Lympha Press Optimal med LymphaPod Byxmanschett till personer

Lympha Press Optimal med LymphaPod Byxmanschett
till personer som väger 150-300 kg
Snabbguide
Lympha Press Optimal är en kompressionspump som åstadkommer
massage via lufttryck. Den består av en pump som ansluts till en
manschett via luftslangar. Trycket är graderat så att den luftkammare
som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) har det högsta trycket.
När manschetten fylls med luft, faller trycket med 1 mmHg per
luftkammare.
För ytterligare information hänvisas till bruksanvisningen som
finns på www.apodan.dk
Sammankoppling av pump och manschett:
1) Placera Lympha Press Optimal på ett hårt, rent och slätt underlag och sätt i el-kontakten på baksidan
av pumpen. Anslut sedan stickproppen till ett eluttag, jordat eller ojordat.
2) Luftslangarna sitter fast på själva manschetten och löper ut i sidan på manschetten till två par flata
kontakter. De flata kontaktparen kopplas samman till motsvarande flata kontakter på medföljande
slangbuntar - vit till vit och grå till grå. Slangbuntarna avslutas med var sin stor 12-stiftad
slangkontakt. Dessa ansluts till Lympha Press Optimal. Det är viktigt att hålla i slangkontakten och
inte i slangarna när slangkontakten ska anslutas till pumpen. Pilarna på sidan av slangkontakten ska
peka uppåt och klicklåset ska pressas nedåt. Ett litet ”klick” kan höras när slangkontakten sitter på
plats.
Förberedelse:
1) Vi rekommenderar att använda
tubgas på benen och en långärmad
undertröja, eller dylik tunn klädsel,
under manschetten för att skydda
huden. Om det finns sår på kroppen,
ska dessa vara täckta med
absorberande förband.
2) Manschetten tas på och
storleksanpassas med hjälp av
blixtlås, band eller kilar. Manschetten
får inte sitta åt för hårt. Det måste
finnas plats för luftpåfyllnad till
kamrarna.
3) Det är viktigt att personen ligger
skönt och avslappnat med en kudde under knäna, så att lymfvätskan kan få fri väg genom till
exempel ljumskarna.
4)
När pumpen startar rekommenderar vi att man under ett par minuter håller fötterna i 90 graders
vinkel, med tårna pekandes mot taket. Det kan kännas jobbigt att i ett spetsfotsläge få tryck på
fötterna.
Det rekommenderas inte att använda ett tryck som överstiger 40 mmHg över magen/buken.
Eftersom pumpen har ett graderat tryck, betyder det att trycket kan ställas in på högst 51 mmHg.


Slå på strömmen med knappen på baksidan av pumpen.
I samråd med läkare/lymfterapeut ställs programmen in enligt beskrivningen på nästa sida.
Broschyr nr: 144
Vers. 11_2013
Användning av Lympha Press Optimal med LymphaPod manschetten:
Knappar
Funktioner
Behandlingsprogram: Använd knapparna
eller
för att välja rekommenderade
program (markerat med kryss) Preterapi förordas inte till LymphaPod manschetten!
Pretherapy + Lympha Gradiant (Preterapi och Graderat Lymfdränage)
 Lympha Gradiant (Graderat Lymfdränage)
Pretherapy + Wave (Preterapi och Vågrörelser)
 Wave (Vågrörelser)
Tryck/Pressure (mmHg): Trycket i Lympha Gradiant och Wave kan viarieras mellan
31 – 90 mmHg och kan justeras med
och
under tiden programmen pågår.
Trycket faller i alla program med 1 mmHg för varje luftkammare som fylls.
OBS! Trycket kan inte justeras när pumpen står i pausat läge.
Rekommenderat behandlingstryck:____________________
Behandlingstid/Treatment Time: Behandlingstiden, väljs mellan 20 och 90 minuter,
och ställs in med
och
. Tiden kan ändras under behandlingens gång, dock
inte när pumpen står i pausat läge.
Rekommenderad behandlingstid:______________________
Start: Tryck på
knappen för att starta pumpen. När den programmerade tiden har
gått ut, stannar Lympha Press Optimal och luften töms automatiskt ut ur
manschetten.
Paus/stop: Tryck på
knappen för att pausa programmet. Luften töms då
automatiskt ut ur manschetten. Om man efter en stund vill fortsätta från den sekvens
som pågick när man pausade, trycker man på
knappen. (Paustiden är dock
maximerad till 2 timmar, därefter startar programmet om från början.)
Om man efter pausen trycker en gång till på
knappen istället för att trycka på
startknappen (
), så stannar maskinen och går tillbaka till det sist valda
programmet.
Vill man då starta om programmet, trycker man således på
knappen igen.
OBS! Den sista programcykeln sparas alltid i maskinen, både avseende tryck och tidslängd.
Displayen ska därför alltid kontrolleras innan varje ny behandling.
Efter användning:
När pumpen är avstängd med strömbrytarknappen på baksidan av pumpen, tas manschett och tubgas
bort. Lossa elkabeln från väggen och pumpen. Vid transport ska slangbunten kopplas bort från pumpen.
Detta görs genom att trycka ned klicklåset så att den 12-stiftade slangkontakten lossnar. Allt kan packas
ned i en stor väska eller bag.
Rengöring:
Pump: Se till att elkabeln är bortkopplad innan pumpen rengörs. Man kan torka av pumpen utvändigt
med en fuktig trasa eller sjukhussprit. Vätska får inte tränga in i pumpen.
Manschett: Manschetterna kan också torkas av med en fuktig trasa eller torkas av med sjukhussprit.
Vid frågor om behandling, tid/tryck, eller förändring av ödem:
Kontaktperson: ___________________________________________
Teknisk rådgivning: ApodanNordic A/S, tel.: (+45) 3297 1525