Bystämma2015 - Ål

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25
mars 2015
§1
Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna.
§2
Kallelsen till stämman godkändes.
§3
Dagordningen för stämman godkändes.
§4
Till ordförande för stämman valdes Nils Carlström.
§5
Till sekreterare för stämman valdes Jörgen Eriksson.
§6
Till justeringsmän valdes Lars Klockar och Björn Oberst.
§7
Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp av Nils Carlström
(Se bilaga 1). Ola Pettersson läste upp kassarapporten
(Se Bilaga 2). Revision utförd av Olle Bergfors och Lars Hallberg utan
anmärkning.
§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§9
Kostnadsersättningar till styrelseledamöter:
Ordförande 400 kr, Kassör 600 kr, Sekreterare 100 kr.
Vaktmästeriet av bystugan 100kr/månad.
§10
Byavgiften fastställdes oförändrad till 300 kr/fastighet.
Hyra av bystugan enligt bilaga 3.
§11
Val av styrelseledamöter och suppleant:
Monica Elgh
- omval 2 år
Jörgen Eriksson
- omval 2 år
Lotta Berglund
- Omval 2 år
Mattias Hagberg
- omval 1 år (Suppleant)
Leif Löfstedt
- Nyval 1 år (Suppleant)
§12
Val av revisorer: Olle Bergfors - omval 2 år
§13
Fastställande av kommittér samt uppgifter för kommittéerna(Se Bilaga 4).
Val av Kommittéer(Se Bilaga 4). Understruket namn är sammankallande
§14
Datum för aktiviteter:
- Städdag - Lördag 25/4 (väderberoende)
- Valborg – Bystugan och därefter slogboden Torsdag den 30/4
- Midsommarafton korpbacken/bystugan – Fredag den 19/6
- Kräftskiva (knytkalas) vid badplatsen – Lördag den 8/8
- Sommargudstjänst vid slogboden – Söndag den 9/8 kl 15:00
- Julölsprovning – Lördagen den 5/12
- Lucia – Söndag den 13/12
§15
Övriga frågor:
Nils informerade om:
- Önskemål om en ridplan på någon av åkrarna som sedan
hästägarna kan arrendera.
- Två tomter till salu på Näbbudden (Gunnel Olsson)
- Lägenhet till uthyrning, övervåningen på skolhuset
- Åhls Sockenråd och Kommunbygderådet
Prioriterade uppgifter för styrelsen under året
- Lägga ut fartguppen efter gatorna blivit sopade
- Elrevision i vagnen vid hockeyrinken.
- Släckningsfördröjning på belysningen till hockeyplan
- Elrevision med jordfelsbrytare genomförs i bystugans äldre del.
- Ombyggnad av köks-/diskbänk i bystugen.
- Ansvariga för skötsel och uthyrning av bystugan framgår av
hemsidan.
- Begära att kommunen fortsätter arbete med diken och nya
trummor på del av vägen mot badplatsen.
- Nedtagning av träd som står nära vägkanterna behöver tas bort.
- Plantera björkar längs vägen upp till bystugan i augusti.
Frågor från stämman:
- Siv Nyrén vill att man flyttar guppen så att det inte skakar så i
huset när lastbilarna kör förbi. Nils pratar med förarna till
sopbilen så att de sänker hastigheten.
- Hans Engman tog upp att södra utfarten blir dålig eftersom det
är så dåliga diken. Vägen är också trång på vinter.
§16
Stämman avslutades av Nils Carlström
Vid protokollet:…………………………………………………………………
Jörgen Eriksson
Justeras:
………………………………………………………………………………………………………
Björn Oberst
Lars Klockar
Deltagare:
Lars Klockar
Gunnar Olsson
Erik Hagberg
Björn Oberst
Olle Bergfors
Nils Carlström
Jörgen Eriksson
Åke Nyrén
Siv Nyrén
Fredrika Karlman
Björn Gustafsson
Hans Engman
Nils Hahne
Leif Löfstedt
Monica Elgh
Ola Pettersson
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 2
Undantagets räkenskaper
RESULTATRAPPORT
Intäkter 2013
Intäkt
Bankränta
Värdeförändring fond
Summa
Kostnader 2013
Årets resultat
2 627,00
328,00
76,00
3 031,00
0,00
3 031,00
BALANSRAPPORT
Ingående balans 2014-01-01
Bank
Fond
Summa
50 441,78
58 180,06
108 621,84
Utgående balans 2013-12-31
Bank
Fond
Summa
53 396,78
58 256,06
111 652,84
Siljan skog
Gunnar olsson ved
1 327,00
1 300,00
2 627,00
Bilaga 3
Ål-Kilens bystyrelse
2012-03-15
Hyra av Ål-Kilens Bystuga
Hyresobjekt
Kostnad för bybo
Kostnad för
som betalar byavgift övriga
Kök och bagarstuga
100 kr per gång
200 kr per gång
Stora salen
utan kök
100 kr för del av dag
300 kr för helt dygn
200 kr för del av dag
500 kr för helt dygn
Stora salen
med kök
150 kr för del av dag
350 kr för helt dygn
300 kr för del av dag
550 kr för helt dygn
Stora salen
med övernattning
300 kr + 25 kr/person
500 kr + 50 kr/person
Uppkoppling
av LAN
200 kr/dygn
Mer än 10 pers=
20 kr/pers
400 kr/dygn
Mer än 10 pers=
40 kr/pers
Disko/Fest för barn
100 kr för kväll om
städning sker efteråt
samma kväll.
Städning nästa dag =
150 kr.
200 kr för kväll om
städning sker efteråt
samma kväll.
Städning nästa dag =
300 kr.
Klassfest
250 kr för kväll om
städning sker efteråt
samma kväll.
Mer än 25 personer =
10 kr/pers
400 kr för kväll om
städning sker efteråt
samma kväll.
Mer än 25 personer =
20 kr/pers
Lån av bord och
50 kr/ dag
stolar samt utemöbler
Ingen uthyrning medges
Ål-Kilens bystyrelse
2014-03-19
Bilaga 4
Första namn, understruket, i varje kommitté är sammankallande och ansvarig för att kommitténs
uppgifter blir utförda.
Trivselkommittén
Hans Engman, Nils Carlström, Berit Klockar, Erik Hagberg
Midsommarkommittén
Berit Klockar, Hans Engman, Nils Carlström, Jörgen Eriksson, Ola Pettersson, Monica Elgh, Lotta
Berglund, Mattias Hagberg, Leif Löfstedt
Badplatskommittén
Nils Carlström, Hans Engman, Lars Klockar
Luciakommittén
Helena Eriksson, Iréne Oberst, Jessica Hagberg, Anna Vestman
Ishockeykommittén
Kurt Jusola, Conny Lilja, Monica Elgh, Jörgen Eriksson
Trafik- och vägkommittén
Mattias Hagberg, Olle Bergfors, P-O Eriksson, Lotta Berglund, Monica Elgh, Jörgen Eriksson
Ansvariga för Bystugan och byns Julgran
Bystyrelsen
Uppgifter för kommittérna
Trivselkommittén
Ansvarar för en gemensam Majbrasa och aktiviteter under kvällen.
Ansvarar för Kräftskiva vid badplatsen och Julölsprovning i Bystugan.
Midsommarkommittén
Ansvarar för Midsommarfirandet på Korpbacken vid Bystugan.
Badplatskommittén
Ansvarar för skötsel och underhåll av Badplatsen, Badplattformen och Slogboden.
Luciakommittén
Ansvarar för Luciafirandet i Bystugan.
Ishockeykommittén
Ansvarar för skötsel och underhåll av Ishockeyplanen.
Trafik- och vägkommittén
Arbetar för en lugn och säker trafik på byns vägar samt svarar för skötsel och underhåll av vägar
tillhörande samfälligheten S:8 utom de vägar som kommunen sköter.
Ansvariga för bystugan och byns Julgran
Ansvarar för skötsel, tillsyn och uthyrning av Bystugan enligt särskild instruktion som styrelsen
fastställer.