Barnhälsovårdsbladet nr 3 2015 - Vårdgivare Skåne

Skånevård Sund
Kunskapscentrum för barnhälsovård
Sommar, sommar, sommar...
och tid för efterlängtad ledighet efter en intensiv vår.
Vi på Kunskapscentrum vill tacka för att alla medarbetare i barnhälsovården delat med sig av
erfarenheter av och synpunkter på det viktiga arbetet med de allra minsta barns hälsa vid de många
möten och fortbildningar som ägt rum i vår. Med heldagar och internat har vi försökt skapa kreativa
forum för att utifrån en gemensam plattform kunna gå vidare med ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Vi tar det stegvis för att alla ska hinna med. Samtidigt som kunskapsnivån höjs jobbar vi
med att kartlägga vilka resurser i form av tid och professionella som behövs för programmet i Skåne.
Under hösten blir resursfrågan en del av den regionala budgetprocessen.
Den 11 juni hade vi öppet hus för att presentera innehållet i Barnhälsovården Region Skånes
årsrapport 2014. Besökarna kunde gå runt och fördjupa sig i resultat om barns hälsa och tillgång till
barnhälsovård såsom amning, passiv rökning och föräldrars deltagande i föräldragrupper och
barnhälsovårdens uppmärksamhet av barn som far illa mm. Några nya mått visade t ex på
användning av språk-screening och även deltagande i fyraårsbesöket.
Att samla in uppgifterna från barnhälsovården är en relativt stor arbetsinsats från BVC:s sida. Men
utan uppgifterna kan vi inte känna till hur små barn har det i Skåne och att följa barns hälsa och
tillgång till barnhälsovård är en viktig del av folkhälsoarbetet. Därför vill vi passa på att tacka för allas
insatser i samband med datainsamlingen. Vi hoppas att arbetet för att förenkla insamlingen går
framåt så att det blir mindre tidskrävande procedurer framöver.
Medialt uppmärksammades bland annat barnfetma i en direktsänd intervju med barnhälsovårdsöverläkare Mariette (Jet) Derwig i Radio Malmöhus och i Sydsvenskan/HD tog man upp vårt arbete
för jämställdhet och särskilt måtten på pappors deltagande i föräldragrupper.
De stora geografiska och socioekonomiska skillnaderna som rapporten påvisar vad gäller både barns
hälsa och tillgång på barnhälsovård är en utmaning för oss alla som vill utveckla barnhälsovården i
regionen. Rapporten visar också hoppingivande att det går att förbättra barns hälsa och tillgång till
barnhälsovård.
Trevlig sommar!
Marie Köhler
Enhetschef
Bild; Colourbox
Presentation ny medarbetare
Hej, mitt namn är Micaela Nilsson och jag kommer under
år 2015 att arbeta 80 % på Kunskapscentrum. Jag är
barnsjuksköterska och har tidigare arbetat på BVC i
Malmö. Jag har då även suttit med i ett Folkhälsoprojekt
kallat ”Barn blir” – ett samverkansprojekt med IoF, BHV
och förskola. Projektet mynnade bl.a. ut i ett
konsultationsteam, i vilket jag deltog som representant
för BHV. Min huvuduppgift på Kunskapscentrum kommer
att vara implementeringen av det nationella basprogrammet och en hel del av er har säkert redan träffat
mig under vårens internat. Till hösten ses vi i vårt
fortsatta arbete med ”Fortbildning för BHV team”. Jag
kommer även att ingå i en grupp med målet att utveckla
vårdkedjan kring barns språk och språkutveckling.
Passar på att önska er alla en skön sommar!!
/Micaela
Aktuellt från våra projekt:
Våld i nära relationer med fokus på barnet
Vi har haft ett sista avslutande möte på Kunskapscentrum för barnhälsovård med projektets
pilotdeltagare.
Stort tack till er för att ni åter bidrog med er kunskap och ert engagemang!
Vi kan återigen konstatera att övning ger färdighet i att fråga om förekomst av våld. På flera håll har
det utifrån pilotstudien startats rutiner för samverkansmöten med socialtjänst. Vi är övertygade om
att det kan komma goda relationer och gott resultat när olika verksamheter möts och slår sina kloka
huvuden ihop. Med våra olika kunskaper kan uppmärksamheten kring barn som upplever våld öka.
Att bestämma tid för en första träff med socialtjänst kan bli början på ett varaktigt samarbete!
Vill ni ha tips på hur andra BVC gjort kontakta oss gärna på mail:
[email protected] eller [email protected]
Jämställt föräldraskap – för barnets bästa
Piloten i projektet har nu avslutats. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och bidrog med
så många kloka tankar och idéer!
Deltagarna har under några månader fått handledning i ämnet jämställt föräldraskap samt i
arbetsgruppen och i mötet med familjerna arbetat med ett särskilt pilotmaterial. Materialet har
innehållit forskning och fakta, reflektionsövningar och prova på punkter som medarbetarna kunnat
testa i individuella möten med föräldrar samt i grupp. Deltagarna i pilotprojektet har genom arbete
med materialet bidragit till grunden för den handbok om jämställt föräldraskap som vi projektledare
ska skriva under hösten.
Som avslutning i piloten hölls lärandeseminarier vid två tillfällen där pilotdeltagarna träffades för att
utbyta tankar och erfarenheter.
En övning på seminariet handlade om reflektion kring det personliga och professionella lärandet
under pilotprojektet. Vad vi har med oss i den egna ”ryggsäcken” speglas ofta i mötet med andra, i
sättet vi förhåller oss till varandra och de signaler och attityder vi sänder ut. Att medvetandegöra de
egna tankarna, känslorna och föreställningarna kring föräldraskap, ansvar och barn är ett
betydelsefullt steg för att kunna arbeta med att främja jämställt föräldraskap. Det blev tydligt att
den kunskap som pilotdeltagarna hade tillgodogjort sig i den professionella rollen även påverkade
deras värderingar och personliga förhållningssätt. Så här beskriver några av pilotdeltagarna sina
tankar kring hur deltagandet i projektet har påverkat dem på ett professionellt plan:
”Jag ser mycket andra saker som jag inte såg förut”
”Vi har ett lite mer öppet tankesätt nu. Förr pratade vi mycket om amning och sådär men
inte föräldraskap och föräldraledighet. Det är nytt och jättekul!”
”Jag har lärt mig uppmärksamma partnern utan att bli imponerad och tycka att de är så
himla duktiga. För egentligen gör de nog ingenting som inte mamman skulle ha gjort”
”Tänkt över hur min egen referensram påverkar min syn på föräldraskap och de föräldrar
jag möter”
Många pilotdeltagare beskriver att reflektion över frågor kring jämställt föräldraskap har lett till
funderingar över de val och beslut som har tagits i den egna familjen och hur ansvarsfördelningen
ser ut hemma. För några har funderingarna lett vidare till diskussioner i familj, släkt och
umgängeskrets samt till ett förändrat beteende i vissa vardagssituationer.
”Jag har reflekterat mycket över mitt eget föräldraskap och hur vi gör hemma”
”Hur blev det så här? Varför är det alltid jag som packar gympapåsen egentligen?”
”Jag har blivit tydligare i kommunikationen med min egen sambo”
Under avslutningsseminarierna identifierades även särskilt utmanande situationer som
pilotdeltagarna har stött på i arbetet med att främja ett jämställt föräldraskap. Dessa situationer är
värdefulla för oss projektledare att ta vara på för att kunna bemöta i handboken och ge extra stöd
kring i framtiden.
/Alexandra Thorén Todoulos och Ida Ivarsson
Bild; Colourbox
Främja hälsosamma levnadsvanor
– samverkansprojekt i Örkelljunga och Bromölla
Samverkansprojekt ’främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt hos förskolebarn’ i
samverkan med andra verksamheter som möter förskolebarn fortgår för fullt. Medarbetare inom
barnhälsovården, elevhälsan, mödrahälsovården, dietister samt kommunernas kostenheter har
under hösten och våren deltagit i gemensamma fortbildningar med fokus på främja hälsosamma
levnadsvanor och övervikt hos förskolebarn.
I Örkelljunga och Bromölla har en lokal samverkansgrupp bildats med representanter från
barnhälsovården, elevhälsan, mödrahälsovården, dietister, folkhälsostrateg och kommunal
skolverksamhet (förskolan och kostenheten). Gruppen har träffats ett antal gånger för att arbeta
med strategier för öka samverkan för att främja god hälsa hos barn och deras familjer. ”Främja
hälsosamma levnadsvanor inom förskolan- en hälsofrämjande arena” för förskolepersonal,
fritidspersonal och måltidspersonal i respektive kommun planerades i respektive samverkangruppen
och fortbildningen som hölls var mycket uppskattad. En annan aktivitet var två storföräldramöten
med tema ”Främja hälsosamma levnadsvanor för en god hälsa” i Örkelljunga och en temaworkshop
för föräldrar på vårdcentralen i Bromölla om ”Främja hälsosamma levnadsvanor ”.
Projektet har omvandlats till ett forskningsprojekt med övergripande mål att utveckla en
samtalsmodell som kan användas inom barnhälsovården för att förebygga övervikt och fetma hos
förskolebarn. Som stöd till BVC personalen har en extra workshop om ”övervikt/fetma hos
förskolebarn, iso-BMI kurvan och rikshandbokens Grunda Sunda Vanor- material” erbjudits och
samtliga BVC-sjuksköterskor har fortlöpande handledning av en erfaren
familjeterapeut/barnsjuksköterska. BVC-sjuksköterskorna i Örkelljunga och Bromölla använder sig av
ett strukturerat hälsosamtal vid 4-årsbesöket och ett vägledande familjesamtal vid identifierad
övervikt hos barn i samband med 4-årsbesöket som förhoppningsvis leder till en minskning i BMI vid
5 år och 6 till 7 års ålder. Ett ytterligare förväntat utfall är att det blir mindre känsligt för
sjuksköterskor som arbetar på BVC att samtala om levnadsvanor och övervikt.
Projektet kommer att pågå under hela 2015 och vi hoppas att det kan ligga till grund för liknande
insatser i fler kommuner i Skåne.
Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor:
[email protected] eller [email protected]
Bild; Colourbox
Mässling
I början av juni konstaterades två nya fall av mässling i Malmö, hos en vuxen och ett barn. Utbrottet i
Malmö är än så länge begränsat till en specifik grupp, index importfall med sekundärfall bland
släktingar/bekanta.
Vi rekommenderar att barn från 6 månader ska ha skydd mot mässling inför resa i Europa eller mer
långväga mål.
Om en familj önskar tidigarelagd MPR 1 i intervallet 12-18 mån (d.v.s. ej reseindikation eller som
postexpositionsprofylax) rekommenderar vi att man tillmötesgår detta, om det är praktiskt möjligt för
BVC att ställa upp. Ju färre icke-immuna småbarn i samhället desto bättre. Vaccinationer givna efter
12 månader säkerställer fortsatt långvarigt skydd.
/Liv Lyngå von Folsach
Vaccinationsfrågor
Vi får många vaccinationsfrågor från er, och det är mycket roligt! Men vi vill påminna om att
använda vårt arbetsblad ”Kompletterande vaccinationer på BVC” där ni fyller i barnets
initialer, födelsedatum och de uppgifter ni har om ev givna doser! Bifoga därefter arbetsbladet
i ett mail och skicka detta till [email protected]
Vi kommer att besvara era frågor inom 1-2 veckor – oftast tidigare än så. Har ni brådskande
ärenden så får ni ringa till Kunskapscentrum på 040-6234147
Länk till webbsidan med arbetsbladet m m
/Kathy Falkenstein-Hagander
Vård inom/utom landet
Under sommaren kommer en del barn och familjer på besök till Sverige och Skåne och kanske kommer
de även till ert BVC för tillväxt, råd och stöd och vaccination. När det gäller Region Skånes regler för
vad som gäller för respektive land finner ni detta i länken nedan. Därutöver bör det självklart alltid
göras en individuell bedömning utefter varje barn och familjs behov.
Region Skåne; Vård inom/utom landet
/Micaela Nilsson
Bild; Colourbox
BCG nyheter
Revidering BCG föräldrablankett
I mars 2015 anpassades föräldrablanketten efter Folkhälsomyndighetens riskländer. Efter det
upptäckte vi att Somalia och Eritrea inte längre fanns med bland riskländer med särskilt hög risk
fastän dessa länder fortfarande är de två vanligaste ursprungsländerna för tuberkulosfall i Sverige.
Av denna anledning bestämde Kunskapscentrum för barnhälsovård i samarbete med Expertgruppen
Mödrahälsovård, BB avdelningar i Skåne och Smittskydd Skåne att revidera blanketterna och
inkludera Somalia och Eritrea bland länder med särskilt hög risk.
De nya blanketterna kommer att finnas på Smittskydd Skånes hemsida.
Föräldrablanketten för MHV, BHV och BB finns nu även översatt på Somaliska.
På grund av den långvariga bristen på BCG- vaccin är det viktigt att använda BHV-föräldrablanketten
för att säkerställa att alla barn med ökad risk för tuberkulos blir BCG vaccinerade. Barn som brukar
vaccineras på BB kan ha missats.
Revidering BCG/PPD-remiss i PMO
Vaccinationen ska utföras av en van vaccinatör (minst 40 BCG om året). Om kompetensen inte finns
använd gärna remiss till annan vårdgivare (remiss för barn 0-6 år finns i PMO för BHV).
BCG restnotering
BCG-vaccinet har under våren varit restnoterat och nästa leverans till Sverige är beräknad till juni
2015. Därefter kommer BCG sannolikt att restnoteras på nytt. Efter kontakt med många BVC verkar
det som att de flesta har brist på BCG-vaccin SSI. Det finns nu möjlighet att med licens beställa en
ersättningsprodukt i form av BCG-vaccin från Japan (Tokyo 172-1 strain).
Det japanska BCG-vaccinet är ett licenspreparat och varje enhet måste därför bifoga en
licensansökan tillsammans med rekvisitionen till apoteket. Generell licens för enheten ska då sökas.
Blankett för licensansökan med grundläggande uppgifter ifyllda samt produktinformation och
information från WHO finns på Smittskydd Skånes hemsida.
Läs mer angående restsituation BCG vaccin, SSI och ersättningspreparat på Smittskydd Skåne
BCG enkät
Vi vill tacka för att ni svarade på BCG enkäten på internaten. Enkäten kommer att bearbetas under
sommaren och kartläggningen presenteras under hösten.
/Jet Derwig
Föreläsningsfilmer från Hälsovetenskapens
dag, Lunds Universitet, den 9 april!
Temat Hälsofrämjande arbete för det ofödda och det
växande barnet lockade många intresserade till Lunds
Universitet en eftermiddag i april. För er som inte hade
möjlighet att vara där finns möjlighet att i efterhand se och
lyssna på de kortfattade, populärvetenskapliga
föreläsningar vilka hölls av ett flertal forskare med koppling
till Lunds universitet och Region Skåne.
Följ länken till filmerna
/Ylva Thor
Bild; Colourbox
Vårens tvådagarsinternat för BVC-sjuksköterskor är avslutade!
Stort tack till alla er cirka 350 BVC-sjuksköterskor från hela Skåne som under våren har varit med
och bidragit till trevliga och givande dagar på Åkersberg i Höör!
Vi som arbetar på Kunskapscentrum för barnhälsovård är mycket glada över att ha fått träffa er alla.
De många diskussionerna visade att det finns en stark vilja och stort engagemang för att tillsammans
implementera det nationella barnhälsoprogrammet, arbeta för barnets bästa och jämlik och
likvärdig barnhälsovård i Skåne.
Vi vill även passa på att tacka för utvärderingarna med värdefulla, konstruktiva synpunkter på
internatdagarnas innehåll. Vi tar med oss dessa till framtida fortbildningsdagar.
Nu fortsätter resan!
Välkomna att anmäla er till höstens fortbildningsdagar för BVC-sjuksköterskor, BVC-läkare och
MBHV-psykologer. Fortbildningen är obligatorisk för BVC-sjuksköterskor och BVC-läkare som
kommer att arbeta med barnhälsovård enligt det nationella barnhälsoprogrammet.
Läs mer och anmäl er till ”Fortbildning för BHV-team” i Utbildningskalendern
/ Ylva Thor
Ännu ett lyckat språkseminarium
– ett steg framåt för att främja det lilla barnets
språkliga och kulturella utveckling
Kunskapscentrum för barnhälsovård och
Kultur Skåne arrangerade sitt andra
språkseminarium ”Barns rätt till kultur och
språkutveckling” denna gång på kulturhuset
i Hässleholm.
Den 26 maj samlades barnbibliotekarier, BVC-sjuksköterskor, förskollärare och logopeder för att
fördjupa sina kunskaper och sin samverkan över professionernas gränser. Allt i syfte att främja barns
språkutveckling samt deras tillgång till och delaktighet i kultur.
Dagen inleddes med förskolan Harpans kör där barn mellan 3-6 år sjöng för fullt om astronauter,
gula blommor och hälsosamma levnadsvanor. Inspirerande tal av Hässleholms bibliotekschef
Anette Mjöberg, Kultur Skånes avdelningschef Maria Jacobsson, samt Kunskapscentrum för
barnhälsovårds chef Marie Köhler följde. Barnläkare och författare Lars H Gustafsson gav en
tänkvärd överblick av vuxnas och barns ömsesidiga relation till varandra genom tiderna. Logoped
Ketty Holmström gav (igen!)en fantastisk inblick i barnets individuella språkutveckling med fokus på
flerspråkiga barn. Anna Libietis presenterade Svenska med Baby – läs mer nedan. Du kanske vill vara
med?
Kulturnyckeln i Kristianstad och Fredagmys på Ystad bibliotek presenterades som goda exempel på
pågående samverkan. Jenny Hansson, f d BVC-sjuksköterska i Tyringe, berättade om det praktiska
arbetet med Språkfyran, en språkscreeningsmetod för fyraåringar, där forskningsresultaten väntas
komma i augusti 2015. Våra interaktiva workshops där olika professioner från samma geografiska
områden smed planer för ett fortsatt samarbete var ett mycket uppskattat och produktivt upplägg.
Avslutningsvis väckte barnboksförfattare och illustratör Emma Adbåge tankar om hur man kan räkna
med naturen och att blyga barn inte alltid är blyga.
Vi tackar Kulturhuset i Hässleholm för sin Miro-utställning och Noaks Ark Syd för den konstnärliga
inramningen med tavlor och mobiler skapade av barn som lever med HIV.
Ett liknande seminarium kommer att arrangeras i Södra Skåne. Vi återkommer med datum snart!
/Kathy Falkenstein-Hagander
Ann Lundborg, Kultur Skåne, och Kathy Falkenstein-Hagander,
Kunskapscentrum för BHV, hälsar välkomna.
Vårens fortbildningsdagar om barnets ögon och syn blev succé och
kommer att upprepas!
Tack till alla som deltog under fortbildningsdagen om barnets ögon och syn den 15 april eller den 5
maj! Utvärderingarna var till hundra procent mycket positiva;
”Allt har varit bra, tydligt och bra av alla inblandade.”
”Generellt mycket bra. Uppskattar föreläsningar och sedan workshop i smågrupper. Lärorikt. Fysiologi och
praktik i lagom mix. Lagom stor grupp. Tillåtande att fråga.”
Många skrev i utvärderingen att de uppskattade informationen angående massage av barnets
tårkanaler vid tårvägsstenos. Ögonläkare Anders Diurhuus-Gundersen instruerade korrekt
tårvägsmassage så här:
Stryk med fingret från ögats inre vinkel längs barnets näsrygg, längs med tårvägskanalen,
uppifrån och ner. Upprepa ett par gånger i rad några gånger per dag.
/Ylva Thor
Bemöta barn i kris
- En kris för ett barn kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha
upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller
flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis genom
att bevittna svåra händelser
Spädbarnsfonden anordnade den 28 april 2015 en föreläsning med Atle Dyregrov. Atle Dyregrov är
psykolog med fokus på barn som upplever förluster och trauma samt deras familjer. Han har
arbetat för Röda Korset, Rädda Barnen, FNs flyktingkommission och Unicef och är författare till ett
flertal böcker, bl.a. ”Barn och trauma”, och ”Barn i sorg”. I sin presentation gick Atle Dyregrov
igenom var vi befinner oss kunskapsmässigt när det gäller barn i kris och sorg. Hur förbereder vi
barn på bästa sätt för att hantera krissituationer? Hur stödjer vi dem under krisen och vilket stöd är
verksamt efter krisen? Han tog upp att det innan krisen är viktigt att jobba för att utveckla barnets
flexibilitet och empati, d.v.s. stödja deras utveckling i att tolka och förstå de händelser som de
upplever. Under krisen behöver barnet skyddas mot direkta och indirekta intryck. De behöver få
förklaringar, bli lugnade, distraherade och aktiverade. Direkt efter krisen, upp till 6 timmar efter, gör
det stor skillnad för barnets möjligheter till återhämtning om barnet får en systematisk genomgång
av händelsen. I det akuta skedet ska däremot emotionell ventilering undvikas. Ny forskning har visat
att efter att barnet fått händelsen organiserad i en tidsaxel kan vara bra att låta barnet bli aktiverad
t.ex. titta på en film eller spela spel.
”Engaging in visuospatial tasks at or shortly after trauma encoding
appears to block the development of involuntary images, whereas
engaging in verbal tasks that specifically involves counting backward
leads to more involuntary images” Brewin, C.R. (2013)
Tiden efter händelsen är det viktigt att återupprätta rutiner, säkra socialt stöd för barnet, se till att
barnet har tillgång till fakta och möjlighet att få gå igenom händelsen längs en tidsaxel, få stöd från
förskola- och skola samt vuxna i sin närhet och tillgång till terapeutisk hjälp när det behövs.
Avslutningsvis poängterar Atle Dyregrov att det idag finns mycket kunskap och flera metoder som är
verksamma för barn och vuxna som har drabbats av kris och trauma. Den kunskapen bör vi använda
oss av. Han säger även att det saknas kunskap inom vissa områden som handlar om barn,
t.ex.komplicerade sorgereaktioner, vänners betydelse i kris och sorg samt hur förskola- och skola
bäst kan ge stöd.
Läs mer på Spädbarnsfonden
/Nora Kathy
Visste du att….
Vi som arbetar med utvecklingsarbetet kring Barn som anhöriga på
Kunskapscentrum för barnhälsovård, har under våren varit ute på många
verksamheter där vi har informerat och haft workshops. Bland annat har vi berättat
om lagstiftning, nuvarande forskning, pågående utvecklingsarbete och
samtalsmetodik. Under hösten kommer vi förutom att komma ut och informera
även att utbilda i samtalsmodellen Barns Rätt som Anhöriga (BRA). Om ni är
intresserade av att vi ska komma till er verksamhet för att få information och/eller
utbildas i BRA så kan ni kontakta [email protected]
Undersökningsmaterial vid
hembesök
Införandet av det nationella barnhälsovårdsprogrammet innebär fler hembesök. Detta ställer
krav på god tillgänglighet på slitstarka
undersökningsmaterial av bra kvalité som
dessutom kan transporteras på ett ergonomiskt
fördelaktigt sätt.
På Region Skånes inköpsavdelning tas varje år
fram en avtalskatalog med produkter som är
upphandlade för att få bästa möjliga pris, men
framförallt uppfyller högt ställda kvalitetskrav. I
katalogen finns bland annat Secas mätmatta 210
som är smidig att förvara och transportera, lätt
att använda och hålla ren. Även babyvågar
presenteras i katalogen. Vilka kvalitetskrav finns
på en babyvåg?
- Alla vågar klassificeras enligt vågklasser II, III
och IV. Personvågar räknas till klass III och för att
räknas som en godkänd medicinsk teknisk
produkt krävs att personvågen är testad och
bedömd av ett anmält organ, berättar Björn
Nilsson medicintekniker på Medicinsk service i
Kryh.
Hur ska man gå tillväga om man vill köpa in en ny
babyvåg till sin enhet?
- Titta först igenom avtalskatalogen för att se om
där finns någon produkt som motsvarar era
önskemål. Kontakta sedan er lokala avdelning
för Medicinsk service för rådgivning eller förslag
på produkt utifall det ni söker inte finns med i
avtalskatalogen, säger Björn.
I katalogen med finns tyvärr inte någon portabel
babyvåg med tillhörande ryggsäck. Vad har du
för förslag om man eftersöker just en sådan
produkt?
- Vi som jobbar på Medicinsk service i Kryh
brukar rekommendera Secas vågar. I
avtalskatalogen finns en våg, Seca 384 som får
plats i Seca ryggsäck 431 tillsammans med Secas
mätmatta 201. Ryggsäcken är inte med i
avtalskatalogen men går bra att köpa till,
berättar Björn.
Bild; Mätmatta 210, babyvåg 384,
ryggsäck 431
Finns det några andra jämförbara produkter på
marknaden?
- Ja, det finns en våg från Marsden som kan
levereras med ryggsäck. Även här får Secas
mätmatta 201 plats i ryggsäcken. Jag vet att
Medicinsk service på SUS har beställt och
levererat ut några sådana vågar, berättar Björn.
Bild; Mätmatta 210, babyvåg M-300 i
ryggsäck M31
Hur fungerar det egentligen när man gör själva
beställningen?
- Ja, ibland beställer enheter själv, men det är
enklast om vi på Medicinsk service beställer för
vågen ska ju ändå levereras till oss. Innan vågen
skickas ut till enheten går vi igenom och testar
den. Vi för också in vågen i vårt register över
medicinsk tekniskapparatur som vi regelbundet
utför service på, säger Björn.
Finns det möjlighet att pressa priserna på
babyvågar om man går ihop flera enheter?
- Det är svårt att säga för Region Skåne har
redan förhandlat och fått ett rabatterat pris. Det
man kan göra som enskild enhet är att kontakta
sin lokala avdelning för Medicinsk service och se
om man kan förmå leverantören att ge någon
form av mängdrabatt om många enheter gör en
gemensam beställning, avslutar Björn.
/Malin Skoog
Sommar och sol
Av Margareta Berglund
Små barn och värme i barnvagnen
- uppsikt, skugga, luftgenomsläppligt solskydd!
Prata med föräldrar om att under varma sommardagar kan det bli varmt i barnvagnen och att små
barn har svårare att reglera kroppstemperaturen och kan bli slöa och trötta av för hög värme.
Det finns en mängd olika solskydd allt från solskyddsskärm och solskyddsnät till parasoll som sätts på
vagnen och att det viktiga är att skyddet släpper genom luft och att den som kör barnvagnen
har uppsikt över barnet.
Tidig vattenvana – babybojen!
Trygg Hansa och Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram filmer “BABYBOJEN” för att hjälpa
föräldrar att lära sina barn flyta hemma i badkaret eller badbaljan och därmed öka säkerheten kring
vatten. Filmerna finns nu översatta till 11 olika språk.
Läs mer på Trygghansa Babybojen
BARNSÄKER SOMMAR!
TIPS OCH RÅD I SOMMAR på
1177!
Sunda solvanor
- Skydda ditt barn med skugga, kläder och kräm. Och undvik solen mellan klockan elva och tre. Det
är huvudbudskapen i projektet Sunda solvanor, som riktar sig till småbarnsföräldrar.
Av Anna Friberg, verksamhetsutvecklare prevention och tidig upptäckt på
Regionalt Cancercentrum Syd.
Hudcancerformen malignt melanom ökar snabbt i Sverige. En av riskfaktorerna är att bränna sig i
solen som barn. Under maj 2015 genomförs Sunda solvanor på BVC-mottagningar i stora delar av
södra Sverige. Både Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Östergötland, Region
Jönköpings län och Landstinget i Kalmar deltar.
Ett pilotprojekt genomfördes under maj 2014 på fyra barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen på initiativ av Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän
och Göteborg. Ett nytt informationsmaterial som riktar sig till föräldrar togs fram, till stor del baserat
på Pernilla Stalfelts En bok om solen, som är framtagen i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsammans med hudläkare tog man även fram ett nytt kunskapsstöd till BVCsjuksköterskorna, som innehåller vanliga frågor och svar om solen. Målet var att stärka BVCsjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg i kommunikationen med
småbarnsföräldrar. En viktig del var den kylskåpsmagnet varje familj fick med sig hem, som främst
innehåller bilder. Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap och att magneten ska
fungera som en påminnelse i vardagen. Magneten hänvisar även till en temasida om sunda solvanor
på 1177.se där man kan läsa mer om vad man ska tänka på.
Kontakta gärna om du/din enhet vill veta mer om projektet och materialet.
[email protected] eller 0768-870749.
FÖR BVC-SJUKSKÖTERSKOR:
Vanliga frågor om sol och barn
Till pdf på Cancercentrum
/Margareta Berglund
Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig
Målet med det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården är att få föräldrar att tänka
igenom hur deras alkoholvanor påverkar barnen och att få en ändring i alkohol-konsumtionen
då barnet påverkas negativt. Cirka 85 procent av Sveriges befolkning dricker alkohol. Små barn
är mycket känsliga för sinnesintryck och märker när vuxna har druckit alkohol. Det kan skapa
oro och otrygghet när vuxna uppträder annorlunda. Därför är det viktigt att tänka efter i vilket
sällskap du berusar dig.
Materialet Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig är framtaget av Folkhälsomyndigheten
som informationsunderlag för sjuksköterskor på barnavårdscentraler. Sjuksköterskor ska
kunna använda materialet i samband med samtalet om alkohol med föräldrar. Som stöd för
att genomföra samtalet finns en handledning. Det finns även en folder som vänder sig till
nyblivna föräldrar samt till småbarnsföräldrar som beskriver hur små barn kan uppleva det när
vuxna dricker alkohol. Den uppmanar föräldrar att fundera på om det finns någon anledning
att ändra sina alkoholvanor när man blivit förälder.
Båda föräldrabroschyrerna har uppdaterats och finns att beställa sedan den 12 maj. Under
året kommer även uppdatering av handledningen påbörja.
Handledningsmaterial, film, knapp som kan fästas på kläder samt folder för nyblivna föräldrar
och småbarnsföräldrar kan beställas direkt från
Webbsida Folkhälsomyndigheten
eller e-post [email protected]
/Aysun Vargül
Bild; Colourbox
Svenska med baby
- skapar nya möten mellan barn och föräldrar från
olika bostadsområden - och med ursprung i hela
världen. Med samtal, joller och skratt som metod!
Svenska med baby är politiskt och religiöst obundet, det är gratis för deltagarna att vara
med och till de öppna föräldragrupperna krävs ingen föranmälan.
Målet är att genom nya möten och sociala nätverk skapa sammanhållning mellan
människor, bryta segregationen och samtidigt erbjuda föräldraledig möjlighet att träna
svenska. Visionen är att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet för föräldrar och barn över
hela vårt avlånga land.
Kärnan i verksamheten är de öppna föräldragrupper som arrangeras. Du som är med som
gruppledare är troligen i första hand engagerad i denna gren:
• Veckovisa träffar om 1,5 timme i mer segregerade områden
• För föräldrar och barn (ca 0-2 år)
• Gratis och utan föranmälan
• Samtal och aktiviteter byggs kring olika teman och anpassas efter gruppens storlek,
språknivå och intressen
• Leds av ideella gruppledare och i samarbete med medarrangörer och partner
Verksamheten har mer än sexdubblats på ett år; 2015 startade 13 grupper och i januari
tilldelades grundaren Anna Libietis Martin Luther King-priset. I samma veva stärktes kansliet
med en samordnare, för att fortsatt under året kunna arbeta med att kvalitetssäkra
verksamheten samt fokusera på att etablera Svenska med baby på ytterligare orter.
Läs mer på Svenska med baby
/Kathy Falkenstein-Hagander
Boktips!
Av Micaela Nilsson
Vi vill tipsa om en serie pekböcker för de yngre barnen och deras familjer. Fina små ”berättelser”
skapade av illustratören och författaren Emma Adbåge och en första introduktion till de olika
kroppsdelarna: Lilla näsan, Lilla magen, Lilla handen och Lilla foten.
Fortbildning hösten 2015
Utbildning i mammasamtal/EPDS-metoden och counselling
Datum; 23 september på Kunskapscentrum för barnhälsovård i Malmö
Fortbildningen är obligatorisk för nyanställda sjuksköterskor i barnhälsovården. Den ger fördjupad
kunskap om postpartumdepression och kompetens att använda EPDS-metoden.
Till anmälan i Utbildningskalendern
Frågor? Kontakta [email protected]
Introduktion i barnhälsovård - Barnvaccinationer
Datum; 10 december på Åkersberg i Höör (vid behov även 11 december)
Programmet omfattar bl.a. följande ämnen:
•
•
•
•
•
•
Det svenska barnvaccinationsprogrammet och basal vaccinologi
Anpassning av det svenska barnvaccinationsprogrammet inför resa
Nyanlända eller ofullständigt vaccinerade barn – workshop
Vaccination på BVC: teknik och strategier för smärtlindring
Tillsatser och biverkningar
Om föräldrarnas beslutsfattande att vaccinera sina barn - rollspel
Kursen vänder sig till nyanställda inom barnhälsovården (BHV-sjuksköterskor och BHV-läkare), samt
till ST-läkare inom barn och allmänmedicin. För ST-läkare räknas den som en del av en introduktionsutbildning och uppfyller delmål enligt målbeskrivningen (motsvarande SK-kurs).
Till anmälan i Utbildningskalendern
Frågor? Kontakta [email protected]
Fortbildning för BHV-team – Hälsofrämjande teamarbete på BVC
Datum; Två sammanhängande dagar under nio tillfällen under hösten på Åkersberg i Höör.
Dagarna kommer att fokusera på teambesöken 4 veckor, 6 månader och 12 månader i det nationella
barnhälsoprogrammet inklusive somatisk undersökning utifrån Socialstyrelsens vägledning och
Rikshandboken samt regionala dokument.
Fortbildningen vänder sig till alla som arbetar i BHV team; BHV-sjuksköterska, BHV-läkare och
MBHV-psykologer.
Till anmälan i Utbildningskalendern
Frågor? Kontakta [email protected]
Bild; Colourbox