FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 2014

FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE
STATISTIK 2014
Trygghet för den enskilde – tillväxt för samhället
Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om
risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i
bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig
sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna
innebära ekonomisk katastrof. Med försäkring kan
man skydda sig ekonomiskt.
Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna.
Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en
premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den
som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan
även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid.
Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och
företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av
försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse
för samhällsekonomin.
Försäkringsbranschen
Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer
och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 2014 genererade
svenska försäkringsföretag premieinkomster på drygt 301 miljarder kronor, sysselsatte knappt
20 000 människor och investerade ca 3 900 miljarder kronor i den globala ekonomin.
Det finns omkring 400 registrerade
försäkringsföretag i Sverige. De flesta
av dessa är små lokala skadebolag.
Marknaden är koncentrerad till några
större bolag och bolagsgrupper. Inom
skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 84 procent av marknaden. Inom livförsäkring
har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 60 procent av marknaden.
Den internationella närvaron har
ökat de senaste åren. I dag finns
53 utländska försäkringsföretag
representerade via filial eller agentur.
Antal försäkringsföretag 2014
Riksförsäkringsföretag, varav
133
Fondförsäkringsföretag
9
Övriga livförsäkringsföretag
32
Skadeförsäkringsföretag
92
Lokala försäkringsföretag, varav
141
Större lokala företag
40
Mindre lokala företag
101
Understödsföreningar66
Utländska företag, filialer och agenturer
53
Summa
393
Källa: Finansinspektionen
Inom försäkringsbranschen arbetar
omkring 20 000 personer. Det motsvarar en halv procent av antalet
anställda på arbetsmarknaden.
Andelen kvinnor är 53 procent jämfört
med 50 procent i övrigt. Det finns
många olika yrken i försäkringsbranschen. De vanligaste är skadereglerare, kundservice- och försäljningspersonal, men det finns även ekonomer och jurister.
Utbildningsnivån har ökat stadigt
och andelen akademiker har ökat från
17 procent år 2000 till Antal
31 procent
år
motorförsäkringar
Antal trafikförsäkringar
2012.
Antal
anställda inom försäkringsbranschen 2004–2014
Antal anställda
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004
2005
2006
Samtliga
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Källa: FAO
Kvinnor
Män
Försäkringar i Sverige 2014 • 3
Försäkringar i Sverige
I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under
de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 2014 betalade
skadeförsäkringsföretagen ut knappt 51 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 86 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital.
Skadeförsäkring
Antalet skadeförsäkringar för hem, villa,
fritidshus och båt uppgick 2014 till
nästan 5,6 miljoner. Det finns flest
hemförsäkringar, 3,1 miljoner, och det
är också de som ökat mest. Antalet
villahemförsäkringar är 1,7 miljoner.
Hemförsäkringen består av ett paket
av olika skadeförsäkringar som skyddar
försäkringstagarens tillhörigheter vid
exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, om den
försäkrade blir överfallen eller krävs på
skadestånd.
Antalet fritidshusförsäkringar och
båtförsäkringar har inte förändrats så
mycket över tid och för 2014 är antalet
577 000 respektive 275 000.
Antalet skador på hem och villor,
fritidshus och båtar som anmäldes
till skadeförsäkringsföretagen under
2013 uppgick till drygt 849 000.
Skador som omfattas av allriskförsäkringen har mer än fördubblats under
den senaste 10-årsperioden från
109 000 till 240 000. Även stöld,
maskin- och vattenskador har ökat.
Antalet inträffade skador ökade med
74 procent mellan 2004 och 2013.
Antal tecknade skadeförsäkringar för hem, fritidshus och båt 2004–2014
Miljoner
6
5
4
3
2
1
0
2004
2005
2006
2007
Fritidshusförsäkring
2008
Båtförsäkring
2009
2010
Hemförsäkring
2011
2012
2013
2014
Villahemförsäkring
Antal inträffade skador per skadeart 2004 och 2013
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Allrisk Maskin Övrig Vatten Inbrott Cykel- Storm, Brand
stöld,
stöld natursakskada
skada
inom
resemoment
2004
4 • Försäkringar i Sverige 2014
2013
Rättsskydd
Ansvar
Rån,
överfall
Vatten,
naturskada
Försäkringsföretagen betalade 2013 ut
ersättningar på knappt 8,7 miljarder
kronor. Vanligast var att ersättning
betalades ut från allriskförsäkringen
medan den värdemässigt största skadetypen var brandskador.
Den genom­snittliga skadekostnaden
per skada har varit i stort sett densamma under den senaste 10-årsperioden, i genomsnitt 10 600 kronor.
För brandskador betalas det ut i genomsnitt 85 000 kronor och för en cykelstöld
i genomsnitt 3 000 kronor, men
beloppen varierar mycket beroende på
varje skadas omfattning.
Genomsnittlig skadekostnad per skadeart i hem-, fritidshus- och
båtförsäkring 2013
Kronor
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
Genomsnittlig skadekostnad
2013 för samtliga skadekostnader är 10 600 kronor
per skada
30 000
20 000
10 000
0
Brand Vatten, Vatten Inbrott Rätts- Storm, Ansvar Rån, Maskin Övrig Alrisk
naturskada
skydd naturöverfall
stöld,
skada
sakskada
inom
resemoment
Den genomsnittliga skadekostnaden för
bränder har nästan dubblerats mellan
2004 och 2013 samtidigt som antalet
inträffade bränder har varit i stort sett
densamma. Variationen är dock stor beroende på omfattningen av varje skada
och värdet av det som är skadat.
Den genomsnittliga skadekostnaden
för storm- och vattenskador ligger relativt
konstant.
Cykelstöld
Utveckling av den genomsnittliga skadekostnaden för brand-, stormoch vattenskador 2004–2013
Kronor
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vattenskador, orsakade av naturskada
Vattenskador, orsakade av övriga skador
Brandskador
Stormskador orsakade av naturskada
Försäkringar i Sverige 2014 • 5
Trafikförsäkringen är en obligatorisk
försäkring som bland annat täcker personskador. 2013 omfattade den drygt
5,8 miljoner fordon. Motorförsäkringen
täcker bland annat skador på själva
bilen och omfattade ca 6,5 miljoner
fordon.
Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar 2004–2013
Miljoner
7
6
5
4
3
2
1
Antal motorförsäkringar
Antal trafikförsäkringar
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antal motorförsäkringar
Antal trafikförsäkringar
Under 2013 inträffade knappt
1,2 miljoner skador inom motor- och
trafikförsäkringen, de flesta inom
motorförsäkringen. Trenden för antalet
inträffade skador inom trafikförsäkringen
har varit något minskande medan
utbetalt belopp per skada har stigit.
Antalet skador inom motorförsäkring har
ökat med 37 procent mellan 2004 och
2013 medan utbetalt belopp per skada
har legat konstant. Försäkringsbolagen
betalade 2013 ut ersättningar på sammantaget 11,5 miljarder kronor. Det genomsnittliga utbetalda beloppen var
16 000 kronor för en skada inom trafikförsäkringen och 9 000 kronor för motorförsäkringen.
Genomsnittligt utbetalt belopp per inträffad skada inom motor- och
trafikförsäkring 2004–2013
Kronor
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004
6 • Försäkringar i Sverige 2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Trafikförsäkring
Anmälda skador trafikförsäkring
Utbetalad ersättning trafikförsäkring
Motorförsäkring
Anmälda skador motorförsäkring
Utbetalad ersättning motorförsäkring
Djurförsäkring
Summa premier per år för husdjursförsäkringar 2004–2014
Premieinkomsterna för djurförsäkringar
har ökat kraftigt och uppgick till
3,1 miljarder kronor 2014. En orsak till
ökningen kan vara att husdjur alltmer
ses som en familjemedlem som till exempel ska kunna få sjukvård vid behov.
Miljoner kronor
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Försäkring vid sjukdom
Sjuk- och olycksfallsförsäkring består
av flera olika försäkringar. Bland annat
ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika
former av sjukförsäkring. Försäkringen
kan vara betald av arbetsgivaren som
en förmån eller så betalas den av individen. Gruppförsäkring tecknas vanligast
via ett fackförbund. 2013 minskade
antalet sjuk- och olycksfallsförsäkringar
med 5 procent. Både arbetsgivarbetalda och gruppförsäkringar minskade,
medan antalet individuellt tecknade
försäkringar ökade.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar 2006–2013
Miljoner
25
20
15
10
5
0
2006
2007
Arbetsgivarbetald
Arbetsgivarbetald
2008
2009
2010
Privat betald Grupp
Gruppförsäkring
2011
2012
2013
Privat betald Individuell
Individuell
Försäkringar i Sverige 2014 • 7
Antalet privata sjukvårdsförsäk­ringar
har ökat de senaste åren. År 2014
hade ungefär 622 000 personer en
privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av
dessa får sin försäkring betald av
arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen.
Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat
snabbare vård och kan också bidra till
att täcka vissa kostnader som uppstår i
Antal privata sjukvårdsförsäkringar 2007–2014
Tusental
700
600
500
400
300
samband med vård.
200
100
0
2007
2008
Arbetsgivarbetald
Arbetsgivarbetald
Sparande
Det svenska pensionssystemet består av
tre delar: allmän pension, tjänstepension
och privat pension.
Av Sveriges befolkning hade en dryg
fjärdedel (26 procent) ett privat avdragsgillt pensionssparande 2013. Av dem
som var i åldern 20–64 år var andelen
36 procent. I åldersgruppen 40–54 år
hade mer än 45 procent ett privat avdragsgillt pensionssparande. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick
till drygt 6 000 kronor per person. Med
anledning av förändringarna i avdragsrätten för privat pensionssparande kan
sparandet förväntas minska.
2009
2010
2011
Privat
betald Grupp
Gruppförsäkring
2012
2013
Privat
betald Individuell
Individuell
Andel inkomsttagare 2013 med privat avdragsgillt pensionssparande
efter ålder
Procent
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring.
Källa: SCB
8 • Försäkringar i Sverige 2014
2014
70-74
75-
Privat pensionsförsäkring klassificeras
skattemässigt som pensionsförsäkring
eller kapitalförsäkring. Inbetalda premier
för privata pensions- och kapitalförsäkringar uppgick till drygt 74 miljarder kronor 2014. De kapitalförsäkringsklassade
försäkringarna utgör över 90 procent av
all privat pensionsförsäkring.
Man kan även dela in privat pensionsförsäkring i fondförsäkring och övrig livförsäkring. Av dessa är övrig livförsäkring
volymmässigt störst. I övrig livförsäkring
ingår bland annat traditionell livförsäkring och depåförsäkring.
Inbetalda premier för privat pensions- och kapitalförsäkring fördelat på
fondförsäkring och övrig livförsäkring 2014
5%
Privat pensionförsäkring, fo
6%
Privat pensionförsäkring, öv
Kapitalförsäkring, fond
Kapitalförsäkring, övrig livfö
20%
69%
Privat pensionsförsäkring, fond
Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring
Kapitalförsäkring, fond
Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring
Svenska hushåll har mer än dubblerat
det finansiella sparandet på 10 år. Den
vanligaste sparformen 2014 är tjänstepension och sammantaget står det
privata försäkringssparandet och tjänstepensionerna för knappt hälften av
sparandet (44 procent). Andra sparformer är bank-, aktie- och fondsparande. Den finansiella krisen under 2008
innebar att framför allt sparandet i aktier
minskade i värde.
Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform 2004–2014
Miljarder kr
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Källa: SCB
Försäkringssparande, kollektivt ej PPM
Aktier
Försäkringssparande,
Försäkringssparande, individuellt
kollektivt, ej PPM
Fondandelar
Fondandelar
Obligationer
Försäkringssparande, individ
Bankinlåning
Aktier
Obligationer
Bankinlåning
Försäkringar i Sverige 2014 • 9
Försäkringsföretagens marknadsandelar och produkter
Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring
finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring,
ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är
risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en
form av sparande.
Premieinkomsten för skadeförsäk­ringsPremieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag 2014
företagen uppgick till knappt 70 miljarder
kronor 2014. De fem största försäkrings30%
17%
Länsförsäkringar
företagen är Länsförsäkringar, If, Folksam,
If Skadeförsäkring
Trygg Hansa och Moderna Försäkringar.
3%
Trygg-Hansa
Folksam
Moderna Försäkringar
Länsförsäkringar
Övriga
16%
If
Folksam
Trygg Hansa
Moderna Försäkringar
16%
Inbetalda premier för livförsäkringsföretagen uppgick till 193 miljarder
kronor 2014. De fem största livförsäkringsföretagen är Folksam, Skandia,
Alecta, AMF och SEB Trygg Liv.
18%
Övriga
Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på företag 2014
13%
17%
Alecta
Skandia
Folksam
4%
15%
4%
Skandia
SEB Trygg
Liv
Alecta
Folksam
AMF
Swedbank Försäkring
5%
SEB Trygg Liv
AMF Pension
Swedbank
Försäkring
7%
Nordea
AvanzaLiv
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar
12%
7%
7%
9%
SPP
Nordea Liv
Handelsbanken
Övriga
Nordnet
Övriga
Inflyttat
kapital ingår ej.
10 • F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4
Skadeförsäkring ersätter skador på
egendom och betalar skadestånd till
tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring
klassificeras som skadeförsäkring.
Under 2014 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till
knappt 70 miljarder kronor. Den
vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, följt av företags- och fastighets-
Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren 2014
försäkring och hem- och villaförsäkring.
12%
4%
5%
Motor
25%
Företag och fastighet
12%
Hem och villa
Trafik
Motor
Sjuk och olycksfall
Husdjur
Företag
och fastighet
Hem och
villa
Övrigt
Trafik
Sjuk- och olycksfall
Husdjur
21%
Livförsäkring ger ersättning när den
försäkrade personen skadas eller avlider,
samt när den försäkrade uppnår
pensionsåldern.
Försäkringsprodukter som innehåller
både en försäkring och ett sparande
kallas pensionsförsäkring. Under 2014
uppgick inbetalda premier för pensions­
försäkringar till 193 miljarder kronor.
Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension, privat pensionsförsäkring och
kapitalförsäkring.
21%
Övrigt
Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på tjänstepension,
privat försäkring och kapitalförsäkring 2014
19%
27%
Tjänstepension, fond
Tjänstepension, övrigt
Privat försäkring, fond
Privat försäkring, övrigt
Kapitalförsäkring, fond
14%
Kapitalförsäkring, övrigt
Tjänstepension, fond
Tjänstepension, övrigt
3%
Privat försäkring, fond
Privat försäkring, övrigt
3%
Kapitalförsäkring, fond
34%
Kapitalförsäkring, övrigt
Inflyttat kapital ingår ej.
F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4 • 11
Försäkringsföretagens investeringar
Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till
förmån för sina kunder. I slutet av 2014 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till
3 878 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 99 procent av Sveriges BNP och 73 procent av
börsvärdet 2014. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande
värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur.
Försäkringsföretagens placeringstillgångar 2004-2014
I slutet av 2014 uppgick värdet på
försäkringsföretagens placeringstillgångar till 3 878 miljarder kronor. Av
detta stod livförsäkringsföretagen för
86 procent.
Miljarder kr
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
Skadeförsäkring
500
Livförsäkring
0
BNP
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar 2014
Livförsäkringsföretagen förvaltar
pensionskapital för sina kunders
räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa
åtaganden.
Värdet på livförsäkringsföretagens
placeringstillgångar uppgick till
3 348 miljarder kronor vid utgången
av 2014.
2005
1%
6%
2%
21%
Obligationer utgivna av svenska låntagare
2%
Oblig. utgivna av svenska låntagare*
Obligationer utgivna av utländska låntagare
Oblig. utgivna av utländska låntagare
Svenska aktier
Svenska aktier
Utländska aktier
Utländska aktier
Investeringsfonder
10%
33%
Investeringsfonder
Byggnader
och mark
Byggnader
& mark
Derivat
Derivat
Övriga
finansiella
placeringar
Övriga
finansiella
placeringar
12%
Korta
placeringar
Korta
placeringar
*Av livförsäkringsföretagens innehav av obligationer
13%
12 • F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4
utgivna av svenska låntagare är 31 % utgivna av
stat, kommuner och landsting, 60 % av banker
och bostadsinstitut och 9 % av övriga låntagare.
Skadeförsäkringsföretagen förvaltar
inbetalda premier i syfte att kunna
möta kommande skadeutbetalningar. De har därför en kortare
placeringshorisont. Skadeförsäkringsföretagen investerar främst i
obligationer utgivna av svenska
låntagare.
Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar
uppgick till 530 miljarder kronor
vid utgången av 2014.
Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar 2014
7%
34%
Obligationer utgivna av svenska låntagare
9%
Oblig. utgivna av svenska låntagare*
Obligationer utgivna av utländska låntagare
Oblig. utgivna av utländska låntagare
Svenska aktier
Svenska aktier
3%
Utländska aktier
Utländska aktier
8%
Investeringsfonder
Investeringsfonder
Byggnader
Byggnader
& mark och mark
Övriga finansiella
placeringar
Övriga finansiella
placeringar
9%
18%
Korta placeringar
Korta placeringar
12%
*Av skadeförsäkringsföretagens innehav av obligationer
utgivna av svenska låntagare är 43 % utgivna av stat,
kommuner och landsting, 46 % av banker och
bostadsinstitut och 11 % av övriga låntagare.
Försäkringsbranschen är stora investerare. Placeringstillgångarna uppgick 2014 till 99 procent av BNP.
F ö r s ä k r i n g a r i S v e r i g e 2 0 1 4 • 13
Tryck: TMG STHLM april 2015 Foto: Johnér Bildbyrå Grafisk form: Jonas Ahlgren Design
Svensk Försäkring Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 Fax 08-522 785 15
www.svenskforsakring.se