Bruksanvisning för RDS-mottagare

Bruksanvisning för
mottagare kärnkraftslarm
Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat
en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika
nivåer av larm, som skiljer sig åt med olika signal och signalstyrka.
•
•
•
•
Mottagaren tillhör MSB och är ett lån.
Hantera mottagaren aktsamt.
Lämna kvar mottagaren i fastigheten/bostaden om du
flyttar.
Mottagaren ska alltid vara ansluten till en elkontakt.
Larmnivåer.

Provlarm, sänds fyra gånger per år. Första helgfria måndagen i
mars, juni, september och december
kl. 19.00. Vid provlarm är ljudnivån inte så hög.

Höjd beredskap, en driftstörning har inträffat i kärnkraftverket
men det finns inte något hot om utsläpp av radioaktiva
ämnen. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4.

Haverilarm, en olycka har inträffat i kärnkraftverket som kan
medföra utsläpp av radioaktiva ämnen.
Vid haverilarm ska du:
o Stanna inomhus
o Stänga fönster, dörrar och ventilation.
o Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
2015
1
Framsidan med knappar på mottagaren
Batteristatus Extern ström Väckning aktiverat, väckningstid
❶ ❷ ❸ ❹
❺
❻ ❼ ❽ ❾
❶❷❸ P1, P2 och P3 programvalsknappar.
❹ P4, låst programknapp.
❺ SNOOZE, upprepar väckning var tionde minut. Används
också för på eller avslagning av väckning.
❻❽ - och +, menynavigering och volymändring.
❼ VÄLJ, aktiverar menyläge och i menyläge bekräftar menyval.
❾ PÅ/AV Sätt på och stäng av mottagaren.
Vid larm startar mottagaren automatiskt och du hör en
larmsignal, displayen blir röd och visar en larmtext. Sveriges
Radio läser information om händelsen. Mottagaren kommer att
larma även om den är avslagen. Vid larm stannar klockan så att
du kan se när larmet sändes.
Larmsignalen stängs av genom att trycka på SNOOZE ❺ men
radion hörs fortfarande. För att stänga av mottagaren helt, tryck
på PÅ/AV ❾
Grön LED (högra) indikerar ”OK”
Röd LED (vänstra) indikerar larm eller driftstörning
2015
2
Baksidan av mottagaren med kontakter
⓯
❿
⓭
⓫
⓮
⓬
❿ 5V, anslutning för extern kraftkälla (t.ex. USB-laddare)
⓫ Reset, återställer fabriksinställningarna.
⓬ RF, antennkontakt ska anslutas till ⓮
⓭ Rel, Reläanslutning för extern utrustning t.ex.
hjälpmedel.
⓮ RF, antennuttag för ⓬ eller FM-antenn (t.ex. ”Tantenn”).
⓯ Nätsladd för anslutning till eluttag.
2015
3
Komma igång!
När du packat upp mottagaren, kontrollera att antennen ⓬ är
inkopplad i antennuttaget ⓮. Placera sedan mottagaren där
det finns bra mottagning. Antennen bör fästas på väggen. Anslut
strömsladden ⓯ till närmaste elkontakt.
Nu ställer mottagaren automatiskt in radiokanaler, klocka och
datum. Sveriges Radio P1 läggs på knappen P1, Sveriges Radio P2
på P2, Sveriges Radio P3 på P3 och Sveriges Radio P4 på P4.
Detta kan ta några minuter.
Mottagaren visar alltid rätt tid och den ställer också om
automatiskt mellan sommar- och vintertid.
Om displayen visar ”INGEN SIGNAL”
Om mottagaren inte kan ta emot RDS-signaler blinkar en röd
lampa och displayen visar texten ”INGEN SIGNAL”. Prova först
att rikta antennen åt ett annat håll för att se om du på så sätt får
mottagning och texten på displayen ändras, det kan ta några
minuter. Om detta inte hjälper, prova att placera mottagaren på
annan plats och tryck på RESET ⓫. Om inte heller detta hjälper,
kontaktar du din länsstyrelse (kontaktuppgifter, se sista sidan).
När du vill lyssna på radio
 Tryck på PÅ/AV ❾ och välj vilken kanal som skall
avlyssnas med programvalsknapparna P1 ❶ – P4 ❹.
När du vill justera volymen
 Tryck på – ❻ för att sänka och + ❽ för att höja
ljudnivån.
2015
4
Navigera menyn
Mottagaren har en meny för att göra kanalsökning, ställa in
väckning, ändra väckningsljud samt ställa in ljusstyrka.




Starta mottagaren med PÅ/AV ❾.
Tryck på VÄLJ ❼ en gång för att menyn ska visas.
Navigera med pilen i menyn med hjälp av - ❻ eller + ❽.
Tryck på VÄLJ ❼ för det markerade alternativet.
När du vill avbryta menyn trycker du på SNOOZE ❺ eller PÅ/AV
❾. Menyn avbryts även automatiskt efter 15 sekunder om inga
knapptryckningar görs.
Om du vill lyssna på andra kanaler än
Sveriges Radio
 Starta mottagaren med PÅ/AV ❾.
 Navigera i menyn till ”Sökning” och tryck på VÄLJ ❼.
 Välj kanal på något av följande sätt:
1. Automatisk sökning: Tryck en gång på - ❻ eller +
❽ för att söka efter en kanal uppåt eller neråt.
Upprepa tills önskad kanal är funnen.
2. Manuell sökning: Håll inne - ❻ eller + ❽ en
sekund för att manuellt ställa in frekvensen.
 Kanalen kan sparas genom att hålla in valfri
programvalsknapp ❶ - ❸ tills ett pip hörs.
 Upprepa om du vill spara andra kanaler på de andra
knapparna.
 Mottagaren återgår automatiskt till senast vald kanal
efter 15 sekunder eller genom att trycka på knappen
PÅ/AV ❾.
Knappen märkt P4 ❹ är alltid inställd på Sveriges Radio P4
och kan inte ändras. Det är via lokalradion information sänds
om en händelse inträffar.
2015
5
Väckningsinställning
 Starta mottagaren med PÅ/AV ❾.
 Navigera i menyn till läget ”Väckning” och tryck på VÄLJ
❼.
 Tryck på VÄLJ ❼ en gång till för att aktivera väckning.
 Ställ in väckningstiden genom att trycka på - ❻ eller +
❽ tills pilen pekar på ”TIMME”, ”KVART” eller ”MINUT”.
 Tryck på VÄLJ ❼ och ändra väckningstiden genom att
trycka på - ❻ eller + ❽.
 Tryck på VÄLJ ❼ när rätt timme eller minuter är inställd.
 Tryck på PÅ/AV ❾ för att aktivera väckning och återgå
till senast vald kanal.
Du kan se att väckningsfunktionen är aktiverad när
klocksymbolen och inställd väckningstid visas på displayen.
Väckningsfunktionen kan stängas av eller aktiveras genom att
hålla inne SNOOZE ❺ minst en sekund när radiomottagaren är
avstängd.
Vid väckning kan man trycka på SNOOZE ❺ för att upprepa
väckningen igen efter tio minuter. För att stänga av väckningen
trycker du PÅ/AV ❾, och indikeringen i displayen försvinner.
Väckningsljud
Väckningsfunktionen har tre ljudalternativ, gör så här för att
välja ett:
 Navigera i menyn till läget ”Ljud” och tryck på VÄLJ ❼.
 Tryck på - ❻ eller + ❽ för att välja och provlyssna på
alternativen.
 Tryck på VÄLJ ❼ för att spara eller SNOOZE ❺ för att
behålla tidigare inställning och återgå till menyn.
2015
6
Bakgrundsbelysning på displayen
Ställ in ljusstyrka och den gröna lysdioden så här:
 Navigera i menyn till läget ”Ljusstyrka” och tryck på VÄLJ
❼.
 Tryck på - ❻ eller + ❽ för att sänka eller höja nivån på
bakgrundsbelysning.
 Tryck på VÄLJ ❼ för att spara eller SNOOZE ❺ för att
behålla tidigare inställning och återgå till menyn.
Vid strömavbrott
Vid strömavbrott fortsätter mottagaren att fungera med hjälp av
ett inbyggt batteri. Under batteridrift visas batteriets
laddningsnivå på displayen. Batteriet klarar att driva mottagaren
i minst två dygn. För att spara batteriet stängs radiofunktionen
automatiskt av efter fem minuter om radion används, för
ytterligare fem minuter tryck på/av, vilket är möjligt så länge det
finns ström i batteriet. När batteriet är nästan slut kopplas
radiofunktionen bort och mottagaren fungerar endast för
varning. När strömmen kommer tillbaka laddas batteriet
automatiskt.
Testfunktion
Genom att samtidigt trycka på PÅ/AV ❾ och
programvalsknappen ❶ kan du kontrollera att mottagaren
fungerar. När knapparna är intryckta ska displayen färgas röd
och Sveriges Radio P4 ska starta med hög volym. När du sedan
släpper knapparna görs en ny inställning av P1-P3.
2015
7
Ytterligare information
Kontakta din Länsstyrelsen vid problem eller frågor om
RDS-mottagaren.
Contact your county administrative board if you have problems or
questions about the RDS receiver.
Bei Problemen oder Fragen zum RDS-Empfänger wenden Sie sich bitte
an Ihre Provinzialregierung.
Veuillez contacter votre préfecture en cas de problèmes techniques
ou pour toute question complémentaire relatifs au récepteur RDS.
Ota yhteys Lääninhallitukseen RDS-vastaanotinta koskevissa
ongelmissa tai kysymyksissä.
Si tuviera problemas o dudas con respecto al receptor RDS, póngase
en contacto con su Gobierno Provincial (Länsstyrelse).
Länsstyrelser
Hallands län: Tel 010 224 30 00, [email protected]
Kalmar län: Tel 010 223 80 00, [email protected]
Uppsala län: Tel 010 223 30 00, [email protected]
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad
Tel 0771-240 240, fax 010-240 56 00, www.msb.se,
[email protected]
2015
8