Elegant PM

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET
Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-09-29 per telefon klockan 20.30 – 21.45.
Närvarande;
Nils Johansson, Jörgen Westerlind, Karin Falk, Magnus Lindstedt och Kent
Antonsson.
Förhinder
Eva Lindmark och Maria Haglund.
Adjungerade; Anders Danielsson, Eva Berglund Lindbäck och Dag Johansson (under punkten
kanot 2.0).
1.
Öppnande
Nils öppnar mötet och hälsar välkomna.
2
CENTRAL VERKSAMHET
Fakturaläge, Eva har skickat ut läget för idag, listan med förfallna fakturor har krympt.
Styrelsen beslutade att vi fortsätter arbetet med målet att få in betalningar för alla
förfallna fakturor.
Budget 2016 samt verksamhets planer och berättelser. Några kommittéer har kommit in,
inbjudan till den 17 oktober är ute. Forspaddlingskommittén kommer att delta via skype
eller liknande. Slätvatten bredd har önskat träffa styrelsen.
Styrelsen beslutade att träffa slätvatten bredd den 7 november klockan 11.00.
Övrigt
Krispärmen och kunskapen hos de ansvariga ledarna. Karin redovisar nuläge. Träff
kommande måndag en heldag så ett resultat närmar sig.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Kanot 2.0, Dag har skickat ut deltagarlista och program. Idag är 51 anmälda men troligen
passerar vi 60 deltagare. http://www.kanot.com/Nyheter/Kanot20/ Styrelsen och Dag
diskuterade och kom till slutsatsen att programmet är genomtänkt om än tajt. Dag är
öppen för kompletterande medskick.
Styrelsen beslutade att uppdra till Dag att fortsätta på den inslagna vägen.
Forskningsprojekt Magnus Lindstedt rapporterar om projektet med Johnny Nilsson,
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Kraftmätning, Hans Rosdahls CIF ansökan är inlämnad och påskriven.
Styrelsen beslutade att notera den positiva informationen.
Transportstyrelsen, Anders rapporterar från ett möte med sjösäkerhetsrådet. Fokus låg
på olyckor vid vatten och vad man kan göra för att minska antalet drunkningsolyckor.
Håkan Ekstedt, Jonas Forsmark och Anders deltog. Även diskussion om
incidentrapportering mm genomfördes. Mötet gav intressanta kontakter och vårt
deltagande uppskattades.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Broschyren ”Råd och tips till dig som vill paddla kanot” Fotografering sker den 1
oktober, texten som är kanotbaserad är genomgången och klar. Gällande delen om ex
väder nedkylning mm pågår dialog med transportstyrelsen.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Säkerhet vid Surfski Eva BL har haft kontakt med kommittén. Utveckling av GPS transponders är en fråga som följs. Parallellt med det diskuteras en manual som arrangörer
kan följa allt från anmälan till målgång.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
b
RF
Idrottslyftet 18.00 – 21.00 Videokonferens Eva deltar den 5/10. Dag deltar på möte den
10 november.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
RF-möte 1-2 oktober Nils deltar.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
Statliga idrottsanslaget, som legat still på drygt 1,7 miljarder kronor sedan 2010, ökas
2016 med 133 miljoner kronor, 144 miljoner kronor från 2017 och 163 miljoner kronor
från 2018 jämfört med dagens nivå. Ökningen är utöver de 64 miljoner kronor per år som
ska gå till fortsatt integrationsarbete.
Styrelsen beslutade att notera den positiva informationen.
RF dopingkonferens Eva BL redovisar från mötet.
Styrelsen beslutade att tacka informationen.
Idrottens Finansdag den 21 oktober bland annat tas ”Trender inom sponsring” och
”Hetaste trender och möjligheter inom betalområdet” upp kompletterat med inspirerande
föredrag ex ”Allt är möjligt” av Tobias Karlsson.
Styrelsen beslutade att Jörgen deltar.
Public service dag torsdag 26 november 10.00 -15.30.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.
Hearing om ny samrådsmodell 2 oktober 13.00 -16.30 återkoppling 3 november.
Utrikesdepartementet står för mötet som har som mål att nå en förstärkt samverkan och
bättre samråd mellan civilsamhället regeringen.
Styrelsen beslutade att avstå denna gång.
SF-träff RIU och EVL 30 september Dag deltar.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
SF hearing 18/11 09.30, em elitdialog och 17.00 SF/RF dialog.
Styrelsen beslutade att Anders deltar men bordlägga frågan om övriga deltagare.
c
SOK
Avtal 2016, uttagningskriterier till Rio är klara.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
2
Nomineringarna skall vara SOK tillhanda senast den 23: e oktober.
Styrelsen beslutade att formellt nominera Petter Menning.
Sveriges Paraolympiska kommitté bjuder in till informationsträffden 13 oktober på
Scandic Sergel Plaza.
Styrelsen beslutade att anmäla Eva BL och att eventuellt även Nils deltar.
Årsmötesprotokoll har kommit.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
Sponsormedel via SOK 1 000 000 kr till Topp- och Talangstöd utbetalas av SOK
Styrelsen beslutade att notera informationen.
d
Svenskt Friluftsliv
20 miljoner extra har regeringen beviljat Svenskt Friluftsliv med fokus friluftsliv för unga,
stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och
utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk
aktivitet, mångfald & integration. Det innebär plus 71 %.
Styrelsen beslutade att notera den positiva informationen.
Pool 2000,
Utlovat bidrag har inte kommit, Anders har ställt frågan. Ytterligare medel kan komma oss
till del om de får informera på något av våra nationella möten. Anders har frågat om
Årsmöte eller Arrangörsträff är lämpligt.
Styrelsen beslutade att Anders fortsatt följer frågan.
e
Internationellt
OS-biljetter Anders har påmint igen. Möte genomfördes torsdag 24/9 med arrangörerna
om biljettsläpp men ingen återkoppling har skett än.
Styrelsen beslutade att fortsätta ansträngningarna att få åskådarbiljetter till OS 2016.
3
KOMMITTÉARBETE
a
Elitkommittéerna
Övergripande kommittéarbete
Utvärdering 2015 utvärdering liknande den 2014 ska genomföras i alla grenar. Nils håller
på att sammanställa frågorna.
Styrelsen beslutade att även skicka enkäten till våra ledare.
Slätvatten
Masters - VM Gunnar Emling, i klassen 75-79, Eva Berglund-Lindbäck i Masters 60-64
och Tussi Lovén, Masters 70-74 klarade alla en guldmedalj i Györ. Ove Emanuelsson 7074 år blev 4: a trots strul under loppet. Även i övrigt bra prestationer.
Styrelsen beslutade att gratulera till framgångarna.
3
U23 EM Linnea Stensils på K1 200 m där hon la beslag på femteplatsen, återigen final
d.v.s. fem av sex finaler i internationella tävlingar denna säsong. K2 500 Linnea
Stensils/Moa Vikberg 7: a och Joel Elenius/ Johan Lilja 10:e efter att ha missat finalen
med en tiondel.
Styrelsen beslutade att gratulera till framgångarna.
Olympic Hopes Regatta i Polen, alla svenskar lyckades ta sig vidare till semifinaler. Allra
bäst lyckades Melina Andersson och Alva Johansen som tog silver på K2 500m och brons
på K2 200m. Alva blev även femma på 500 m och sexa på K1 200 m. Dennis Kernen
femma på K1 1000m och tillsammans med Isak Granström final på K2 1000m. Vera
Williams Thorén och Alexandra Rytten Torudd tog sig till final på samtliga distanser.
Styrelsen beslutade att gratulera till de fina framgångarna.
Rapport från elitkommitténs möte under höstregattan av Jörgen och Nils.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen.
Slalom
Träningsperiod i Tjeckien för Fredrik Wahlén och Erik Holmer.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
b
Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit
Slätvatten
Breddkommittén slätvatten vill gärna träffa styrelsen gemensamt för att diskutera bl.a. få
deltagare på tävlingar och läger, t ex Besättningsregattan och Bengtsforsläger uteblev,
väldigt få deltagare på SM, SUC skapligt men JUC katastrof.
Styrelsen beslutade att Dag bokar lokal från klockan 11.00 den 7 november i samband
med kanot 2.0 för att kunna genomföra mötet.
Kanotslalom
Kanotslalom-SM har genomförts med Falun KK, Nyköping FP och Dala Floda FFF som
arrangörer. Det höga vattenståndet i Dala Floda gjorde att tävlingen flyttades till Falun.
Kent hade lämnat en skriftlig rapport inkluderande det sportsliga och den skrivelse som
kommit från Kerstin Öberg och Hans-Erik Öberg i samband med SM.
Styrelsen beslutade att tacka Kent och hänskjuta skrivelsen till disciplinnämnden.
SOK Utmanarsatsningsansvarig Mårten Hellberg vill avgå från sin roll som ansvarig.
Kent försöker hitta en ersättare. Sixten Björklund är tillfrågad.
Bredd kommittén Tommy Vince kommer kliva av (ska studera i Umeå), kvar är då Soizick
Lidström Falun och Robert Karlsson Strömstararna.
Elitkommittén Robert Friberg har aviserat att han vill lämna kommittén.
Styrelsen beslutade att notera informationen och fortsätta arbetet med att lösa
vakanserna.
Strategidokument från breddkommittén har kommit in.
Styrelsen beslutade att behandla frågan kommande möte.
4
Kanotsegling
Kanotseglarting genomförs i Uppsala i samband med kanot 2.0.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen.
Forspaddling
Lilla sportspegeln vill göra ett inslag om Freestyle och forspaddling. Kent har förhandlat
bort bassänghyran i Västerås.
Styrelsen beslutade att bevilja forspaddlingskommitténs äskande men med målet att
minska kostnaderna.
Drakbåt och Vaa
Kravprofilen för drakbåt är uppfräschad. Den 3-4/10 har de läger i Malmö, då presenteras
nyheterna i kravprofilen för landslagsintresserade.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen.
Disciplinkommittén
Karin redovisar sin kontakt med kommittén.
Styrelsen beslutade att fortsätta behandlingen av ärenden.
c
Paddla Sverige (rekreation, friluftspaddling, paddelpasset)
Möte med kanotuthyrarnas referensgrupp har genomförts under ledning av Jonas
Forsmark, det blev ett bra möte.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen.
e
Utbildning
KG
RIG- verksamhet Anders rapporterade om fortsatt dialog.
Verksamhetsplan inskickad och godkänd av RF som betalat ut 46 000kr inklusive
enkätersättning.
Styrelsen beslutade att uppmana till fortsatt arbete till dess allt är klart.
5
NÄSTA MÖTE
Kommande fysiska möte 10. 00 17- 18/10 lördag-söndag budget planering 2016, 7-8
november kanot 2.0 i Uppsala träff med slätvatten bredd 11.00, torsdag 19 november och 5
december.
Telefonmöten klockan 20.30; onsdag 28 oktober och torsdag 3 december.
6
Nils avslutar mötet
Ordförande
Vid protokollet
Justerare
Nils Johansson
Anders Danielsson
Karin Falk
5