19b Protokoll Ebos styrelsemöte

eslövs
bostads
ab
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
DATUM:
2015-02-18
TID:
08.30
PLATS:
Soldatrummet, Ebo
NÄRVARO:
Ordinarie ledamöter
Mikael Wehtje
ordf
Henrik Wöhleeke
Ingrid Lennerwald v.ordf
Kenneth Jönsson
Nr 1/2015
Ersättare
Karin Reinisch
Johan Andersson
Anne Dowler
FRÅNVARO: Anders Molin
Övriga
Joakim Ahlin VD
Carina Sjöholm
Lana Olofsson
Sten Carling
Maria Trönell
Jakob Bennet
Gunilla Emilsson
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
1
Justering
Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Ingrid Lennerwald.
Föregående protokoll 2014-12-03
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
3
Ekonomi
Årets resultat före avsättningar prognosticerades till knappt 2 msek och slutade
på strax under 2 msek. Slutet av året medförde en del avvikelser mot prognos
och förbättrade resultatet. Detta gav då utrymme till att göra en utrangering av
äldre kvarvarande installationer på Kärråkra efter den genomförda renovering
som utförts under ett antal år och som nu är färdigställd.
Underhållet blev lite lägre än planerat mycket beroende på den försenade
upphandlingen av byggtjänster.
Med utrangeringen inlduderad är resultatet före avsättningar knappt 2 msek.
Resultat rapport bifogas. Bilaga 1.
Årsredovisning bifogas i slutlig och granskad utgåva. Bilaga 2.
Styrelsen godkände resultatrapporten och fastställde årsredovisningenför 2014.
Bolagets genomsnittränta var 2014-12-31 3,59 %, räntebindningstiden4,26 år,
kapitalbindningen 2,43 år och kapitalbindning < lår är 11%. Bolaget kommer
den närmaste tiden att gynnas av minskade räntekostnader och räntenivån för
2015 ser ut att landa på 3,25%. Bilaga 3.
En översyn av finanspolicyn kommer att ske för att fånga det läge som nu råder
på den finansiella marknaden.
Styrelsen godkände rapporten.
VD informerade om att, i enlighet med tidigare styrelsebeslut,en skrivelse
skickats till kommunen med förslag på översyn och revidering av bolagets
borgensavgift.
4
Strategi/ledning
Ombyggnaden av kontoret är nu i stort sett klar och flytten till Kajan 1 pågår
och beräknas vara fullt genomförd den siste mars. Det som nu återstår är att
bygga om entrin för att få full tillgänglighet för besökare och kunder.
En kostnadsberäkning av ombyggnaden slutar på c:a 3,5 msek. Skisser samt en
kalkyl på hela projektet bifogas. Bilaga 4-5.
Styrelsen beslöt ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnad av enhin under
2015.
VD informerade om att, i enligt med styrelsebeslut, en skrivelse skickats till
kommunen med förslag på ändring av resultatkravet i ägardirektivet mot
bakgrund av krav på ökad byggnationstakt och de effekter detta kan få på
bolagets resultat.
5
Förvaltning
Lana Olofsson informerade om antalet uppsägningar under nov-dec som var på
15 respektive 12 vilket är mindre än normalt. Siffran för helåret 2014 slutade på
272 mot 289 under 2013. Bilaga 6-8. Efterfrågan är fortsatt stabil.
Övriga större underhållsprojekt redovisades och kommenterades.
Ett förslag till miljöpolicy har arbetets fram i samarbete med Eslövs kommun.
Bilaga 9.
Styrelsen beslöt antaföreslagen miljöpolicy.
Under januari månad har resultatet av den LKI som gjorts redovisats och möten
har hållits för att ta tag i de problem som finns enligt våra lokalhyresgäster.
Utfallet av enkäten bifogas och Lana Olofsson berättade om både de kort- och
de långsiktiga åtgärder som kommer att genomföras med målet att nå 4,0 i snitt
vid nästa mätning 2016. Bilaga 10.
Under början av 2015 går också den ordinarie NKI undersökningen ut till de
hyresgäster som flyttat till Ebo under de två senaste åren.
/0/0
Styrelsen godkände avrapporteringen.
6
Fastighetsutveckling
Kö mannen/Hotellet
Sten Carling och VD informerade om de fortsatta diskussioner som skett
med fastighetsägaren.
VD redogjorde för de alternativ som finns och de för- och nackdelar samt de
ekonorniskarisker sorn dessa innebär. Mot bakgrund av det arbete som
nyligen inletts av kommunledningen avseende utvecklingen av centrala
Eslövs så måste kommande förändringar av denna strategiska fastighet
inkluderas i detta viktiga utvecklingsarbete. I de alternativ som presenterades
finns en del oklarheter som behöver redas ut och fortsatta diskussioner
behöver genomförasmed Eslövs kommun innan att väl genomarbetat
beslutsunderlagkan presenteras.
Styrelsen beslöt ge VD och ordförande mandat attföra vidare diskussioner
med nuvarande ägare samt med Eslövs kommunför att finna en lösning som
på bästa sätt tillgodoser de olika intressen som finns för dennafastighet.
Gjutaren 14
Fusionsarbetet av Gjutaren 14 är klart och det är nu en del av Eslövs Bostads
AB.
Kärråkra
Ett nytt boende om 18 platser har efterfrågats av Vård o Omsorg. En
upphandling i samverkansform kommer att ske så snart avtal tecknats med
kommunen om förhyrning.
Styrelsen gav VD mandat att teckna avtal med kommunenför att påbörja
upphandlingen.Presidiet gavs mandat att teckna avtal med entreprenör när
upphandlingskett.
Sädesärlan
Byggnation löper på enligt planerna. Carina Sjöholm informerade om
kommande uthyrningar och hyresnivån som kommer att gälla. Eslövs
kommun har tecknat avtal om c:a 10 st mindre lägenheter och en 3:a.
Slaktaren
Sten Carling redogjorde för läget med bytesaffåren av fastigheterna
Kanalgatan 5 och Kanalgatan 10. Parterna är överens om att affåren bör
genomföras som en bolagsaffår med fastighetsreglering. Ebo behöver för att
kunna genomföra detta köpa ett lagerbolag som förvärvar en mindre
angränsande fastighet varefter fastighetsregleringkan genomföras.
Styrelsen godkände upplägget och gav VD mandat att köpa ett lagerbolag
och genomföra affären enligt ovan. VD har även i uppdrag att påkalla
Eslövs kommunför tillsättande av styrelse i det nya bolaget.
Harlösa
Projektet löper på enligt plan. Carina Sjöholm informerade om hyror för de
lägenheter som ligger ute under februari månad.
Löberöd
En privat vårdcentral som skulle kunna bli en del av Ölycke Gård var tänkt
att byggas och ägas av ett externt byggföretag. Det aktuella företaget vill
bygga men inte vara ägare och frågan har då gått till Ebo om intresse finns
att gå in som ägare.
Styrelsen konstaterade att detta projekt faller utanför bolagets ägardirektiv
och därmed inte är aktuellt.
Spritfabriken
Ebo har fått en förfrågan om att köpa den billackering som i dagsläget driver
överklagandet av detaljplanen. Sten Carling informerade om det juridiska och
det ekonomiska läget och föreslog att Ebo lämnar ett marknadsmässigtbud på
fastigheten.
Styrelsen gav VD i uppdrag att lämna bud enligt ovan.
Stehag
Arbetet med buller planen pågår. Avtal med den leverantör som kontaktas gick
inte att fullfölja utan ny upphandling måste ske när detaljplanen vunnit laga
kraft.
7
Marknad
Carina Sjöholm redogjorde för kommande aktiviteter för uthyrning av
Sädesärlan och i Harlösa. Harlösa ligger ute på hemsidariunder februari månad.
8
Personal och Organisation
VD informerade om att Lana Olofsson har anställts som förvaltningschefpå
företaget och Jennie Kjellberg som fastighetscontroller.
9
Arbetsordning för styrelse och VD samt ekonomisk rapportering
Förslag på arbetsordning och ekonomisk rapportering för bolaget under 2015
har tillskickats styrelsen. Dokumenten är i grunden samma som föregående år
och endast uppdatering med år har skett. Bilaga 11,12,13.
Styrelsenfastställde dessa styrande dokumentenför 2015.
10
Attestordning
Förslag till attestordning att gälla för 2015 har utsänts med kallelsen. Den är lika
sedan tidigare. Bilaga 14.
Styrelsenfastställde attestordning och gav VD i uppdrag att tafram förslag på
en ny attestordning under året.
11
Övrigt
VD redogjorde för hur frågan avseende begäran om utlämnande av information
bla intern e-mail korrespondens hanterats. Efter precisering från kravställaren
och samråd med kommunens jurist har ett antal handlingar gjorts tillgängliga för
avhämtning, vilket inte ännu skett.
Kommunens begäran om en 10 årig byggnadsplan har diskuterats i ägarrådet
och förslaget innebär att Ebo deltager vid ett kommande kommunfullmäktige
sammanträde för att berätta om bolagets planer och utvecklings möjligheter i det
längre perspektivet.
Styrelsen godkände rapporteringen.
12
Avslutning
Styrelseordförandeuppmärksammade att detta blir det sista mötet med
nuvarande styrelse och tackade alla för ett storartat arbete under de gångna fyra
åren. Vid den bolagsstämma som skall hållas under våren kommer en
avtack.ningatt ske vid en gemensam lunch. VD kallar så snart datum är fastställt.
Styrelseordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Protokoll:
Justeras:
Justeras:
(
Mikael Wehtje
Ingri
. .
e erwald