar till
distributionsnätet men även till följd av lägre försäljningsmarginaler inom gas på grund av fallande oljepriser.
Internprissättning
Internprissättningen är konstruerad för att motsvara marknadsmässiga grunder.
31
Koncernens noter
Avstämning av justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt stäms av mot periodens resultat:
Mkr
2014
2013
Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt
12 314
11 106
Avskrivningar och nedskrivningar
-3 888
-3 940
8 426
7 166
815
-159
-12 018
-747
Stormkostnader
-15
-371
Realisationsresultat väsentliga avyttringar
416
295
Orealiserade derivat
392
154
-7
-83
-1 991
6 255
2014
2013
Elförsäljning
20 054
21 754
Eldistribution
7 540
7 938
Gasförsäljning
1 735
1 969
Värmeförsäljning
3 891
4 571
895
608
34 115
36 840
2014
2013
33 027
35 415
1 088
1 425
34 115
36 840
2014
2013
73 340
83 914
332
348
73 672
84 262
Justerat resultat före finansiella poster och skatt
Ej rörelsepåverkande poster:
Justerat finansnetto
Nedskrivning produktionsanläggningar
Övrigt inklusive effektiviseringsprogram
Resultat efter finansiella poster
En uppdelning av nettoomsättningen per produkter och tjänster ser ut som följer:
Mkr
Övrig nettoomsättning
Summa
En uppdelning av nettoomsättningen per geografisk marknad ser ut som följer:
Mkr
Sverige
Övriga länder
Summa
En uppdelning av anläggningstillgångar per geografisk marknad ser ut som följer:
Mkr
Sverige
Övriga länder
Summa
32
Koncernens noter
4 Kostnader för ersättningar till anställda
Koncernen
Moderbolaget
Mkr
2014
2013
2014
2013
Löner och andra ersättningar
1 803
1 841
250
261
Sociala kostnader
878
870
151
153
Övriga personalkostnader
146
119
12
11
2 827
2 830
413
425
Summa
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
Mkr
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
Löner och andra ersättningar koncernchef, tillika VD
8
8
8
8
Löner och andra ersättningar vice VD
Löner och andra ersättningar övriga ledande
befattningshavare
3
4
3
4
35
40
7
8
Löner och andra ersättningar, övriga
1 757
1 789
232
241
Summa löner och andra ersättningar
1 803
1 841
250
261
6
6
6
6
(4)
(3)
(4)
(3)
4
4
4
4
(varav pensionskostnader)
(3)
(2)
(3)
(2)
Sociala kostnader övriga ledande befattningshavare
23
20
6
6
(varav pensionskostnader)
(13)
(9)
(3)
(4)
Sociala kostnader övriga
845
840
135
137
(varav pensionskostnader)
(341)
(305)
(60)
(65)
Summa sociala kostnader
878
870
151
153
2 681
2 711
401
414
Sociala kostnader VD
(varav pensionskostnader)
Sociala kostnader vice VD
Summa
Med övriga ledande befattningshavare i koncernen avses koncernledningen, exklusive VD och vice VD för
moderbolaget, samt samtliga verkställande direktörer på dotterbolagen. Denna grupp består vid årets
utgång av 16 personer.
Med övriga ledande befattningshavare i moderbolaget avses koncernledningen exklusive VD och vice VD.
Vid årets utgång består gruppen av sex personer, varav två ej är anställda i moderbolaget och därför inte ingår i
moderbolagets räkenskaper och varav en av befattningshavarna är expatriat och då hans ersättningar hanterats som
konsultkostnader ingår de inte i ovanstående tabell.
Styrelsen
Moderbolagets styrelse består av fyra ledamöter samt tre ordinarie ledamöter utsedda av de anställdas organisationer.
Inga arvoden eller andra förmåner utgår till de stämmovalda styrelseledamöterna.
VD och övriga ledande befattningshavare
Koncernledningen består vid årets slut av åtta personer, varav två är anställda i dotterbolag och en är expatriat. En
expatriat har lämnat ledningen under året och ersatts av en annan expatriat. Ytterligare en person har lämnat ledningen
under året och en person har tillkommit.
33
Koncernens noter
Den totala ersättningen för medlemmarna i koncernledningen består av grundlön samt rörliga lönedelar; STI (Short
Term Incentive) och LTI (Long Term Incentive). STI programmet löper på årsbasis och bygger på ett individuellt satt
belopp där målnivå respektive maxnivå är tydligt definierade. Målnivå 2014 för VD är 2,0 Mkr och för vice VD 0,7
Mkr. Maxnivå är 200 procent av målnivån. LTI programmet är ett E.ON-gemensamt, globalt program för
befattningshavare på en viss nivå. Programmet löper över en 4-års period och utfallet beror dels på E.ON SE-aktiens
utveckling, dels på utvecklingen av avkastningen på det genomsnittligt sysselsatta kapitalet. För att vara med i
programmet krävs en egen investerad insats baserad på prestation i föregående års STI program. Varje person har
därmed en individuell målnivå. Målnivå 2014, exklusive egen investerad insats, är för VD 2,4 Mkr och för vice VD
1,3 Mkr. Maximal utdelning är två gånger målnivån.
Dotterbolagens verkställande direktörer, vilka ingår i övriga ledande befattningshavare i koncernen, består vid årets
utgång av 12 personer. Den totala ersättningen för dessa befattningshavare består av grundlön samt en rörlig lönedel,
STI. I de större dotterbolagen omfattas verkställande direktören dessutom av samma LTI-program som
koncernledningen.
Verkställande direktör
Till koncernchefen, tillika verkställande direktör i moderbolaget, har lön kostnadsförts med 3,0 Mkr, STI för 2014 års
prestation med 2,0 Mkr samt LTI med 2,7 Mkr.
Vice verkställande direktör
Till vice VD för moderbolaget har lön kostnadsförts med 1,7 Mkr, STI för 2014 års prestation med 0,7 Mkr samt LTI
med 1,1 Mkr.
Övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare i moderbolaget, varav två varit expatriater och lönen därmed hanterats som
konsultkostnad, har lön kostnadsförts med 4,5 Mkr, STI för 2014 års prestation med 1,4 Mkr samt LTI med
0,9 Mkr.
För övriga ledande befattningshavare totalt i koncernen inklusive moderbolaget har lön kostnadsförts med 28,2 Mkr
samt STI med 4,2 Mkr och LTI med 2,5 Mkr.
Medelantalet anställda och könsfördelning
2014
Moderbolaget
1)
2013
Antal
Varav
Antal
Varav
anställda
män
anställda
män
345
169
362
164
2 887
62
2 056
48
2 912
57
158
42
2 058
43
123
21
3 294
2 273
3 531
2 409
Dotterbolag
Sverige
Danmark
Polen
Finland
Summa moderbolag och dotterbolag
1)
I m oderbolaget är sam tliga anställda i Sverige.
Medelantalet anställda beräknas som ett genomsnitt av antalet anställda per kvartal under året.
34
Koncernens noter
Könsfördelning i företagsledningen
2014
2013
Andel kvinnor
Andel kvinnor
Styrelsen
14
14
Övriga ledande befattningshavare
50
50
20
20
25
25
2014
2013
Förändring av verkligt värde råvaruderivat
603
104
Förändring av verkligt värde valutaderivat
361
694
Valutakursvinster
160
95
1 544
327
828
853
3 496
2 073
-665
-670
-44
-161
Förändring av verkligt värde råvaruderivat
-204
-64
Förändring av verkligt värde valutaderivat
-97
-567
IT
-704
-664
Kärnkraftsskatt
-801
-934
Köpta tjänster
-706
-684
Leasing
-139
-117
Marknadsföring
-160
-147
Valutakursförluster
-254
-176
Övriga kostnader
-762
-1 091
-4 536
-5 275
%
Moderbolaget
Koncernen
Styrelserna
Övriga ledande befattningshavare (avser verkställande direktörer i
dotterbolagen)
5 Övriga intäkter/Övriga kostnader
Mkr
Vinst vid avyttring av verksamheter och anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Summa övriga intäkter
Fastighetsskatt
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Summa övriga kostnader
35
Koncernens noter
6 Ersättningar till revisorerna
Mkr
2014
2013
14
13
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
1
1
Övriga tjänster
2
2
17
16
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Summa
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget avser olika typer av kvalitetssäkringstjänster
såsom granskning av förvaltning, bolagsordning, stadgar eller avtal som ska utmynna i rapport eller intyg etc. Med
övriga tjänster avser sådant som inte ingår i de ovanstående och som inte hänför sig till skatter.
7 Finansiella intäkter/Finansiella kostnader
Mkr
2014
2013
18
19
1 377
233
184
331
1 579
583
Nedskrivning av aktier och andelar
-
-28
1)
-
-8
-125
-122
-4
-24
Räntekostnader, diskonteringseffekt avsättningar
-617
-561
Summa finansiella kostnader
-746
-743
833
-160
Utdelning
Omvärdering relaterad till Kärnavfallsfonden
Ränteintäkter, finansiella tillgångar exklusive derivatinstrument
Summa finansiella intäkter
Nedskrivning av kapitalandelslån
Räntekostnader, finansiella skulder exklusive derivatinstrument
Räntekostnader, derivatinstrument (valuta-/ränteswappar)
Finansnetto
1)
Avser ränta kapitalandelslån
36
Koncernens noter
8 Skatter
Skattekostnaden enligt resultaträkningen fördelas enligt följande:
Mkr
2014
2013
-1 646
-874
-23
-24
2 427
-458
Ak tuell sk att
Sverige
Övriga länder
Uppsk juten sk att
Sverige
Övriga länder
Summa
-10
39
748
-1 317
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande svensk skattesats
förklaras enligt följande:
Mkr
2014
2013
-1 991
6 255
438
-1 376
-1
-
337
52
12
15
Utdelningar
4
4
Övriga ej skattepliktiga intäkter
4
2
-12
-9
Nedskrivning av aktier
-
-6
Nedskrivning av goodwill
-
-2
Övriga ej avdragsgilla kostnader
-8
-7
Skatt avseende tidigare perioder
-26
10
748
-1 317
37,6%
21,1%
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt svensk skattesats (22 %)
Skatteeffekter av:
Utländska skattesatser
Försäljning av aktier
Resultat från andelar i intresseföretag
Schablonintäkt periodiseringsfonder
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen
Effektiv skattesats
37
Koncernens noter
Uppskjuten skattefordran respektive uppskjuten skatteskuld hänför sig till balansposter enligt följande:
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
154
70
1 278
1 385
10
23
4 697
4 632
233
320
-4 560
-4 643
1 812
1 787
222
222
Materiella anläggningstillgångar
7 599
10 120
Övriga tillgångar
3 889
3 471
Periodiseringsfonder
116
792
Avsättningar
231
231
1 953
1 810
-4 560
-4 643
9 450
12 003
Uppskjutna skattefordringar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga tillgångar
Förlustavdrag
Avsättningar
Skulder
Kvittning mot uppskjuten skatteskuld
Summa
Uppskjutna skatteskulder
Immateriella tillgångar
Skulder
Kvittning mot uppskjuten skattefordran
Summa
38
Koncernens noter
Förändringar i uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder:
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
1 787
1 908
-
-45
-61
-
331
-1
Uppskjutna skattefordringar
Ingående balans
Förvärvade och sålda bolag
Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen
Uppskjuten skatt hänförbar till poster som redovisas i eget kapital
Omräkningsdifferenser
2
1
84
-407
1 812
1 787
12 003
12 374
-158
-205
-2 478
-3
750
7
Omräkningsdifferenser
2
4
Omklassificering, effekt hänförlig till avyttringsgrupp
-
-520
84
-407
9 450
12 003
2014-12-31
2013-12-31
Sverige, ingen tidsbegränsning
2
2
Övriga länder, ingen tidsbegränsning
8
21
10
23
Kvittning av uppskjutna skatteskulder
Utgående balans
Uppskjutna skatteskulder
Ingående balans
Förvärvade och sålda bolag
Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen
Uppskjuten skatt hänförbar till poster som redovisas i eget kapital
Kvittning av uppskjutna skattefordringar
Utgående balans
Skattemässiga underskottsavdrag (skatteeffekt)
Summa
39
Koncernens noter
9 Avyttringsgrupp
Genom dotterföretaget Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB (fd E.ON Vind Sverige AB), tecknade E.ON avtal med
SEAS-NVE i Danmark avseende försäljning av 80% av aktierna i Rodsand bolaget som driver vindparken Rödsand II.
Per den 31 december 2013 redovisades samtliga tillgångar och skulder som innefattas i bytesaffären som tillgångar
och skulder tillhörande avyttringsgrupp i enlighet med IFRS 5.
Aktierna överläts till SEAS-NVE den 10 januari 2014 till ett försäljningspris på 3,9 miljarder kronor och gav en vinst
på 1,1 miljarder kronor.
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Goodwill
-
1
Materiella anläggningstillgångar
-
3 734
Kundfordringar och andra fordringar
-
128
Summa tillgångar
-
3 863
Uppskjutna skatteskulder
-
520
Avsättningar för nedmontering,
-
297
Tillgångar
Skulder
återställande och liknande åtgärder
Leverantörsskulder och andra skulder
-
12
Summa skulder
-
829
10 Rörelseförvärv
Rörelseförvärv under 2014
Inga rörelseförvärv genomfördes under 2014.
Den 19 december 2014 gjordes en överenskommelse mellan E.ON och Vattenfall avseende E.ONs övertagande av
100% av aktierna i Barsebäck Kraft AB. Bolaget har till uppgift att sköta servicedriften av Barsebäck kärnkraftverk
samt att förbereda för kommande rivning. Aktierna överlåts den 1 februari 2015.
Rörelseförvärv under 2013
Den 30 augusti 2012 skrevs ett överlåtelseavtal där Kramfors Kommunhus sålde hela sitt aktieinnehav i E.ON Elnät
Kramfors AB, tidigare Kramfors Energiverk AB, motsvarande 91% av aktier och röster i bolaget till E.ON Elnät
Sverige AB, som sedan tidigare ägde 9% i bolaget. Övertagandet skedde den 1 april 2013.
Verksamheten omfattar distribution av elenergi samt via dotterbolaget Kramfors Energitjänster AB servicetjänster
inom elenergisektorn. Detta bolag namnändrades till E.ON Energitjänster Kramfors AB under 2013.
Köpeskillingen uppgick till 91 MSEK och avsåg i sin helhet materiella anläggningstillgångar varav större delen
distributionsnät. Ingen goodwill uppstod vid förvärvet.
40
Koncernens noter
11 Goodwill och immateriella tillgångar
Goodwill
Mkr
Anskaffningsvärden:
Ingående balans
Årets investeringar
Försäljningar/utrangering
ar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående balans
Kundrelaterade
Kontraktsrelaterade
Immateriella tillgångar
som inte skrivs av
Teknikrelaterade
Summa immateriella
tillgångar
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
3 096
-27
1
1
3 071
3 141
-46
-1
2
3 096
467
4
471
465
2
467
350
350
463
2
-116
1
350
1 066
127
-28
47
1 212
1 086
24
-47
3
0
1 066
1 224
278
-299
1 203
1 388
333
-497
0
1 224
3 107
405
-327
47
4
3 236
3 402
359
-660
3
3
3 107
-
-
-238
-16
-4
-258
-220
-16
-2
-238
-179
-10
-189
-205
-12
38
0
-179
-1 028
-9
15
-1 022
-1 034
-20
26
0
-1 028
-
-
-1 445
-35
15
-4
-1 469
-1 459
-48
64
-2
-1 445
-
-7
7
-
-43
-43
-43
-43
-
-2
2
-
-10
10
-
-10
-10
-
-20
20
-
-53
10
-43
-75
22
-53
3 071
3 096
170
186
161
171
190
28
1 203
1 224
1 724
1 609
Ackumulerade
avskrivningar:
Ingående balans
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangering
ar
Omräkningsdifferenser
Utgående balans
Ackumulerade
nedskrivningar:
Ingående balans
Årets nedskrivning
Försäljningar/utrangering
ar
Utgående balans
Redovisat värde
41
Koncernens noter
Förändring av goodwill per segment
Mkr
Försäljning
Elproduktion Värme Sverige
Infrastruktur
Övrigt
Summa
Redovisat värde per
1 januari 2013
225
1 160
131
1 204
421
3 141
Försäljningar/utrangeringar
-
-2
-
-
-37
-39
Omklassificeringar
-
-1
-
-
-
-1
Årets nedskrivningar
-
-
-
-
-7
-7
Omräkningsdifferenser
-
-
-
-
2
2
225
1 157
131
1 204
379
3 096
Försäljningar/utrangeringar
-
-
-27
-
-
-27
Omklassificeringar
-
-
-
-
1
1
Årets nedskrivningar
-
-
-
-
-
-
Omräkningsdifferenser
-
-
-
-
1
1
225
1 157
104
1 204
381
3 071
Redovisat värde per
31 december 2013
Redovisat värde per
31 december 2014
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker på segmentsnivå och utförs årligen under det fjärde kvartalet. Goodwill prövas även för nedskrivningsbehov under året om
det finns händelser eller indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Vid nedskrivningsprövningen används diskonterat kassaflöde och värderingen baseras på den
ekonomiska planering som godkänts av koncernledningen och som inkluderar bland annat prisprognoser avseende el och gas, förväntade förändringar i regleringar, förväntad
tillväxttakt samt diskonteringsränta.
Förväntad tillväxttakt under prognosperioden (2015-2017) varierar mellan de olika segmenten mellan -18 och 3 procent. Efter prognosperioden uppgår tillväxttakten till
mellan 0 och 2 procent. Som diskonteringsfaktor används en individuell ränta efter skatt per segment som för 2014 varierar mellan 4,8 och 6,7 procent (oförändrat sen 2013).
Vid nedskrivningsprövningen avseende goodwill för 2014 konstaterades inte något nedskrivningsbehov.
42
Koncernens noter
Förändring av immateriella tillgångar som inte skrivs av per segment
Mkr
Försäljning
Elproduktion
Värme Sverige
Infrastruktur
Övrigt
Summa
1 januari 2013
459
456
20
412
21
1 368
Årets investeringar
302
-
31
-
-
333
-406
-
-50
-
-21
-477
31 december 2013
355
456
1
412
-
1 224
Årets investeringar
276
-
2
-
-
278
-297
-
-2
-
0
-299
334
456
1
412
-
1 203
Redovisat värde per
Försäljningar/Utrangeringar
Redovisat värde per
Försäljningar/Utrangeringar
Redovisat värde per
31 december 2014
I segment Försäljning beror rörelserna på inköp och försäljning av elcertifikat. I segment Värme Sverige har inköp och användning av utsläppsrätter medfört stora rörelser.
43
Koncernens noter
12 Materiella anläggningstillgångar
Mark,
markanläggningar
och fallrättigheter
Mkr
Maskiner och
andra tekniska
anläggningar
Byggnader
Inventarier,
verktyg och
installationer
Pågående
nyanläggningar
och förskott
Summa
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
12 121
12 008
7 342
7 280
106 011
105 410
1 043
1 320
11 832
11 036
138 349
137 054
Anskaffningsvärden:
Ingående balans
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående balans
42
67
52
81
2 038
3 033
22
37
3 966
5 186
6 120
8 404
-22
-4
-71
-279
-1 519
-2 250
-13
-382
-71
-156
-1 696
-3 071
77
50
52
255
2 790
-346
30
65
-2 975
-4 234
-26
-4 210
1
0
1
5
31
164
0
3
4
0
37
172
12 219
12 121
7 376
7 342 109 351 106 011
1 082
1 043
12 756
-572
-526
-4 641
-4 664
-51 781
-49 478
-837
-1 041
-
-
-57 831
-55 709
-
-
-
0
-
-47
-
-1
-
-
-
-48
11 832 142 784 138 349
Ackumulerade avskrivningar:
Ingående balans
Årets förvärv
Försäljningar/utrangeringar
10
0
30
161
638
887
12
292
-
-
690
1 340
-50
-46
-131
-135
-3 547
-3 584
-72
-85
-
-
-3 800
-3 850
Omklassificeringar
-
-
-
0
-
472
-
0
-
-
-
472
Omräkningsdifferenser
-
-
0
-3
-15
-31
0
-2
-
-
-15
-36
-612
-572
-4 742
-4 641
-54 705
-51 781
-897
-837
-
- -60 956
-57 831
Ingående balans
-
-
-
-
-891
-239
-
-
-70
-227
-961
-466
Försäljningar/utrangeringar
-
-
-
33
11
93
-
-
70
157
81
283
Årets nedskrivning /återföring
-252
-
-308
-33
-3 760
-745
-34
-
-7 717
-
-12 071
-778
Utgående balans
-252
-
-308
-
-4 640
-891
-34
-
-7 717
-70
-12 951
-961
Redovisat värde
11 355
11 549
2 326
2 701
50 006
53 339
151
206
5 039
11 762
68 877
79 557
Årets avskrivningar
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar:
E.ON Sverige har under 2014 och 2013 aktiverat låneutgifter.
Koncernens noter
44
Vid nedskrivningsprövning har återvinningsvärdet fastställts baserat på nyttjandevärdet av tillgången. Vid prövningen
används diskonterat kassaflöde och värderingen baseras på den ekonomiska planering som godkänts av koncernledningen
och som inkluderar bland annat prisprognoser avseende el och gas, förväntade förändringar i regleringar, förväntad
tillväxttakt samt diskonteringsränta.
Till följd av förändrad marknadssituation har en nedskrivning om totalt 8 853 miljoner kronor gjorts i reaktor O1 och O2 i
Oskarshamn. Externa faktorer som påverkar värderingen är fortsatt fallande marknadspriser, ökat behov av
säkerhetsinvesteringar för att möta förändrade myndighetskrav samt höjd kärnkraftsskatt.
På grund av ändrade marknadsförutsättningar för el- och värmeproduktion har en nedskrivning av Öresundsverket om
2 909 miljoner kronor gjorts.
En tvist mellan E.ON och en av entreprenörerna för byggnationen av vindkraftparken Kårehamn, har gått till
skiljeförfarande. Efter skiljedom förpliktigades E.ON att betala ut 291 miljoner kronor till entreprenören, ett beslut som
E.ON vill ha prövat i International Chamber of Commerce Arbitration. En nedskrivning av anläggningens värde
genomfördes med 255 miljoner kronor.
45
Koncernens noter
13 Konsoliderade dotterföretag
Specifikation av andelar i konsoliderade dotterföretag
Kkr
Andelar i dotterföretag
Organisationsnummer
Säte
E.ON Biofor Sverige AB
556462-9821
Malmö
2
40 000
100,0
29 023
E.ON Danmark A/S
25215680
Frederiksberg
1
10 001
100,0
157 566
E.ON Elnät Kramfors AB
556066-8492
Malmö
3
10 143
100,0
100 000
E.ON Elnät Stockholm AB
556209-8599
Malmö
1
50 000
100,0
1 312 510
E.ON Elnät Sverige AB
556070-6060
Malmö
1
100 000
100,0
7 496 043
E.ON Fastigheter Sverige AB
556055-5970
Malmö
1
10 000
100,0
1 000
E.ON Försäkring Sverige AB
516401-6551
Malmö
1
100 000
100,0
100 000
E.ON Försäljning Sverige AB
556014-5889
Malmö
1
1 000 000
100,0
752 388
E.ON Gas Sverige AB
556015-9492
Malmö
1
50 000
100,0
464 960
E.ON Gashandel Sverige AB
556056-5599
Malmö
1
2 068
100,0
207
E.ON Gasification Development AB 556759-4469
Malmö
1
100 000
100,0
36 100
E.ON Kundsupport Sverige AB
556744-4301
Malmö
1
1 000
100,0
100
E.ON Kärnkraft Sverige AB
556132-6371
Malmö
1
1 000 000
100,0
424 690
E.ON Mälarkraft Värme AB
556395-1127
Håbo
4
998
99,8
43 843
E.ON Nord Sverige AB
556537-0912
Malmö
1
66 446 687
100,0
3 281 462
E.ON Produktion Danmark A/S
25580230
Frederiksberg
5
1
100,0
64 257
E.ON Smart Living AB
556777-5233
Malmö
1
1 000
100,0
100
E.ON Vattenkraft Sverige AB
556026-3120
Sundsvall
1
100 000
100,0
5 712 449
E.ON Värme Danmark A/S
25625625
Frederiksberg
5
1
100,0
137 010
E.ON Värme Sverige AB
556146-1814
Malmö
1
11 813 500
100,0
3 348 828
E.ON Värme Timrå AB
556400-7465
Timrå
4
2 728
90,9
2 728
E.ON Värmekraft Sverige AB
556112-5666
Malmö
1
1 000
100,0
100
E.ON Wind Karehamn AB
556937-6535
Malmö
8
50 000
100,0
250 050
E.ON Wind Services A/S
35412972
Rödby
8
500
100,0
12 790
E.ON Wind Sweden AB
556938-6864
Malmö
1
500 000
100,0
355 000
HEMAB Elförsäljning AB
556582-5873
Malmö
9
50 000
100,0
9 939
Kolbäckens Kraft KB
916578-5107
Fagersta
6
1
100,0
62 881
OKG AB
556063-3728
Oskarshamn
7
490 500
54,5
409 000
Östrand Energi AB
556203-4081
Sundsvall
4
1 000
100,0
100
Summa dotterföretag
*
1 = E.ON Sverige AB
2 = E.ON Gas Sverige AB
3 = E.ON Elnät Sverige AB
4 = E.ON Värme Sverige AB
5 = E.ON Danmark A/S
6 = E.ON Vattenkraft Sverige AB
7 = E.ON Kärnkraft Sverige AB
8 = E.ON Wind Sweden AB
9 = E.ON Nord Sverige AB
Moderbolag* Antal aktier Kapital % Bokfört värde
24 565 124
46
Koncernens noter
14 Innehav i intresseföretag
Mkr
Ingående balans
Årets investeringar
Andel i företagens resultat
Avskrivning av övervärden
Erhållen utdelning
Försäljningar
Omklassificering
Andel i företagens resultat som redovisas direkt mot övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Utgående balans
2014
1 340
318
80
-25
-84
0
-8
68
1
1 690
2013
1 558
19
94
-25
-37
-223
-6
-39
-1
1 340
Information kring väsentliga intresseföretag
E.ON Sverige har ett väsentligt intressebolag som bedöms vara materiellt och det är Ringhals. Ringhals kärnkraftverk ligger i Varbergs kommun, Halland.
Verket ägs och drivs av Ringhals AB, där Vattenfall är huvudägare och E.ON Kärnkraft Sverige AB innehar 29,6% av aktierna i Ringhalskoncernen.
Bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden i E.ON Sverige koncernen.
Information rörande intäkter, resultat, tillgångar och skulder i intresseföretag
Mkr
Intäkter
Resultat
E.ON Sveriges andel av resultatet
Avskrivning av övervärden
Resultatandelar i intresseföretag
Tillgångar
Skulder
Nettotillgångar
E.ON Sveriges andel i intresseföretags nettotillgångar
Kvarstående övervärden
Kapitalandel i intresseföretag
E.ON Sverige AB har under året erhållit utdelning från Ringhals AB med 2 Mkr.
Ringhals AB
2014
10 978
-27
-8
-9
-17
26 136
-25 889
247
73
45
118
2013
7 304
-62
-18
-9
-27
24 413
-24 240
173
49
55
104
Övriga innehav
2014
2 184
215
88
-16
72
8 492
-6 791
1 701
812
760
1 572
2013
1 645
177
112
-16
96
3 434
-2 214
1 220
666
570
1 236
47
Koncernens noter
Bokfört värde
Specifikation av innehav i intresseföretag
Kkr
Organisationsnummer
Säte
Moderbolaget
Koncernen
Bergeforsens Kraft AB
556044-8887
Sundsvall
2 160
40,0
-
46 738
Blåsjön Kraft AB
556044-9695
Stockholm
6 000
50,0
-
32 432
Brännälven Kraft AB
556017-6678
Stockholm
7 639
19,1
-
2 564
Elverket Vallentuna AB
556577-2141
Vallentuna
2 814 423
43,4
117 403
120 825
GrönGas PartnerA/S
35384472
Hjörring
500
50,0
Kalmar Energi Försäljning AB
556548-4317
Kalmar
6 400
40,0
20 799
40 846
Kalmar Energi Holding AB
556057-4393
Kalmar
15 000
50,0
473 984
549 790
Oskarshamn Energi AB
556212-1441
Oskarshamn
7 500
50,0
500
135 610
Perstorps Fjärrvärme AB
556199-6504
Perstorp
50
50,0
50
27 560
Ringhals AB
556558-7036
Varberg
104 313
29,6
-
118 051
Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB
556294-9817
Malmö
10 000
20,0
163 671
363 802
Rosengård Invest AB
556756-0528
Malmö
5 625
25,0
10 000
10 000
SBI Jordberga AB
556892-0093
Linköping
200
20,0
-
15 020
Sollefteåforsens AB
556020-1831
Sollefteå
7 500
50,0
-
181 972
Stensjön Kraft AB
556000-5158
Stockholm
220 000
50,0
-
19 980
Sönderjysk Biogasproduktion I/S
34222843
Haderslev
50
50,0
Övriga
Summa
1)
Bokfört värde överstiger andelar i företagens egna kapital med 805 Mkr.
Antal aktier
Kapital %
20 186
3 154
0
1 151
786 407
1 689 681
1)
48
Koncernens noter
15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Mkr
2014
2013
Ingående balans
7 740
5 316
3
192
-11
-353
10
6
0
-28
-2 769
2 603
2
4
4 975
7 740
Årets investeringar
Försäljningar
Omklassificeringar
Nedskrivning
Förändring verkligt värde redovisat i övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Utgående balans
För väsentliga direkta och indirekta innehav som Forsmarks Kraftgrupp AB och Mellansvensk Kraftgrupp AB har
verkligt värde (Nivå 3; se Not 27) beräknats genom etablerade värderingsmodeller för framtida kassaflöden.
Väsentliga indata till modellen som budgets och antaganden om bl a livslängd, framtida pris-, volym- och
tillgänglighetsprognoser har sammanvägts med inflationsförväntningar och diskonteringsränta. En känslighetsanalys
med utgångspunkt från elprisutvecklingen och en förändring inom +/- 10 % påverkar verkligt värde med
+1 563/-1 533 Mkr.
Värdeförändringen avseende innehavet i Forsmarks Kraftgrupp AB under 2014 förklaras huvudsakligen av de
nedåtgående priserna på nordiska elmarknaden.
Under 2013 berodde förändringen i allt väsentligt på den förlängda livslängden för de tre reaktorerna; från 50 till 60
år. Detta som ett direkt resultat av gjorda investeringar och uppgraderingar.
Värderingsprocessen följer en etablerad intern rutin och utförs i slutet av varje räkenskapsår. Utvärdering, analys
och fastställande av beräknade utfallsdata görs i samråd med företrädare för företagsledningen.
För mindre innehav har redovisat värde (anskaffningsvärdet), vid avsaknad av relevant verkligt värde från aktiva
marknader, bedömts vara lika med verkligt värde.
Under år 2013 har ett innehav inom ovan grupp avvecklats i samband med försäljningen av vår verksamhet i
Finland. I övrigt har inga överföringar till/från Nivå 3 skett.
49
Koncernens noter
Specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav
Bokfört värde
OrganisationsKkr
EkoNord Invest AB
E.DIS AG
1)
1)
Brf Karl XV:s port nr 3
nummer
Säte
556769-8625
Trångsviken
HRB 7488 FF
Fürstenwalde/Spree, DE
1)
Antal aktier
Kapital %
Moderbolaget
Koncernen
7 143
14,3
15 714
15 714
2 627 563
1,5
58 632
66 200
2 500
2 500
Forsmarks Kraftgrupp AB 1)
556174-8525
Östhammar
25 500
8,5
-
4 006 120
Mellansvensk Kraftgrupp AB 1)
556138-9643
Stockholm
4 089
5,4
-
659 831
556742-8114
Malmö
6 500
65,0
-
7 597
556149-1365
Bjuv
12 650
63,3
-
7 809
556393-0709
Norrköping
800
80,0
-
1 841
556856-7589
Malmö
100 000
100,0
-
41 100
556856-7597
Malmö
100 000
100,0
-
7 100
556856-7571
Malmö
100 000
100,0
-
7 100
556937-6519
Malmö
50 000
100,0
-
12 000
556937-6527
Malmö
50 000
100,0
-
100 000
2301318-9
Kajana, SF
100
100,0
-
2 984
35378979
Frederiksberg, DK
78
78,0
-
35 426
585
1 401
77 431
4 974 723
Falkenberg Biogas AB
Stockholm
2)
Söderåsens Bioenergi AB
Ö.F. Östersjöfrakt AB
Åliden Vind AB
2)
2)
3)
Brattmyrliden Vind AB
2), 3)
Bursjöliden Vind AB 2), 3)
E.ON Wind Denmark AB
E.ON Wind Norway AB
2), 3)
3)
E.ON Kärnkraft Finland AB
Limfjorden Bioenergi ApS
2)
3)
Övriga
Summa
1)
Bolag i vilka E.ON Sverige inte har något betydande inflytande
2)
Bolag som inte konsolideras p g a materialitetsskäl
3)
Bolag med nystartad verksamhet
50
Koncernens noter
16 Övriga finansiella fordringar
2014-12-31
Mkr
2013-12-31
Kortfristigt
Långfristigt
Kortfristigt
Långfristigt
Fordran hos Kärnavfallsfonden
686
16 960
669
14 994
Fordringar hos intresseföretag
870
6 024
776
5 668
7
22
7
32
29
-
68
-
3
1 533
41
1 555
1 595
24 539
1 561
22 249
2014
2013
22 249
22 057
1 377
233
913
-41
24 539
22 249
Finansiella leasingfordringar
Fordran hos moderbolag
Övriga fordringar
Summa
Förändring av långfristiga finansiella fordringar:
Mkr
Ingående balans
Omvärdering relaterad till
Kärnavfallsfonden i enlighet med IFRIC 5
Periodens övriga nettoförändring
Summa
17 Kundfordringar och andra fordringar
2014-12-31
Mkr
2013-12-31
Kortfristigt
Långfristigt
Kortfristigt
Långfristigt
1 926
-
2 046
-
2 294
-
2 279
-
2 351
-
2 289
-
Förutbetalda kostnader
218
28
288
19
Övriga fordringar
758
9
514
7
7 547
37
7 416
26
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Fordringar hos koncernföretag
1)
Summa
1)
Företag inom E.ON SE-koncernen
Förändringar av långfristiga kundfordringar och andra fordringar:
Mkr
2014
2013
Ingående balans
26
17
Tillkomna/Reglerade fordringar
13
10
Omklassificering
-2
-1
Utgående balans
37
26
51
Koncernens noter
18 Varulager
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Kärnbränsle
3 792
3 570
Olja
381
459
Gas, gasol
116
127
23
13
300
384
4 612
4 553
Övrigt bränsle
Övrigt
Summa
19 Derivatinstrument
2014-12-31
Mkr
Tillgångar
2013-12-31
Skulder
Tillgångar
Skulder
Valutaswappar
73
8
18
24
Valutaterminer
96
14
107
34
-
-
-
185
Råvaruderivat
144
753
136
1 142
Summa totalt
313
775
261
1 385
Valuta- och ränteswappar
Avgår långfristig del:
Valutaswappar
35
-
-
-
Valutaterminer
19
3
47
11
-
-
-
-
48
239
52
334
Summa långfristig del
102
242
99
345
Summa kortfristig del
211
533
162
1 040
Valuta- och ränteswappar
Råvaruderivat
20 Specifikation av aktieslag
Andel i % av
Antal
Kapital
Röster
Belopp, kkr
A
111 108 088
58,2
93,3
1 111 081
C
79 892 244
41,8
6,7
798 922
191 000 332
100,0
100,0
1 910 003
Summa
Aktiens kvotvärde är 10 kronor.
Röstetalet för en C-aktie är 1/10 av röstetalet för en A-aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets
nettotillgångar och vinst. Moderbolaget E.ON Nordic AB äger alla aktier enligt ovan.
52
Koncernens noter
21 Upplåning
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Kortfristig
Långfristig
Kortfristig
Långfristig
Skulder till kreditinstitut
-
-
759
-
Obligationslån (MTN)
-
-
500
-
35
229
36
237
4 969
2 462
6 683
2 322
-
8 326
-
7 828
Finansiella leasingskulder
1)
Skulder till koncernföretag
Delägarlån från innehavare utan
bestämmande inflytande
2)
Övriga skulder
Summa
1)
Företag inom E.ON SE-koncernen
2)
Delägarlån i OKG AB och Karlsham n Kraft AB (2013)
139
4
182
6
5 143
11 021
8 160
10 393
22 Leverantörsskulder och andra skulder
2014-12-31
Mkr
2013-12-31
Kortfristig
Långfristig
Kortfristig
Långfristig
1 566
-
1 328
-
1 773
-
2 788
-
416
-
381
-
0
-
4
-
Förutbetalda intäkter
110
1 049
149
1 057
Övriga upplupna kostnader2)
889
-
1 336
-
Erhållna förskott
239
114
92
114
Mervärdesskatt och energiskatt
902
22
976
22
53
-
32
-
5 948
1 185
7 086
1 193
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
1)
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Övriga skulder
Summa
1)
Företag inom E.ON SE-koncernen
2)
Avser främ st upplupna kostnader hänförliga till OKG AB sam t upplupna energikostnader inom nätverksam heten.
23 Avsättning till pensioner
Ersättningar efter avslutad anställning - förmånsbestämda pensionsplaner
E.ON Sverige koncernen har två typer av förmånsbestämda planer:
Plan 1: ITP Planen
ITP står för Industrins och handelns Tilläggspension och kompletterar det skydd som finns genom den allmänna
försäkringen. ITP-avtalet är en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Det innebär att alla
arbetsgivare som har kollektivavtal är skyldiga att teckna tjänstepension ITP för sina tjänstemän.
Tjänstepensionen ITP består av tre delar; sjukpension, ålderspension samt möjlighet till efterlevandeskydd.
Sedan 2007 finns det två varianter av ITP. Den äldsta är ITP 2 och omfattar dem som är födda 1978 eller tidigare.
ITP 1 omfattar dem som är födda 1979 och senare. Av dessa är ITP 2 en förmånsbestämd plan.
Koncernens noter
53
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta.
Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner på uppdrag av Svenskt
Näringsliv och PTK. Ålderspensionen inom ITP 2 kan finansieras olika – antingen svarar arbetsgivaren för
pensionen i egen regi eller så betalas premier till Alecta. Ålderspensionen kan även finansieras via stiftelse.
Vi har i E.ON Sverige koncernen valt att betala premier till Alecta för ITP 2. Större delen av E.ON Sverige
koncernens förmånsbestämda planer hanteras genom Alecta. Planen innehåller inte något garanterat löfte om
värdesäkring, men pensioner räknas normalt upp med inflationen. Eventuell uppräkning av pensioner respektive
fribrev beslutas årligen av Alectas styrelse. Premier för den förmånsbestämda ålderspensionen är beroende av bland
annat den försäkrades ålder och lön, tidigare pension samt Alectas förväntade avkastning på försäkringskapitalet.
Försäkringen ITP 2 i Alecta är en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2014
har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en
förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som
en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar tecknade i Alecta uppgår till 183 Mkr (174), varav
avgifter avseende ITP 2 uppgår till 105 Mkr (87).
Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2014 uppgick Alectas
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143 procent (148). Den kollektiva konsolideringsnivån
utgör marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt Alectas
försäkringstekniska beräkningsantaganden.
Under året har belopp om totalt 357 Mkr (329) kostnadsförts avseende pensionsavgifter för avgiftsbestämda
pensionsplaner inklusive Alecta ITP 2.
Plan 2: Pensionsförmåner för ledande befattningshavare
Avgiftsbestämd pension
Pensionsåldern för verkställande direktören är 60. För andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern
mellan 60 och 65 år.
Vid pensionsutfästelser till ledande befattningshavare kompletteras den kollektivavtalade ITP planen.
Avtal om framtida pension, avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för
styrelsens ledamöter i övrigt avseende uppdrag i styrelsen.
Förmånsbestämd pension
Vid utgången av 2014 återstår en aktiv deltagare i den förmånsbestämda chefsplanen. Övriga individer i planen är
fribrevsinnehavare eller pensionärer.
Pensionsåldern är 60 år för den temporära pensionsförmånen. Pensionen utbetalas mellan 60 och 65 år. Förmånen
uppgår till 70 % av slutlön. En livsvarig ålderspension från 65 år, utöver förmånerna i ITP planen ingår. Denna
ålderspensionsförmån är 32,5 % av lönedelar över 30 inkomstbasbelopp, samt familjepension om 16,25 % av
lönedelar över 30 inkomstbasbelopp. Den förmånsbestämda chefsplanen innehåller slutbetalning mot full pension i
ITP-planen vid pensionering.
Inga ytterligare anställda kommer att vara berättigade till den förmånsbestämda chefsplanen. Samtliga
pensionsförmåner i den förmånsbestämda chefsplanen finansieras genom företagsägda kapitalförsäkringar.
Övriga pensionsåtaganden
Utöver den förmånsbestämda ITP planen och den förmånsbestämda chefsplanen finns ett litet antal skuldförda
pensionsåtaganden avseende gamla pensionsavtal.
Ersättningar vid uppsägning
För Koncernchefen, tillika VD, gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt
avgångsvederlag motsvarande en årslön. För vice VD samt för övriga ledande befattningshavare i koncernen gäller
vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månaders uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande sex till
tolv månadslöner.
54
Koncernens noter
Fr o m 2013 har särskild löneskatt inkluderats i pensionsskulden. En omklassificering gjordes 2013 mellan
Leverantörsskulder och andra skulder till Avsättningar för pensioner på grund av den reviderade IAS 19. I övrigt
hade ändringen ingen väsentlig effekt på resultat och ställning.
De belopp som redovisas i rapporten över finansiell ställning har beräknats enligt följande:
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
138
131
-127
-124
11
7
8
7
19
14
Nuvärdet av fonderade förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Nettoförpliktelse
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser
Nettoskuld i balansräkningen
Pensionsplanens förvaltningstillgångar består av företagsägda kapitalförsäkringar.
De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda pensionsplaner är följande:
Mkr
2014
2013
Kostnad avseende tjänstgöring
2
2
Nettoränta
1
1
Summa kostnader för förmånsbestämda planer
3
3
De belopp som redovisas i övrigt totalresultat för förmånsbestämda pensionsplaner är följande:
Mkr
2014
2013
Omvärdering av förpliktelser till följd av ändrade finansiella antaganden
17
-26
Omvärdering av förpliktelser till följd av erfarenhetsbaserade effekter
-1
-4
Avkastning på tillgångar exklusive belopp som är inräknade i periodens nettoränta
-4
-2
11
-32
Summa omvärderingar för förmånsbestämda planer
Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna uppgick till 9 Mkr (4).
Specifikation av förändringar i nettoskulden som redovisas i balansräkningen:
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
14
16
Omklassificering av särskild löneskatt på grund av IAS 19R
-
32
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen
3
3
-13
-10
Tillskjutna medel från arbetsgivaren
-3
-2
Utbetalning till arbetsgivaren
10
9
Särskild löneskatt
-3
-2
Aktuariella vinster/förluster (-/+) redovisade direkt mot totalresultat
11
-32
Nettoskuld i balansräkningen
19
14
Nettoskuld vid årets början
Utbetalning av förmåner
55
Koncernens noter
Viktigare aktuariella antaganden på balansdagen (uttryckta som vägda genomsnitt)
Aktuariella antaganden:
%
2014-12-31
2013-12-31
Diskonteringsränta
1,70
3,70
Framtida årliga löneökningar
2,90
3,50
Framtida årliga pensionsökningar
0,90
1,50
FFFS 2007:31
FFFS 2007:31
1,90
2,50
Dödlighet
Framtida uppräkning av inkomstbasbeloppet
Mkr
Per den 1 januari 2014
Pensionsutbetalning
Skattebetalningar
Verkligt värde
på
Nuvärdet av
förvaltningsförpliktelsen
tillgångar
Summa
138
-124
-12
9
-3
0
Effekt av lägsta
fonderings-krav/
tillgångstak
Summa
14
-3
-3
0
0
0
14
-3
-3
-3
-3
0
-3
Tillskjutna medel från arbetsgivaren
Kostnader för tjänstgöring under
innevarande år
0
2
0
2
0
2
Räntekostnader(intäkter)
5
-5
0
0
0
130
-123
7
0
7
0
-4
-4
0
-4
17
0
17
0
17
-1
0
-1
0
-1
146
-127
19
0
19
Förväntat utfall 31 december 2014
Omvärderingar:
Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i
räntekostnader/(intäkter)
(Vinst)/förlust till följd av förändrade
finansiella antaganden
Erfarenhetsbaserade
(vinster)/förluster
Effekt på
Förpliktelsen
nuvärdet av
per 2014-12-31, förpliktelsen i
Mkr
procent
Grundscenario
146
Minskning av diskonteringsränta med 1 procentenhet
162
10,8
154
5,4
151
3,6
Ökning av antagandet om framtida pensionsökningar med 0,5 procentenhet
Ökning av den förväntade återstående livslängden
med 1 år för en idag 65 årig man, med
motsvarande ändringar i andra åldrar och
för kvinnor
56
Koncernens noter
24 Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder
2014-12-31
Mkr
Nedmontering och omhändertagande av
restprodukter från kärnkraften samt
avveckling och rivning
Övriga avsättningar för nedmontering
och återställande
Summa
2013-12-31
Kortfristig
Långfristig
Kortfristig
Långfristig
762
19 924
718
19 636
-
62
-
62
762
19 986
718
19 698
Förändring av avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder
Mkr
Ingående balans
Omhändertagande av restprodukter från kärnkraften samt
Övriga avsättningar för
avveckling och rivning nedmontering och återställande
20 354
62
-
0
Nya avsättningar
106
0
Ianspråktagande
-567
-
611
0
182
0
-
0
20 686
62
Omräkningsdifferens
Diskonteringseffekter
Förändring i uppskattning 1)
Omklassificering till avyttringsgrupp
Utgående balans
1) Förändringen i uppskattning 2014 har redovisats som en minskad kostnad i resultaträkningen med 119 Mkr (-575), medan resterande del om
301 Mkr (1278) har redovisats som en tillkommande del av materiella anläggningstillgångars redovisade värde i enlighet med IFRIC 1.
Enligt gällande regelverk har kärnkraftföretagen det fulla ansvaret för alla nuvarande och framtida kostnader för
kärnkraftens restprodukter. Förpliktelsen omfattar bland annat rivning av kärnkraftverk, inkapsling och slutförvar av
radioaktivt avfall, transportkostnader, myndighetskostnader samt administrations- och forskningskostnader. Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB) upprättar årligen, för kärnkraftsföretagens räkning, en beräkning av förpliktelsens
storlek. Med utgångspunkt i denna, beräknas avsättningen för nedmontering och omhändertagande av restprodukter
från kärnkraften.
Avsättningen har ökat till följd av förändring i de grundläggande beräkningsfaktorerna och utökade
myndighetskostnader. Diskonteringsräntan för 2014 uppgår till 3 %.
Under rubriken ”Övriga avsättningar för nedmontering och återställande” redovisas åtaganden att nedmontera och
återställa vindkraftsparkerna i E.ON Wind Sweden AB och E.ON Wind Karehamn AB. Diskonteringsräntan för
2014 har legat kring 1,9 %.
57
Koncernens noter
25 Övriga avsättningar
2014-12-31
Mkr
2013-12-31
Kortfristig
Långfristig
Kortfristig
Långfristig
21
42
66
36
367
-
345
-
-
2
-
438
Kraftnät 2)
-
181
-
181
Avsättning för merkostnad
Kårehamn
-
-
-
100
Avsättningar för miljörelaterade förpliktelser
Avsättning för elcertifikat och utsläppsrätter 1)
Avsättning för framtida merkostnader hänförliga till
bränsleinköp
Avsättning för framtida ersättning till Svenska
Avsättning för omstrukturering
-
-
11
15
28
57
45
38
416
282
467
808
Miljörelaterade
förpliktelser
Elcertifikat och
utsläppsrätter
Avsättning för
framtida
merkostnader
hänförliga till
bränsleinköp
Övriga avsättningar
Summa
Förändring av övriga avsättningar
Mkr
Avsättning för
Merkostnad
framtida
Kårehamn,
ersättning till omstrukturering
Svenska
och övriga
Kraftnät
avsättningar
102
345
438
181
209
Nya avsättningar
9
309
-
-
26
Ianspråktagande
-5
-285
-436
-
-68
3
-
-
-
2
-1
-2
-
-65
-
-19
181
85
Ingående balans
Diskonteringseffekter
Återfört till resultaträkningen
Omklassificering
-45
-
-
Utgående balans
63
367
2
1) En avsättning görs för periodens gjorda utsläpp respektive kvotplikt. Utsläpp under perioden som täcks av tilldelade utsläppsrätter värderas
till noll kronor. Till den del periodens utsläpp täcks av anskaffade utsläppsrätter värderas avsättningen till anskaffningsvärdet. Överskjutande
del värderas till verkligt värde per balansdagen. Kostnaden för avsättningen redovisas i resultaträkningen som råvaror och förnödenheter.
2) Avsättning är gjord avseende förväntad framtida ersättning i samband med Svenska Kraftnäts planerade nätförstärkning av
eldistributionsnätet (stamnätet). Nätförstärkningen är föranledd av moderniseringen och effekthöjningen av Oskarshamnsverkets reaktor 2 och 3.
58
Koncernens noter
26 Finansiella instrument och riskhantering
Exponering och finanspolicy
E.ON Sverige koncernen är exponerad för finansiella risker som främst uppkommer i samband med koncernens
finansiering: ränte-, valuta-, kredit- och finansieringsrisker. E.ON Sverige ABs styrelse har fastställt en finanspolicy
för koncernen med regler och riktlinjer för en effektiv styrning och kontroll av finansverksamheten. Ansvaret för
koncernens finansiella transaktioner och att minimera riskerna hanteras av moderbolagets finansfunktion.
Den övergripande målsättningen är att samtliga transaktioner ska ske med E.ON Sverige koncernens internbank som
motpart. Ingen spekulativ handel får förekomma; endast säkringstransaktioner med hjälp av finansiella instrument.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att E.ON Sverige koncernen vid en viss tidpunkt inte skulle ha tillgång till
finansiella medel till acceptabla villkor. Koncernens finansiering sker i huvudsak via bolag inom E.ON SE
koncernen.
Per 31 december 2014 har E.ON Sverige AB för långfristig upplåning kreditrating A- och för kortfristig upplåning
A-2 och K-1 av Standard & Poor´s. Det är samma rating som för 2013.
E.ON Sverige AB har inga utestående obligationslån per balansdagen. Tidigare obligationslån om 500 miljoner SEK
är löst och inga nya lån är upptagna under 2014.
E.ON Sverige AB har avtal om kreditlöfte från E.ON SE i SEK per balansdagen. Kreditlöftet i SEK uppgick till
6 000 Mkr (4 000), där utnyttjad del uppgick till 4 277 Mkr (2 874), och förfaller 14 december 2018.
Kreditlöftet från E.ON SE om 290 miljoner DKK förföll 15 januari 2014 och är inte förnyat.
I skuldportföljen finns även lån upptagna i utländsk valuta. Per 31 december finns två lån upptagna om 355 miljoner
EUR med koncernbolag inom E.ON SE koncernen. Båda lånen är utbytta genom valutaderivat till SEK.
Förfallostruktur upplåning
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
1 år
5 143
8 160
2 år
2 488
27
3 år
26
2 349
4 år
26
27
5 år
26
27
8 455
7 963
16 164
18 553
7 431
9 005
6 år eller mer
Summa
Varav inom E.ON SE-koncernen
Ränterisk
Exponeringen för ränterisker uppkommer främst i låneportföljen och inverkar på räntenettot. Ränterisken hanteras i
samråd med E.ON SE. Av total finansiell skuld 16 164 Mkr (18 553) per balansdagen har 13 702 Mkr (16 231) en
räntebindningstid som understiger 1 år. Resterande del om 2 462 Mkr har en genomsnittlig räntebindningstid om
1,5 år.
Med nuvarande räntestruktur för räntebärande finansiella skulder uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på
räntekänslighet, till +/- 69 Mkr (81) vid en generell ränteförändring på en procentenhet på nominellt belopp jämnt
fördelad över en 12-månaders period.
Med nuvarande räntestruktur, för nettot av räntebärande kortfristiga finansiella fordringar samt räntebärande
finansiella skulder, uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på räntekänslighet, till +/- 63 Mkr (77) vid en
generell ränteförändring på en procentenhet på nominellt belopp jämnt fördelad över en 12-månaders period.
59
Koncernens noter
Valutarisk
Transaktionsexponering
Koncernens valutaexponering avser främst transaktioner i EUR och USD men även DKK. Transaktioner i EUR
avser främst inköp av naturgas, investeringar samt uranbränsle. Transaktioner i USD avser främst inköp av olja,
gasol och uranbränsle. Transaktionerna i DKK avser framtida försäljningsintäkter.
Koncernens finanspolicy anger att koncernens finansfunktion, på uppdrag av dotterbolagen, ska säkra samtliga
bokförda valutaexponeringar. Kontrakterade och förväntade valutaexponeringar säkras på individuell basis.
Koncernen använder valutaterminer och valutaswappar för att kurssäkra och reducera effekterna från
kursförändringar i framtida betalningsflöden i utländsk valuta.
Tabellen visar koncernens utestående termins- och swapavtal avseende valutaexponering och som tecknats i syfte att
kurssäkra framtida betalningsflöden.
2014-12-31
Nom bel i
utl val
Nom bel
2013-12-31
Marknads
Nom bel i
i Mkr värde i Mkr
utl val
Nom bel
Marknads
i Mkr värde i Mkr
MEUR/Mkr
Förfallotid inom 1 år
Valutaterminer och –swappar
116
1 031
64
144
1 232
51
15
135
4
20
136
46
0
3
0
0
1
0
-93
-344
19
0
557
-12
-49
37
12
-40
76
-11
-1
-1
0
0
0
0
861
99
2 002
74
Förfallotid mellan 1 och 3 år
Valutaterminer och –swappar
Förfallotid senare än 3 år
Valutaterminer och –swappar
Övriga valutor
Förfallotid inom 1 år
Valutaterminer och –swappar
Förfallotid mellan 1 och 3 år
Valutaterminer och –swappar
Förfallotid senare än 3 år
Valutaterminer och –swappar
Totalt
Övriga valutor utgörs i huvudsak av kontrakt i DKK/SEK, USD/SEK och NOK/SEK.
Koncernen innehar också valutaderivat, kontrakterade med E.ON SE, för att säkra underliggande lån och
marknadsvärdet på dessa uppgick på balansdagen till +48 Mkr (-192).
Med nuvarande valutastruktur uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på reell valutakänslighet, till +/- 0
Mkr (0) vid en valutakursuppgång på 10 procentenheter beräknat på nominellt belopp per respektive valuta.
Påverkan på resultaträkningen, beroende på reell valutakänslighet, uppgår till +/- 0 Mkr (0) vid en valutakursnedgång på 10 procentenheter beräknat på nominellt belopp per respektive valuta. Se även koncernens not 5.
Omräkningsexponering
E.ON Sverige koncernen är utsatt för en begränsad omräkningsexponering vid konsolideringen av utländska
dotterbolag och filialer med annan funktionell valuta än SEK; främst Danmark och Norge.
60
Koncernens noter
Tillgångar och skulder tillhörande E.ON Sveriges utländska dotterföretag räknas om med användande av
balansdagskursen, medan poster tillhörande resultaträkningen räknas om till periodens genomsnittliga kurs.
Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas som en separat komponent inom eget kapital.
Balansdagskurs
Balansdagskurs
Genomsnittskurs
Genomsnittskurs
2014-12-31
2013-12-31
2014
2013
Euro
EUR
9,39300
8,85910
9,09850
8,65150
Danska kronor
DKK
1,26160
1,18766
1,22049
1,16005
Norska kronor
NOK
1,03882
1,05932
1,08907
1,10821
Kreditrisker
Koncernens finansiella kreditrisk utgörs främst av motpartsrisken i varje transaktion avseende finansiering och
finansiella instrument. Finansfunktionen är ansvarig för att upprätthålla en aktuell lista över limit begränsningar för
olika finansiella institut.
Kreditrisk avseende placering av likvida medel begränsas genom att placering endast får ske i korta räntebärande
värdepapper med lägst kreditrating K1 eller genom korta placeringar hos de stora svenska affärsbankerna.
Likvida medel placeras, till övervägande del, hos E.ON SE.
En del av koncernens kreditrisker hänför sig till derivatprodukter. Utestående marknadsvärderade derivatprodukter,
exklusive råvaruderivat, uppgick per balansdagen till cirka 7 miljarder kronor (5), varav E.ON SE och E.ON Global
Commodities SE som motpart svarar för 6 miljarder kronor (5). Koncernens övriga motparter utgörs av de större
svenska affärsbankerna eller motparter med lägst kreditrating A enligt Standard & Poor. Samtliga transaktioner är
gjorda under så kallade ISDA Master Agreements i syfte att reducera den operationella risken i enlighet med
Finanspolicyn. Risken i dessa transaktioner består i att motparter, mot vilka koncernen har fordringar, inte förmår
infria sina kontraktsenliga åtaganden. Förlustrisken kan beräknas till kostnaden för att ersätta dessa transaktioner till
marknadsmässiga villkor och uppgick per balansdagen till 147 Mkr (61), varav E.ON SE och E.ON Global
Commodities SE 126 Mkr (0).
E.ON Sverige tillämpar i enlighet med IFRS 7 (ändring 2013) viss kvittning av finansiella instrument (FX derivat) i
balansräkningen. Effekten är dock helt immateriell. Befintliga ISDA Master Agreements eller andra ramavtal som
E.ON har medger och innefattar inga möjligheter till nettning.
E.ON Sverige koncernens motparts-/kreditrisk avseende råvaruderivat är koncentrerad till systerföretaget E.ON
Global Commodities SE.
2014-12-31
Summa
Upp till 1 år
Nominellt Motparts
Mkr
E.ON Global Commodities SE
Summa
1 till 5 år
Nominellt
Motparts
Nominellt
Motparts
belopp
risk
belopp
risk
belopp
risk
6 141
118
3 776
69
2 366
48
6 141
118
3 776
69
2 366
48
2013-12-31
Mkr
E.ON Global Commodities SE
Summa
Nominellt
Motparts
Nominellt
Motparts
Nominellt
Motparts
belopp
risk
belopp
risk
belopp
risk
7 971
97
4 527
45
3 445
52
7 971
97
4 527
45
3 445
52
61
Koncernens noter
Råvaruderivat - Ekonomisk säkring:
2014-12-31
2013-12-31
Nominellt
belopp
Marknads
värde
Nominellt
belopp
Marknads
värde
Elterminer
4 863
-417
6 603
-976
Oljeswappar
1 221
-36
1 110
18
Kolswappar
7
-1
-
-
Väderderivat
10
-7
-
-
Elcertifikat- och utsläppsrätter (terminer)
297
6
498
-41
Propanswappar
114
-159
62
-2
6 512
-614
8 273
-1 001
Mkr
Summa
Påverkan på resultaträkningen beroende på priskänslighet för råvaruderivat, som är värderade till verkligt värde över
resultaträkningen, uppgår till +/- 415 Mkr (593) vid en prisförändring på tio procentenheter.
Säkringsredovisning
Säkring av framtida kassaflöden tillämpas för att motverka risken av oönskade variationer. Ränteswappar används
för att begränsa riskerna med en negativ ränteutveckling. Målet med dessa säkringar är att behålla den nivå av
betalning som är relaterad till långfristig upplåning i svenska kronor och utländsk valuta. Valutaterminer används för
att säkra framtida betalningar i utländsk valuta hänförliga till investeringar i produktionsanläggningar.
Det har inte uppkommit några ineffektiva saldon från kassaflödessäkringar som belastat resultaträkningen i år eller
föregående år.
Tidpunkt för omklassificering från säkringsreserv inom eget kapital till resultaträkningen per balansdagen
2014-12-31
Senare än
Bokfört
värde
2015
2016
2017-2019
2019
Valutakassaflödessäkringar
-73
-3
-3
-7
-60
Summa
-73
-3
-3
-7
-60
Mkr
Tidpunkt för omklassificering från säkringsreserv inom eget kapital till resultaträkningen per balansdagen
2013-12-31
Senare än
Bokfört
värde
2014
2015
2016-2018
2018
Valutakassaflödessäkringar
-76
-3
-4
-9
-60
Räntekassaflödessäkringar
-2
-2
-
-
-
-78
-5
-4
-9
-60
Mkr
Summa
Påverkan på eget kapital beroende på räntekänslighet för ränteswappar och valuta- och ränteswappar, som redovisas
som kassaflödessäkringar i eget kapital, uppgår till +/- 0 Mkr (1) vid en generell ränteförändring på en procentenhet.
62
Koncernens noter
27 Övriga upplysningar finansiella instrument
2014 - Redovisat värde och verkligt värde fördelat på värderingskategorier för finansiella instrument som omfattas av IFRS 7 och IFRS 13.
Mkr
Redovisat värde
per 2014-12-31
Varav inom
tillämpningsområdet för
IFRS 7 och
IFRS 13
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga Finansiella fordringar
Finansiella leasingfordringar
Fordran Kärnavfallsfonden 1)
Övriga finansiella fordringar
Kundfordringar och andra fordringar
Derivatinstrument
Ej ingående i säkringsredovisning
Likvida medel
Summa
4 975
26 134
30
17 646
8 459
7 584
313
313
553
39 559
4 807
26 071
30
17 646
8 395
6 623
313
313
553
38 367
Skulder
Upplåning
Obligationslån
Koncernföretag 2)
Finansiella leasingskulder
Övrig upplåning
Leverantörsskulder och andra skulder
Derivatinstrument
Ingående i säkringsredovisning
Ej ingående i säkringsredovisning
Summa
16 164
0
7 431
265
8 468
7 133
775
0
775
24 072
16 148
0
7 431
265
8 452
3 612
776
0
776
20 536
1 ) Se not 2 Redovisningsprinciper m ed avseende på
Kärnavfallsfonden
2) Avser företag inom E.ON SE-koncernen
Kategori enligt
IAS 39
AfS
ej tillämpligt
ej tillämpligt
LaR
LaR
HfT
AfS
AmC
AmC
ej tillämpligt
AmC
AmC
HfT
Verkligt värde
Nivå 2
Nivå 1
Andra direkt
Noterade priser
eller indirekt
Nivå 3
(ojusterade) på
observerbara Icke observerbar
aktiva marknader indata än Nivå 1
indata
4 975
28 811
43
20 369
8 399
6 637
313
313
553
41 289
103
103
309
28 811
43
20 369
8 399
6 637
313
313
450
36 520
4 666
4 666
14 221
0
7 431
299
6 491
3 644
776
0
776
18 641
-
14 221
0
7 431
299
6 491
3 644
776
0
776
18 641
-
AfS (Available for Sale) = Finansiella tillgångar som kan
säljas
LaR (Loans and Receivables) = Lånefordringar och
kundfordringar
HfT (Held for Trading) = Finansiellt instrum ent (tillgång
eller skuld) som innehas för handel
Am C (Am ortised Cost) = Upplupet anskaffningsvärde
63
Koncernens noter
Redovisat värde bedöms i allt väsentligt vara lika med verkligt värde för tillgångar och skulder med korta återstående löptider som exempelvis likvida medel, kundfordringar,
leverantörsskulder etc. Verkliga värden presenterade vid Nivå 2 utgörs av närliggande observerbara och tillförlitliga marknadspriser eller motsvarande för likartade tillgångar
och skulder. Se Not 14 för specifikation och värderingen vid Nivå 3.
Inga överföringar har skett mellan nivåerna under perioden.
Löptidsanalys för finansiella skulder som omfattas av IFRS 7 - odiskonterade kassaflöden inklusive ränta:
Mkr
Kassautflöde
2016
2015
Kassautflöde from
2020
2017-2019
Skulder
Upplåning
Koncernföretag
5 310
2 696
442
9 930
5 012
2 547
-
-
42
31
89
137
256
117
352
9 793
2 901
168
Finansiella leasingskulder
Övrig upplåning
Leverantörsskulder och andra skulder
3 564
Derivatinstrument
4 246
Nettoreglerade
Bruttoreglerade
Summa
Mkr
825
186
60
3 422
2 715
109
13 120
5 597
610
Kassainflöde
2015
Kassainflöde
2016
Kassainflöde
2017-2019
9 930
Kassainflöde from
2020
Åtföljande relaterat kassainflöde på derivatinstrument som regleras brutto
Summa
3 822
2 758
117
3 822
2 758
117
-
64
Koncernens noter
2013 - Redovisat värde och verkligt värde fördelat på värderingskategorier för finansiella instrument som omfattas av IFRS 7 och IFRS 13.
Mkr
Redovisat värde
per 2013-12-31
Varav inom
tillämpningsområdet för
IFRS 7 och 13
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga Finansiella fordringar
Finansiella leasingfordringar
Fordran Kärnavfallsfonden 1)
Övriga finansiella fordringar
Kundfordringar och andra fordringar
Derivatinstrument
Ej ingående i säkringsredovisning
Likvida medel
Summa
7 740
23 810
38
15 663
8 108
7 442
261
261
364
39 617
7 740
23 747
38
15 663
8 046
6 603
261
261
364
38 715
Skulder
Upplåning
Obligationslån
Koncernföretag 2)
Finansiella leasingskulder
Övrig upplåning
Leverantörsskulder och andra skulder
Derivatinstrument
Ingående i säkringsredovisning
Ej ingående i säkringsredovisning
Summa
18 553
500
9 005
273
8 775
8 279
1 385
9
1 376
28 217
18 547
500
9 005
273
8 769
5 435
1 385
9
1 376
25 367
1 ) Se not 2 Redovisningsprinciper m ed avseende på
Kärnavfallsfonden
2) Avser företag inom E.ON SE-koncernen
Kategori enligt
IAS 39
AfS
ej tillämpligt
ej tillämpligt
LaR
LaR
HfT
AfS
AmC
AmC
ej tillämpligt
AmC
AmC
HfT
Verkligt värde
Nivå 2
Nivå 1
Andra direkt
Noterade priser
eller indirekt
Nivå 3
(ojusterade) på
observerbara Icke observerbar
aktiva marknader indata än Nivå 1
indata
7 740
25 904
54
17 799
8 051
6 603
261
261
364
40 872
64
64
305
25 904
54
17 799
8 051
6 603
261
261
299
33 372
7 435
7 435
18 017
501
9 005
293
8 218
5 450
1 384
9
1 375
24 851
-
18 017
501
9 005
293
8 218
5 450
1 384
9
1 375
24 851
-
AfS (Available for Sale) = Finansiella tillgångar som kan
säljas
LaR (Loans and Receivables) = Lånefordringar och
kundfordringar
HfT (Held for Trading) = Finansiellt instrum ent (tillgång
eller skuld) som innehas för handel
Am C (Am ortised Cost) = Upplupet anskaffningsvärde
-
65
Koncernens noter
Åldersstruktur på kundfordringar och upplupna intäkter inom tillämpningsområdet för IFRS 7.
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
3 891
3 863
227
323
förfallna 31-60 dagar
34
19
förfallna 61-90 dagar
30
14
förfallna 91-180 dagar
4
10
förfallna 181-360 dagar
9
82
förfallna > 360 dagar
100
90
Reserv osäkra kundfordringar
-75
-76
4 220
4 325
icke förfallna
förfallna upp till 30 dagar
Summa
Enligt E.ON Försäljning Sverige ABs kreditpolicy, som står för merparten av de utestående kundfordringarna i
E.ON Sverige koncernen, görs kreditbedömning vid varje nytt kundengagemang samt vid förändring som kan
medföra ökad kreditrisk. Vid bedömning av kundens kreditvärdighet används såväl information om kundens
finansiella ställning, liksom tidigare erfarenheter om kunden. I de fall där det anses föreligga en risk att kunden inte
kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begärs en säkerhet för fortsatt leverans, allt enligt de allmänna
avtalsvillkoren. Kreditbedömning görs på både privat- och företagskunder.
66
Koncernens noter
28 Leasing
Operationella leasingavtal
Leasetagare
Förfallotider
Mkr
Inom
Inom
Senare
Totalt
1 år
2 - 5 år
än 5 år
352
72
97
183
Framtida minimileaseavgifter
(avseende icke uppsägningsbara avtal)
Periodens leasingkostnader, minimileaseavgifter, uppgick till 132 Mkr (120).
Finansiella leasingavtal
Leasegivare
Bolagets leasingavtal utgör en del i ett totalåtagande avseende leverans av värme och innefattar de
investeringar som görs i kundspecifika anläggningar.
Förfallotider
Mkr
Framtida minimileaseavgifter
Ej garanterade restvärden
Bruttoinvestering
Ej intjänade finansiella intäkter
Nuvärde av framtida minimileaseavgifter
Inom
Inom
Senare
Totalt
1 år
2 - 5 år
än 5 år
33
-
-
-
8
-
-
-
41
16
23
2
-11
-
-
-
30
7
13
10
Leasetagare
Bolagets leasingavtal avser främst leasing av simulatorer för utbildningssyften i kärnkraftverk samt
värmeproduktionsanläggning.
Förfallotider
Inom
Inom
Senare
Totalt
1 år
2 - 5 år
än 5 år
Framtida minimileaseavgifter
299
42
120
137
Ränta
-34
-
-
-
Nuvärde av framtida minimileaseavgifter
265
35
102
128
Mkr
Redovisat värde per balansdagen:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
257
67
Koncernens noter
29 Eventualförpliktelser
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
338
345
173
173
Övriga ansvarsförbindelser
177
160
Summa
688
678
Pensionsförpliktelser
Miljöförpliktelser
1)
2)
1)
Avser ej konsoliderade bolag. Främst Ringhals AB och Forsmark Kraftgrupp AB.
2)
Miljöförpliktelserna avser möjliga framtida kostnader relaterade till åtgärder för förorenade områden samt deponier som kan komma att
realiseras på grund av framtida myndighetskrav. Det är inte möjligt att avgöra när i tiden dessa eventuella kostnader kan komma att realiseras
Som ett led i koncernens affärsverksamhet, förekommer utöver ovanstående eventualförpliktelser, olika typer av
garantier för fullgörande av lagstadgade och kontraktsenliga åtaganden. Sannolikheten för aktualisering och ett
utflöde av ekonomiska resurser avseende dessa garantier bedöms som ytterst liten.
Kärnkraftföretagen har, enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (omtryckt i SFS 1992:1536), det fulla
ansvaret för alla nuvarande och framtida kostnader för att omhänderta använt kärnbränsle och annat radioaktivt
avfall samt för avveckling och rivning av kärnkraftverken. Enligt lag (2006:647) om finansiella åtgärder för
hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordning (2008:715) om finansiella åtgärder för
hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska, för att finansiera dessa aktiviteter, en avgift baserad på
levererad energi från kärnkraftverk inbetalas till Kärnavfallsfonden. I det fall de fonderade medlen avviker från den
framtida faktiska kostnaden för omhändertagande av högaktivt avfall, är kärnkraftföretagen skyldiga att täcka
underskott och har rätt att återfå överskjutande belopp. Återbetalning från Kärnavfallsfonden sker i takt med
kärnkraftföretagens utbetalningar för omhändertagande.
Kärnkraftföretagen ska enligt lagen ställa garantier till Kärnavfallsfonden för att garantera att tillräckliga medel
finns för betalning av nuvarande och framtida kostnader för avfallshanteringen. Det finns två typer av garantier. Den
första garantin är det så kallade ”Finansieringsbeloppet”, en garanti som är avsedd att täcka skillnaden mellan värdet
på fondkapitalet och det bedömda och beslutade totala behovet av medel vid 40 års drift. Den andra garantin är det
så kallade ”Kompletteringsbeloppet”, som är avsedd att täcka oförutsedda framtida kostnadsökningar som beror på
oplanerade händelser.
Ovanstående garantier, proportionerade till ägarandelen, är utställda av E.ON Kärnkraft Sverige AB avseende
innehaven i OKG AB samt Forsmarks Kraftgrupp AB. Efterborgen är ställd av moderbolaget E.ON Sverige AB. I
enlighet med avtalet mellan svenska staten, Vattenfall AB och E.ON Sverige AB i samband med uppgörelsen om
stängningen av Barsebäck ansvarar E.ON Kärnkraft Sverige AB för avvecklingen av Barsebäcksverkets två
reaktorer. Eftersom Barsebäck inte längre är i drift och under avveckling, gäller speciella regler vilka innebär att en
garanti ställs ut motsvarande endast det så kallade ”Finansieringsbeloppet”. Denna garanti är utställd av
moderbolaget E.ON Sverige AB.
E.ON Sverige koncernens bedömda förpliktelse, baserat på bästa uppskattning i enlighet med IAS 37, finns
redovisat som en avsättning, se koncernens not 24. Då kärnkraftföretagen enligt lag har det fulla ansvaret för alla nuvarande och framtida kostnader för omhändertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall samt för
avveckling och rivning av kärnkraftverken, är det varken motiverat eller möjligt att kvantifiera ett belopp som på ett
rättvisande sätt skulle återspegla ett ytterligare möjligt utflöde av ekonomiska resurser i framtiden. Detta kommer
istället att återspeglas i avsättningen i samband med den regelbundna bedömningen av avsättningens storlek. Ett
medtagande av ”Finansieringsbeloppet” och ”Kompletteringsbeloppet” skulle dessutom innebära att förpliktelsen tas
upp dubbelt. Med anledning av detta är inte säkerhetsbeloppen inkluderade i sammanställningen ovan.
I Sverige är ägare till kärnkraftanläggningar även ansvariga för skador från olyckor i dessa anläggningar och från
olyckor vilka involverar radioaktiva substanser som har direkt samband med verksamheten i dessa anläggningar.
Det maximala ansvarighetsbeloppet per skada uppgår till 300 miljoner SDR 1) per den 31 december 2014, vilket
motsvarar 3 394 Mkr (3 007). Detta belopp måste vara försäkrat enligt lag. E.ON Sverige koncernen har anskaffat
erforderliga försäkringar för sina kärnkraftanläggningar. Den 1 juli 2010 utfärdade Sveriges riksdag en ny lag; Lag
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lagen innebär en skyldighet för en innehavare av en
kärnkraftsreaktor i drift att ha en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet motsvarande 1 200 MEUR. När
lagen träder i kraft är ännu oklart, då ikraftträdandet är beroende av övriga medlemsstaters tillträde till den
reviderade Pariskonventionen.
68
Koncernens noter
E.ON Sverige AB och OKG AB är medlemmar i de ömsesidiga försäkringsbolagen EMANI och ELINI. Dessa
bolag är s.k. mutuals med säte i Bryssel. De har som föremål för sin verksamhet att genom konkurrens med de
nationella atomförsäkringspoolerna hålla ned medlemmarnas kostnader för nukleära egendoms- och
ansvarsförsäkringar. Medlemmarna i EMANI och ELINI har förbundit sig att tillskjuta ytterligare medel till bolagen
i händelse av större skada. Magnituden av dessa kapitaltillskott är relaterade till medlemmarnas respektive
årspremie. För E.ON Sverige AB kan det bli fråga om 60 Mkr (60) i ytterligare kapitaltillskott till EMANI och 1
Mkr (1) till ELINI. Motsvarande belopp för OKG AB är 38 Mkr (38) och 50 Mkr (33). Dessa åtaganden redovisas i
tabellen ovan under rubriken Övriga ansvarsförbindelser.
Arbetet med det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle och inkapslingsanläggningen kommer att drivas under
en mycket lång tid framöver. Av stor vikt är att dessa anläggningar finns i väl fungerande lokalsamhällen. Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB) och dess delägare har därför under 2009 tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal om
utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner, vars syfte är att skapa mervärden åt dessa
kommuner genom olika åtgärder. Delar av de framtida gemensamma satsningarna är bl.a. villkorade av att slutligt
tillstånd för byggnation av anläggningarna erhålls. I dagsläget är det inte möjligt att bedöma vilka ekonomiska
konsekvenser denna framtida del av samarbetsavtalet kommer att få för E.ON Sverige koncernen som enskild
delägare i SKB.
Reaktor 2 på Oskarshamnsverket är föremål för omfattande moderniseringsåtgärder för att höja säkerheten, utöka
den tekniska livslängden och höja effektnivån. Projektet har drabbats av förseningar och huvudleverantörerna har
framställt krav på tilläggsersättning. Den ekonomiska konsekvensen blir att den ursprungliga projektbudgeten
kommer att överstigas.
1)
SDR, Särskilda Dragningsrätter, är en internationell reservtillgång som tillskapats av Internationella valutafonden, IMF, för tilldelning till
medlemsländerna.
30 Ställda säkerheter
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Företagsinteckningar
3
3
Deltotal
3
3
Fastighetsinteckningar
3
3
Deltotal
3
3
Summa
6
6
För skulder till kreditinstitut
För andra skulder och engagemang
69
Koncernens noter
31 Transaktioner med närstående
Med närstående avses företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller ett betydande
inflytande över ett annat företag när det gäller att fatta finansiella eller operativa beslut avseende verksamheten.
Transaktioner med bolag utanför E.ON Sverige sker på marknadsmässiga grunder.
Intäkter gentemot intresseföretag och övriga närstående
Mkr
2014
2013
El-, gas- och värmeförsäljning
271
237
Övriga intäkter
239
38
Ränteintäkter
122
187
Summa
632
462
Mkr
2014
2013
El-, gas- och värmeinköp
2 631
2 402
17
8
2 648
2 410
2014-12-31
2013-12-31
6 910
6 419
Dessutom har E.ON Sverige erhållit utdelning från intresseföretag om 89 Mkr (45).
Kostnader gentemot intresseföretag och övriga närstående
Övriga kostnader
Summa
Fordringar hos intresseföretag och övriga närstående
Mkr
Lån och avräkningskonto
Kundfordringar
36
25
6 946
6 444
2014-12-31
2013-12-31
Avräkningskonto
141
-
Leverantörsskuld
138
7
Summa
279
7
2014-12-31
2013-12-31
310
294
Summa
Skulder till intresseföretag och övriga närstående
Mkr
Förpliktelser gentemot intresseföretag
Mkr
Eventualförpliktelser
70
Koncernens noter
Transaktioner med övriga bolag ingående i E.ON SE koncernen
Mkr
2014
2013
13 332
13 205
Kostnader
8 642
10 738
Fordringar
2 749
2 723
Skulder
9 990
13 171
Intäkter
32 Händelser efter balansdagen
I början av 2015 drabbades cirka 50 000 kunder av elavbrott på grund av stormen Egon som slog till mot södra
Sverige den 10:e januari. Stormen Egon räknas som den värsta på många år, senast som Sverige drabbades på
liknande sätt var under Stormen Per, även känd som januaristormen 2007. Både Per och Egon kom upp i
orkanstyrkor, alltså när vindarna överstiger 32,7 meter per sekund. När stormen Egon gjorde entré var E.ON bättre
rustade än under stormen Per åtta år tidigare. Totalt 17 miljarder kronor har investerats för att vädersäkra elnäten,
vilket bidrog både till att färre kunder drabbades, men också att elen kom tillbaka betydligt snabbare för de
strömlösa. E.ONs kostnader för avbrottsersättningar och reparationer beräknas bli 85 miljoner kronor.
Under 2013 överlät E.ON sin andel i Fennovoima Oy till Voimaosakeyhtio SF. Den 23 januari 2015 mottog E.ON
324 miljoner kronor i tilläggsköpeskilling för E.ONs tidigare andel i Fennovoima Oy, då finska parlamentet nu har
godkänt projektets nya ägarförhållanden och projektets fortskridande.
E.ON övertog den 1 februari 2015 aktierna i Barsebäck Kraft AB enligt den överenskommelse mellan E.ON och
Vattenfall som slöts 19 december 2014. Bolaget har till uppgift att sköta servicedriften av Barsebäck kärnkraftverk
samt att förbereda för kommande rivning. I samband med övertagandet tillträdde Åsa Carlson som ny VD för
Barsebäck Kraft AB.
71
Moderbolagets resultaträkning
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Not
Mkr
2014
2013
Nettoomsättning
625
443
4,5,23
Övriga externa kostnader
-855
-843
3
Personalkostnader
-413
-425
8,9,10,11
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
-5
-5
Rörelseresultat
-648
-830
6
Finansiella intäkter
5 845
3 062
6
Finansiella kostnader
-1 597
-1 775
4 248
1 287
3 600
457
6 016
1 330
Resultat före skatt
9 616
1 787
Skatt
-1 369
-397
Årets resultat
8 247
1 390
Årets totalresultat
8 247
1 390
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
18
7
Bokslutsdispositioner
72
Moderbolagets kassaflödesanalys
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Not
Mkr
2014
2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt
6
Reavinster/-förluster, netto
Förändring av räntefordran/ränteskuld
9,10,11,12
Av- och nedskrivningar
Betald skatt
Övriga ej likvidpåverkande poster
9 616
1 787
-735
14
5
73
266
26
-123
-1 260
-3 044
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
5 985
11
5 985
2 427
-3 710
Kassaflöde från den löpande verksamheten
651
651
1 949
-1 283
2 214
4 702
4 163
4 814
Investeringsverksamheten
Sålda anläggningstillgångar inklusive aktier
8,9,10
Investeringar i anläggningar
12,14,15
Investeringar i dotter-, intresse- och övriga företag
Förändring av långfristiga fordringar samt placering
hos moderföretag
1 410
309
-24
-17
0
-1 140
950
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
2 336
2 957
7 038
2 109
6 923
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utdelning
24 532
22 131
-28 272
-23 927
-3 248
-6 988
-5 217
-7 013
Kassaflöde efter finansieringsverksamheten
50
-90
Likvida medel vid årets början
36
126
Förändring av likvida medel
50
-90
Likvida medel vid årets slut
86
36
6
Betalda räntor
-271
-354
6
Erhållna räntor
1 053
1 655
73
Moderbolagets balansräkning
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Tillgångar
Not
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
8
Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram
29
10
Materiella anläggningstillgångar
9
Mark och övrig fast egendom
129
129
10
Byggnader
88
87
11
Inventarier
2
219
4
220
Finansiella anläggningstillgångar
12
Andelar i dotterföretag
23 444
24 533
13
Fordringar hos koncernföretag
21 344
22 275
14
Andelar i intresseföretag
787
623
15
Andra långfristiga värdepappersinnehav
77
88
7
Uppskjuten skattefordran
35
39
19
Andra långfristiga fordringar
120
Summa anläggningstillgångar
45 807
139
46 055
47 697
47 927
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
13
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
3
7
19 728
22 150
-
989
362
413
8
20 101
26
23 585
-
-
86
36
Summa omsättningstillgångar
20 187
23 621
Summa tillgångar
66 242
71 548
Kassa och bank
74
Moderbolagets balansräkning
Eget kapital och skulder
Not
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Aktiekapital
1 910
1 910
Reservfond
2 743
Eget kapital
Bundet
4 653
2 743
4 653
Fritt
Balanserad vinst
Årets resultat
27 735
8 247
Summa eget kapital
17
Obeskattade reserver
29 593
35 982
1 390
30 983
40 635
35 636
410
3 474
Avsättningar
19
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
124
18
Summa avsättningar
119
142
8
142
127
127
Skulder
20,22
Räntebärande skulder
Obligationslån
-
500
Skulder till kreditinstitut
0
759
17 692
13
Skulder till koncernföretag
15 211
25
Skulder till intresseföretag
-
15 211
-
18 951
Ej räntebärande skulder
Leverantörsskulder
13
Skulder till moderbolag
13
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga ej räntebärande skulder
21
24
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68
77
610
1 307
8 691
11 753
257
-
11
14
207
9 844
209
13 360
Summa skulder
25 055
32 311
Summa eget kapital och skulder
66 242
71 548
444
417
Eventualförpliktelser
75
Moderbolagets förändring av eget kapital
SPECIFIKATION FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital
Bundna
reserver
Fritt eget
kapital
Summa eget
kapital
1 910
2 743
34 810
39 463
Årets resultat
-
-
1 390
1 390
Utdelning
-
-
-5 217
-5 217
1 910
2 743
30 983
35 636
Årets resultat
-
-
8 247
8 247
Utdelning
-
-
-3 248
-3 248
1 910
2 743
35 982
40 635
Mkr
Ingående balans
1 januari 2013
Eget kapital
31 december 2013
Utgående balans
31 december 2014
Moderbolagets noter
76
MODERBOLAGETS NOTER
1 Företagsinformation
E.ON Sverige AB (publ), 556006-8420, är moderbolag i E.ON Sverige koncernen och bedriver verksamhet i
associationsformen aktiebolag med säte i Malmö i Sverige. Huvudkontorets adress är Carl Gustafs väg 1, 205 09
Malmö.
Styrelsen har den 26 mars 2015 godkänt denna årsredovisning för offentliggörande.
2 Redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 januari 2014,
redovisning för juridiska personer. Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens utom i
följande fall:
Dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
Erhållna utdelningar som härrör sig till vinstmedel som intjänas efter förvärvet redovisas som intäkter. Utdelningar
som överstiger de vinstmedel som tjänats in efter förvärvet, betraktas som en återbetalning och reducerar andelens
redovisade värde. Vid indikation testas aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag för nedskrivningsbehov.
I de fall bokfört värde överstiger återvinningsvärdet görs en nedskrivning.
Obeskattade reserver redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inklusive uppskjuten
skatteskuld. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt.
Moderbolagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4. Vissa av moderbolagets
pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsbolag.
IAS 39 tillämpas inte i moderbolaget. Finansiella tillgångar redovisas således i enlighet med lägsta värdets princip,
för verkligt värde hänvisas till koncernens not 26.
Leasingavtal, oavsett om de är operationella eller finansiella leasingavtal, redovisas som operationella leasingavtal.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
3 Personalkostnader
För upplysningar om kostnader för ersättningar till anställda hänvisas till koncernens not 4.
77
Moderbolagets noter
4 Ersättningar till revisorerna
Mkr
2014
2013
Revisionsuppdrag
5
5
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
2
1
Övriga tjänster
1
1
8
7
PricewaterhouseCoopers AB
Summa
5 Övriga externa kostnader
Mkr
2014
2013
Försäkringspremier
142
145
IT-kostnader
120
119
Konsultarvode
171
214
Marknadsföringskostnader
151
127
Övriga externa kostnader
271
238
Summa övriga externa kostnader
855
843
2014
2013
2 881
20
88
24
6 Finansiella intäkter och kostnader
Mkr
Utdelning från koncernföretag
1)
Utdelning från intresseföretag
Utdelning från övriga företag
Ränteintäkter från koncernföretag 1)
Ränteintäkter från övriga
Valutakursvinster
Vinst vid avyttring av finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Nedskrivningar av finansiella tillgångar
Räntekostnader till koncernföretag
1)
Räntekostnader till övriga
Valutakursförluster
Förlust vid avyttring av finansiella tillgångar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
Finansnetto
1) Företag inom E.ON SE koncernen
9
7
970
1 537
15
16
1 147
1 449
735
-
0
9
5 845
3 062
-261
-20
-202
-284
-5
-24
-1 129
-1 433
0
-14
-
-
-1 597
-1 775
4 248
1 287
78
Moderbolagets noter
7 Skatter
Mkr
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa
2014
2013
-1 371
-405
2
8
-1 369
-397
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras
enligt följande:
Mkr
2014
2013
Redovisat resultat före skatt
9 616
1 787
Skatt enligt gällande skattesats 1)
-2 116
-393
Ej avdragsgilla kostnader, övriga
-2
-2
655
11
3
1
-11
-8
-2
0
0
104
0
-6
-1 369
-397
14,24%
22,20%
2014-12-31
2013-12-31
Övriga avsättningar och skulder
35
39
Summa
35
39
2014
2013
Ingående balans
39
31
Omklassificering
Ej skattepliktig utdelning
Ej skattepliktiga intäkter, övriga
Ej skattepliktig schablonintäkt periodiseringsfonder
Skatt avseende tidigare perioder
Förändring uppskjuten skatt
Försäljning och nedskrivning av aktier
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen
Effektiv skattesats
1)
Den gällande skattesatsen uppgår till 22 procent.
Mkr
Uppskjutna skattefordringar
Mkr
Förändring av uppskjutna skattefordringar
-6
-
Periodens förändring i resultaträkningen
2
8
Periodens förändring i resultaträkningen pga ändrad skattesats
-
-
35
39
Utgående balans
79
Moderbolagets noter
8 Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram
2014-12-31
2013-12-31
Ingåendebalans
10
-
Årets investeringar
18
10
Omklassificeringar
-10
-
Utgående balans
18
10
2014-12-31
2013-12-31
Ingående balans
-
-
Årets investeringar
1
-
Omklassificeringar
10
Utgående balans
11
-
Ingående balans
-
-
Årets avskrivningar
0
-
Utgående balans
0
-
29
10
2014-12-31
2013-12-31
187
187
-
-
187
187
-58
-58
0
0
Utgående balans
-58
-58
Redovisat värde
129
129
Mkr
Ansk affningsvärden
Aktiverade utgifter för utveckling av dataprogram
Ansk affningsvärden
Ack umulerade avsk rivningar
Bokfört värde
9 Mark och övrig fast egendom
Mkr
Anskaffningsvärden
Ingående balans
Årets investeringar
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
80
Moderbolagets noter
10 Byggnader
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
180
173
5
7
185
180
-93
-90
-4
-3
Utgående balans
-97
-93
Redovisat värde
88
87
2014-12-31
2013-12-31
Ingående balans
20
20
Utgående balans
20
20
-16
-14
-2
-2
Utgående balans
-18
-16
Redovisat värde
2
4
Anskaffningsvärden
Ingående balans
Årets investeringar
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
11 Inventarier
Mkr
Anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
81
Moderbolagets noter
12 Aktier och andelar i dotterföretag
2014-12-31
2013-12-31
24 533
23 630
Investeringar
0
1140
Försäljningar
-664
-237
Nedskrivningar
-261
-
Omklassificeringar
-164
-
23 444
24 533
Mkr
Ingående balans
Utgående balans
Specifikation av andelar i dotterföretag
Kkr
Andelar i dotterföretag
Organisationsnummer
Säte
E.ON Danmark A/S
25215680
Frederiksberg
10 001
100
157 566
E.ON Elnät Stockholm AB
556209-8599
Malmö
50 000
100
1 312 510
E.ON Elnät Sverige AB
556070-6060
Malmö
100 000
100
7 496 043
E.ON Fastigheter Sverige AB
556055-5970
Malmö
10 000
100
1 000
E.ON Försäkring Sverige AB
516401-6551
Malmö
100 000
100
100 000
E.ON Försäljning Sverige AB
556014-5889
Malmö
1 000 000
100
752 388
E.ON Gas Sverige AB
556015-9492
Malmö
50 000
100
464 960
E.ON Gashandel Sverige AB
556056-5599
Malmö
2 068
100
207
E.ON Gasification Development AB 556759-4469
Malmö
100 000
100
36 100
E.ON Kundsupport Sverige AB
556744-4301
Malmö
1 000
100
100
E.ON Kärnkraft Sverige AB
556132-6371
Malmö
1 000 000
100
424 690
E.ON Nord Sverige AB
556537-0912
Malmö
66 446 687
100
3 281 462
E.ON Smart Living AB
556777-5233
Malmö
1 000
100
100
E.ON Vattenkraft Sverige AB
556026-3120
Sundsvall
100 000
100
5 712 449
E.ON Värme Sverige AB
556146-1814
Malmö
11 813 500
100
3 348 828
E.ON Värmekraft Sverige AB
556112-5666
Malmö
1 000
100
100
E.ON Wind Sweden AB
556938-6864
Malmö
500 000
100
355 000
Brunnshög Energi AB
556951-8144
Lund
50 000
100
50
Summa dotterföretag
Antal aktier Kapital % Bokfört värde
23 443 553
82
Moderbolagets noter
13 Fordringar/skulder moderbolag och koncernföretag
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
34 626
37 665
Koncernkonto
721
1 787
Koncernbidrag
4 916
4 154
809
819
41 072
44 425
2014-12-31
2013-12-31
Inlåning
7 277
7 476
Koncernkonto
7 871
10 216
Koncernbidrag
1 957
2 814
Övrigt
7 407
10 246
24 512
30 752
2014-12-31
2013-12-31
Ingående balans
623
729
Årets försäljning
-
-94
Omklassificeringar
164
-12
Utgående balans
787
623
2014-12-31
2013-12-31
88
88
Försäljningar
-11
-
Utgående balans
77
88
Fordringar
Utlåning
Övrigt
Summa fordringar
Skulder
Summa skulder
14 Andelar i intresseföretag
Mkr
För specifikation av andelar i intresseföretag hänvisas till koncernens not 14.
15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Mkr
Ingående balans
För specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav hänvisas till koncernens not 15.
83
Moderbolagets noter
16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
Övriga upplupna intäkter
0
6
Försäkringspremier
8
7
Övriga förutbetalda kostnader
0
13
Summa
8
26
2014-12-31
2013-12-31
25
30
Periodiseringsfonder
385
3 444
Summa
410
3 474
2014-12-31
2013-12-31
Erhållna koncernbidrag
4 916
4 144
Lämnade koncernbidrag
-1 957
-2 814
-2
0
3 059
-
6 016
1 330
17 Obeskattade reserver
Mkr
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
18 Bokslutsdispositioner
Mkr
Avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfond
Summa
84
Moderbolagets noter
19 Avsättningar för pensioner
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
120
113
0
26
Andra långfristiga fordringar
120
139
Nuvärdet av fonderade förpliktelser
-120
-113
-4
-6
-124
-119
Förvaltningstillgångar 1)
Övriga långfristiga fordringar
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser
Totala förpliktelser
1)
Förvaltningstillgångarna innefattar svensk pensionsförsäkring
De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda pensionsplaner är följande:
Mkr
2014
2013
2
1
-2
3
Under året betalda pensioner
Förändring kapitalvärde
Försäkringspremier
7
4
Summa kostnader för förmånsbestämda planer
7
8
2014-12-31
2013-12-31
6
3
Specifikation av förändringar i nettoskulden:
Mkr
Nettoskuld vid årets början
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen
7
8
-10
-6
8
5
Inbetalning av försäkringspremier
-7
-4
Nettoskuld
4
6
2014-12-31
2013-12-31
Avsättningar utanför Tryggandelagen
4
6
Summa avsättningar för pensioner
4
6
Pensionsutbetalningar
Utbetalning från försäkring
Specifikation av avsättningar för pensioner
Mkr
För räkenskapsåret 2015 beräknas avgifter till förmånsbestämda planer att uppgå till 1 Mkr.
För mer upplysningar hänvisas till koncernens not 23.
85
Moderbolagets noter
20 Räntebärande skulder
2014-12-31
Mkr
2013-12-31
Kortfristig
Långfristig
Kortfristig
Långfristig
Obligationslån
-
-
500
-
Skulder till kreditinstitut
-
-
759
-
12 749
2 462
15 370
2 322
12 749
2 462
16 629
2 322
2014-12-31
2013-12-31
12 749
16 629
2 år
2 462
-
3 år
-
2 322
4 år
-
-
5 år
-
-
6 år eller mer
-
-
15 211
18 951
Skulder till koncernföretag
Summa
Förfallostruktur
Mkr
1 år
1)
Summa
1)
I förfallostrukturen ingår avräkningsskuld till dotterföretag avseende internbanken. Då denna skuld är utan fastställd förfallotid, kan den
komma att regleras inom 1 år. Därför redovisas denna relation inom förfallostrukturen ”1 år” och uppgår till 6 712 Mkr (7 334).
Skulder till koncernföretag har under 2014 minskat med 2 481 Mkr.
Med nuvarande räntestruktur för nuvarande nettolåneskuld uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på
räntekänslighet, till cirka +8 Mkr (+5) vid en generell ränteuppgång på en procentenhet på nominellt belopp jämt
fördelad över en 12-månadersperiod samt räntekänslighet till cirka -16 Mkr (-41) vid en generell räntenedgång på en
procentenhet på nominellt belopp jämnt fördelad över en 12-månadersperiod.
21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Mkr
2014-12-31
2013-12-31
145
148
Upplupna räntekostnader
-
4
Upplupna IT kostnader
1
0
Upplupna konsultkostnader
27
22
Övriga upplupna kostnader
34
35
207
209
Upplupna personalkostnader
Summa
86
Moderbolagets noter
22 Finansiella instrument och riskhantering
Utestående kontrakt avseende valutaexponering
2014-12-31
2013-12-31
Nominellt
Motvärde
Marknads-
Nominellt
Motvärde
Marknads-
belopp
i Mkr
värde i Mkr
belopp
i Mkr
värde i Mkr
MEUR/Mkr
Förfallotid inom 1 år
Exponering
-115
-1 016
-64
-143
-1 214
-52
115
1 016
64
143
1 217
52
-15
-133
-4
-19
-121
-46
15
133
4
19
120
46
Exponering
0
-3
0
0
-1
0
Valutasäkring
0
3
0
0
1
0
93
-54
-19
0
-557
12
-93
54
19
0
556
-12
49
-36
-12
41
-77
10
-49
36
12
-41
77
-10
1
1
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
Valutasäkring
Förfallotid mellan 1 och 3 år
Exponering
Valutasäkring
Förfallotid senare än 3 år
Övriga valutor
Förfallotid inom 1 år
Exponering
Valutasäkring
Förfallotid mellan 1 och 3 år
Exponering
Valutasäkring
Förfallotid senare än 3 år
Exponering
Valutasäkring
Summa marknadsvärde (netto)
0
Moderbolaget innehar också externa valutaswappar med E.ON SE för att säkra underliggande lån och
marknadsvärdet på dessa uppgick på balansdagen till cirka 48 Mkr (-192). Den orealiserade valutaeffekten om
71 Mkr (-192) redovisas under posten ”Räntebärande skulder” i balansräkningen.
0
87
Moderbolagets noter
Räntederivat
Valuta och ränteswappar – säkringsinstrument ingående i kassaflödessäkringar
2014-12-31
Förfalloår
2013-12-31
Nominellt
belopp
Verkligt
värde
Genomsnittlig
ränta %
Nominellt
belopp
Verkligt
värde
Genomsnittlig
ränta %
0
0
0
-1 006
-2
4,18
Valuta och
ränteswap 1)
2014
0
Summa
1)
-2
Valuta och ränteswap avser swap av fast ränta till fast ränta med E.ON SE. Ursprunglig upplåning i EUR är swappade till SEK.
Ränteswapparna redovisas i moderbolaget till upplupet anskaffningsvärde då ett säkringssamband kan påvisas. Per
2014-12-31 finns inga utestående ränteswappar. För mer information kring finansiella instrument hänvisas till
koncernens noter 26 och 27.
23 Hyres- och Leasingkostnader
Framtida hyreskostnader
Mkr
2014
2013
1 år
20
20
Summa
20
20
Mkr
2014
2013
1 år
5
5
2-5 år
4
5
Summa
9
10
Årets hyreskostnad uppgick till 28 Mkr (29).
Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal
Årets leasingkostnad uppgick till 9 Mkr (7).
24 Eventualförpliktelser
Mkr
Till förmån för koncernföretag
1)
Pensionsförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser
Summa
1)
2014-12-31
2013-12-31
48
41
365
345
31
31
444
417
Avser huvudsakligen ställd borgen för dotterföretagslån.
Förutom de eventualförpliktelser som är upptagna i tabellen ovan, har moderbolaget ställt ut garantier för att
tillräckliga medel ska finnas för betalning av nuvarande och framtida kostnader för kärnavfallshanteringen.
För mer utförlig information hänvisas till koncernens not 29.
Kapitaltäckningsgarantier
E.ON Sverige AB har som aktieägare i E.ON Smart Living AB utställt en garanti för att eget kapital i dessa bolag
inte skall understiga en fastställd nivå.
88
Moderbolagets noter
25 Transaktioner med närstående
Med närstående avses företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller ett betydande
inflytande över ett annat företag när det gäller att fatta finansiella eller operativa beslut avseende verksamheten.
Med E.ON Sverige AB:s närstående koncernföretag avses de företag som ingår i E.ON Sverige koncernen och där
E.ON Sverige AB direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande. Med närstående koncernföretag avses
även de företag som ingår i E.ON SE koncernen och över vilka E.ON SE kan utöva ett direkt eller indirekt
bestämmande inflytande.
Transaktioner med bolag utanför E.ON Sverige koncernen sker på marknadsmässiga grunder.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 98 procent (97,5) omsättning mot andra koncernföretag. Av
rörelsekostnaderna utgjorde 32 procent (33,1) kostnader mot andra koncernföretag.
Intäkter gentemot intresseföretag
Mkr
2014
2013
Utdelningar
88
24
Summa
88
24
E.ON Nordic AB har köpt tjänster från E.ON Sverige AB under 2014 till ett belopp om 0 Mkr (0).
E.ON SE har köpt tjänster från E.ON Sverige AB under 2014 till ett belopp om 84 Mkr (97).
E.ON Sverige AB har köpt tjänster från E.ON SE under 2014 till ett belopp om 85 Mkr (90).
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 24 juni för fastställelse.
Moderbolagets noter
Malmö den 26 mars 2015
Bernhard Reutersberg
Styrelsens ordförande
Mike Winkel
Regine Stachelhaus
Jonas Abrahamsson
Koncernchef och VD
Tonny Granberg
Arbetstagarrepresentant
Unionen
Mats Ekblom
Arbetstagarrepresentant
Unionen
Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2015.
PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
Hans Widgren
Arbetstagarrepresentant SI
89
Revisionsberättelse
90
91
Ekonomisk information
FEM ÅR I SAMMANDRAG
Koncernen
Mkr där inget annat anges
2010
2011
2012
2013
2014
Ur resultaträkningarna:
Nettoomsättning
41 870
41 392
38 721
36 840
34 115
Avskrivningar och nedskrivningar
3 619
4 231
4 099
4 687
15 906
Rörelseresultat
9 711
7 044
8 715
6 415
-2 824
298
443
521
-160
833
10 009
7 487
9 236
6 255
-1 991
7 820
5 962
8 823
4 938
-1 243
Anläggningstillgångar
113 170
112 580
116 898
117 503
106 827
Omsättningstillgångar
29 435
23 350
19 953
18 951
14 564
Eget kapital
69 485
70 422
72 634
73 515
65 921
Skulder och avsättningar
73 120
65 508
64 217
62 939
55 470
142 605
135 930
136 851
136 454
121 391
Justerat rörelseresultat före avskrivningar,
finansiella poster och skatt
9 622
14 366
13 030
11 106
12 314
Investeringar
9 704
6 674
7 153
7 123
6 117
Kassaflöde från löpande verksamhet
8 446
10 498
9 545
9 437
9 336
Räntabilitet på eget kapital, %
11,9
9,6
12,3
6,8
-1,8
Räntabilitet på totalt kapital, %
8,0
6,8
7,5
5,1
-1,0
48,7
51,8
53,1
53,9
54,3
Finansnetto
Resultat före skatt
Årets resultat
Ur balansräkningarna:
Balansomslutning
Nyckeltal:
Soliditet, %
BERÄKNING AV NYCKELTAL
Mkr där inget annat anges
2014
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt
-1 243
Genomsnittligt eget kapital
69 718
Räntabilitet på eget kapital, %
-1,8
Räntabilitet på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader
Genomsnittligt totalt kapital
Räntabilitet på totalt kapital, %
-1 245
128 922
-1,0
Soliditet
Eget kapital
65 921
Total kapital
121 391
Soliditet, %
54,3
Ekonomisk information
92
INFÖR ÅRSSTÄMMAN
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i E.ON Sverige AB (publ) avhålls på bolagets huvudkontor, Carl Gustafs
väg 1 i Malmö, onsdagen den 24 juni klockan 09:00.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 32,56 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har
styrelsen beslutat föreslå årsstämman den 26 juni 2015. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen
komma att utsändas den 29 juni 2015 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.
E.ON Sverige AB
Legal
205 09 Malmö
EKONOMISK INFORMATION
Ekonomiska rapporter publiceras på www.eon.se