Ökat tryck på Falun-Borlänge

NEWS
#02
NUMMER 2 | 2014
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT OCH LOGISTIK AB
Därför är
det viktigt
med samarbete
Man måste kunna lita på varandra.
Ett samarbete baserat på misstro
och dåliga leveranser/mottagningar
fungerar inte i längden. Det traditionella sättet att sköta upphandlingar,
där kund och leverantör ”mörkar” information i avsikt att spela ut varandra,
ger inte en långsiktig hållbar utveckling
i en tidsålder då sund och osund konkurrens pressat marginaler i kalkylerna
i botten.
Det leder lätt till att förväntningar
från kund och leverantör om uppdragets utförande hamnar på olika nivåer.
Följden kan bli missförstånd och potentiellt en besvikelse hos kunden som
upplever att leverans inte sker enligt
det man trodde var överenskommet.
Plattformen och värdegrunden för
genomförandet av uppdraget måste
därför sättas gemensamt. Ett bra stöd
för att säkerställa detta är upphandlingsverktyget Q3 som kan användas
för att veta att uppdraget utförs med
ett ansvar för bl.a. miljö-, trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Ni kan
läsa mer om Q3 på annan plats i den
här skriften.
Flera av våra kunder inom skogs- och
sågverksindustrin är informerade om
Q3 och några är också medlemmar i
sammanslutningen.
Vi har tillsammans med några av
dem satt igång samarbetsprojekt,
nödvändiga för att möta framtida
utmaningar i form av en allt hårdare
konkurrens där de mjuka frågorna ofta
får stryka på foten för en osund prissättning. Konkreta exempel på framtidsprojekt handlar om att främja en
högre nyttolast per tur för miljö- och
kostnadseffektivitet, samt att säkra
rätt last på våra vägar för minimalt
vägunderhåll.
Vi vill ligga i spets, både inom miljöoch utvecklingsarbetet. Då är det viktigt att samarbeta med våra kunder.
I samband med detta vill jag uppmana
er läsare att kontakta oss om ni har funderingar kring vår verksamhet. Tveka
inte. Vi är beredda att ge svar.
Tillsammans kan vi göra våra verksamheter så mycket
bättre.
Tills vi hörs igen tillönskar jag dig en riktigt
trevlig sommar!
Per-Erik ”Perra” Gustafsson i klassisk Falumiljö. Han är DalaFrakts nye säljare i Falun-Borlänge samt södra Dalarna.
Ökat tryck på Falun-Borlänge
– DalaFrakt har anställt en ny säljare
Per-Erik ”Perra” Gustafsson, 42, är DalaFrakts nya kraft för att utveckla verksamheten i Falun-Borlänge.
Han kommer att sälja DalaFrakts tjänster i Falun, Borlänge samt Gagnef och Leksand.
– Det här ska bli spännande. Jag har bra kontakter och kan branschen. Det är naturligtvis nödvändigt
för att klara vår höga målsättning att växa i den här regionen, säger ”Perra”, som är hans mest använda
namn inom branschen.
Falun-Borlänge är en motor för samhällsutvecklingen i Dalarna. Därför
gör DalaFrakt en kraftfull satsning
för att etablera sig i regionen. Ett
led i det arbetet har varit att anställa
”Perra” Gustafsson, som närmast
kommer från Skanska.
Han har ett stort kontaktnät
samt imponerande kunskap när
det handlar om täkter och bergmaterial. Det kommer att få stor
betydelse när han nu börjar sitt
nya jobb.
– Jag vill få en bild av hur de
tänker och resonerar först. Det
är viktigt att vi har en topptrimmad organisation, som arbetar
mot samma mål, innan vi går ut
på marknaden. Och kom ihåg att
det inte bara handlar om FalunBorlänge, utan hela södra Dalarna,
säger ”Perra”.
Per-Erik Gustafsson bor i Stora
Skedvi med sin familj som består
av sambo och två barn. Hans främsta fritidsintresse är längdskidåkning och att cykla mountainbike.
Nyheter inom CE-märkning skapar nytta för kunden
Den 7-8 maj gjorde DalaFrakt sin årliga certifieringsrevision gällande
ballast.
Nytt för 2014 är att DalaFrakt
ansluter sig till Nordcerts certifieringssystem samt att företaget
MATS ASPEMO. VD, DalaFrakt
– För mig är det här ett sätt att gå
vidare i yrkeslivet. Det känns direkt
som att jag kommer att få arbetsuppgifter som jag verkligen kan och
trivs med. Min vision är att verkligen få i gång DalaFrakts verksamhet
inom den här regionen. Här finns en
spännande marknad som vi kan ta
del av. Jag har en del idéer om hur vi
kan arbeta för att växa här. Mer vill
jag inte säga nu, säger ”Perra”.
Men första tiden har mest handlat om att lyssna på DalaFrakts
partners i regionen.
CE-märker fler produkter än tidigare.
Numera är det krav på att alla
byggprodukter ska vara CE-märkta
och därför har DalaFrakt valt att
CE-märka enligt standarder för
såväl ballast för betong, ballast för
asfalt samt väg och anläggningsbyggande.
För närvarande håller DalaFrakt
på att upprätta prestandadeklarationer för produkter. Inom kort
kommer de att kunna laddas ned
från hemsidan.
Nu vägs flislasten – innan transporten
DalaFrakt gör ytterligare en satsning på lagliga laster och miljövänliga transporter. En ny våg installeras vid lastningen av flis vid
Fiskarheden i Transtrand. Det ger chaufförerna ytterligare hjälp
vid lastning för att säkra att bruttovikten är rätt innan lastbilarna
beger sig ut på allmänna vägar.
Lastning av flis har fram
till idag skett med endast
vägning via bilens luftfjädring, detta är till stor del tillförlitligt om bilen står plant vid
lastning. Tyvärr finns inte alltid en
plan och fin lastplats vilket gör att
vägningen inte alltid är tillförlitlig. Det gör att vi ofta åker med för
låg lastfyllnad. Som ett led i detta
har DalaFrakt startat ett projekt
tillsammans med Fiskarhedens
Trävaru AB och StoraEnso Skog AB.
I projektet kommer en våg i last-
maskinen att installeras i Fiskarhedens som används vid lastning
av flis. Detta skall ge chaufförerna
ytterligare ett hjälpmedel att nå
maximal lastfyllnad. Chaufförerna
ska inte behöva vara rädda för att
åka med för hög bruttovikt.
– För oss känns det mer naturligt
att väga lasten innan transporten.
Därför ser vi med spänning fram
emot utfallet av vårt projekt, säger
Peter Loman på DalaFrakt, som är
affärsområdeschef för Flis och
industri.
Nu väger DalaFrakt lasten innan transporten.
Det är vanligt att väga, exempelvis
grus, innan transporter. Men vägning i samband med lastning av flis
har ofta inneburit praktiska problem. Fram till nu.
”Jag kör framtidens fordon”
För en tid sedan var DalaFrakt först i landet med att introducera en 74-tons lastbil för flistransporter.
Den första månaden på de svenska vägarna har gått riktigt bra.
– Jag sitter nu och kör framtidens lastfordon. Det är häftigt, säger Björn Gustafsson via sin handsfreetelefon, direkt från 74-tonnaren på de värmländska vägarna utanför Skoghall.
Han är en av tre chaufförer som regelbundet kör
det stora fordonet. De övriga är Henrik Erlandsson och Kent
Åkerström.
Björn kan intyga att transporterna fungerar bra, samtidigt som
ekipaget väcker en viss uppmärksamhet.
– Visst tittar folk ibland. De
noterar bland annat att lastbilen
har fler hjulpar än vanligt. Då ser
många att det är en extra stor lastbil. Jag måste säga att den fungerar
riktigt bra på vägen.
Det var i slutet av april som
överlämnandet ägde rum i samband med en ceremoni i Leksand.
Många inbjudna var intresserade när DalaFrakt fick den stora
”74-tonnaren”. Det blev verklighet
efter ett samarbete mellan DalaFrakt, Stora Enso, Scania, Skogforsk, Parator och MT Eksjö.
Peter Loman, affärsområdeschef
för flis och industri på DalaFrakt,
berättar att DalaFrakt 2009 pre-
Nyckelorden är lastfyllnad/säkerhet/
miljövänligare. Vi ser här exempel
på framtidens flishantering.
senterade idén om att skapa en
större lastbil som kunde ta mer
flis vid varje transport. Det skulle
innebära fördelar för kunderna
samtidigt som transporterna blev
mer miljövänliga.
– Då fick vi inget gehör för den
tanken. Men för ett år sedan frågade Stora Enso om vi var intresserade av att satsa på en större flislastbil. Vi gav snabbt ett positivt
besked. Projektet började direkt
och nu står vi här med den nya
lastbilen. Det känns stort, säger
Peter Loman.
Många positiva effekter
Kent Åkerström var nog gladast
av alla under överlämningsceremonin. Det är nämligen han som
kommer att ha ”74-tonnaren” i sin
fordonsflotta.
– Det här är en stor dag för oss.
Det fina är att fordonet ger så
många positiva effekter samtidigt
som den kommer att bli betydligt
lättare att köra, speciellt i trånga
trafiksituationer. Där gör de extra
hjulparen och den femte axeln i
släpet stor nytta, berättar en märkbart glad Kent Åkerström.
Fakta/”74-tonnaren”
Rapport
från DalaFrakts unika lastbil
Fyra glada herrar när den allra första 74 tons flisbilen levererades till DalaFrakt. Fr.v: Kent Åkerström, DalaFrakt, Anders Örtendahl, Stora Enso,
Jörgen Olofsson, Stora Enso och Peter Loman, DalaFrakt.
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB
Tidigare har flistransporterna i huvudsak skett med bilar som vägt 60 ton. Den övriga skillnaderna mellan bilarna ser ut så här:
60-tonsbilen: 24 meter, fyra axlar på
släpet och tre på själva bilen.
74-tonsbilen: 25,25 meter, fem axlar
på släpet och fyra på själva bilen.
NUMMER 2 | 2014
Etik och moral är viktigt inom transportbranschen. Därför är DalaFrakt engagerad i en sammanslutning som heter Q3 – Forum för hållbara transporter.
DalaFrakt driver frågor
kring etik och moral
”Nu får det vara slut med att oseriösa aktörer sätter prisnivån”
Transportbranschen måste bli ännu bättre på att hålla lagar och förordningar. Därför är 100 aktörer, som köper
och säljer transporter, engagerade i ”Q3 – Forum för hållbara transporter”. Ett av dessa företag är DalaFrakt.
– Q3 en viktig signal till våra kunder. Nu får det vara slut med att oseriösa aktörer på marknaden sätter
prisnivån, vilket gör det svårt för dem som vill sköta sig genom att konkurrera med rejäla och hederliga
metoder, säger Mats Aspemo, VD på DalaFrakt.
Transporter är en allt
viktigare del av vår samhällsutveckling. Då gäller
det att branschen också följer gällande lagar och förordningar.
Tyvärr finns det aktörer som driver sina verksamheter i strid med
de uppsatta reglerna. Det handlar
om allt från att de använder miljö-
vidriga fordon till att de kör olagligt utan paus för chaufförerna.
Många betalar dessutom ut icke
avtalsenliga löner.
– Därför är det viktigt att understryka att de flesta aktörerna
inom branschen har en hederlig
verksamhet. Samtidigt är Q3 ett
viktigt instrument för att sanera
vår bransch, säger Mats Aspemo.
Q3 – Forum för hållbara transporter, som är det formella namnet på sammanslutningen, betonar vikten av att följa de spelregler som finns angående arbetsmiljö, säkerhet för medarbetarna, etik, moral, trafiksäkerhet
och miljö.
Fakta/Q3
Q3 – Forum för hållbara transporter
verkar för att transportköpare i sin
upphandling har kriterier som ger
bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vid
tunga vägtransporter.
I syfte att uppnå detta utgör Q3
– Forum för hållbara transporter
ett forum där medlemmar utbyter
erfarenhet och idéer samt hämtar
praktisk hjälp via de två upphandlingsverktygen Q3 och Systole.
Läs mer på www.q3.se
Kunderna ska känna att det inom
branschen finns en stor vilja till
självkontroll.
– Därför är vi stolta över att
tillhöra Q3 och kommer att fortsätta kommunicera de här frågorna i våra kontakter med kunder,
partners och medarbetare, säger
Mats Aspemo.
DalaFrakt till nya lokaler i
Malung – stärker närvaron
i västra Dalarna
DalaFrakt stärker sin närvaro i Malung. Det sker
genom att DalaFrakt byter
kontor och flyttar in i mer ändamålsenliga lokaler, som ägs av en
av DalaFrakts partners i Malung.
– Den här satsningen ska ses
som vår strävan att ytterligare utveckla vår verksamhet i Malung
och västra Dalarna. Det är en viktig marknad för oss, säger Mats
Aspemo, vd för DalaFrakt.
I augusti kommer DalaFrakt att
vara på plats i den nya lokalen
som ligger vid Hantverkargatan
43, bara några hundra meter från
ishallen.
För att inflyttningen ska uppmärksammas ordentligt i trakten
planerar DalaFrakt ett öppet hus,
fredagen den 22 augusti.
Mer information om tid och aktiviteter kommer senare på DalaFrakts hemsida www.dalafrakt.se.
Nyligen besökte Mats Aspemo, vd för DalaFrakt, och Stig Modig, som sitter i styrelsen, den nya
kontorslokalen i Malung.
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB
B
PORTO
BETALT
SVERIGE
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB. NUMMER 2 | 2014
Populära
träffar för
bästa vägen
Hur får man egentligen den bästa vägen?
Det var temat för de vägträffar som DalaFrakt under
våren arrangerade i Leksand
och Mora.
Flera representanter för
vägföreningar och vägsamfälligheter tog chansen att
träffa kunniga personer från
DalaFrakt samt Göran Ivarsson, som är sakkunnig inom
området juridik och regler
för vägar och samfälligheter.
Marianne Hammarström, inköpschef på Falu Energi & Vatten, bland framtidens elbilar.
Rak dialog bidrar till samarbete
med Falu Energi & Vatten
Falu Energi & Vatten fortsätter samarbetet med DalaFrakt. Ramavtalet för tömning och transporter av
slam samt pelletstransporter förlängs med ytterligare ett år. Därefter är det dags för nya upphandlingar.
Marianne Hammarström, inköpschef på Falu Energi & Vatten, säger att ett bra samarbete och lyhördhet
från DalaFrakt låg till grund för förlängningen av avtalet.
– Vi hade en del synpunkter på hur samarbetet
skulle kunna utvecklas.
DalaFrakt lyssnade och anpassade
sin verksamhet. Det gjorde att vi
förlängde och nu har ett mycket
bra fungerande samarbete, säger
Marianne.
Hon betonar hur viktigt det är
att vara ärlig och verkligen kommunicera på rätt sätt med sina
partners.
– Jag tror att alltför många är
rädda för att verkligen informera
om de anser att något skulle kunna fungera bättre. I det här fallet
hade vi en rak dialog med DalaFrakt. De lyssnade och nu fungerar
det bättre än någonsin.
Uppdraget handlar om två delar:
Slamkörning som innebär tömning av tankar och brunnar som
inte ingår i det kommunala avloppssystemet.
Pelletskörning från pelletslagret
på Ingarvet i Falun till pannorna
på Ingarvet, regementsområdet
och i Svärdsjö.
Falu Energi & Vatten AB ansvarar för elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät,
avfall samt vatten & avlopp och är
en viktig del av infrastrukturen i
Falun.
Företaget har profilerat sig genom att kunna erbjuda en så miljövänlig verksamhet som möjligt.
Det är bland annat därför som
Dala Frakt och Logistik AB
Box 116, 793 23 Leksand
Limhagens Industriområde
invånarna i Falun kan se så många
elfordon från Falu Energi & Vatten.
Prestigefyllt miljöpris
Satsningen resulterade också i att
Falu Energi & Vatten hösten 2013
fick ta emot det prestigefyllda
miljöpriset Award of Excellence i
New York. Hela 25 städer från olika
delar av världen tävlade om priset
som syftar till att lyfta upp goda
exempel på städer som arbetar för
att tillhandahålla rena och hållbara energilösningar.
Falu Energi & Vatten vann.
– Det visar att vi verkligen kommit långt i vår ambition att ligga
i spets inom miljöområdet, säger
Marianne Hammarström.
Telefon växel: 0247-647 00
Telefax: 0247-647 99
E-post: [email protected]
Det blev långa kvällar
Roland Johansson, som är
DalaFrakts expert på vägunderhåll, berättar att det var
mycket givande kvällar med
många frågor både om juridik och praktiskt underhållsarbete:
– Folk var så engagerade
att de inte ville gå hem. Det
blev långa kvällar.
Roland fortsätter:
– Det är också roligt att vi
sedan dess har blivit kontaktade av många personer som
beklagar att de inte kunde gå
på träffarna och ber att få en
favorit i repris.
– Nu ska vi sätta oss ner
och se hur vi kan utveckla
och följa upp träffarna i
framtiden. Vi märker att
många frågar efter information på det här området.
www.dalafrakt.se