Prov i värme och tryck

Kungsklippeskolan
HT. 15
Lärare: Ibrahim Khoury
Ämnet: Fysik
Materia
Syfte
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.
Centrala innehåll
Fysiken i naturen och samhället
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym,
densitet och temperatur.
Fysiken och vardagslivet
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format
världsbilder.
Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Fysikens metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och
samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
(Kursplan LGR 11)
När du arbetat klart i området materia ska du
1.
Kunna utföra laborationer i god ordning och följa NO-salens säkerhetsföreskrifter och
kunna skriva en laborationsrapport.
2.
Kunna följande begrepp: materia, massa, atom och molekyler, grundämne, sammansatta
ämne (kemisk förening) volym och densitet.
3.
Kunna beskriva materias olika grupper och förklara fasers egenskaper och fasövergångar
och veta hur värme kan påverka ämnets molekyler.
4.
Kunna bestämma volym och densitet.
5.
Kunna ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten.
Kunskapskällor

Läroboken Fysik puls (sidan 6-27)

Egna anteckningar och stenciler från lektioner, filmer mm.

Laborativa undersökningar
Lycka till Ibrahim Khoury