Väster Park förskola, kväll-, helg- och nattomsorg

Lokal arbetsplan 2015/2016
Intraprenad förskolor väster
Förvaltning förskola & skola
Väster Parks förskola
Väster Parks kväll-, helg- och nattomsorg
Väster Parks vision: Mötesplatsen för lärande och glädje
Innehållsförteckning
Inledning ……………………………………………………………………….........s.3
Förutsättningar ……………………………………………………………………....s.4
Läroplansmål – Normer och värden …………………………………………………s.5
Läroplansmål – Utveckling och lärande …………………………………………......s.6
Läroplansmål – Barns inflytande ………………………………………………...…..s.7
Läroplansmål – Förskola och hem …………………………………………………..s.8
Läroplansmål – Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem ……………....s.9
Läroplansmål – Uppföljning, utvärdering och utveckling …………………………..s.10
Kommunalt mål – kostverksamheten ……………………………………………….s.11
2
1. Inledning
Väster Parks förskola med dag – och nattverksamhet ligger i området Väster Park på väster i Örebro.
Förskolechef är Elaine Reinholdson och utvecklingsledare är Iréne Skanevall Torgå.
Väster Parks förskola har en stor andel barn vars föräldrar arbetar obekväm arbetstid vilket innebär att
vistelsetiden för barnen varierar mycket över dagen.
All mat tillagas i förskolans kök
Prioriterade områden på förskolan är:
Språk, matematik, teknik skapande, musik och natur och normer och värden
Våra styrdokument är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skollagen
Lpfö 98/10
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Vår lokala vision och våra värdeord
Vi arbetar med relationer och samspel i verksamheten enligt metoden ICDP.
Vår arbetsplan och plan för systematiskt kvalitetsarbete
Örebro kommuns servicegarantier
Barnkonventionen
ÖSB & Örebro kommuns vision
2. Förutsättningar
.
Väster Park består av 4 avdelningar. Linden 3-5 år, Rönnen 1-3 år, Kastanjen 1-3 år och en
Nattavdelning 1-12 år. Pedagogerna består av förskollärare och barnskötare. Arbetsplanen följs upp,
utvärderas och revideras tillsammans i arbetslagen.
Adress: Karlsgatan 32 U
Linden: 019 213908, Rönnen: 019 213907, Kastanjen: 019 211733, Nattavdelning: 019 212574
Kök: 019 213909
Vår organisation
Förskolorna centralt väster är en intraprenad bestående av åtta förskolor som ligger belägna i
Vasastan, Tegnerområdet, Mikaelområdet och i Markbacken. Intraprenader är självständiga
resultatenheter i den kommunala förvaltningsorganisationen med mer ansvar och befogenheter
än normalt för verksamhet, ekonomi och personal. Kommunen äger intraprenaden och personalen
är anställd av kommunen. Syftet med intraprenadverksamheten är bland annat att utveckla nya
styrformer, uppmuntra till att utveckla idéer och ge möjlighet till ökat engagemang, inflytande
och delaktighet för de anställda. Förskolorna centralt väster blev intraprenad 2015-01-01 och
vår ambition är att våra förskolor ska bindas samman av en gemensam värdegrund och delad
ledningsorganisation.
Förskolor som ingår i intraprenaden centralt väster, område 1,2 och 3.
o
o
o
o
o
o
o
o
Leklunden
Nyckelpigan
Trollbacken
Brukets förskola
Marklyckan
Brolyckan
Lagan
Väster park
3
Inriktning
På våra förskolor arbetar vi aktivt med barns inflytande och delaktighet. Vi är nyfikna, lyhörda och
närvarande vuxna för att kunna fånga upp barnens tankar och idéer. Vi arbetar för att skapa en trygg,
lärorik och lustfylld miljö. Alla förskolor i intraprenaden arbetar med (ICDP) vägledande samspel , som
är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från var och
ens förmågor och möjligheter till utveckling.
Vi ger leken stort utrymme i vår verksamhet. Barnen ska kunna finna lugn och ro samt inspiration i vår
miljö. Vi arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten och använder ett verktyg som vi kallar ” Från
nuläge till nyläge”.
I organisationen är alla delaktiga, alla röster är lika värda och alla kan påverka. Pedagogerna har olika
ansvarsområden vilket är dokumenterat. Vi eftersträvar dessutom en lärande organisation vilket innebär
att vi tror på att människan lär så länge hon lever.
Vi arbetar med ett kvalitetssystem som kallas ”Från nuläge till nyläge”. När vi kvalitetssäkrar vårt arbete
använder vi oss av olika verktyg t.ex. intervjuer, dagboksskrivande, observationer, lyhördhet i mötet,
reflekterande arbetssätt med kollegor och barn. Vi har systematisk uppföljning, utvärdering och
utveckling av arbetsplanen tillsammans med förskolechef och specialpedagog två gånger/termin.
Vi har ett gemensamt ansvar.
Vision intraprenaden förskolorna centralt väster: Förskolan – Mötesplatsen för lärande och glädje!
Våra värdeord: Demokrati, lärande, trygghet och glädje.
Förskolechefer
Christina Jarvis område 1, Brukets förskola och Marklyckan
Inger Rohlén område 2, Leklunden, Nyckelpigan och Trollbacken
Elaine Reinholdsson område 3, Väster Park, Brolyckan och Lagan
4
3. Läroplansmål – Normer och värden
1. Vi ska skapa trygghet för alla barn!
2. All personal ska känna till vad som åvilar dem enligt skollag och
diskrimineringslag beträffande diskriminering och kränkande
behandling.
Process/aktion
Varje barn ges möjlighet att:
uttrycka sig själv
säga nej till kränkande behandling
vara hjälpsam och visar andra hänsyn
vänta på sin tur och lyssna på andra
vara varsam om gemensamma saker och lokaler
Vårt ansvar som pedagoger:
kunna vårt uppdrag
implementera normer och värden i barngruppen
vara goda förebilder
vara nära barnen ute och inne
uppmuntra till samtal och hjälpa barnen formulera känslor och handlingar
vara lyhörda för barnens behov
ge barnen stöd vid konflikter
erbjuda aktiviteter som utvidgar de traditionella könsrollerna
Avstämning:
Utvecklingssamtal erbjuds september och januari med föräldrar. Barnen närvarar utifrån ålder och
mognad. Avstämning sker också på arbetsplatsträffar och avdelningskonferenser.
Dokumentation:
Barnintervjuer, observationer, minnesanteckningar samt fotografering och filmning. Vi använder
materialet ”Från nuläge till nyläge” som en mall för dokumentation samt skall under läsåret 2015/2016
börja använda ”Unikum” ett webb verktyg för dokumentation och information för personal och föräldrar.
5
4. Läroplansmål – Utveckling och lärande
1. Barnet ska få förutsättningar för utveckling och lärande utifrån
verksamhetens egna mål och det enskilda barnets behov och förmågor.
2. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk under sin vistelse i
förskolan.
Process/aktion
Varje barn ges möjlighet att:
utveckla språket för att formulera sig och kommunicera med barn och vuxna
använda olika uttrycksmedel i skapande verksamhet för att förmedla tankar och känslor
bygga och skapa med olika material och verktyg och upptäcka tekniken som finns i vardagen
se matematiken som finns i vardagen och använda den för att lösa problem
leka enskilt och i grupp
förstår lekregler som turtagning, samförstånd och ömsesidighet
Vårt ansvar som pedagoger:
samtala i stor och liten grupp och träna barnen i att uttrycka sig/formulera sig
erbjuda material och låta barnen prova olika former av skapande verksamhet
uppmuntra det egna skapandet
synliggöra matematik och teknik i vardagen
arbeta projekt – och temainriktat
vara nära barnen ute och inne för att inspirera och erbjuda material till lek
ge stöd vid behov i leken och i relationerna mellan barnen
På Nattavdelningen med barn i varierande åldrar erbjuds aktiviteter utifrån ålder och intresse. Läxhjälp
till skolbarn under veckorna. Utflykter till närliggande parker för gemensamma upplevelser att samtala
om. Det läggs stor vikt vid att skapa en lugn och trygg miljö på avdelningen.
Avstämning:
Samma som under normer och värden.
Dokumentation:
Samma som under normer och värde
6
5. Läroplansmål – Barns inflytande
1. Barnets delaktighet och inflytande ska öka.
Process/aktion
Varje barn ges möjlighet att:
utveckla självkänsla och tilltro till den egna förmågan
bli bemötta som individer och inte utifrån kön
utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och möjlighet att påverka
utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
Vårt ansvar som pedagoger:
skapa en god relation till varje barn och bekräfta barnen utifrån den unika person de är
synliggöra jämställdhet genom samtal, böcker mm
erbjuda barnen aktiviteter som utvidgar de traditionella könsrollerna
uppmuntra barnen att uttrycka sina åsikter och uppfattningar
uppmuntra barnens egna initiativ och ge dem möjlighet att förverkliga sina intressen
göra barnen delaktiga i olika ansvarigheter på förskolan
Avstämning:
Dokumentation:
7
6. Läroplansmål – Förskola och hem
1. Föräldrarnas delaktighet och inflytande ska öka.
2. Att barn och föräldrar känner sig välkomna till förskolan
Process/aktion
Varje vårdnadshavare/förälder ges möjlighet att:
berätta och visa vid lämning och hämtning sina frågor, funderingar och åsikter.
uttrycka vad de tycker på utvecklingssamtal och föräldramöten
berätta på vilket sätt deras inflytande bör se ut
delta i brukarundersökning
Vårt ansvar som pedagoger:
skapa bra relation genom ett vänligt bemötande
vara lyhörda och öppna för frågor, åsikter och funderingar
sätta upp aktuell information och dokumentation i hallen
anordna drop-in, luciafirande, konserter, vårfest mm
uppmuntra föräldrar att delta i brukarundersökning
Avstämning:
utvärderingar i samtal under föräldramöten. Under den dagliga kontakten med föräldrar. Kontinuerliga
diskussioner på studiedagar, arbetsplatsträffar och avdelningskonferenser. Resultat från
brukarundersökningar.
Dokumentation:
Utifrån utvecklingssamtal, föräldramöten och resultat av brukarundersökning analysera utvärdera och
utveckla verksamheten. Vi använder studiedagar, arbetsplatsträffar och avdelningskonferenser till detta.
8
7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
1. Förskolans pedagoger ska skapa en trygg övergång mellan förskola,
förskoleklass och fritidshem tillsammans med skolans personal.
2. Förskolans pedagoger ska uppmuntra och samtala med barnen om hur
spännande, lärorikt och roligt det är att börja skolan.
Process/aktion
Barnen får möjlighet att besöka skolan vid flera tillfällen
Förälder följer sitt barn till skola och fritidshem
Pedagog från förskolan följer med till barnets anvisningsskola om förälder ej kan följa med
Pedagog från blivande förskoleklass besöker förskolan och träffar blivande förskoleklassbarn
Förskolan får tider när besök på skolan ska äga rum
Avstämning:
samma som vid normer och värden
Dokumentation:
samma som vid normer och värden
9
8. Läroplansmål – uppföljning, kvalitetsarbete och utveckling
1. Förskolans pedagoger ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på
förskolan genom att analysera verksamheten, följa upp, dokumentera
och åtgärda det som verksamheten behöver utveckla.
2. Förskolans pedagoger ska utveckla förskolans arbete och innehåll
genom aktivt utvecklingsarbete.
Process/aktion
Vi arbetar efter ”Från nuläge till nyläge” och använder oss av detta material som mall när vi förbereder
utvecklingssamtal, planerar intervjufrågor, gör observationer, planerar, genomför och utvärderar
verksamheten. Vi ska även använda oss av ”unikum” som verktyg för detta. ”Unikum” kan möjliggöra att
en aktuell och levande dialog med vårdnadshavare/förälder utifrån det egna barnet samt information om
verksamheten på förskolan.
Vi använder brukarundersökningars resultat till att analysera innehållet i verksamheten samt tar tillvara
det som framkommer på utvecklingssamtal och våra dagliga möten med vårdnadshavare/föräldrar.
Avstämning:
Samma som vid normer och värden
Dokumentation:
Samma som vid normer och värden
10
9. Kommunala mål för kostverksamheten
1. Ekologiskt. Till 2018 ska vi dubblera eko % jämfört med 2014, ca
80%
2. Matsvinn. Till 2020 ska vi ha minskat vårt matsvinn med 50% jämfört
med 2008. Man har antagit att vi 2008 låg mellan 16-20% svinn.
3. Etiskt märkta varor. Senast 2017 ska 100% av den totala mängden
kaffe, te, bananer, drickchoklad vara etiskt o ekologiskt märkta.
Process/aktion
Senast 2017 ska 50% av all chokladkonfektyr o kondisbitar/kakor vara
etiskt märkta och helst även vara ekologiskt märkta.
a.
Klimatpåverkan från maten ska halveras genom val av råvaror fram
till 2020. (Utgångsläget är 2008)
Ansvar som kock:
minska matsvinn
beställa och använda fler ekologiska märkta varo
utesluta bakverk som kakor och liknande
Vårt ansvar som pedagoger:
ta in mindre mat till lunch på vagnarna och istället hämta mer i köket vid behov
Avstämning:
vid arbetsplatsträffar och matråd
Dokumentation:
minnesanteckningar från träffarna
11