Info-brev Kallhäll_20150126 Tryck korr 4.indd

Kallhäll februari 2015
väg
en
Hur påverkar vi dig under byggtiden?
Kä
llto
rps
Re
läv
äg
en
Zink
väg
en
en
ng
Blyvägen
Vi fortsätter bygget av den gräsbevuxna landskapsbron
som ska tas i bruk 2016 och arbetet med att bygga nya spår
fortsätter. Vi bygger en ny tåg- och busstation med två perronger som är ljus, trygg och modern, och där du smidigt
kan byta mellan buss och pendeltåg.
rni
hö
Tre
Tennringen
Bellisväge
n
Tul
pan
väg
en
Vad ska vi göra?
n
n
Ny dragning av Slammertorpsvägen
6
Slamm
7
ertorp
svägen
Läder sättra
Stora Kärrboda
5
den
lsle
äl
Ny gång- Koch
öjd med allh cykelbro över spåren i h
Arla. Klar sommaren 2015.
1
Lilla
6 Slammertorpsbron
Ny vägbro Kärrboda
över spåren. Klar våren 2014.
7
Landskapsbro
är
Gräsbevuxen bro för Kmänniskor
och djur.
rb
od
av
Klar våren 2016.
äg
en
Nya järnvägsspår
Ha
ge
lvä
ge
n
Or
ka
nv
äg
en
d
än
gr
en
abriksväg
Skjutbana
ils
nd
Vi
Röjning av träd och sly
Koloniområde
n
äge
tev
Tillfällig gångväg via Bolindertunneln
för
Jät
resenärer till Arla och Ica fram till sommaren 2015.
Det går även att gå över den nya Slammertorpsbron.
Cyklon
vägen
Sla
mm
ert
orp
s
väg
en
Mejerivägen
Arla
4
Passadvägen
vä
ge
ervä
Gulliv
Cirka 50 nya infartsparkeringar längs K
allhälls-
1 leden finns att tillgå tills vi kan öppna infarts parkeringen igen 2016.
Västanvägen
Fa
be
lvä
ge
n
15
Sla
mm
ert
orp
s
1 Ny tåg- och busstation. Ny gång- och c ykelbro. Klart 2016.
Bredanvänds som arbetsområde gården
21 Infartsparkeringen
under byggtiden. Bilister hänvisas till infartsgamla tomt
parkeringarna
längs Kallhällsleden och i Barkarby.
gen
3
Röd
luve Snövitväg
en
väge
n
en
äg
av
ttr
sä
1
2
n
en
äg
r
de
Lä
n
ge
vä
rg
ä
Dv
Legend
väge
1
Kallhäll
lv
ol
Tr
Sa
go
v
äg
en
Skola
n
ge
vä
in
m
Ka
Term
oväg
en
gen
gsvä
öpin
Enk
Pr
es
sa
rv
äg
en
1
3
©Lantmäteriet dnr 109-2010/2667
en
äg
rv
de
lin
Bo
n
ge
vä
n
gs
ge
rin
ål
St
en
äg
aljv
Em
1
4
vä
ar
pp
o
K
n
delle
Ron
S:t Lukas
kyrka
E18
sin
äs
M
en
llväg
Meta
äg
en
gen
Handformarvä
Slammertorp
gen
en
väg
e
sväg
räng
Kola
ä
tsv
klin
Blå
Vi både syns och hörs när vi bygger ut Mälarbanan.
Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arVad har vi gjort under första byggåret?
beten, men du som bor i närheten av våra arbetsområden
Skola
Vi har invigt den nya Slammertorpsbron samt byggt nya
kan komma att påverkas av byggstök, buller och transUlvsättra
spår och nya plattformar. Vi har också byggt ett tillfälligt
och om vi gör störande
Koloni- porter. Vi arbetar främst på Mdagtid
oln
område område
Filarvägen
sät
stationshus med bro över spåren.
traom det innan.
arbeten
så
informerar
vi
Ulvsätnattetid
n
travägen
e
g
Sm
ed
v
sleden
en
väg
ngs
ä
a
d
Bo
Gång- och cykelbron söder om plattformarna mitt emot
Arla är försenad men planeras vara klar i sommar.
Ma
lm
vä
ge
n
lros
So
Kolängen
Nu drar
arbetet med stationen igång!
Vi kommerKoloniatt arbeta intensivt under året
område
och vi börjar med pålning och spontning
för stationshuset, främst
på den västra
Skola
gen
Ulvsättra
Trimvä
sidan.
Arbetet
på
centrumsidan
börjar
d
n
rä
Turbing
Sv
Bolinderbyn
et
senare
under våren. Vi planerar
att vara
sa
rv
äg
en
klara hösten 2016.
n
väge
Gods
s vä
g
Nu börjar vi
bygga stationen
ICA
D
Bilden visar hur stationen kan komma att se ut. Den är byggd i lärkträ och är ljus, tillgänglig och trygg (Ill:Tyréns och Rundquist).
Vi stänger av tågtrafiken
2015 kommer att bli ett intensivt byggår för oss med
många och stora arbeten och vi kommer att synas och
höras. För att hinna med behöver vi stänga av tågtrafiken
mellan Barkarby och Kallhäll vid flera tillfällen, bland
annat under en fem veckor lång sommaravstängning.
SL och SJ informerar om avstängningarna och om den
ersättningstrafik som gäller.
Kaffesugen? Kom och ta en kaffe med oss.
Projekt Mälarbanan
Projekt Mälarbanan bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att fler ska kunna ta tåget. Två spår
blir fyra och nya pendeltågsstationer byggs i Kallhäll,
Barkarby och Sundbyberg. När vi är klara kan alla tåg gå
oftare och punktligare.
Planerade avstängningar 2015
Söndagsmorgnar kl. 02:00-08:50
Torsdag 19 februari mellan kl. 15-18 kommer vi att finnas
på den tillfälliga stationen och bjuda alla resenärer på
kaffe. Vi kommer också att finnas där för att svara på era
frågor och berätta om våra arbeten i Kallhäll under året.
Vi ses!
•
•
•
•
5 april - 13 april
27 juni - 3 augusti
15 augusti - 17 augusti
30 oktober - 2 november
Kontakta oss
Trafikverkets kundtjänst har öppet
dygnet runt och där kan du kontakta
oss på 0771-921 921 om du vill veta
mer eller upplever att du blir störd av
våra arbeten.
Vill du veta mer?
www.trafikverket.se/malarbanan
Tack för er förståelse och ert tålamod!
Med vänlig hälsning,
Anna Weston
projektkommunikatör
På vår hemsida kan du läsa aktuell
information om våra arbeten.
Du kan också följa oss på Instagram,
@projektmalarbanan
2015
@projektmalarbanan
2016
Vintern 2015
Vi startar bygget av det nya
stationshuset. Bygget av
plattformar och nya spår
fortsätter under året.
Sommaren 2015
Den nya gång- och cykelbron söder om perrongen
tas i bruk.
Hösten 2016
Den nya tåg- och busstationen,
spåren och broarna är klara.
www.trafikverket.se/malarbanan